​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​contact_svdk.jpg

Landelijk Coördinatiepunt​

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.


Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders. Om kennisdeling te bevorderen is er deze LCRDM website (lcrdm.nl) met bijbehorend wikiplatform. Ook organiseert het LCDRM landelijke netwerkbijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.


Het doel van het LCRDM is om RDM over vijf jaar een vanzelfsprekend onderdeel van de onderwijs- en onderzoekspraktijk in Nederland te zijn.


Zie ook het LCRDM implementatieplan 2018 e.v.


A translation in English: LCRDM Implementation Plan 2018.

Please, read the blog by Ingeborg Verheul.


Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult deze coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.


Voor de uitwerking van de oplossing verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, RDNL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

 

Werkwijze

In 2018/2019 werkt een nieuw ingestelde adviesgroep aan een plan met geprioriteerde activiteiten voor landelijke samenwerking van RDM. Dit plan zal de basis vormen voor een roadmap voor voor 2019-2022.


Ben je RDM-expert en vind je het belangrijk om bij te dragen aan landelijke samenwerking? Meld je dan aan voor de pool van experts. Neem contact op met LCRDM coördinator Ingeborg Verheul: ingeborg.verheul@surfsara.nl.


Heb je vragen of voorstellen op het gebied van RDM die vragen om landelijke aanpak? Mail ze naar het LCRDM. We zetten dan een pitch uit in het netwerk om een kleine taakgroep te vormen die het betreffende onderwerp in korte tijd kan uitwerken.


Lees meer over de nieuwe werkwijze van het LCRDM in het LCRDM implementatieplan 2018.


English

A translation in English: LCRDM Implementation Plan 2018.

Please, read the blog by Ingeborg Verheul.

 

2015-2017​

Het LCRDM faciliteerde van 2015 tot en met 2017 een vijftal landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van de volgende aspecten van RDM-beleid:

· ​bewustwording/engagement,
· faciliteiten en datainfrastructuur,
· financiële aspecten van RDM​,
· juridische aspecten en zeggenschap,
· onderzoeksondersteuning en advies​.

Genoemde aspecten vormen gezamenlijk de bouwstenen voor goed RDM-beleid, gedurende de gehele onderzoekscyclus. Klik op een werkgroeplink hierboven voor een overzicht van opgeleverde handreikingen en beleidsvoorstellen. Of ga naar de lijst van producten​ per onderwerp.


Ook dit jaar zijn deze thema’s nog onverminderd van belang. Daarnaast staan ook data stewardship en governance van RDM op de agenda.


Een roadmap (gebaseerd op een quickscan) vormde de grondslag voor alle activiteiten van het LCDRM voor de periode 2015-2017. Op basis van de activiteiten in 2018, zoals beschreven in het LCRDM Implementatieplan 2018 e.v. zal een nieuwe roadmap worden opgesteld voor de periode 2019-2022.


De website en dit online platform zijn in april 2016 gelanceerd. De Werkgroepen zijn in de loop van 2016 Q1,Q2,Q3 ingericht en van start gegaan . Begin 2018 zijn de werkgroepen opgeheven en is er gestart met een flexibeler werkvorm (zie hierboven).


Missie & Visie

De ​ missie van het LCRDM: het voorbereiden, faciliteren en monitoren van ontwikkeling en uitvoering van Research Data Managementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in nauwe samenspraak met het werkveld, en het landelijk uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat Nederland tot efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van Research Data Management kan komen.

De visie van het LCRDM:  In 2020 zal Research Data Management een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de manier van denken en doen bij onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wel op dusdanige wijze dat er:
●  synergie is tussen beleid, ICT en onderzoeksondersteuning die onderzoekers in staat stelt goed Research Data Management te bedrijven;
●  verbinding is tussen — experts van — onderzoeksuitvoerende organisaties, facilitaire organisaties en onderzoeksfinanciers; 
●  bestuurlijke verankering van het Research Data Managementbeleid is gerealiseerd.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert en ondersteunt dit proces in nauwe samenspraak met het veld, en heeft een voorbeeldfunctie voor landelijke aanpak in het internationale veld.


Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 is een denkschets gemaakt (door Elco van Staveren) om de middag samen te vatten:


LCRDM_netwerkbijeenk_v3.jpg


​Ter afsluiting van de roadmap 2015-2017 werd een terug- en vooruitblikkende conferentie georganiseerd: National cooperation in RDM. Celebrating Achievements, Shaping Future Directions.


Ingeborg Verheul, coördinator van het LCRDM, blikt terug op de conferentie​ met een blog op de site van SURF.


  
  
  
  
Implementatieplan LCRDM 2018 ev-juni 18.pdf
  
10-7-2018 12:01Boudewijn van den Berg
Implementation Plan 2018 V June 2018 _ Draft translation.pdf
  
13-7-2018 11:41Boudewijn van den Berg
Implementation Plan 2018 V June 2018_Translated.pdf
  
17-10-2018 00:30Boudewijn van den Berg
Page 20 from surf-magazine-2018-03.pdf
  
2-10-2018 21:02Boudewijn van den Berg
Producten van het LCRDM.pdf
  
31-1-2018 13:59Boudewijn van den Berg