feb 21
8 februari 2018 - de eerste LCRDM bijeenkomst dit jaar. First LCRDM meeting of 2018

8 Februari 2018, het was niet de eerste bijeenkomst die we als LCRDM georganiseerd hebben en het zal ook niet de laatste zijn.

Vanaf 2016 zijn we al in discussie over hoe we het Nederlands hoger onderwijs bewust kunnen maken van de meerwaarde van goed research data management (RDM) als voorwaarde voor het openbaar delen van onderzoeksdata (waar van toepassing, want FAIR). Nu, in 2018, is die discussie veranderd en dat was in mijn ogen duidelijk te merken aan de presentaties en de aanwezigen. In een korte twee jaar zijn de meesten overtuigd dat research data management een blijvend onderwerp op de hoger onderwijs agenda is. De vraag is nu niet meer of men het belangrijk vindt, maar de vraag is hoe gaan we het doen. Tijdens deze 8 februari bijeenkomst waren er dan ook verschillende sprekers die voorbeelden gaven uit hun eigen praktijk over hoe zij RDM binnen hun organisatie aanpakken.

Ook vond ik het als lid van het LCRDM, en data steward van de TU Delft, interessant te zien dat de normale harde kern van RDM binnen Nederland zich langzaam maar zeker uitbreidt, specifiek dat ook de hogescholen nu aanwezig zijn. Nu moet ik zeggen dat ik het zelf wel makkelijk heb, want binnen de TUD zijn de directeur van de TU Delft bibliotheek (Wilma van Wezenbeek) en de oud-rector (Karel Luyben) sterk voorstander van Open Science. Beiden waren ook aanwezig als keynote sprekers. Dus in gesprekken kon ik handig refereren naar “zoals Wilma/Karel zei…”.

In die gesprekken met de aanwezigen merkte ik de meesten op zoek waren naar handvaten voor hun, vaak nieuwe, positie/taak in te kleden. Meer dan 1 persoon was op zoek naar de beste manier om een data management plan (DMP) te schrijven en met anderen was ik in discussie wat beste manier is onderzoekers te overtuigen van de meerwaarde van het archiveren van onderzoeksdata. Het zou zeker mooi als alle gearchiveerde onderzoeksdata machine-readable zou zijn.

Toch mis ik altijd nog iets op deze bijeenkomsten, en dat zijn de onderzoekers. Uit een “show of hands” blijkt altijd dat de grootste groep aanwezigen de ondersteuners zijn. Ik ben zelf geïnteresseerd in onderzoeksprojecten met een sterke RDM component, mogelijk die ook hun onderzoeksdata aan het einde van de rit gearchiveerd hebben. Maar misschien is het nu aan ons is om, in onze rol van ondersteuners, de onderzoekers in staat te stellen met dergelijke voorbeelden te komen.

 

Misschien dat het nog een tijdje zal duren voordat we een bijeenkomst kunnen organiseren rondom voorbeelden van (complexe) onderzoeksprojecten die geleid hebben tot gearchiveerde data of onderzoeksprojecten die uitsluitend gebruikt hebben gemaakt van gearchiveerde data. Of misschien dat het nu sneller gaat dan verwacht. Het lijkt mij onvermijdelijk dat er voorbeelden gaan komen. En als er noemenswaardige voortgang wordt geboekt, dan hoop ik dat dat gepresenteerd zal worden op de volgende LCRDM bijeenkomst.


8 February 2018, was not the first meeting organized by the LCRDM and it won’t be the last. 

Since 2016 we have been in discussion about how we can make Dutch higher education more aware of the added value provided by good research data management (RDM) as prerequisite for public sharing of research data (where applicable, because FAIR). Now in 2018, the discussion has changed. In my opinion it was plain to see in the presentations and the attitude of the attendees. In barely   two years most are convinced that research data management has a permanent place on the higher education agenda. The question is no longer if people think it is important but how we plan to tackle it. During the meeting on 8 February there were also various speakers who gave examples of how they dealt with RDM within their organization.

As a member of the LCRDM and data steward at the TU Delft, I also found it interesting to see that the conventional hard core of RDM in the Netherlands is slowly but surely expanding, specifically to the universities of applied sciences who also had representatives at the meeting. I must admit that I’ve had things easy because within the TUD, the director of the TU Delft library (Wilma van Wezenbeek) and the former rector, (Karel Luyben) are both strong advocates of Open Science. Both were also present as keynote speakers. So in discussions I could conveniently say “as Wilma/Karel said…”

In talks with attendees I noticed that most people were in search of guidelines for framing their often new position or task. More than one person was searching for the best way to write a data management plan (DMP) and with others I discussed the best way to convince researchers of the added value of archiving research data. It would certainly be an advantage if all archived research data were machine readable.

Even so, I invariably miss something at these meetings: the researchers themselves. A “show of hands” always reveals that the majority of those present are research support staff. I’m interested in research projects with a strong RDM component, preferably those that have also archived their research data at the end of the project. But perhaps it’s now up to us, in our role as research support assistants, to make researchers aware and allow them to present relevant examples themselves.  
 
Maybe it will still take some time before we can organize a meeting that centres on examples of complex research projects that have led to archived data or research projects that have exclusively used archived data. Or perhaps it will happen quicker than we expect. To me it seems inevitable that that this will happen in the near future. And if noteworthy progress is made, I hope it will be presented at the following LCRDM meeting. 

Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools