​​​​

​​​​To ​English version​   

​​​​​​​

Zie ook consultatiepagina VSNU ​​​​​​​​​​​​​

Nieuwe code

In mei 2018 treedt nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook is de omgeving waarin we werken in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Om die reden werkt de VSNU samen met experts aan een nieuwe gedragscode.


Gedragscode gebruik persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Het a​antal verschillende gegevensbestanden neemt in de digitaliserende samenleving sterk toe. Big data komen voor in alle elementen van de samenleving: van gezondheidszorg tot economie, van onderwijs tot wetenschap. Er ontstaan niet alleen nieuwe data, maar er worden ook nieuwe combinaties gemaakt van bestaande gegevens. Daarnaast worden de infrastructuur en de verwerkingstechnieken aangepast.

In veel wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor onderzoek. De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, gebruiken.

De bestaande gedragscode persoonsgegevens (2005) is online beschikbaar. Er is ook een bijlage bij deze gedragscode beschikbaar.


In het najaar van 2017 is de consultatieversie van de gedragscode bij verschillende relevante groepen getoetst. In januari is de consultatie gesloten en zijn de reacties samengevat. De verwachtingen ten aanzien van de code lopen sterk uiteen: er is zowel behoefte aan concrete aanwijzingen als ook een duiding van de AVG ten aanzien van onderzoek. 


De consultatieversie van de Herziene VSNU gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens (editie november 2017) was hier tijdelijk beschikbaar. Vanwege het vervolgtraject is deze versie weer offline.


De klankbordgroep heeft geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om tot een goede tekst te komen. Uit deze consultatieronde bleek dat er een vertaalslag van de AVG naar concretere uitgangspunten en richtlijnen nodig is. De komende tijd zullen de volgende stappen worden gezet:
1.    De nieuwe tekst zal, na bestuurlijke afstemming, op de site worden gepubliceerd, met de disclaimer dat de tekst nog niet is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
2.    De VSNU zal in gesprek gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te bespreken welke stappen nodig zijn voor erkenning van de code. De AP gaat in het derde kwartaal zelf richtlijnen publiceren waaraan sectorcodes moeten voldoen. 


Opleidingsmaterialen voor onderzoekers

Er zijn een aantal concrete opleidingsmaterialen beschikbaar voor onderzoekers. SURF heeft in samenwerking met de Erasmus Universiteit de volgende opleidingsmaterialen gelanceerd:


1.    Een online module privacy in onderzoek waarbij onderzoekers verbonden aan universiteiten en hogescholen in 45 minuten de basics leren over de AVG en hun onderzoek. De module is gratis en te downloaden en kan worden aangepast aan de huisstijl van de universiteit. Er komt nog een Engelstalige versie. 
2.    Een slide deck behorend bij een vervolgsessie (face to face) waar een trainer met een groep onderzoekers meer in detail kan treden


Zie ook de LCRDM website  Handreikingen Privacy voor meer handige tools voor omgaan met privacygevoelige data.

​​

Doel gedragscode

Doelstelling van de herziening van de Gedragscode is om een nieuwe ​code op te stellen die moet bijdragen aan de juiste toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij zal de code praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en onderzoeksondersteuners.​


Planning herziening Gedragscode Persoonsgegevens

2019

    •  eind februari oplevering van een nieuwe herziene conceptversie (T.B.C.).

2017

De relevante data zijn hieronder vermeld

    •  24 oktober 2017 Consultatiebijeenkomst UvA

    •  26 oktober 2017 Consultatiebijeenkomst EUR

    •  30 oktober 2017 Vergadering klankbordgroep Gedragscode

    •  1 november 2017 Internetconsultatie online

    •  3 november 2017 Consultatiebijeenkomst UU

    •  5 januari 2017 Internetconsultatie sluiten


Consultatierondes oktober 2017

De code is primair voor onderzoekers bedoeld, maar de veranderde Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegegevensbescherming) vraagt ook nieuw beleid van instellingen. Het doel van de consultatie is dus niet alleen om te toetsen of de Code voldoet, maar ook om bewustzijn over de veranderingen op het gebied van (wetgeving over) gegevensbescherming te creëren. Op 24 en 26 oktober vonden de eerste consultatierondes plaats. Op 24 oktober bij de UvA (programma) (Amsterdam), op 26 oktober bij de EUR (programma) (Rotterdam). Op 13 november vond een consultatieronde plaats bij de UU (programma) (Urecht).

  
Op dit moment staat de concept Gedragscode online. Belangrijk onderdeel van de Gedragscode zijn negen onderzoeksscenario’s, die elk een ander niveau van maatregelen vereisen. Verzoek is om via de open consultatie input te geven op deze onderzoeksscenario’s en de relevante netwerken/experts binnen de instelling te vragen om te reageren. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoekers, security experts, privacy experts en de functionaris gegevensbescherming. Graag ontvangen we per instelling één gecoördineerde reactie. Zie: http://www.vsnu.nl/code-pers-gegevens.html. U kunt uw input sturen naar: post@vsnu.nl

De planning is dat deze gedragscode in het voorjaar van 2019 door de VSNU wordt vastgesteld.

 

Meer informatie over de AVG is te vinden bij:

 ​

Het schrijfteam
Esther Hoorn
Melika Nariman
Marlon Domingus