dec 09
Wetenschap ontmoet erfgoed - verslag van de Netwerkbijeenkomst van LCRDM en het Netwerk Digitaal Erfgoed op 26 november 2019
(For : here below) 

(For English: here below)

Zoals de wetenschap wordt ondersteund door een landelijk netwerk (het LCRDM), zo biedt het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)  een platform voor de erfgoedsector (bibliotheken, musea en archieven) in Nederland.  In het LCRDM netwerk van experts (onderzoeksondersteuning) participeren al sinds jaar en dag een aantal mensen uit de erfgoedsector. Met name rond de thema's financiering, datainfrastructuur en faciliteiten, onderzoeksondersteuning en engagement. Met hun door OCW (cultuur) gefinancierde netwerkorganisatiestructuur vormt NDE bovendien een interessante inspiratiebron voor communitymanagement in Nederland.

Omdat het accent in de onderzoekscommunity het laatste half jaar ook in toenemende mate naar "digitaal" verschuift, leek concrete samenwerking voor de hand te liggen. De Week van het Digitaal Erfgoed vormde een mooie aanleiding voor LCRDM om samen met NDE en KNAW/HUC een netwerkmiddag te organiseren in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Doel van de bijeenkomst was om de verschillen en overeenkomsten tussen erfgoed en wetenschap te verkennen en mogelijke samenwerking te onderzoeken. Waar zien we gedeelde belangen, principes en doelgroepen? Waar kunnen de netwerken elkaar versterken? Zien we kansen om verbindingen te leggen tussen erfgoed en wetenschap?

Waarom een verkenning?

Digitalisering werkt door in alle sectoren van de maatschappij. Niet alleen in de erfgoedsector, maar ook in de wetenschapBibliotheken, archieven en musea werken aan het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van hun (digitale) collecties. Nieuw is dat de NDE digitaal-erfgoed-coaches erfgoedinstellingen daarbij helpen. Bekijk deze presentatie over het NDE. 
Binnen het LCRDM werken onderzoeksondersteuners (of zo je wilt: datastewards) samen om de onderzoekers op de universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen te helpen zo goed mogelijk om te gaan met hun data volgens de FAIR-principes: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar. Zie deze presentatie over het LCRDM. 

Om de samenwerking te verkennen en de discussie te voeden werd er deze middag een serie presentaties verzorgd. Voor de pauze vanuit het thematische perspectief van de NDE (Zichtbaar, Bruikbaar, Houdbaar) en na de pauze vanuit het thematische FAIR perspectief van LCRDM en onderzoeksondersteuning in Nederland (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Zo kregen we een indruk van de activiteiten rond het Netwerk Maritieme Bronnen, het internationale project Time Machine, de FAIRificatie van Booksellers in Leiden, Seadata (oceanografische data), Wikidata en IIF. Uiteraard was er voor de ruim 50 deelnemers ook nog veel ruimte om te netwerken.

Manifest

Aan het einde van de middag was de conclusie dat er zoveel raakvlakken zijn tussen erfgoed en wetenschap dat verder praten op specifieke thema's zeker zinvol is. Daarom zal er in 2020 in ieder geval weer een gezamenlijke netwerkmiddag worden georganiseerd - ergens in Nederland.  Thema's zijn bijvoorbeeld: digitale infastructuur, professionalisering en werken in een netwerkstructuur. Om de samenwerking te bezegelen ondertekende het LCRDM het NDE manifest. Dit leverde overigens de LCRDM adviesgroep (een week later) een lekkere taart op (het standaard bedankje voor de NDE Manifest-ondertekenaars).

Er bestaat ook een webpagina over dit evenement: https://www.lcrdm.nl/wetenschap-ontmoet-erfgoed.

IMG_20191203_101047562.jpg

Houd de LCRDM website (www.lcrdm.nl) of het LCRDM Twitteraccount (@LCRDM) in de gaten voor de volgende netwerkbijeenkomst LCRDM/NDE in 2020.Science meets heritage - report of the LCRDM Network Meeting and the Digital Heritage Network on November 26, 2019

Just as science is supported by a national network (the LCRDM), the Digital Heritage Network (NDE) offers a platform for the heritage sector (libraries, museums and archives) in the Netherlands. A number of people from the heritage sector have been participating in the LCRDM network of experts (research support) for many years. In particular in the areas of financing, data infrastructure and facilities, research support and engagement. With their network organization structure financed by OCW (culture), NDE is also an interesting source of inspiration for community management in the Netherlands.

Because the emphasis in the research community has increasingly shifted to "digital" in the last six months, concrete cooperation seemed to be obvious. The Digital Heritage Week was a good reason for LCRDM to organize a networking afternoon together with NDE and KNAW / HUC in the Leiden University Library. The purpose of the meeting was to explore the differences and similarities between heritage and science and to explore possible cooperation. Where do we see shared interests, principles and target groups? Where can the networks reinforce each other? Do we see opportunities to make connections between heritage and science?

Digitization affects all sectors of society. Not only in the heritage sector, but also in science. Libraries, archives and museums are working on making their (digital) collections visible, usable and sustainable. New is that the NDE digital heritage coaches help heritage institutions with this. 

Within the LCRDM, research assistants (or if you want: data stewards) work together to help researchers at universities, colleges and other research institutions to handle their data in the best possible way according to the FAIR principles: findable, accessible, interoperable and reusable. 

For the presentations, see the special page about this event: https://www.lcrdm.nl/en/science-meets-heritage

To explore the collaboration and to fuel the discussion, a series of presentations was given this afternoon. Before the break from the thematic perspective of the NDE (Visible, Usable, Sustainable) and after the break from the thematic FAIR perspective of LCRDM and research support in the Netherlands (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). For example, we got an impression of the activities around the Maritime Resources Network, the international Time Machine project, the FAIRification of Booksellers in Leiden, Seadata (oceanographic data), Wikidata and IIF. Of course there was also plenty of room for the more than 50 participants to network.

Again, for all presentations see the special page about this event:

At the end of the afternoon it was concluded that there are so many interfaces between heritage and science that further discussion on specific themes is certainly useful. That is why a joint networking afternoon will be organized in 2020 - somewhere in the Netherlands. Themes are, for example: digital information structure, professionalization and working in a network structure. To seal the collaboration, the LCRDM signed the NDE manifesto. Incidentally, this gave the LCRDM advisory group (a week later) a delicious cake (the standard thank you note for the NDE Manifesto signatories).

Keep an eye on the LCRDM website (www.lcrdm.nl) or the LCRDM Twitter account (@LCRDM) for the next network meeting LCRDM / NDE in 2020.


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools