Sinds september 2015 faciliteert SURF (SURFsara) het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM). Doel van het LCRDM is het op efficiënte en effectieve wijze bevorderen van ontwikkeling en uitvoering van research datamanagementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Kennisdeling en samenwerking zijn hierbij de speerpunten. Voor het delen van kennis zijn deze online platform/wiki en een speciale website ingericht (www.LCRDM.nl). Daarnaast faciliteert het LCRDM een vijftal landelijke werkgroepen die werken aan de ontwikkeling van diverse aspecten van RDM-beleid: faciliteiten en datainfrastructuur, juridische aspecten en zeggenschap, financiële aspecten van RDM, onderzoeksondersteuning en advies en bewustwording/engagement. Deze aspecten gezamenlijk vormen de bouwstenen voor goed RDM-beleid, gedurende de gehele onderzoekscyclus. 


De website en dit online platform zijn in april 2016 gelanceerd. De Werkgroepen zijn in de loop van 2016 Q1,Q2,Q3 ingericht en van start gegaan.
Een roadmap (gebaseerd op een quickscan) vormt de grondslag voor alle activiteiten van het LCDRM voor de periode 2015-2017. Aan een update van de Roadmap voor de periode 2018 -2020 wordt gewerkt.


Missie & Visie


De missie van het LCRDM: het voorbereiden, faciliteren en monitoren van ontwikkeling en uitvoering van Research Data Managementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in nauwe samenspraak met het werkveld, en het landelijk uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat Nederland tot efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van Research Data Management kan komen.

De visie van het LCRDM:  In 2020 zal Research Data Management een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de manier van denken en doen bij onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wel op dusdanige wijze dat er:
●  synergie is tussen beleid, ICT en onderzoeksondersteuning die onderzoekers in staat stelt goed Research Data Management te bedrijven;
●  verbinding is tussen — experts van — onderzoeksuitvoerende organisaties, facilitaire organisaties en onderzoeksfinanciers; 
●  bestuurlijke verankering van het Research Data Managementbeleid is gerealiseerd.


Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert en ondersteunt dit proces in nauwe samenspraak met het veld, en heeft een voorbeeldfunctie voor landelijke aanpak in het internationale veld.


De werkgroepen


Iedere werkgroep wordt voorgezeten door één of twee trekkers (voorzitters). Bij de samenstelling van de werkgroepen is gestreefd naar participatie van de belangrijkste stakeholders op het specifieke RDM-aspect. Iedere groep is breed en conform de samenstelling van de SURF-community ingevuld: universiteiten (IT, beleid, onderzoeksondersteuning), UMC's, onderzoeksinstellingen (NWO, KNAW) en HBO's. Tevens is gelet op landelijke spreiding. De werkgroepen tellen gemiddeld zo'n 15 leden. Daarnaast zijn om uiteenlopende redenen bij een aantal werkgroepen agendaleden aangehaakt. Zij ontvangen wel alle stukken, maar wonen doorgaans geen vergaderingen bij, tenzij er relevante onderwerpen zijn geagendeerd. De werkgroepleden zijn geselecteerd op hun persoonlijke expertise en hun netwerk. Op de pagina over de Werkgroepen vindt u de indeling per werkgroep.

De werkgroepen werken aan de hand van werkagenda's, met daarin het korte, middellange en lange-termijndoel van de werkgroep, plus een overzicht van uit te werken onderwerpen. In een driemaandelijks trekkersoverleg worden de activiteiten afgestemd en worden brede inhoudelijke RDM onderwerpen en procedurele uitwerking van het LCRDM besproken (hoe bereiken we de bestuurders; hoe betrekken we de onderzoekers; hoe maken we algemene producten nuttig voor de verschillende disciplines; hoe zorgen we ervoor dat met onderzoeksdata niet hetzelfde gebeurt als met de publicaties en de uitgevers? etc.). Toetsing van de resultaten van het LCRDM gebeurt aan de hand van een RDM-monitor (in ontwikkeling), die onder meer een zelfevaluatie van de werkgroepen over hun activiteiten in 2016 bevat. Het eerste resultaat wordt in Q2 (2017) verwacht.

Uiteindelijk zouden alle producten van de werkgroepen tezamen de bouwstenen kunnen vormen voor de inrichting van een (virtueel) loket, waar de onderzoeksondersteuner terecht kan voor tools, richtlijnen, standaarden en producten om de onderzoeker te ontzorgen en te ondersteunen in goed datamanagement, voor, tijdens en na het onderzoek.


Wilt u meeschrijven op deze wiki, informatie delen of vragen stellen op het forum? Neemt u dan contact op met boudewijn.vandenberg@surfsara.nl en u ontvangt de gegevens om (rechtsboven) in te loggen op dit platform van het LCRDM.

Heeft u algemene vragen over LCRDM, mailt u dan de coördinator ingeborg.verheul@surfsara.nl.

Volg het LCRDM op Twitter.