1. Gebruik van de dienst

 • 1.1 Het aanbieden van content via edugroepen is geheel voor eigen risico. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de content. edugroepen is niet aansprakelijk voor het eventueel beschadigen of verloren gaan van files
 • 1.2 Iedere gebruiker die verbonden is aan een onderwijsinstelling heeft het recht om kosteloos 20 teamsites van 250 MB aan te maken op edugroepen. Bovendien kan iedere eindgebruiker een 'My site' van 250 MB aanmaken.

2. Verantwoordelijkheid en vrijwaring

 • 2.1 Een account voor edugroepen is strikt persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan dit account aan derden in gebruik te geven of over te dragen. Indien edugroepen het bovenstaande constateert, behoudt zij zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de dienstverlening aan de gebruiker te beëindigen.
 • 2.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van alle communicatie en informatie welke in het kader van het gebruik van edugroepen wordt vastgelegd dan wel verspreid.
  Gebruiker verplicht zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de dienst.
  Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan:
  • a. handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de regels voor zorgvuldige online communicatie (waaronder nettiquette).
  • b. handelingen die onrechtmatig zijn jegens derden, dan wel schade aan derden toebrengen.
  • c. handelingen die inbreuk maken op rechten van derden, zoals intellectuele rechten en/of geheimhoudings- of non-concurrentie bepalingen.
 • 2.3 De gebruiker vrijwaart 2AT voor alle schade en kosten die voor 2AT uit schending van deze verplichtingen mochten voortvloeien.

3. Handhaving

 • 3.1 Indien 2AT een reden heeft om aan te nemen dat door bepaalde informatie of communicatie die de gebruiker via edugroepen beschikbaar stelt, inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als hierboven beschreven, is de gebruiker verplicht in overleg met 2AT de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en/of voor de toekomst te voorkomen.
 • 3.2 2AT is gerechtigd de toegang tot edugroepen, geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, of voor de continuering daarvan nadere voorwaarden te stellen, indien:
  • a. de gebruiker naar het oordeel van 2AT, gebruik maakt van edugroepen of dreigt te maken op een wijze die in strijd of mogelijk in strijd is met deze voorwaarden en de gebruiker na een mededeling geen passende maatregelen heeft genomen om het bedoelde gebruik te staken of te voorkomen.
  • b. dat voor 2AT nodig is om aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing te voldoen, dit ter beoordeling van 2AT.
  • c. de beschikbaarheid van het 2ATnetwerk, de edugroependienst, door de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van het 2AT netwerk voor andere gebruikers zou kunnen worden verhinderd of beperkt.

 • Deze voorwaarden sluiten niet uit dat 2AT met betrekking tot het gebruik van de dienst tevens andere voorschriften kan stellen.

  Gebruiker stemt in met deze voorwaarden.