Academisering docenten-Summary


Het kabinet streeft naar de opleiding van meer (toegepaste) onderzoekers.
Strategische Agenda
:
Het kabinet wil dat er ook in de onderzoekersopleidingen meer variatie komt. Nederland kent in internationale vergelijking relatief weinig onderzoekers, terwijl we die wel nodig hebben. Allereerst voor de wetenschap en voor onderzoeksfuncties in bedrijven, maar ook in publieke sectoren zoals het onderwijs (met name in het voortgezet onderwijs en het hbo) is er behoefte aan meer gepromoveerden om te voorzien in hogere eisen van beroepsuitoefening 

Om de kwaliteit van het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek te kunnen garanderen, wordt van docenten in het HBO verwacht dat zij competenties ontwikkelen binnen het onderzoeksdomein.
Strategische agenda: Om hbostudenten op te leiden tot de innovatieve beroepsbeoefenaars waaraan onze kenniseconomie behoefte heeft, is het daarnaast noodzakelijk dat het hbo-onderwijs sterker verbonden is met praktijkgericht onderzoek.
Strategie HVA: Docenten moeten didactisch gekwalificeerd zijn en een deel ervan gepromoveerd en daarmee aantoonbaar deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent niet dat alle docenten actief zijn in het onderzoek, maar vakbekwaamheid in onderzoek moet wel breed onder docenten verspreid zijn.
Strategie Avans: Minimaal 15% van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat aangeeft dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak- en didactisch gebied en gebruik maken van de nieuwste technieken en inzichten. Tevens dat zij in staat zijn bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek.
Strategie Hanzehogeschool: Om de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op peil is en blijft [...] De komende jaren verhogen we het functieniveau en het kwalificatieniveau van docenten. Door werving en selectie, maar ook met opleidings-programma's en promotietrajecten voor zittende docenten. Daarnaast blijft het mogelijk overige toegesneden professionalisering te volgen om het niveau te verhogen
Strategie Hogeschool Utrecht: Toenemende participatie van studenten in het onderzoek van de kenniscentra is daarom van groot belang. Dit is echter alleen denkbaar als ook docenten in toenemende mate betrokken zijn bij het werk van de kenniscentra (en daartoe geëquipeerd zijn)
Strategie NHL: Het uitbouwen en versterken van de expertise op deze gebieden heeft ook een kwalitatieve betekenis voor studenten en docenten. Voor studenten levert het een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de competenties om zelfstandig onderzoek te kunnen doen. Dergelijke competenties zijn onmisbaar om als hoger opgeleide professional in de praktijk werkzaam te kunnen zijn. Onze docenten zullen die competenties ook moeten bezitten.
Strategie Haagse Hogeschool: Op velerlei gebieden hebben wij state-of-the-art docenten nodig om professionals, op de hiervoor aangegeven wijze, op te leiden. [...] De wil en de bereidheid tot onderzoek moet doordringen in de basishouding van docenten en in de cultuur van de hogeschool. Docenten moeten zelf laten zien dat het kritisch gebruiken en het creëren van kennis onmisbaar is geworden [...] Mogelijkheden voor scholing tot docent-onderzoeker dienen samen te gaan met een cultuur waarin deze kan gedijen. Voor onze masteropleidingen hebben wij meer gepromoveerde docenten nodig [...] Academies geven in hun beleidsplannen aan op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de onderzoeksfunctie van de hogeschool. Elke opleiding beschikt over een aantal docent-onderzoekers.
Strategie Windesheim Hogeschool: In Windesheim nemen medewerkers op ondernemende wijze verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen van de organisatie, voor de kwaliteit van werken en leren binnen Windesheim én voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Degenen die daartoe in staat zijn, wordt de gelegenheid geboden zich verder te ontwikkelen door middel van een promotietraject

In 2020 dienen alle docenten in het HBO te beschikken over minimaal een mastergraad.
Strategische agenda: Kwaliteit staat centraal in alle bestuurslagen en bepaalt de beleidskeuzes van de instelling. De docenten, lectoren en examinatoren zijn degenen die de kwaliteit van onderwijs bewaken. Alle docenten hebben minimaal een mastertitel of zijn gepromoveerd [...] Voor de hogescholen is een adequaat opleidingsniveau van de docent hét speerpunt. Alle docenten in het HBO zouden zelf over een masterniveau moeten beschikken om de rol van vakdocent goed te kunnen vervullen. In het convenant ‘LeerKracht van Nederland’ en de meerjarenafspraak met de HBO-raad ter uitvoering van ‘Het Hoogste Goed’ uit 2008 was de inzet dat 70% van de docenten in 2014 over een mastergraad beschikt en 10% in 2017 over een PhD. De huidige stand van zaken is dat 55,2 % van de docenten in het hbo over een mastergraad beschikt, en 7,7% gepromoveerd is. Het is verheugend te constateren dat hier ten opzichte van de voorgaande jaren een flinke groei te zien is, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Uit internationaal vergelijkend onderzoek uit 2009 met tien andere Europese landen blijkt echter niet alleen dat het percentage gepromoveerde docenten in het Nederlandse HBO nog altijd relatief laag is, maar ook dat het percentage van masters en gepromoveerden tezamen in andere landen veel hoger is (gemiddeld bijna 80%). Gezien de stijgende lijn van het aantal masters en gepromoveerden in het Nederlandse HBO tot dusver lijkt het mogelijk om met de huidige financiële middelen (zie verder het financiële overzicht) hier de lat hoger te leggen dan de huidige 70%-ambitie. Mijn doel is dat 100% van de HBO-docenten in 2020 master- of PhD-opgeleid is. De eerste stap op die weg is 80% in 2016. Daarbij is het streven om ook docenten die vanuit hun praktijkkennis het onderwijs kunnen verrijken tot het masterniveau op te leiden. Bij de prestatieafspraken die ik ga maken met de individuele instellingen zal de docentenkwaliteit één van de onderwerpen zijn waarover afspraken gemaakt worden [...] Het opleidingsniveau van hbo-docenten is erg laag vergeleken bij andere Europese landen. In 2020 moet 100% van de docenten in het hbo over een master- of PhD-graad beschikken (gemiddeld percentage in andere landen is 80%). Een tussenstap is 2016: dan moet het percentage 80% zijn. Daarbij is het streven om ook docenten die vanwege hun praktijkkennis het onderwijs kunnen verrijken, tot het masterniveau op te leiden [...] Docenten zijn de dragers van onderwijskwaliteit. Met name in het HBO zijn beter toegeruste docenten hard nodig: het doel is dat 80% in 2016 een master of PhD heeft, met als einddoel 100% in 2020.
Hoofdlijnenakkoord Hogescholen: Docenten zijn de dragers van onderwijskwaliteit. Alleen met goede docenten die kennis van zaken hebben en die kunnen inspireren en binden, kan de kwaliteit van het onderwijs structureel worden verbeterd. In de afgelopen meerjarenafspraken was opgenomen dat 70% in 2014 zou beschikken over een masterdiploma en 10% in 2017 over een PhD. Uit de evaluatie van de meerjarenafspraken door de Inspectie blijkt, dat de meeste instellingen in hoge mate bezig zijn met het realiseren hiervan. Daarom worden in het verlengde van de meerjarenafspraken en het actieplan Leraar 2020 afspraken gemaakt over de verhoging van het opleidingsniveau van docenten: meer docenten met een mastertitel, meer gepromoveerde docenten. De hogescholen hanteren daarbij ambitieniveaus die aansluiten bij de uitgangssituatie en passen bij de opleidingen die ze aanbieden c.q. hun eigen profiel. Voor de periode tot 2016 is het streefbeeld dat 80% van de hbo-docenten master- of PhD-opgeleid is [...] Bijlage: indicatoren prestatieafspraken OCW-HBO-raad. Docentkwaliteit: het aandeel van de docenten met een master.
Strategie WUR: Van Hall Larenstein heeft onderwijs als primaire taak. Een deel van de docenten heeft veel ervaring in de beroepspraktijk. In de komende jaren gaan we die combinatie van onderwijs en beroepspraktijk verder verbeteren door een grotere betrokkenheid van docenten bij praktijkgericht onderzoek. Bovendien investeert Van Hall Larenstein in toegepast onderzoek door middel van haar lectoraten
Strategie Saxion: Voor goed onderwijs en goed onderzoek met een accent op co-creatie hebben we de juiste mensen nodig. In 2020 zijn nagenoeg alle docenten master opgeleid en zijn alle lectoren gepromoveerd [...] (3) 71 % van de docenten is master opgeleid; (4) 10 % van deze docenten is gepromoveerd, onder wie alle lectoren.
Strategie Avans: Daarnaast zal in het aannamebeleid meer gelet worden op aanwezige of duidelijk te ontwikkelen competenties t.a.v. het doen van onderzoek. Zichtbaar is dat in 2017 conform afspraak 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd.
Strategie Hanzehogeschool: In 2016 heeft 70% van de docenten de mastergraad en 10% daarvan is gepromoveerd
Strategie Hogeschool Leiden: Vanaf 2016 werken alle docenten op ten minste masterniveau en zijn alle docenten vakbekwaam. Nieuwe docenten hebben minimaal masterniveau of zullen dat binnen twee jaar bereiken. We streven ernaar dat 80% van de docenten een masterdiploma of PhD heeft.
Strategie Hogeschool Zeeland: Dit project is gericht op het ondersteunen van de continue scholing van de medewerkers van onze hogeschool. Medewerkers worden gestimuleerd om een relevante masterdegree te behalen
Strategie HAN: Onderdeel hiervan is het verhogen van het percentage docenten met een mastergraad en het aantal gepromoveerde docenten [...] Hoger opleidingsniveau van docenten (in 2016 heeft 80% een mastergraad of is gepromoveerd) [...] In lijn met onze onderzoeksambities en ondersteund door de consultaties van studenten en medewerkers streven wij ernaar dat 80% van onze bachelordocenten in 2016 een mastergraad heeft dan wel gepromoveerd is. Docenten in de masteropleidingen zijn overwegend gepromoveerd [...] Wat gaan we doen? (3) Het aantal docenten dat een mastergraad heeft of is gepromoveerd, neemt toe van respectievelijk 55% en 6% in 2012 naar 72% en 8% in 2016
Strategie Hogeschool Utrecht: Alle docenten hebben in 2017 een mastergraad of volgen een masteropleiding en (tenminste) twintig procent van de docenten is gepromoveerd of bezig met een promotietraject
Strategie NHL: Vacatures vervullen we in principe met mensen die ten minste een mastergraad hebben behaald, we stimuleren medewerkers te promoveren in relevante onderzoeksgebieden en we werven meer gepromoveerde medewerkers [...] In het algemeen stimuleren we onze medewerkers zichzelf te scholen. Bij nieuwe vacatures willen we ‘het beste uit de markt’ halen. In principe geldt voor nieuwe docenten de eis van een behaald masterniveau.
Strategie Haagse Hogeschool: De voornemens en ambities uit de voorafgaande hoofdstukken vergen van de hogeschool een uitgebreid en gedifferentieerd HRM-programma [...] De hogeschool gaat haar docenten trainen in de toepassing van de tweede competentie, want we hebben veel docenten nodig die met deze competentie kunnen werken. De onderzoekshouding zal door middel van scholing breed in de organisatie worden gestimuleerd. Mogelijkheden voor scholing tot docent-onderzoeker dienen samen te gaan met een cultuur waarin deze kan gedijen. Voor onze masteropleidingen hebben wij meer gepromoveerde docenten nodig. Master- en PhD-niveau zijn de nieuwe standaarden van het HRM-beleid. Daarmee wordt gestimuleerd dat ook onder docenten ‘het maximale uit jezelf halen’ de norm is. Door meer gepromoveerde docenten aan te nemen en door docenten voor honours programma’s te selecteren, ontstaat er een opwaartse beweging onder docenten om hun kennis te verhogen en hun professionaliteit te verbeteren. Werving en selectie dienen er op gericht te zijn dat nieuwe docenten aan deze standaarden voldoen. Samenwerking tussen academies en lectoraten is daarin ook van belang. Voor zittende docenten die de kwaliteiten hebben om te promoveren en die zelf veel tijd en energie hierin willen steken, zal de hogeschool het pre-promotietraject continueren, waarin zij op (de zwaarte van) een promotie worden voorbereid. De hogeschool kent enkele promotieplaatsen, die op basis van een zware selectie worden toegekend.[...] Per 1 januari 2013 beschikt 90% van de docenten van De Haagse Hogeschool over een geaccrediteerde masterdegree. [...] Per 1 januari 2013 bestaat het docenten- en lectorenbestand van de hogeschool uit 6% gepromoveerden. Per 2020 is dit 10%.
Strategie Fontys Hogeschool: Daarenboven geldt dat: (1) het opleidingsniveau van de docenten van elke opleiding voor 80% master (inclusief PhD) is;

Lectoraten en kenniscentra worden ingezet bij het stimuleren en onderhouden van de gewenste onderzoekshouding en het academisch werk- en denkniveau van de docenten.
Strategie InHolland: Voor de docenten geldt daarnaast dat een goede mix van hbo-geschoolde docenten en academisch geschoolde docenten nodig is, als ook een mix van generalisten en specialisten. Inholland biedt de medewerkers de ruimte om zich voortdurend te ontwikkelen en de medewerkers vinden het ook vanzelfsprekend om zich te blijven ontplooien. Het werken aan de professionele kwaliteit is vooral het voortdurend werken aan een professionele attitude: elkaar stimuleren om grensverleggend te denken, om een onderzoekende houding te hebben en te willen blijven leren en vernieuwen.
Strategie HVA: Lectoren zullen sterker gaan bijdragen aan de verdere professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek door hen actiever te betrekken. Het programma ter bevordering van het promoveren door docenten wordt de komende jaren dan ook onverkort gecontinueerd
Strategie Hanzehogeschool: Voortaan zullen alle docenten minimaal op basisniveau over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Een fors aantal docenten zal zich ook op voortgezet niveau moeten kwalificeren. Daartoe bieden we in de Corporate Academy in samenwerking met lectoren scholingsprogramma's aan.
Strategie NHL: Onderwijsmanagement, lectoraten en hun kenniskringen stimuleren dit.
Strategie Windesheim Hogeschool: Om dit mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de capaciteit op het gebied van toegepast onderzoek via de lectoraten en kenniskringen, het gericht bijscholen van medewerkers (onder meer door extra mogelijkheden voor het doen van promotieonderzoek)
Strategie Fontys Hogeschool: Fontys zet in op kennisontwikkeling door het stimuleren van de onderzoeksfunctie en het versterken van het contact met het beroepenveld. Bij de inrichting van de onderzoeksfunctie staat de bijdrage aan het onderwijs voorop. Kennisuitwisseling is daarbij cruciaal. Lectoren, kenniskringen en het toegepaste onderzoek zijn daarop gericht.Voor docenten betekent dit dat van hen een onderzoeksmatige houding wordt verwacht.

Strategische Agenda
"De lat kán ook hoger liggen, omdat de kwaliteit van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten in 2025 is verbeterd. Ook de docenten zijn beter, zowel inhoudelijk als qua didactische vaardigheden [...] Kwaliteit staat centraal in alle bestuurslagen en bepaalt de beleidskeuzes van de instelling. De docenten, lectoren en examinatoren zijn degenen die de kwaliteit van onderwijs bewaken. Alle docenten hebben minimaal een mastertitel of zijn gepromoveerd [...] De commissie-Veerman wijst daarnaast op twee structurele manco’s in het hogeronderwijsstelsel, die bedreigend zijn voor de kwaliteit [...] Tweede zorgpunt betreft het niveau van de docenten in het hbo. Het opleidingsniveau van deze docenten is – ook internationaal gezien – te laag [...] Docenten zijn de dragers van de onderwijskwaliteit. Alleen met goede docenten, die kennis van zaken hebben en die kunnen inspireren en binden, krijgen we het onderwijs dat we nodig hebben. Hbo-docenten moeten beter beslagen ten ijs komen als het om de vakinhoud gaat en, gezien de ontevredenheid van studenten op dit punt, strenger beoordelen. Om hbostudenten op te leiden tot de innovatieve beroepsbeoefenaars waaraan onze kenniseconomie behoefte heeft, is het daarnaast noodzakelijk dat het hbo-onderwijs sterker verbonden is met praktijkgericht onderzoek. Voor de hogescholen is een adequaat opleidingsniveau van de docent hét speerpunt. Alle docenten in het hbo zouden zelf over een masterniveau moeten beschikken om de rol van vakdocent goed te kunnen vervullen. In het convenant ‘LeerKracht van Nederland’ en de meerjarenafspraak met de HBO-raad ter uitvoering van ‘Het Hoogste Goed’ uit 2008 was de inzet dat 70% van de docenten in 2014 over een mastergraad beschikt en 10% in 2017 over een PhD. De huidige stand van zaken is dat 55,2 % van de docenten in het hbo over een mastergraad beschikt, en 7,7% gepromoveerd is. Het is verheugend te constateren dat hier ten opzichte van de voorgaande jaren een flinke groei te zien is, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Uit internationaal vergelijkend onderzoek uit 2009 met tien andere Europese landen blijkt echter niet alleen dat het percentage gepromoveerde docenten in het Nederlandse hbo nog altijd relatief laag is, maar ook dat het percentage van masters en gepromoveerden tezamen in andere landen veel hoger is (gemiddeld bijna 80%). Gezien de stijgende lijn van het aantal masters en gepromoveerden in het Nederlandse hbo tot dusver lijkt het mogelijk om met de huidige financiële middelen (zie verder het financiële overzicht) hier de lat hoger te leggen dan de huidige 70%-ambitie. Mijn doel is dat 100% van de hbo-docenten in 2020 master- of PhD-opgeleid is. De eerste stap op die weg is 80% in 2016. Daarbij is het streven om ook docenten die vanuit hun praktijkkennis het onderwijs kunnen verrijken tot het masterniveau op te leiden. Bij de prestatieafspraken die ik ga maken met de individuele instellingen zal de docentenkwaliteit één van de onderwerpen zijn waarover afspraken gemaakt worden [...] Het opleidingsniveau van hbo-docenten is erg laag vergeleken bij andere Europese landen. In 2020 moet 100% van de docenten in het hbo over een master- of PhD-graad beschikken (gemiddeld percentage in andere landen is 80%). Een tussenstap is 2016: dan moet het percentage 80% zijn. Daarbij is het streven om ook docenten die vanwege hun praktijkkennis het onderwijs kunnen verrijken, tot het masterniveau op te leiden [...] Het kabinet wil dat er ook in de onderzoekersopleidingen meer variatie komt. Nederland kent in internationale vergelijking relatief weinig onderzoekers, terwijl we die wel nodig hebben. Allereerst voor de wetenschap en voor onderzoeksfuncties in bedrijven, maar ook in publieke sectoren zoals het onderwijs (met name in het voortgezet onderwijs en het hbo) is er behoefte aan meer gepromoveerden om te voorzien in hogere eisen van beroepsuitoefening [...] Docenten zijn de dragers van onderwijskwaliteit. Met name in het HBO zijn beter toegeruste docenten hard nodig: het doel is dat 80% in 2016 een master of PhD heeft, met als einddoel 100% in 2020. "

Hoofdlijnenakkoord Hogescholen
"Docenten zijn de dragers van onderwijskwaliteit. Alleen met goede docenten die kennis van zaken hebben en die kunnen inspireren en binden, kan de kwaliteit van het onderwijs structureel worden verbeterd. In de afgelopen meerjarenafspraken was opgenomen dat 70% in 2014 zou beschikken over een masterdiploma en 10% in 2017 over een PhD. Uit de evaluatie van de meerjarenafspraken door de Inspectie blijkt, dat de meeste instellingen in hoge mate bezig zijn met het realiseren hiervan. Daarom worden in het verlengde van de meerjarenafspraken en het actieplan Leraar 2020 afspraken gemaakt over de verhoging van het opleidingsniveau van docenten: meer docenten met een mastertitel, meer gepromoveerde docenten. De hogescholen hanteren daarbij ambitieniveaus die aansluiten bij de uitgangssituatie en passen bij de opleidingen die ze aanbieden c.q. hun eigen profiel. Voor de periode tot 2016 is het streefbeeld dat 80% van de hbo-docenten master- of PhD-opgeleid is [...] Bijlage: indicatoren prestatieafspraken OCW-HBO-raad. Docentkwaliteit: het aandeel van de docenten met een master/ PhD. Bron: instellingsadministratie"

Strategie UT
"Naast het leveren en samen ontwikkelen van onderwijs voor scholieren wil Universiteit Twente ook iets te bieden hebben aan de docenten in het middelbaar onderwijs. Dat hebben we uiteraard al met onze eerstegraads lerarenopleidingen. Voor docenten die al een graad hebben willen we echter ook interessante trainings- en nascholingsprogramma’s aanbieden, naast mogelijkheden om wetenschappelijk te reflecteren op hun vakgebied. In een latere fase willen we deze diensten ook uit kunnen breiden naar docenten op andere niveaus."

Strategie WUR
"Van Hall Larenstein heeft onderwijs als primaire taak. Een deel van de docenten heeft veel ervaring in de beroepspraktijk. In de komende jaren gaan we die combinatie van onderwijs en beroepspraktijk verder verbeteren door een grotere betrokkenheid van docenten bij praktijkgericht onderzoek. Bovendien investeert Van Hall Larenstein in toegepast onderzoek door middel van haar lectoraten"

Strategie Saxion
"Voor goed onderwijs en goed onderzoek met een accent op co-creatie hebben we de juiste mensen nodig. In 2020 zijn nagenoeg alle docenten master opgeleid en zijn alle lectoren gepromoveerd [...] (3) 71 % van de docenten is master opgeleid; (4) 10 % van deze docenten is gepromoveerd, onder wie alle lectoren;"

Strategie InHolland
"Voor de docenten geldt daarnaast dat een goede mix van hbo-geschoolde docenten en academisch geschoolde docenten nodig is, als ook een mix van generalisten en specialisten.Inholland biedt de medewerkers de ruimte om zich voortdurend te ontwikkelen en de medewerkers vinden het ook vanzelfsprekend om zich te blijven ontplooien. Het werken aan de professionele kwaliteit is vooral het voortdurend werken aan een professionele attitude: elkaar stimuleren om grensverleggend te denken, om een onderzoekende houding te hebben en te willen blijven leren en vernieuwen."

Strategie HVA
"Docenten moeten didactisch gekwalificeerd zijn en een deel ervan gepromoveerd en daarmee aantoonbaar deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent niet dat alle docenten actief zijn in het onderzoek, maar vakbekwaamheid in onderzoek moet wel breed onder docenten verspreid zijn. Lectoren zullen sterker gaan bijdragen aan de verdere professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek door hen actiever te betrekken. Het programma ter bevordering van het promoveren door docenten wordt de komende jaren dan ook onverkort gecontinueerd."

Strategie Avans
"Daarnaast zal in het aannamebeleid meer gelet worden op aanwezige of duidelijk te ontwikkelen competenties t.a.v. het doen van onderzoek. Zichtbaar is dat in 2017 conform afspraak 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd [...] Minimaal 15% van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat aangeeft dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak- en didactisch gebied en gebruik maken van de nieuwste technieken en inzichten. Tevens dat zij in staat zijn bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek."

Strategie Hanzehogeschool
"Percentage docenten met een mastergraad en met een PhD [...] Om de kwaliteit van het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op peil is en blijft [...] In 2016 heeft 70% van de docenten de mastergraad en 10% daarvan is gepromoveerd[...] De komende jaren verhogen we het functieniveau en het kwalificatieniveau van docenten. Door werving en selectie, maar ook met opleidings-programma's en promotietrajecten voor zittende docenten. Daarnaast blijft het mogelijk overige toegesneden professionalisering te volgen om het niveau te verhogen [...] Voortaan zullen alle docenten minimaal op basisniveau over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Een fors aantal docenten zal zich ook op voortgezet niveau moeten kwalificeren. Daartoe bieden we in de Corporate Academy in samenwerking met lectoren scholingsprogramma's aan."

Strategie Hogeschool Leiden
"Vanaf 2016 werken alle docenten op ten minste masterniveau en zijn alle docenten vakbekwaam. Nieuwe docenten hebben minimaal masterniveau of zullen dat binnen twee jaar bereiken. We streven ernaar dat 80% van de docenten een masterdiploma of PhD heeft."

Strategie Hogeschool Zeeland
"Dit project is gericht op het ondersteunen van de continue scholing van de medewerkers van onze hogeschool. Medewerkers worden gestimuleerd om een relevante masterdegree te behalen "

Strategie HAN
"Onderdeel hiervan is het verhogen van het percentage docenten met een mastergraad en het aantal gepromoveerde docenten [...] Hoger opleidingsniveau van docenten (in 2016 heeft 80% een mastergraad of is gepromoveerd) [...] In lijn met onze onderzoeksambities en ondersteund door de consultaties van studenten en medewerkers streven wij ernaar dat 80% van onze bachelordocenten in 2016 een mastergraad heeft dan wel gepromoveerd is. Docenten in de masteropleidingen zijn overwegend gepromoveerd [...] Wat gaan we doen? (3) Het aantal docenten dat een mastergraad heeft of is gepromoveerd, neemt toe van respectievelijk 55% en 6% in 2012 naar 72% en 8% in 2016; (4) Voor de opscholing van docenten is een masterfonds, een fonds voor promotieonderzoek en een pakket aan faciliterende maatregelen beschikbaar; (5) Het selectiebeleid voor nieuwe docenten, leidinggevenden en ondersteunende staf passen we aan aan de onderzoekambities en aan ons internationale profiel. "

Strategie Hogeschool Utrecht
"Alle docenten hebben in 2017 een mastergraad of volgen een masteropleiding en (tenminste) twintig procent van de docenten is gepromoveerd of bezig met een promotietraject [...] Toenemende participatie van studenten in het onderzoek van de kenniscentra is daarom van groot belang. Dit is echter alleen denkbaar als ook docenten in toenemende mate betrokken zijn bij het werk van de kenniscentra (en daartoe geëquipeerd zijn);"

Strategie NHL
"Het uitbouwen en versterken van de expertise op deze gebieden heeft ook een kwalitatieve betekenis voor studenten en docenten. Voor studenten levert het een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de competenties om zelfstandig onderzoek te kunnen doen. Dergelijke competenties zijn onmisbaar om als hoger opgeleide professional in de praktijk werkzaam te kunnen zijn. Onze docenten zullen die competenties ook moeten bezitten. Onderwijsmanagement, lectoraten en hun kenniskringen stimuleren dit. Vacatures vervullen we in principe met mensen die ten minste een mastergraad hebben behaald, we stimuleren medewerkers te promoveren in relevante onderzoeksgebieden en we werven meer gepromoveerde medewerkers [...] In het algemeen stimuleren we onze medewerkers zichzelf te scholen. Bij nieuwe vacatures willen we ‘het beste uit de markt’ halen. In principe geldt voor nieuwe docenten de eis van een behaald masterniveau."

Strategie Haagse Hogeschool
"Opbrengsten: Het aantal docenten dat gastdocentschappen vervult en presentaties houdt op internationale congressen, is in de planperiode gegroeid. [...] De voornemens en ambities uit de voorafgaande hoofdstukken vergen van de hogeschool een uitgebreid en gedifferentieerd HRM-programma. Op velerlei gebieden hebben wij state-of-the-art docenten nodig om professionals, op de hiervoor aangegeven wijze, op te leiden. De hogeschool wil het niveau van haar docenten verhogen door als norm te stellen dat zij een diploma van een geaccrediteerde masteropleiding behaald hebben. Jaarlijks vindt vanuit elke opleiding uitwisseling van docenten en studenten plaats met internationale collega-instellingen en in deze planperiode stimuleren wij eveneens de deelname van docenten met presentaties op internationale congressen. Een prima beheersing van (meestal) de Engelse taal is daarvoor voorwaardelijk. Dat geldt overigens ook voor docenten en niet onderwijsgevende medewerkers die ‘in huis’ met onze internationale studentenpopulatie in contact komen. De wil en de bereidheid tot onderzoek moet doordringen in de basishouding van docenten en in de cultuur van de hogeschool. Docenten moeten zelf laten zien dat het kritisch gebruiken en het creëren van kennis onmisbaar is geworden. De hogeschool gaat haar docenten trainen in de toepassing van de tweede competentie, want we hebben veel docenten nodig die met deze competentie kunnen werken. De onderzoekshouding zal door middel van scholing breed in de organisatie worden gestimuleerd. Mogelijkheden voor scholing tot docent-onderzoeker dienen samen te gaan met een cultuur waarin deze kan gedijen. Voor onze masteropleidingen hebben wij meer gepromoveerde docenten nodig. Master- en PhD-niveau zijn de nieuwe standaarden van het HRM-beleid. Daarmee wordt gestimuleerd dat ook onder docenten ‘het maximale uit jezelf halen’ de norm is. Door meer gepromoveerde docenten aan te nemen en door docenten voor honours programma’s te selecteren, ontstaat er een opwaartse beweging onder docenten om hun kennis te verhogen en hun professionaliteit te verbeteren. Werving en selectie dienen er op gericht te zijn dat nieuwe docenten aan deze standaarden voldoen. Samenwerking tussen academies en lectoraten is daarin ook van belang. Voor zittende docenten die de kwaliteiten hebben om te promoveren en die zelf veel tijd en energie hierin willen steken, zal de hogeschool het pre-promotietraject continueren, waarin zij op (de zwaarte van) een promotie worden voorbereid. De hogeschool kent enkele promotieplaatsen, die op basis van een zware selectie worden toegekend.[...] Per 1 januari 2013 beschikt 90% van de docenten van De Haagse Hogeschool over een geaccrediteerde masterdegree. [...] Per 1 januari 2013 bestaat het docenten- en lectorenbestand van de hogeschool uit 6% gepromoveerden. Per 2020 is dit 10% [..] Opbrengsten:
* Academies geven in hun beleidsplannen aan op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de onderzoeksfunctie van de hogeschool * Elke opleiding beschikt over een aantal docent-onderzoekers. "

Strategie Windesheim Hogeschool
"Om dit mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de capaciteit op het gebied van toegepast onderzoek via de lectoraten en kenniskringen, het gericht bijscholen van medewerkers (onder meer door extra mogelijkheden voor het doen van promotieonderzoek) [...] In Windesheim nemen medewerkers op ondernemende wijze verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen van de organisatie, voor de kwaliteit van werken en leren binnen Windesheim én voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Degenen die daartoe in staat zijn, wordt de gelegenheid geboden zich verder te ontwikkelen door middel van een promotietraject."

Strategie Fontys Hogeschool
"Daarenboven geldt dat: (1) het opleidingsniveau van de docenten van elke opleiding voor 80% master (inclusief PhD) is; (3) elke docent een aantekening onderzoeksvaardigheden en mediawijsheid heeft en toetsbekwaam is [...] Fontys zet in op kennisontwikkeling door het stimuleren van de onderzoeksfunctie en het versterken van het contact met het beroepenveld. Bij de inrichting van de onderzoeksfunctie staat de bijdrage aan het onderwijs voorop. Kennisuitwisseling is daarbij cruciaal. Lectoren, kenniskringen en het toegepaste onderzoek zijn daarop gericht.Voor docenten betekent dit dat van hen een onderzoeksmatige houding wordt verwacht."respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl