mrt 21
Enkele observaties door Henk van den Hoogen

Henk van den Hoogen, LCRDM-werkgroeplid en Programma Manager Onderzoeksondersteuning & Strategisch Coördinator PURE, UM Publications en Repository​, Maastricht University, deelt hieronder enkele van zijn observaties.


henk-van-den-hoogen_wg-bewustwording_zw150rond.png 


Donderdag 8 februari is het driejarig bestaan van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) 'gevierd' met een congres in Utrecht. 160 deelnemers, grotendeels data-ondersteuners en beleidsmedewerkers, aangevuld met enkele wetenschappers en bestuurders hebben het belang van RDM en samenwerking in het bredere perspectief van Open Science bediscussieerd.


Een viertal wetenschappers, waaronder Gerard Swaen, epidemioloog UM, gaven vanuit verschillende disciplines aan wat goed/FAIR RDM voor hun domein betekent.

De lezingen zijn beschikbaar.

 

Enkele observaties:
  • Expliciete aandacht voor waardering van de onderzoeker om data FAIR te maken, heeft nog onvoldoende prioriteit: in periodieke gesprekken tussen promovendus en begeleider en in jaargesprekken dient datamanagement onderdeel onderwerp te zijn.
    -=> vanuit LCRDM-werkgroep Engagement is een notitie in voorbereiding om RDM expliciet(er) in het Standaard Evaluatie Protocol opgenomen te krijgen.
  • Pleidooi om alle nieuwe onderzoekers standaard te trainen in goed datamanagement als logisch onderdeel van good research practice. Doel: RDM internaliseren in gedrag van onderzoekers.
  • Gerard Swaen hield een warm pleidooi om bij de omgang met data (beginnend bij datamanagementplannen) –bij voorkeur geïntegreerd- aandacht te schenken aan opstellen/bijhouden en archivering van onderzoeksprotocollen.
    -=> datastewards in faculteiten dienen hier samen met datamanagers van ondersteunende eenheden op te trekken.
  • Integratie van 'wetenschapsethiek' en datamanagement: m.n. bij niet-WMO plichtig onderzoek is sprake van vrijblijvendheid mbt toetsing van onderzoek bij ethische commissie. Een klein deel van de onderzoeken die daar besproken worden (ervaring TiU) bevat een uitgewerkt datamanagementplan, wat ook een basis vormt voor ethisch correcte omgang met onderzoekdata.
    => pleidooi voor de opzet van lokale platformen waar vertrouwde ethische aspecten gecombineerd aan de orde komen met de wijze waarop datamanagement wordt opgepakt. Samenwerking dient hier gezocht te worden tussen Academische Zaken, UB/ICTservices, FG/JZ. Hierdoor worden beide aspecten niet in isolatie benaderd/behandeld. Zo'n platform dient als soort one-stop-shop waarbij de onderzoeker zich geen zorgen hoeft te maken wat waar besproken moet worden: sommige vragen tbv CISO/FG, andere vragen tbv ethische commissie en weer andere tbv datamanager.

 Henk van den Hoogen

14-02-2018​A few observations by Henk van den Hoogen 

Henk van den Hoogen, member of the LCRDM work group Engagement and Programme Manager for Research Support & Strategic Coordinator PURE, UM Publications and Repository​at Maastricht University, has a number of observations he wants to share with us.

henk-van-den-hoogen_wg-bewustwording_zw150rond.png

On Thursday 8 February, to mark the three year anniversary of the Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), a congress was held in Utrecht. 160 participants of which the majority were data support staff and policy officers, supplemented with a number of scientists and managers, discussed the importance of RDM and collaboration within the broader perspective of Open Science.
Based on their respective disciplines, four scientists including Gerard Swaen, epidemiologist at Maastricht University, explained what good / FAIR RDM means for their domain.

These lectures are available here.

Several observations: 

    • Insufficient priority is given to openly expressing appreciation for researchers who attempt to make data FAIR: periodic interviews between doctoral students and their mentors and annual talks should focus more on data management as a main concern.
-=> the Incentives sub work group of LCRDM is drafting a memorandum that encourages a more explicit inclusion of RDM in the Standaard Evaluatie Protocol (Standard Evaluation Protocol).

    • A plea for standard training in competent data management for new researchers as a logical part of good research practice. Goal: internalize RDM in conduct of researchers.

    • Gerard Swaen made a passionate plea for focus on drafting, maintaining and archiving research protocols when working with data (beginning with data management plans), preferably in integrated form. 
-=> faculty data stewards should collaborate with data managers of support units to make this happen

    • Integration of 'scientific ethics’ and data management: the ethics committee validation of WMO obligation-free research in particular can be indifferent. In the perception of the TiU, only a small number of research projects discussed in the ethical committee contain a comprehensive data management plan that serves as a basis for an ethically correct interaction with research data. 
=> plea for establishing local platforms where trusted ethical aspects are discussed in combination with how data management is being implemented. Collaboration should be sought with Academic Affairs, UB/ICT services, FG/JZ. This will prevent these aspects being dealt with in isolated fashion. Such a platform serves as a sort of one-stop-shop. Now a researcher won’t have to worry any longer where he/she should broach which subject: certain questions for the CISO/FG, others for the ethical committee and yet others for the data manager. 


Comments

There are no comments for this post.

 Blog Tools