Avans Hogeschool (2011). Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Met passie en betrokkenheid.


Avans.png
Het strategiedocument is te downloaden via deze link


Missie en ambitie
Avans Hogeschool wil talenten ontwikkelen door toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook internationaal gezien.

wil sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek.
{Regionale samenwerking{38 {Praktijkgericht onderzoek{38 {Valorisatie{38

wil een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. {Regionale samenwerking{28

Vanuit deze missie is onze ambitie:
 • de kwalitatief beste brede hogeschool, die talentontwikkeling vooropstelt
 • de kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat {Regionale samenwerking{17 {Valorisatie{17 {Duurzaamheid{17
 • een sociaal innovatieve organisatie, waar de goedlopende processen vanuit de vraag zijn ingericht en betrokkenheid het sleutelwoord is .
We leggen de lat hoog, zichtbaar in een eigen keurmerk.

Focusgebieden en indicatoren
Avans Hogeschool kiest ervoor de komende jaren met de volgende 7 focusgebieden te werken aan haar ambitie:
 1. Regionaal duurzaam verankerd
 2. Internationalisering
 3. Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving
 4. Praktijkgericht onderzoek
 5. Vooruitstrevend HR beleid
 6. Sociale innovatie
 7. Gezien en (h)erkend worden
Voor elk focusgebied zijn richtinggevende uitspraken en prestatie-indicatoren vastgesteld. Achter een aantal van deze indicatoren staat de vermelding keurmerk. Dit verwijst naar de wens van het College van Bestuur (CvB) deze indicator op te nemen in het keurmerk.

Regionaal duurzaam verankerd
In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop Avans Hogeschool inspeelt op sociaal-economische en culturele ontwikkelingen en thema’s in de regio. {Regionale samenwerking{22

Kwalificaties die wij onze studenten meegeven
Onze afgestudeerden vervullen management- en beleidsposities. Dit zijn sleutelposities als het gaat om het realiseren van een duurzame samenleving. Dat vraagt van hen maatschappelijke geëngageerdheid en een ondernemende attitude. {Ondernemerschap{29

Participatie in het maatschappelijk debat
Vanuit onze kennis van en betrokkenheid bij de samenleving en de maatschappelijke veranderingen die gaande zijn, participeren we in het maatschappelijk debat en dragen zodoende bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. {Valorisatie{31

Wisselwerking tussen opleiding en beroepspraktijk
Om er voor te zorgen dat de kennis circuleert en het beroep zich verder kan ontwikkelen, zetten we de komende jaren in op kruisbestuiving tussen beroep en opleiding. {Aansluiting arbeidsmarkt{28 Vanuit de interdisciplinaire samenhang worden in het expertisecentrum Duurzame Innovatie vraagstukken met betrekking tot duurzame ontwikkeling aangepakt. {Duurzaamheid{17

Indicatoren
 • De 7 duurzame competenties zoals geformuleerd door Duurzaam Hoger Onderwijs in elk curriculum opgenomen {Duurzaamheid{14 .
 • Een voor het domein passende competentie over ‘ondernemend zijn’ is in de curricula opgenomen. {Ondernemerschap{14
 • In de komende planperiode adopteert ieder bedrijfsonderdeel tenminste 1 maatschappelijk project. {Valorisatie{11
 • Elke academie participeert in tenminste 3 projecten in de regio of vestigingsgemeente t.b.v. de realisatie van sociaaleconomische plannen. Deze projecten kenmerken zich als innovatief, maatschappelijk verantwoord en duurzaam. {Regionale samenwerking{28 {Valorisatie{28 {Duurzaamheid{28
 • Jaarlijks is 95% van de docenten van iedere academie actief in het beroepenveld voor 10% van zijn aanstelling. {Werkveldervaring docenten{18 {Aansluiting arbeidsmarkt{18
 • Geen onderwijsonderdeel zonder praktijkcomponent {Aansluiting arbeidsmarkt{4

Internationalisering
In dit focusgebied gaat het over het opleiden van gekwalificeerde professionals die passen in de internationale context van bedrijven en instellingen. {Internationalisering Onderwijs{21

Internationalisation@home
Internationalisation at home is er op gericht voor Nederlandse studenten een internationale omgeving te creëren. {Internationalisering Onderwijs{15

Inkomende mobiliteit
De inkomende mobiliteit van docent en student bevordert het internationale karakter van Avans Hogeschool. {Internationalisering Onderwijs{14

Internationale samenwerking
We gaan meer gebruik maken van bestaande partnerschappen met internationale partneruniversiteiten en zoeken nieuwe partnerschappen, passend bij de kwaliteitsambities die Avans Hogeschool beoogt. {Internationalisering Onderwijs{23 {Samenwerking met kennisinstellingen{23

Indicatoren
Eigentijds onderwijs in een up to date onderwijsomgeving
In dit focusgebied gaat het over het begeleiden van de talentontwikkeling, het studiesucces van studenten en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, zodanig dat iedere toegelaten student het onderwijs vindt dat bij hem past en kan werken aan de voor hem juiste studieloopbaan en het behalen van optimaal studiesucces. E-learning en de toepassing van ICT in het onderwijs zijn kenmerken van de eigentijdse leeromgeving. {Flexibiliteit en Maatwerk{66 {Rendement en uitval{66

Studiesucces
Het programma Hippocampus werkt de komende vier jaar verder aan het vergroten van het studiesucces en het verkleinen van de uitval. Een belangrijk onderdeel hierbij is de participatie in de pijler “Het lerende brein” van het FES-programma “Hersenen en cognitie”.
{Rendement en uitval{40 .

Keurmerk
Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat voor de buitenwereld een herkenbaar surplus is. Avans Hogeschool toont met dit keurmerk aan dat zij gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die maatschappelijk geëngageerd zijn en een betekenisvolle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving leveren.
{Kwaliteitszorg Onderwijs{42

Portfolio-ontwikkeling
Avans Hogeschool is zodanig flexibel dat we aan de leervraag van verschillende doelgroepen kunnen voldoen. Daarbij houdt zij nadrukkelijk rekening met de vrije ruimte in het curriculum om aan individuele leervragen te voldoen. {Flexibiliteit en Maatwerk{33 Avans Hogeschool biedt verschillende trajecten aan in het kader van Leven Lang Leren. {Leven Lang Leren en Alumni{13

Het hoofdbestanddeel van onze opleidingen zijn onze HBO-bacheloropleidingen in voltijdse en deeltijdse vorm. {Flexibiliteit en Maatwerk{13 De Masteropleidingen en Associate Degree opleidingen zijn daar aan gekoppeld. {Associate Degree{10 {Flexibiliteit en Maatwerk{10 Het hebben van een EVC-centrum is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede doorverwijzing in het kader van een Leven Lang Leren. {Leven Lang Leren en Alumni{21

Avans Hogeschool werkt aan een evenwichtig portfolio, waarbij: 1. Voor de Associate Degree opleidingen geldt dat deze aangeboden worden aan MBO-ers met werkervaring, dus als post-experience. {Associate Degree{26
2. Voor de Masteropleidingen geldt dat ze:
a. aansluiten bij bestaande bacheloropleidingen;
b. gekoppeld zijn aan expertisecentra; {Profilering en zwaartepuntvorming{4
c. relevant zijn voor de doorontwikkeling van het beroep;
d. een bijdrage leveren aan de profilering van Avans Hogeschool; {Profilering en zwaartepuntvorming{9
f. niet elders al worden aangeboden;
g. terecht overheidsfinanciering behoeven

Indicatoren
 • Alle opleidingen hebben een studierendement in de hoofdfase van de opleiding van 90%. {Rendement en uitval{13
 • 80% van de afgestudeerden zou na anderhalf jaar na hun studie opnieuw kiezen voor Avans Hogeschool.
 • Nadat het Bindend Studie Advies is opgehoogd tot 52EC is het studierendement van het eerste studiejaar 75% {Rendement en uitval{17
 • De inzichten vanuit het FES-programma “Hersenen en cognitie” zijn vertaald in het curriculum van de opleidingen.
 • In 2014 voldoen de opleidingen aan het Avans keurmerk. {Kwaliteitszorg Onderwijs{9
 • Minimaal 25% van de nieuwe bekostigde studenten die zich inschrijven bij de hogeschool is werkend en kiest voor een vorm van deeltijdonderwijs. {Leven Lang Leren en Alumni{22

Praktijkgericht onderzoek
In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop wij vanuit onderzoek, lectoraten en expertisecentra een partner kunnen zijn voor organisaties in de regio (beantwoorden van vragen) en een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van het beroep. {Praktijkgericht onderzoek{37 {Regionale samenwerking{37 Dit focusgebied werkt vanuit de volgende aandachtsgebieden of lijnen:

Lectoraten en expertisecentra
Met onze studenten, medewerkers en lectoren werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Avans Hogeschool is daarin ook – in interactie met de beroepspraktijk – een belangrijke maatschappelijke speler op het terrein van praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie. Onze lectoren, docenten en studenten zijn daarbij de verbinding naar het MKB, grotere bedrijven en publieke instellingen in de regio en maatschappelijke organisaties buiten de regio. {Praktijkgericht onderzoek{70 {Samenwerking met bedrijfsleven{70 {Regionale samenwerking{70 {Duurzaamheid{70

Ontwikkeling van het curriculum
Het onderzoek draagt bij aan het ontwikkelen van de practice based evidence in het beroepenveld dat zijn doorwerking zal hebben in het curriculum. {Praktijkgericht onderzoek{23 {Academisering onderwijs{23

Ontwikkelen van de onderzoeksomgeving
De onderzoeksomgeving binnen Avans Hogeschool biedt een creatieve en veilige plaats aan docenten en studenten om vaardigheden te trainen. {Praktijkgericht onderzoek{19 {Academisering onderwijs{19

Indicatoren:
 • Lectoraten en expertisecentra zijn verbonden met tenminste twee academies en bevruchten elkaar aantoonbaar. {Praktijkgericht onderzoek{13 {Academisering onderwijs{13
 • Meer dan 50% van de onderzoeksagenda’s van academies wordt opgesteld aan de hand van de vraag naar praktijkgericht onderzoek vanuit tenminste de regio, maar ook vanuit minimaal één nationaal of internationaal vraagstuk. {Praktijkgericht onderzoek{32
 • Training op het gebied van onderzoeksvaardigheden en kritisch denken en kennisdeling wordt vanaf het eerste jaar in alle bacheloropleidingen ingevlochten. {Praktijkgericht onderzoek{20 {Academisering onderwijs{20
 • Minimaal 15% van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. {Academisering docenten{13

Vooruitstrevend HR beleid
In dit focusgebied gaat het over onze medewerkers als ons belangrijkste kapitaal. Het zijn medewerkers die de grootste invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsproces. Onze medewerker voelt zich gekend en gebruikt zijn volledige professionele ruimte waarbij het Avans Hogeschool belang voorop staat. {Personeelsbeleid{47

Talentontwikkeling
Onze medewerkers zetten hun talenten optimaal in en ontwikkelen deze waar mogelijk verder, gedurende de gehele periode dat zij bij Avans Hogeschool werkzaam zijn. Avans Hogeschool is daarin een aantrekkelijk werkgever. Dit uit zich in goede arbeidsvoorwaarden en alle ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. {Personeelsbeleid{44

Mobiliteit
Mobiliteit van en naar het werkveld is een belangrijk aandachtspunt evenals aandacht voor het verwachte natuurlijke verloop van medewerkers en het daardoor wegebben van kennis. Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, gericht op alle leeftijdsgroepen zal de komende jaren zijn beslag moeten gaan vinden. Actief aannamebeleid gericht op startende docenten die gedeeltelijk werkzaam zijn in de praktijk, is een noodzakelijke voorwaarde om de voeling met het werkveld te borgen. {Personeelsbeleid{71 {Werkveldervaring docenten{71 {Aansluiting arbeidsmarkt{71 Daarnaast zal in het aannamebeleid meer gelet worden op aanwezige of duidelijk te ontwikkelen competenties t.a.v. het doen van onderzoek. {Personeelsbeleid{20 {Academisering docenten{20

Keurmerk
Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat aangeeft dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak- en didactisch gebied en gebruik maken van de nieuwste technieken en inzichten. Tevens dat zij in staat zijn bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek. {Didaktische vaardigheden docenten{45 {Academisering docenten{45

Indicatoren:
 • Zichtbaar is dat in 2017 conform afspraak 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd. {Academisering docenten{18
 • Jaarlijks is 90% van de docenten actief bezig met zijn professionele ontwikkeling op het gebied van didactiek en ICT vaardigheden {Didaktische vaardigheden docenten{20 {ICT in onderwijs{20
 • De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7.5.
 • Het aantal docenten dat naast de aanstelling bij Avans Hogeschool ook werkzaam is in het beroepsdomein is 25%. {Werkveldervaring docenten{18
 • Bij zijn ontwikkeling past de medewerker een vorm van 360`feedback toe. {Personeelsbeleid{11
 • In 2014 voldoen de medewerkers aan het Avans keurmerk.

Sociale innovatie
In dit focusgebied gaat het over zoeken naar vormen van samenwerking waarbij het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing kan komen. Sociale innovatie bevordert de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en maakt Avans Hogeschool als organisatie aantrekkelijker.

Slimmer en flexibel organiseren
Het gaat hier om het regelmatig vernieuwen van werkprocessen waarbij de medewerker en student het beginpunt zijn, geborgenheid het sleutelwoord is en technologische mogelijkheden een randvoorwaarde.

Professionele ruimte en samenwerking
Medewerkers en docenten worden actief betrokken bij vernieuwing en nemen hierin verantwoordelijkheid. Daarbij is samenwerking vanzelfsprekend.

Indicatoren:
 • Alle organisatie-onderdelen hebben een extern kwaliteitskeurmerk.
 • De NVAO kwalificatie op instellingsniveau is tenminste goed.
 • De gerelateerde items in de interne NSE scoren minimaal een 7.
 • Alle vragen die bij het Avans Ondernemerscentrum binnenkomen, worden binnen een dag geadresseerd en vanuit 1 loket vinden de vragen een weg naar de passende persoon / het passende organisatieonderdeel. {Ondernemerschap{30
 • De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7.
 • Het College van Bestuur en de organisatieonderdelen sturen bewust op onderlinge samenwerking zodanig dat het Avans Hogeschool belang voorop staat.
 • De ontwikkelbenadering van veranderen vormt een leidend uitgangspunt in de realisatie van het beleid.
 • Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor vernieuwen.

Gezien en (h)erkend worden
In dit focusgebied gaat het om verantwoording en transparantie van onze middelen en activiteiten als publieke organisatie. De samenleving verlangt verantwoordelijke professionals die zich rekenschap geven van de maatschappelijke gevolgen van hun handelen.

De omgeving ziet ons, herkent ons, weet wat we doen en heeft hierover een positief oordeel.

Indicatoren:
 • In ons jaarverslag is zichtbaar dat Avans Hogeschool haar middelen en activiteiten op de geëiste wijze inzet.
 • Avans Hogeschool is zowel met betrekking tot interne als externe regelgeving compliant.
 • Instellingen en organisaties in de regio kiezen Avans Hogeschool als partner voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
 • Op de vraag aan onze partners: ‘ beveel je Avans Hogeschool aan bij anderen?’, antwoordt 75% positief.----------
 

Analyse Meerjarenbeleidsplan Avans Hogeschool 2011-2014

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.


Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Praktijkgericht onderzoek
252
11,69
10
Regionale samenwerking
240
11,14
10
Personeelsbeleid
193
8,96
9
Duurzaamheid
146
6,77
9
Rendement en uitval
136
6,31
8
Internationalisering Onderwijs
135
6,26
8
Valorisatie
125
5,80
7
Flexibiliteit en Maatwerk
122
5,66
7
Aansluiting arbeidsmarkt
121
5,61
6
Werkveld ervaring docenten
107
4,97
6
Academisering docenten
96
4,45
5
Samenwerking met kennisinstellingen
93
4,32
5
Academisering onderwijs
75
3,48
4
Ondernemerschap
73
3,39
4
Didaktische vaardigheden docenten
65
3,02
3
Leven Lang Leren en Alumni
56
2,60
3
Kwaliteitszorg Onderwijs
51
2,37
2
Associate Degree
36
1,67
2
ICT in onderwijs
20
0,93
1
Profilering en zwaartepuntvorming
13
0,60
1

2155
100In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "HBO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle HBO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan is gewijd in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het meerjarenbeleidsplan van Avans met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het bechrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).

Onderwijs
Avans
HBO
OCW
1.1. Rendement en uitval
8
9
6
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs

5
3
1.1.2. Voorlichting

4
9
1.1.3. Brede bachelor

1
6
1.1.4. Studiebegeleiding

9
2
1.1.5. Ambitieus onderwijs

8
7
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie

2
9
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit

5
7
1.1.5.3. Docentkwaliteit

1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
5
7
6
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten
3
3
4
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten
6
3

1.1.5.4. Diversiteit

8

1.1.5.4.1. Associate Degree
2
4
7
1.1.5.4.2. Professional Doctorate1.1.5.4.3. Excellent onderwijs

6
5
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs
4
8
3
1.1.5.4.5. Graduate School


2
1.1.5.4.6. Joint Degree

2
1
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs

7
5
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni
3
10
9
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk
7
7

1.2. ICT in onderwijs
1
4

1.3. Internationalisering Onderwijs
8
10
4
1.4. Werving excellente studenten

3

1.5. Samenwerking met kennisinstellingen
5
8
5
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt
6
9
8
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs

5

1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs
2
10
10

Onderzoek
Avans
HBO
OCW
2.1. Praktijkgericht onderzoek
10
9
8
2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
1
9
10
2.3. Internationale concurrentiepositie


7
2.4. Werving excellente onderzoekers

2
1
2.5. Diversiteit en Differentiatie

3
10
2.6. ICT in onderzoek

1
2
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur

1
2
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek

4
8
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek

4
4

Valorisatie
Avans
HBO
OCW
3.0. Valorisatie
7
8
10
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven

5
6
3.2. Regionale samenwerking
10
10

3.3. Nationale en internationale samenwerking
3
9
3.4. Ondernemerschap
4
6
4

Bedrijfsvoering
Avans
HBO
OCW
4.1. Campus

6

4.2. Duurzaamheid
9
6

4.3. Informatiemanagement

7

4.4. Efficiency en effectiviteit

7
1
4.5. Personeelsbeleid
9
10
3
4.6. Onderwijskundig Leiderschap

2

4.7. Financial Control

6

4.8. Nieuwe werken

1


Trends
Avans
HBO
OCW
5.1. Topsport

2

5.2. Universiteitsbibliotheek5.3. Opkomende economieen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het meerjarenbeleidsplan van Avans met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het bechrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Avans Hogeschool
Avans Hogeschool
1 **
Fontys Hogeschool
0,34
Haagse Hogeschool
0,32
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,42
Hanzehogeschool Groningen
0,63 *
Hogeschool Leiden
0,44
Hogeschool Utrecht
0,24
Hogeschool van Amsterdam
0,51 *
Hogeschool Zeeland
0,63 *
InHolland Hogeschool
0,30
NHL Hogeschool
0,28
Saxion
0,52 *
Christelijke Hogeschool Windesheim
0,16
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
0,29
Radboud Universiteit
-0,01
Rijksuniversiteit Grongingen
0,34
TU Delft
0,07
TU Eindhoven
0,14
Universiteit Leiden
0,24
Maastricht University
0,32
Universiteit Twente
0,10
Universiteit Utrecht
0,26
Universiteit van Amsterdam
0,31
Universiteit van Tilburg
0,30
Vrije Universiteit Amsterdam
0,18
Wageningen University & Research centre
0,19
HBO instellingen
0,65 *
WO instellingen
0,31
OCW inclusief akkoord (1)
0,07
Hoger Onderwijs Nederland (2)
0,45


(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord HBO-raad
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoordenrespond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl