Click here for English (below)

​Standaard Evaluatie Protocol (SEP)

Terwijl de LCRDM werkgroep 'Bewustwording/Egagement' zich boog over het onderwerp incentives en engagement, werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de mid term review van het SEP door de SEP werkgroep van VSNU, KNAW en NWO, die in 2018 plaatsvindt. In goed overleg is toen besloten een notitie te schrijven [ klik hier voor het concept (okt-2017) ] over evaluatie van management van onderzoeksdata (RDM) die kan dienen als input van het werk van deze werkgroep.

 

Op 18 september is voornoemde conceptnotitie besproken in een eerste overleg van de voorbereidingsgroep van de evaluatiecommissie van het SEP.  Op 13 november werd het stuk geagendeerd in het LOKO, het Landelijk Overleg Kwaliteitsmedewerkers Onderzoek.​  Op dit overleg is geconstateerd dat het stuk potentie biedt om op een relatief eenvoudige wijze de onderzoekers een handreiking te geven bij zelfevaluatie van RDM activiteiten, met name aan de hand van de matrix Beleid/Praktijk - Voor/tijdens/na onderzoek.

 

De volgende stap is dat de LOKO leden - als ze dat willen - de nota uitzetten binnen hun eigen instelling (de universiteiten) om input op te halen. De deadline voor input is vrijdag 8 december a.s. Vervolgens gaat de LCRDM Werkgroep weer aan de slag met deze input en komt er een volgende versie.
De LCRDM werkgroep wil met deze notitie graag de aandacht voor positieve waardering van RDM in het onderzoek vooruit brengen. 

 

Klik hier voor de presentatie​ door Ingeborg Verheul op het LOKO-overleg.

​Incentives

Als het gaat om incentives voor goed RDM wordt vaak gerefereerd aan negatieve incentives (stok) en positieve incentives (wortel). 
Met name de negatieve incentives (je moét om financiering te krijgen) hebben nu nog sterk de overhand. De onderzoeksfinanciers stellen tenslotte steeds hogere eisen aan het aanvragen van financier van onderzoek: datamanagementplannen, indicatie over hergebruik van data, etcetera. 
Positieve incentives zijn er natuurlijk ook. Maar daar moeten sommige onderzoekers soms nog van overtuigd worden. 


Nu zou het natuurlijk helpen als er ook iets gaat veranderen in de waardering van onderzoekers en datagebruik in onderzoek. Tot op heden worden onderzoekers vooral gewaardeerd op basis van het aantal artikelen dat ze hebben gepubliceerd in zekere gerenommeerde tijdschriften. Maar zou het niet heel mooi zijn als ook de datasets of meer algemeen de omgang met onderzoeksdata (kwalitatieve RDM) zou meetellen in de waardering van onderzoeker en onderzoek? Het instrument om dat te bewerkstelligen is het SEP, het Standaard Evaluatie Protocol. ​

Wilt u input leveren? Laat het ons weten. Contactpersoon schrijfgroep incentives LCRDM: ingeborg.verheul@surfsara.nlIn English:


Standard Evaluation Protocol (SEP)​

While the LCRDM 'Bewustwording/Engagement' (Awareness/Commitment) work group focused on the subject of incentives and commitment, preparations were made for the mid-term review of the SEP by the SEP work group of the VSNU, KNAW and NWO, that is scheduled for 2018. Through mutual consultation it was decided to draw up a memorandum [click here for the concept (Oct-2017)] about evaluating the management of research data (RDM) that can serve as input for the activities of this work group.


On September 18 this concept memorandum was discussed during the initial meeting of the preparatory work group of the SEP evaluation committee. On November 13 the text was placed on the agenda of the LOKO, the Landelijk Overleg Kwaliteitsmedewerkers Onderzoek (National Consultation of Quality Assurance Staff Survey).  During the meeting it was agreed that the document has potential to offer researchers a helping hand in the self-evaluation of RDM activities in a relatively simple way, especially through the use of the matrix Policy/Practice, before, during and after research.  


The next step is that LOKO members – if they are inclined to – can circulate the memorandum within their own institute (the universities) to generate input. The deadline for input is Friday, December 8. The LCRDM work group will then process the input provided and draft a new version.
With this memorandum the LCRDM work group would like to draw attention to how much RDM is valued during research.

 Click here for a presentation​ by Ingeborg Verheul at the LOKO meeting.


Incentives

When it comes to incentives for good RDM, references to negative incentives (stick) and positive incentives (carrot) are often made.  
Negative incentives especially, are still in the majority (you are obliged to comply with certain demands in order to receive funding). Research funding organizations have increasingly more stringent demands for research funding requests, e.g. data management plans, indication for re-use of data, etc. Of course there are also positive incentives although some researchers still need to be convinced of the fact.


Naturally it would help if there was a change in appreciation for researchers and how data is used in research. Up till now researchers have gained respect through the number of articles they have published in certain recognized trade journals. But wouldn't it be better if data sets and a general approach to research data (qualitative RDM) contributed to the value of research and appreciation for the researcher? The SEP or Standard Evaluation Protocol is an instrument that can help realize this.


Do you have input you want to contribute? Let us know. Contact person for the LCRDM incentives writers' group: ingeborg.verheul [at] surfsara.nl