aug 08
Netwerkbijeenkomst LCRDM, 8 juni 2017 / LCRDM network meeting, June 2017
Op donderdag 8 juni 2017 vond in het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het Domplein in Utrecht de eerste LCRDM Netwerkbijeenkomst plaats voor de leden van de verschillende werkgroepen van het LCRDM. Het doel van deze middag was drieledig: laten zien waar elke werkgroep mee bezig is, gezamenlijk evalueren van de afgelopen jaren, en uiteraard kennismaken en netwerken. Een verslag van Ingeborg Verheul. 
Save the date2.png
De middag werd geopend met een informatiemarkt. Tijdens deze markt presenteerden de werkgroepleden op informele wijze hun activiteiten. Ter voorbereiding had iedere subwerkgroep een poster gemaakt, 16 in totaal, die geprint op A0-formaat, verspreid over de ruimte waren opgehangen. De informatiemarkt was ingedeeld in drie rondes. Per ronde vond tegelijkertijd – in verschillende hoeken van de zaal – een korte presentatie van 5 minuten plaats, waarna er uiteraard nog ruimte was voor discussie en het stellen van vragen. Met een oproep per megafoon (alsof het een echte markt was) werd iedereen verzocht een nieuwe poster uit te zoeken voor de volgende ronde. De gelijktijdigheid van presenteren maakte dat niet iedereen alle presentaties kon bijwonen, maar het wekte wel de nieuwsgierigheid op. In de theepauze was genoeg tijd om de posters allemaal nog eens langs te lopen.

Het programma van de informatiemarkt vindt u hieronder.
Programma 8 juni 2017.pdf

De 16 posters vindt u op de overzichtspagina van de werkgroepen. De afbeeldingen van de posters kunnen worden vergroot door erop te klikken. Iedere poster is voorzien van een spraakmemo waarin extra uitleg wordt gegeven per onderwerp.

(tekst loopt door onder de afbeeldingen)

Netwerkbijeenkomst2.JPGNetwerkbijeenkomst3.JPGNetwerkbijeenkomst5.JPGNetwerkbijeenkomst6.JPG


Na de theepauze was het tijd voor de evaluatie. De discussie werd gevoerd met ondersteuning van de Mentimeter App. Door zich aan te melden bij deze app kregen alle aanwezigen via hun mobiele telefoon de gelegenheid hun input te geven. De resultaten werden live getoond op een groot scherm, hetzij in de vorm van staafdiagrammen, hetzij in de vorm van een ‘word cloud’. Een elftal vragen gaf de discussie over het reilen en zeilen van het LCRDM vorm. Ook werd aan de hand van deze vragen duidelijk welke verwachtingen en wensen voor de toekomst er onder de werkgroepleden leefden.

De werkgroepen leveren aan het eind van dit jaar hun producten op en het is nu de tijd om vast te stellen wat we in 2018 en de jaren daarna gaan doen. Tijdens de discussie werd onder meer ingegaan op de ambassadeursrol van de werkgroepleden, hoe we met de resultaten van de werkgroepen de doelgroep bereiken (sterke voorkeur voor het organiseren van bijeenkomsten), wie die doelgroep eigenlijk is (onderzoeksondersteuners winnen het van de onderzoekers), welke onderwerpen er in de periode 2015-2017 niet aan bod zijn gekomen en in vervolg wel nuttig zouden zijn en wat de wensen eigenlijk zijn ten aanzien van werkgroepen, website, platform en LCRDM als geheel na 2017. Het LCRDM als netwerkorganisatie voor kennisuitwisseling tussen de instellingen scoorde bij de werkgroepleden het hoogst.

De vragen en uitkomsten van de mentimeter kunt u in het Mentimeter rapport terugvinden. De input van de werkgroepleden zullen we gebruiken als basis voor een nieuw strategisch plan – roadmap zo u wilt – voor het LCRDM voor de periode 2018-2020, dat in de tweede helft van dit jaar via de werkgroepleden en het online platform verspreid zal worden.

Vanzelfsprekend werd de netwerkbijeenkomst met een feestelijke borrel afgesloten. De bijeenkomst was geanimeerd en levendig en zeker voor herhaling vatbaar.

(tekst loopt door onder de afbeelding)
LCRDM_Netwerkbijeenkomst_v2.jpg
Tenslotte: om de middag in één oogopslag samen te vatten, maakte Elco van Staveren van Denkschets de beeldimpressie die u hierboven vindt. Door op de afbeelding te klikken kunt u deze als pdf bestand downloaden.

Wilt u ook uw input leveren over het LCRDM en meedenken over de nabije toekomst? Een aantal vragen uit de evaluatiediscussie zijn terug te vinden op de FORUM-pagina op het online platform. Uw input is van harte welkom.

Netwerkbijeenkomst1.JPGNetwerkbijeenkomst8.JPG

LCRDM Network meeting, 8 June 2017 

In the Utrechts Centrum voor de Kunsten on the Domplein in Utrecht on Thursday 8 June 2017, the first LCRDM network meeting took place for members of the different LCRDM work groups. The goal of this afternoon was three-fold: showing what each work group was busy with, collectively evaluating previous years and of course, networking and getting to know each other. A report by Ingeborg Verheul.  

The afternoon was opened with an information market during which work group members gave informal presentations of their activities. To announce their presentations, each sub-work group made a poster, 16 in total, printed in A0 format which they hung throughout the auditorium. The information market was divided into three rounds. During each round, short 5 minute presentations were held simultaneously in different corners of the auditorium followed by questions and a discussion of the featured topics. An announcement via a megaphone (just like a real market) urged attendees to select a new poster for the following round. The concurrency of the presentations did not allow everyone to attend each one but did arouse curiosity. During the intermission there was enough time to walk by and inspect all the posters. 

The information market programme can be consulted below. 

You can find all 16 posters on the overzichtspagina van de werkgroepen. (page with a survey of all work groups). By clicking on the images you can enlarge them. Every poster has a spoken memorandum that gives extra information about a certain topic. 

After the intermission there was time for an evaluation. A discussion was held with the support of the Mentimeter App. By downloading this app, all attendees could give input via their mobile phone. The results were shown live on a large screen in a bar chart or a ‘word cloud’. Eleven questions asked by those present helped to give form to the discussion about the activities of the LCRDM. The questions also made clear what work group members expected from the future. 

At the end of this year, work group members will submit their products. Now is therefore the time to determine what we plan to do in 2018 and the years thereafter. The discussion focused on, among other things, the role of work group members as ambassadors; how we can make the results of the work groups known to target groups (a strong preference for the organization of meetings); who  target groups actually consist of (research support staff exceed researchers); which designs were not addressed in the period 2015-2017 and could still be constructive in the future and what plans there are for the work groups, website, platform and the LCRDM as a whole in 2017. The LCRDM as a network organization that promotes exchange of expertise between institutes scored the highest appreciation rating among work group members. 

The questions and results of the mentimeter can be consulted in the Mentimeter report. Input by work group members will be used as basis for a new strategic plan – or roadmap – for the LCRDM in the period 2018-2020 that will be distributed among work group members via the online platform during the second half of this year. 

Naturally the network meeting was concluded with a celebratory round of drinks. The meeting was enthusiastic and lively and certainly worth repeating.  
To put the whole afternoon in a nutshell, Elco van Staveren made a Denkschets​, a visual impression, which you can see above. By clicking on the image you can download it as PDF file.

Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools