jun 17
Ethische toetsing, AVG en Research Data Management in de sociale wetenschappen / Ethical review, GDPR and Research Data Management in the social sciences

Kort verslag van een landelijke bijeenkomst

(For English: here below)

Op 4 juni 2019 vond aan de Universiteit Utrecht een studiedag plaats over ethische toetsing, AVG en Research Data Management in de sociale wetenschappen, georganiseerd door het landelijke samenwerkingsverband van Decanen Sociale Wetenschappen (DSW), NETHICS en het LCRDM.

Initiatief van deze dag lag bij de DSW commissie Wetenschappelijke integriteit, dataopslag  en reproduceerbaarheid. Het organiserend comité bestond uit: Peter van der Heijden, Sander de Boer, Sander Nieuwenhuis en Jelte Wicherts (DSW commissie), Chris Olivers en Jacqueline Tenkink (NETHICS) en Ingeborg Verheul (LCRDM).

mimi-thian-737635-unsplash.jpg

De reden om deze dag te organiseren was dat de DSW signaleerde dat er momenteel bij verschillende universiteiten binnen de sociale wetenschappen gewerkt wordt aan een goede implementatie en uitvoering van ethiek en datamanagement binnen het bredere kader van de AVG. Het idee was dat een studiedag zou kunnen bijdragen aan landelijke afstemming en mogelijk ook zou kunnen leiden tot een lijstje met actiepunten op het gebied van ethiek, AVG en RDM om gezamenlijk op landelijk niveau mee aan de slag te gaan. Dit moet er aan bijdragen dat niet iedere faculteit apart het wiel gaat uitvinden. De sociale wetenschappen zouden zo wellicht ook wat best practices kunnen opleveren voor andere wetenschappelijke disciplines.

Zo'n 50 geïnteresseerden woonden – veelal op uitnodiging – deze dag bij. Zij brachten input mee vanuit hun achtergrond als research data manager of datasteward bij de sociale wetenschappen, beleidsmedewerkers, juristen, of als functionaris gegevensbescherming. Ook wat onderzoekers uit de sociale discipline en vertegenwoordigers van de organiserende partijen namen deel.

Voor het programma  waren zeven sprekers uitgenodigd die vanuit verschillende perspectieven vanuit de dagelijkse praktijk de problematiek  - of liever gezegd de uitdagingen – rond data, ethiek en AVG belichtten. Marcel van Aken, decaan FSW van de Universiteit Utrecht heette iedereen welkom.

Ziehier het programm: Programma Landelijke Bijeenkomst 4-6-2019_def (002).pdf

Ziehier de presentaties:

In de levendige discussie waarmee de middag werd afgesloten werden onder meer de volgende mogelijke punten genoemd om landelijk op te pakken:

  • Onderzoeken of  de MOA-code voldoet voor het geheel aan Sociale Wetenschappen, na validatie bij de onderzoeksinstellingen.
  • Delen van ervaringen rond ethisch tools
  • Onderzoeken of de DPIA kan worden afgestemd op verschillende onderzoekscenario's binnen de sociale wetenschappen.

Dit laatste punt wordt opgepakt binnen een nieuwe taakgroep van het LCRDM. Deze taakgroep gaat half juli aan de slag. 

Voor de aanpak van andere landelijke vraagstukken kan een pitchvoorstel worden ingediend bij het LCRDM om een taakgroep in te richten waarin experts met verschillende achtergronden en vanuit verschillende gremia in korte tijd concreet met elkaar aan de slag kunnen om zaken verder uit te werken. Het pitchformulier is hier te vinden. Of mail met Ingeborg.Verheul[at]SURFsara.nl.

Al met al: boeiende sprekers, inhoudelijk goede discussie, een interessante mix van mensen bij elkaar, logistiek uitstekend verzorgd door Marianne Geelhoed van de UU, en stof te over om samen te werken op landelijk niveau. Het LCRDM ondersteunt graag!Ethical review, GDPR and Research Data Management in the social sciences

Short report of a national meeting

On 4 June 2019 a study day was held at Utrecht University on ethical assessment, AVG and Research Data Management in the social sciences, organized by the national association of Deans Social Sciences (DSW), NETHICS and the LCRDM.
The initiative for this day was taken by the DSW committee “Wetenschappelijke integriteit, dataopslag  en reproduceerbaarheid". The organizing group was formed by: Peter van der Heijden, Sander de Boer, Sander Nieuwenhuis en Jelte Wicherts (DSW), Chris Olivers en Jacqueline Tenkink (NETHICS) en Ingeborg Verheul (LCRDM).

The reason for organizing this day was that the DSW signaled that various universities within the social sciences are currently working on the proper implementation and implementation of ethics and data management within the broader framework of the AVG. The idea was that a study day could contribute to national coordination and possibly also lead to a list of action points in the field of ethics, AVG and RDM to work together on a national level. This should contribute to the fact that not every faculty will invent the wheel individually. The social sciences could perhaps also provide some best practices for other scientific disciplines.

Around 50 interested people attended this day, often by invitation. They brought input from their background as a research data manager or data steward in the social sciences, policy officers, lawyers, or as a data protection officer. Some researchers from the social discipline and representatives of the organizing parties also took part.

Seven speakers were invited to the program, who discussed the issues - or rather the challenges - related to data, ethics and AVG from different perspectives from daily practice. Marcel van Aken, dean of FSW of Utrecht University welcomed everyone. See links in the Dutch version - above.

In the lively discussion that ended the afternoon, the following possible points were mentioned to pick up nationally:

  • Investigate whether the MOA code complies fully with the Social Sciences, after validation at the research institutions.
  • Sharing experiences with ethical tools
  • Investigate whether the DPIA can be tailored to different research scenarios within the social sciences.

This last topic will be addressed by a new LCRDM task group. This task group will start work in mid-July.

A pitch proposal can also be submitted to the LCRDM for tackling other national issues in order to set up a task force in which experts with different backgrounds and from different forums can work together in a short time to work things out further. The pitch form can be found here. Or mail with Ingeborg.Verheul [at] SURFsara.nl.

All in all: fascinating speakers, good discussion with regard to content, an interesting mix of people together, logistically excellent care by Marianne Geelhoed from UU, and plenty of material to work together on a national level. The LCRDM is happy to support!Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools