Fontys Hogeschool (2012). Kwaliteitsagenda 2012-2015. Groei door aandacht en uitdaging.


Fontys.png

Met de Fontys Kwaliteitsagenda wordt het kader geïntroduceerd voor de strategische koers. Deze kwaliteitsagenda bevat de pijlers van het Fontysbeleid zoals ook op onderdelen weergegeven in de Fontys Studentennota, Fontys HR Ambities en Fontys Onderzoeksambities

Fontys Kwaliteitsagenda

Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat het nog beter kan en moet. De belastingbetaler en de studenten betalen Fontys veel geld om state of the art op te leiden tot afgestudeerde bachelors/ masters. Fontys vindt dat de samenleving daarom een maximale inspanning mag vragen van de opleiding én van de student. Fontys wil zeer transparant zijn op basis van concrete doelstellingen en zich daarvoor ook publiek verantwoorden. Fontys realiseert vóór of uiterlijk in 2015 door sterke focus op basis van de ingezette Fontyskwaliteitsagenda de volgende doelstellingen.

I. Fontys is een grote, brede kwaliteitshogeschool met een leidende positie in het hbo, die opleidt voor bachelors en masters in bijna alle disciplines. Alle opleidingen kennen een sterk beroepspecifiek en/of (boven)regionaal profiel en dito verankering. Fontys evalueert in dit perspectief regelmatig de rationaliteit van het opleidingenaanbod en maakt daarin waar nodig kwalitatieve keuzes.

II. Kwaliteit:
1) Fontys hanteert als ononderhandelbaar uitgangspunt dat:
a. al haar opleidingen op elk moment te allen tijde ondubbelzinnig aan de samenleving de garantie van hoogwaardige kwaliteit kunnen afgeven, waaraan onlosmakelijk praktijkgericht onderzoek en internationalisering is verbonden;
b. hiertoe de intern werkende kwaliteitssystemen en audits krachtige borging bieden;
c. elk afstudeerwerkstuk ook beoordeeld wordt door een professional uit het werkveld;
d. beoordelingen van de kwaliteit door NVAO, inspectie en peers nadrukkelijk bijdragen aan dat kwaliteitsbewijs ten behoeve van de samenleving; Fontys wil dat een steviger functionerend systeem van externe kwaliteitsbeoordeling vaker en ook onaangekondigd de kwaliteit beoordeelt en ook kwaliteitsverschillen (middels bijvoorbeeld een systeem van 1, 2 of 3 ‘sterren’) benoemt.
{Kwaliteitszorg onderwijs{109

2) Daarenboven geldt dat:
a. het opleidingsniveau van de docenten van elke opleiding voor 80% master (inclusief PhD) is; {Academisering docenten{14
b. elke nieuwe docent binnen één jaar na indiensttreding een didactische aantekening behaald dient te hebben; {Didaktische vaardigheden docenten{15
c. elke docent een aantekening onderzoeksvaardigheden en mediawijsheid heeft en toetsbekwaam is; {Academisering docenten{11
d. elke docent minstens 80 uren per jaar besteedt aan deskundigheidsbevordering, professionalisering en permanente educatie; {Docentkwaliteit{14
e. elke voltijdopleiding in de P-fase minimaal twintig contacturen kent en élk studiejaar voor de studenten een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week kent; {Onderwijsintensiteit{24
f. elke docent door de studenten met minstens een 7 beoordeeld wordt (op 10-punt schaal);
g. elke opleiding een studenttevredenheid kent van gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal);
h. de medewerkers het werken bij Fontys beoordelen met gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal);
i. alumni en werkveld het onderwijs van Fontys beoordelen met gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal).

III. Studiesucces:
a. Fontys kent - bijzondere omstandigheden daargelaten - de eis dat de propedeuse in één jaar behaald moet worden; {Rendement en uitval{18
b. voor de studenten die vanwege niveauproblemen of foutieve studiekeuze de propedeuse niet in één jaar halen, zorgt Fontys dat zij binnen dat studiejaar door switch&match worden begeleid naar een beter passende opleiding binnen of buiten Fontys; {Studiebegeleiding{36
c. minimaal 75% van de studenten behaalt met succes de propedeuse bij Fontys (van ofwel de studie van eerste keuze, danwel - na switch - van de studie van tweede keuze); {Rendement en uitval{30
d. van de studenten in de hoofdfase van een Fontys- opleiding haalt minimaal 95% zijn bachelordiploma bij Fontys binnen een totale Fontys-studietijd van (maximaal) vijf jaar. {Rendement en uitval{25

IV. Aan het realiseren van het studiesucces draagt bij:
a. goede studievoorlichting, studiekeuzehulp, meeloopdagen, intakegesprekken en competentie-/interessetesten voor alle aanstaande studenten; {Rendement en uitval{11 {Voorlichting{11
b. activerend, uitdagend kennisintensief en goed georganiseerd onderwijs waarbij nadrukkelijk lesaanwezigheid van studenten als (morele) verplichting geldt; {Rendement en uitval{16 {Ambitieus onderwijs{16
c. dat elke student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider heeft; {Rendement en uitval{7 {Studiebegeleiding{7
d. dat de studievoortgang van elke student transparant en op de voet te volgen is en dat van elke student bij elke opleiding op elk moment een studievoortgangoverzicht ter verantwoording beschikbaar is. {Rendement en uitval{31 {Studiebegeleiding{31

V. Fontys kent een onderwijsformatie (OP) die minimaal 2/3 (67%) van de uitgaven van de totale formatie betreft; de norm is dat elke docent zeker 2/3 (67%) van zijn werktijd actief is in de onderwijsuitvoering met studenten.

Deze doelstellingen vormen het hart van de Fontys- kwaliteitsagenda die Fontys-breed de afgelopen tijd tot stand is gekomen en al volop in uitvoering is. Fontys realiseert deze ambitie op basis van de eigen kwaliteitskeuzes, motivatie en professionele gedrevenheid. Er is een groot commitment onder medewerkers én studenten om deze doelstellingen over de hele linie waar te maken.

Dit zijn de prestaties die Fontys vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de samenleving wil leveren. Als OCW in de toekomst met instellingen wil komen tot zogenaamde ‘prestatieafspraken’ zoals bedoeld in de strategische agenda van OCW, zal dit evenwel integraal de inbreng van Fontys zijn, waar deze immers volledig mee in lijn liggen. Deze concrete ambities en doelstellingen ontleent Fontys niet aan ‘vormen van prestatiebekostigingsafspraken’ of ‘bonus/ malus-regelingen’ die OCW met de sector c.q. hogescholen wil sluiten. Dergelijke ‘prestatie- bekostigingsafspraken/systemen’ hebben namelijk geen enkele betekenis voor de dagelijkse kwaliteitsgerichtheid van onze medewerkers. Zou dat wel zo zijn, dan was er een écht probleem.

De beloning (‘bonus’) voor de Fontys-gemeenschap (studenten en medewerkers) én de samenleving is een heel andere: het mogen en kunnen werken aan en het waarmaken van onze prachtige opdracht. Het opleiden van jongvolwassenen tot hbo-afgestudeerden met een diploma dat garant staat voor kwaliteit. Dé drijfveer van Fontys.

Bij Fontys noemen we dit: ‘Groei door aandacht en uitdaging’, voor onze studenten én onze medewerkers!

Fontys Studentennota

Fontys staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit en heeft een maximale focus op het primaire proces. Verdere verbetering van studenttevredenheid en studiesucces blijven speerpunten. Onze ambitie is dat Fontys een hoge basiskwaliteit levert en veel ruimte geeft voor talentontwikkeling, waardoor alle studenten een goed arbeidsmarktperspectief hebben én een toegevoegde waarde hebben op de arbeidsmarkt.

Onze filosofie is dat het beste studiesucces te bereiken is door studenten persoonlijke aandacht en maximale uitdaging te bieden. Studenten nemen deel aan uitstekend en activerend onderwijs met veel ruimte om te experimenteren en elkaar te stimuleren. Zij worden hierbij op een persoonlijke manier begeleid door betrokken en inspirerende docenten en ondersteund door goede ‘state-of-the-art’ voorzieningen. Studenten kunnen zich daardoor maximaal ontplooien en hun eigen talenten laten groeien. Wij verwachten van onze studenten dat zij zich laten uitdagen door ons onderwijs, eigen mogelijkheden onderzoeken, dat zij het beste uit zichzelf halen, hun studietijd optimaal benutten en ondernemend zijn. {Ambitieus onderwijs{98

‘Groei door aandacht en uitdaging’ is ons motto voor de ontwikkeling van studenten. Studenten worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Het studentenbeleid van Fontys kan worden weergegeven in een driehoek. Alle onderdelen, hoekpunten, dragen in een onderlinge wisselwerking bij aan een maximaal resultaat. {Ambitieus onderwijs{47

Studentenbeleid
Inspiratie
‘Studenten werken in een uitdagende leeromgeving met inspirerende docenten. Met een persoonlijke benadering krijgen de studenten de ruimte om te experimenteren en om mede vorm te geven aan het onderwijs. {Ambitieus onderwijs{30

Aanspreken op kracht
Fontysmedewerkers zijn zeer betrokken bij het leerproces van de student. Met een individuele benadering en persoonlijke aandacht worden studenten in hun kracht gezet. Vakbekwame docenten en coaches bieden een inspirerende leeromgeving, waar leren, experimenteren en werkplezier nauw met elkaar verbonden zijn. Studenten en docenten gaan samen uitdagende projecten aan waarbij ruimte is voor innovatie. {Ambitieus onderwijs{54 Docenten bij Fontys zijn verbonden met het werkveld en de discipline die daarbij hoort. {Werkveldervaring docenten{14 Zij hebben het vermogen om kennis en vaardigheden op een adequate manier in te zetten in het opleidingsprogramma. {Didaktische vaardigheden docenten{18

Keuzes en mogelijkheden
Studiesucces is sterk afhankelijk van het maken van goede keuzes die passen bij iemands talent. Fontysmedewerkers begeleiden studenten, voorafgaand aan en tijdens de studie, in het maken van die keuzes voor hun (studie)loopbaan. {Rendement en uitval{33
- Keuze-oriëntatie bij de start van het hbo: aan leerlingen van vo en mbo biedt Fontys de mogelijkheid voor oriëntatie, verkenning en verdieping. Dit gebeurt in de vorm van open dagen, oriëntatiedagen, meeloopdagen, intakegesprekken en zo meer. Daarbij worden naast medewerkers van alle opleidingen ook studie- en beroepskeuzeadviseurs en de Fontys Interesse Test (FIT) ingezet; {Rendement en uitval{54 {Voorlichting{54
- Voorbereidende activiteiten voor doorstroming naar het hbo: voor mbo-studenten zijn er speciale aansluitings- programma’s om de overstap naar het hbo soepel te laten verlopen; {Rendement en uitval{24 {Aansluiting toeleverend onderwijs{24
- Switch-match begeleiding bij twijfel: in geval van twijfel aan een opleiding vlak na de start biedt Fontys de mogelijkheid voor begeleiding naar een switch. Omdat Fontys stimuleert dat studenten hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen is er daarbij ook oog voor mogelijkheden buiten Fontys; {Rendement en uitval{44 {Studiebegeleiding{44
- Oriëntatie op de arbeidsmarkt: om een goede aansluiting te verkrijgen op het beroepenveld zorgt Fontys ervoor dat de praktijk een plaats heeft binnen de opleiding, ondermeer door stages, praktijkopdrachten, gastsprekers uit de praktijk, contacten met afgestudeerden en stimuleert Fontys het opzetten van mini-ondernemingen. {Rendement en uitval{43 In het laatste jaar krijgen studenten ondersteuning in hun oriëntatie op een baan die past bij hun talenten. {Studiebegeleiding{18 Afgestudeerde Fontysstudenten zijn gewild door het beroepenveld vanwege de hoge kwaliteit.

Studieloopbaanbegeleiding
Fontysmedewerkers stimuleren studenten om bewust bezig te zijn met hun (studie)loopbaan. Studenten die weten wat ze willen, kunnen zelf de regie voeren over hun studieloopbaan. Gedurende de opleiding is er voor elke student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider beschikbaar. Deze begeleider volgt het leerproces, ondersteunt bij problemen en adviseert bij keuzemomenten. Met bevlogen studieloopbaanbegeleiders krijgt talent maximale ruimte om te groeien. {Studiebegeleiding{59

Houding
Studenten van Fontys zijn gemotiveerd voor hun studie, ze zijn ondernemend en hebben een onderzoekende en professionele houding. Zij ontwikkelen persoonlijk leiderschap vanuit een maatschappelijk bewustzijn en nemen de ruimte om het beste uit zichzelf en hun studie te halen. {Ambitieus onderwijs{40

Persoonlijk motivatie
Fontysstudenten nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen studiegedrag. Zij zijn ondernemend, onderzoekend, toekomstgericht en benutten de studietijd optimaal. Fontysstudenten durven te experimenteren en tonen leiderschap. {Ambitieus onderwijs{24 Als Fontys vinden wij het belangrijk dat onze studenten kritisch zijn, een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze onderwijsorganisatie en bovendien competenties ontwikkelen die in hun verdere carrière waardevol zijn. Daarom hechten wij aan zichtbare studentenparticipatie in ons onderwijsproces en zien wij de student als serieuze gesprekspartner voor elke Fontysmedewerker. Een Fontysstudent is gericht op dialoog en diversiteit. Bestuurlijk actieve studenten worden gestimuleerd en professioneel begeleid door daartoe toegeruste medewerkers. {Kwaliteitszorg Onderwijs{72

Samenwerking
Inzet, kritische zelfreflectie en de bereidheid tot samenwerking zijn belangrijke succesfactoren. Studenten en medewerkers zijn deelnemers aan het leerproces van de student. Fontys verwacht van studenten enthousiasme en ambitie om iets te maken van de opleiding en om zich te ontwikkelen tot een professionele beroepsbeoefenaar. {Ambitieus onderwijs{23

Aandacht voor individuele verschillen
Dé student bestaat niet. Fontys kent binnen haar opleidingen studenten met een mbo-, havo- of vwo-achtergrond, voltijders en deeltijders; allochtone en autochtone studenten; studenten uit het buitenland; topsporters, studenten met een functiebeperking en excellente studenten. Fontys wil in haar onderwijsaanbod en dienstverlening zoveel mogelijk recht doen aan deze verschillen en studenten een gelijke kans op studiesucces bieden. Daarbij zijn er voor diverse groepen van studenten ook specifieke regelingen en voorzieningen. Zo kent Fontys een topsportregeling, is er beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking en zijn er voorzieningen voor allochtone studenten en voor bestuurlijk actieve studenten. Diverse opleidingen hebben plusprogramma’s voor excellente studenten. {Diversiteit en Differentiatie{104

Community
Studenten ontwikkelen een persoonlijke band met medestudenten en met medewerkers. Fontys legt als hoogwaardig kennisinstituut de lat hoog en biedt studenten zowel structuur als een uitdagend studieklimaat met persoonlijke aandacht. {Ambitieus onderwijs{30

Verbinding met Fontys
Studenten vinden bij elkaar en bij Fontys (h)erkenning, waardering en veiligheid. Zij voelen zich gezien en zijn er trots op bij Fontys te studeren. Zij zijn dan ook voor het beroepenveld ambassadeurs van Fontys. Fontys biedt kwalitatief hoogwaardige en uitdagende onderwijsprogramma’s. Dit blijkt uit de resultaten van periodieke accreditaties en uit de Nationale Studenten Enquête. Studenten worden uitgedaagd door middel van authentieke projecten en door contacten met en opdrachten uit het beroepenveld. Onderwijsprogramma’s volgen niet alleen de ontwikkelingen in het werkveld, maar dragen door middel van onderzoek en kennisoverdracht tevens bij aan innovaties. {Ambitieus onderwijs{59

Structuur
Studeerbaarheid is in de dagelijkse onderwijspraktijk voor studenten van groot belang. Fontys biedt studenten een helder gestructureerd onderwijsprogramma. Met name in de beginfase van de opleiding ligt hierop veel nadruk. {Rendement en uitval{30 In het verdere verloop van de bachelor- en masterfase neemt zelfsturing toe, maar structuur en overzicht blijven van belang. Bij een heldere structuur hoort ook een heldere manier van communiceren en informeren.

Fontys high Five
1. minimaal drie weken voor aanvang van de periode is het definitieve rooster bekend;
2. 100% lesgarantie: lessen altijd ingehaald binnen de lesperiode;
3. toetsresultaten bekend binnen 10 werkdagen;
4. alle onderwijsinformatie goed vindbaar op de portal;
5. onderwijsprogramma van 40 uur per week studiebelasting en in propedeusefase minimaal 20 contacturen. {Onderwijsintensiteit{13

Groei van talenten
De drie pijlers van het studentenbeleid staan er garant voor dat studenten worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een inspirerende leeromgeving, een open houding en verbinding met het beroepenveld zijn essentieel voor de ambitie en visie van Fontys. {Ambitieus onderwijs{41

Talentgerichtheid
Fontys weet als geen ander aan te sluiten bij de talenten van haar studenten. De interesses, waarden, ambities en leefwereld van haar studenten zijn daarbij leidend. Fontys rekent af met de zesjescultuur en een eenzijdige focus op tekortkomingen: zij richt zich op mogelijkheden, sterke punten en enthousiasme van studenten. {Ambitieus onderwijs{49

Zelfbewustzijn
Fontys is zich ervan bewust dat het ontdekken en ontwikkelen van talent samengaat met persoonlijke groei en zelfbewustzijn. Zij begeleidt en leidt haar studenten in dit ontwikkelproces zodat zij hun bijzondere bijdrage aan de samenleving kunnen realiseren. {Ambitieus onderwijs{37

Bevlogenheid
Leren bij Fontys is gebaseerd op bevlogenheid bij studenten en docenten. Passie om iets te bereiken, om iets te doen aan de grote variëteit aan vraagstukken die op ons afkomen. Fontys levert gepassioneerde, sterke professionals die er toe doen. {Ambitieus onderwijs{39

Duurzaamheid
Studenten van Fontys zetten hun talent bewust in. Zij onderkennen mogelijke consequenties van hun handelen en gaan daar gewetensvol en integer mee om.

Fontys HR Ambities

Wij staan voor excellent onderwijs en dus het continu verbeteren van het onderwijs. Wij willen dat studenten en medewerkers groeien. Door uitdaging, door grote betrokkenheid en door persoonlijke aandacht. Op die manier werken wij aan excellentie. ‘Groei door aandacht en uitdaging’ voor onze studenten én onze medewerkers.

Onze filosofie is dat excellent onderwijs te bereiken is door instituten maximale ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Instituten benutten deze ruimte om hun onderwijs te optimaliseren, met een eigen identiteit en sfeer. En om hun invulling te geven aan het stimuleren en ontwikkelen van hun belangrijkste kapitaal: de medewerkers.

Onze ambitie op het gebied van Personeel is dat alle medewerkers (onderwijsgevende en ondersteunende medewerkers) gewaardeerd worden door studenten, bevlogen zijn, en dat docenten worden gewaardeerd op inhoud en inspiratie.

Wij verwachten van onze medewerkers dat iedereen een bijdrage levert aan inspirerend onderwijs en een inspirerend arbeidsklimaat, dat medewerkers elkaar inspireren, waarderen en respect hebben voor elkaar, dat iedereen samenwerkt en samen de beste wil zijn, en dat iedereen een bijdrage wil leveren aan het stimuleren en ontwikkelen van onze studenten.

Medewerkers mogen van Fontys verwachten dat uitstekend onderwijs wordt gerealiseerd met uitstekende voorzieningen en uitstekend personeel, dat alle medewerkers uitgedaagd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun talenten te ontwikkelen en dat goede prestaties worden gewaardeerd.

Voor de ontwikkeling van medewerkers nemen wij - net als bij onze studenten - ‘Groei door aandacht en uitdaging’ als uitgangspunt.Wij dagen medewerkers uit hun talenten te ontwikkelen. Deze uitdaging wordt hieronder vertaald in drie pijlers voor het HR-beleid.

De drie ambities van het HR-beleid
1. Ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid: Medewerkers krijgen ruimte en het vertrouwen voor hun eigen talentontwikkeling, nemen deze verantwoordelijkheid en leggen daarover verantwoording af.
2. Kaders en aandacht: Fontys schept kaders voor medewerkers om hun talentontwikkeling vorm te kunnen geven en stimuleert en faciliteert deze talentontwikkeling door continue en systematische aandacht.
3. Vakmanschap en meesterschap: Medewerkers van Fontys tonen vakmanschap en meesterschap. Docenten zijn deskundig op vakinhoud én didactiek, en combineren een Vakmanschap onderzoeksmatige houding met een sterke en binding met het werkveld. {Didaktische vaardigheden docenten{31 {Werkveldervaring docenten{31 Ondersteunend meesterschap personeel is deskundig en stelt zich in dienst van het onderwijs.

Ambitie 1 - Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om aan hun eigen ontwikkeling te werken, nemen hiervoor verantwoordelijkheid en leggen daarover verantwoording af.
Het realiseren van goed onderwijs vereist medewerkers die de kennis, vaardigheden en attitude hebben om in samenwerking met collega’s een mooi resultaat neer te zetten. In de Fontysfilosofie krijgen onze medewerkers maximale ruimte en verantwoordelijkheid om dat te realiseren. Voor het realiseren van deze ambitie is een cultuur nodig waarin wij afspraken maken, deze nakomen en daar verantwoording over afleggen. De huidige gesprekscyclus biedt daarvoor een instrumentarium, maar belangrijker is dat iedereen - medewerkers en leiding- gevenden binnen Fontys - elkaar aanspreekt op resultaten en verantwoordelijkheden en bereid is om daarover verantwoording af te leggen.
Doel is dat medewerkers richting en ruimte krijgen. Ruimte in de manier waarop doelstellingen worden gerealiseerd, ontwikkelingsbudget en ontwikkelings- ruimte worden ingezet. En richting door duidelijke kaders van het instituut of dienst, en een grotere betrokkenheid van medewerkers bij ontwikkeling van beleid en visie.

Een Fontysprofessional:
• Is trots op Fontys en op de eigen opleiding.
• Levert een bijdrage aan het succes van Fontys.
• Werkt samen aan een goed collectief resultaat.
• Benut ruimte en eigen verantwoordelijkheid.
• Is transparant over doelen en resultaten.
• Legt verantwoording af over resultaten/toegevoegde waarde.
• Staat open voor feedback en kritiek en vraagt dit ook uit zichzelf.
• Blijft leren en reflecteren, blijft groeien en stimuleert ook anderen om dat te doen.
• Deelt kennis en toetst deze.

Een Fontysleidinggevende is een Fontysprofessional en:
• Is transparant over de te verwachten doelen en resultaten.
• Geeft ruimte en verantwoordelijkheid.
• Vraagt om verantwoording over resultaten en toegevoegde waarde.
• Is door iedereen aanspreekbaar op gemaakte afspraken.
• Stimuleert en daagt medewerkers uit te groeien.
• Faciliteert ontwikkeling van medewerkers.
• Herkent talenten en weet deze in te zetten.
• Geeft oprechte aandacht aan medewerkers.
• Heeft een voorbeeldfunctie.

Ambitie 2 - Fontys schept kaders voor medewerkers voor de vormgeving van hun talentontwikkeling en stimuleert en faciliteert deze ontwikkeling door continue en systematische aandacht.
Kaders voor ontwikkeling
Fontys geeft de eigen kaders aan waarbinnen medewerkers hun talentontwikkeling vorm kunnen geven. Deze kaders geven richting aan de ontwikkelingsdoelstellingen van onze medewerkers. De kaders zullen gedeeltelijk Fontysbreed worden geformuleerd, en gedeeltelijk binnen de instituten. Onderwerpen waar afspraken over gemaakt worden zijn bijvoorbeeld:
- Output. Dit kunnen afspraken zijn over onderwijs, zakelijke dienstverlening, onderzoek en andere activiteiten. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om deze resultaten individueel of in teamverband te realiseren. Over de realisatie ervan leggen medewerkers verantwoording af.
- Kwaliteitscriteria. Fontys formuleert kwaliteitscriteria voor alle medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan een didactische en digitale aantekening, een minimaal opleidingsniveau of ervaring in het beroepenveld.

Continue en systematische aandacht
Wij streven naar permanente ontwikkeling voor alle medewerkers en verwachten van onze medewerkers dat zij zich blijvend ontwikkelen.Wij zullen dit optimaal faciliteren door continu en systematisch oprecht aandacht te hebben voor talenten van medewerkers: de talenten worden onderkend, optimaal benut en medewerkers worden uitgedaagd om hun talenten verder te ontwikkelen. De mobiliteit van Fontysmedewerkers is zeer laag. Medewerkers blijken ontevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen Fontys, over de geboden faciliteiten voor eigen ontwikkeling en over de rol van de gesprekscyclus binnen de eigen ontwikkeling. Daar liggen dus grote kansen voor verbetering. Voor talentontwikkeling is het belangrijk dat medewerkers regelmatig een goed gesprek hebben met hun leidinggevende over hun mogelijkheden en beperkingen, wat de medewerker nodig heeft voor verdere ontwikkeling, e.d. Daar zullen wij zorg voor dragen. Aandachtspunten daarbij zijn een verbetering van de gesprekscyclus en aandacht voor kwaliteiten van leidinggevenden.

Faciliteren
Medewerkers zullen continu zelf aandacht moeten hebben voor ontwikkeling van hun eigen talenten en eigen kansen creëren en benutten, binnen en buiten Fontys. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers weten wat ze wel en niet binnen Fontys kunnen bereiken. Wij bieden transparantie binnen de organisatie over de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn, en aan de eisen waaraan voldaan moet worden.

Een grote verantwoordelijkheid voor het faciliteren van talentontwikkeling van medewerkers ligt binnen de instituten. Hierbij kan gedacht worden aan het samen zoeken naar ruimte (mogelijkheden, tijd, e.d.). Naast training en budget is het vooral belangrijk dat medewerkers tijd en ruimte krijgen in de activiteiten om hetgeen geleerd is in de praktijk in te zetten. Een aandachtspunt is de ontwikkeling van medewerkers over de instituten heen. Er zal een werkwijze ontwikkeld worden om medewerkers die gebaat zijn bij Fontysbrede mobiliteit, optimaal te faciliteren.

Een loopbaan binnen Fontys wordt gekenmerkt door dynamiek. Medewerkers ontwikkelen zich binnen hun functie: er zijn ontwikkellijnen in de richting van onderzoek, management of beroepenveld. Het wisselen van functie of instituut/dienst draagt bij aan talentontwikkeling. En na een aantal jaren zullen ook veel medewerkers zich verder ontwikkelen binnen andere organisaties. Om bijvoorbeeld eventueel na een behoorlijk aantal jaren werkervaring elders, weer terug te keren naar Fontys Hogescholen. Fontys onderhoudt, mede met het oog op deze arbeidsmobiliteit, een goed contact met werknemers die elders zijn gaan werken, en met organisaties buiten Fontys.

Ter ondersteuning van een dynamische loopbaan stimuleren wij dat medewerkers continu werken aan hun cv-ontwikkeling. Door (werk)ervaring en ontwikkeling van onze medewerkers wordt hun arbeidsmarktwaarde steeds groter.

Ambitie 3 - Medewerkers van Fontys tonen vakmanschap en meesterschap.
Onze medewerkers tonen vakmanschap en meesterschap. Dit betekent dat medewerkers in alle facetten van hun vak deskundig en vaardig zijn, dat medewerkers beweeglijk zijn en een grote externe gerichtheid hebben. Elke medewerker voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

De docent als vakman
Voor het onderwijsgevend personeel staat vakmanschap voor deskundigheid op vakinhoud én didactiek. Dit betekent niet alleen het continu bijhouden van je vak. Als docent ben je ook een zeer goede coach die aandacht en uitdaging geeft aan alle studenten, om hen maximaal te laten groeien. Je bent een voorbeeld voor je studenten, in gedrag en in ontwikkelingsniveau.Vakmanschap op het gebied van onderwijs betekent dat je als docent ook aandacht hebt voor de organisatie van het onderwijs.

Onderzoeksfunctie en relatie beroepenveld
Fontys zet in op kennisontwikkeling door het stimuleren van de onderzoeksfunctie en het versterken van het contact met het beroepenveld. Bij de inrichting van de onderzoeksfunctie staat de bijdrage aan het onderwijs voorop. Kennisuitwisseling is daarbij cruciaal. Lectoren, kenniskringen en het toegepaste onderzoek zijn daarop gericht.Voor docenten betekent dit dat van hen een onderzoeksmatige houding wordt verwacht. {Academisering docenten{57 Een sterke relatie met het beroepenveld betekent dat onderwijsgevend personeel scherp bijhoudt wat er in de beroepspraktijk gebeurt, oog heeft voor nieuwe dingen in het vakgebied en een grote vaardigheid heeft om deze kennis te vertalen naar goed onderwijs. Medewerkers zullen zich op deze terreinen moeten blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld regelmatig ervaring op te doen in het beroepen- veld. Fontys faciliteert dit via stages, uitwisseling, e.d. {Werkveldervaring docenten{65

De ondersteuner als vakman
Voor de ondersteunende medewerkers betekent vakmanschap en meesterschap kennis en vaardigheden up-to-date hebben en houden. Daarnaast zal elke ondersteunende medewerker zich er bewust van moeten zijn dat al het werk dat men doet - als onderdeel van de Fontysorganisatie - ten dienste staat van de kwaliteit van het onderwijs.

Fontys Onderzoeksambities

Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek behoort tot de kernopdracht van het hoger beroepsonderwijs. De samenleving als geheel verlangt in toenemende mate dat de vele complexe problemen waarmee we te maken hebben betaalbaar, snel en adequaat opgelost worden. Daarom zijn reflective practitioners nodig; hoogopgeleide professionals, die vanuit de bestaande beroepspraktijk aangrijpingspunten vinden voor vernieuwing en verbetering. {Praktijkgericht onderzoek{55

Het onderzoek aan hogescholen is praktijkgericht onderzoek. Het is wetenschappelijk in de zin dat het voldoet aan de gebruikelijk te stellen methodologische eisen, zoals betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en repliceerbaarheid, met betrekking tot de wijze waarop het tot stand komt. Praktijkgericht onderzoek voldoet bovendien aan de eis van bruikbaarheid. Het levert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk. {Praktijkgericht onderzoek{72

Fontys staat voor excellent en innovatief onderwijs, ingebed in de regionale omgeving. De Fontys onderzoeksagenda is een integraal onderdeel van de kwaliteitsagenda voor het onderwijs: onderzoek wordt binnen onze opleidingen zo gepositioneerd, dat het bijdraagt aan de continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wij kiezen ervoor al ons onderzoek te verbinden met ons onderwijs. {Praktijkgericht onderzoek{53

Onderzoek van Fontys is praktijkgericht en innovatief. Het is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden, en komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, bij voorkeur in regionale kennisnetwerken. Het onderzoek dat wij doen, draagt direct bij aan de vernieuwing van onze curricula. De interactie van opleiding en onderzoek zorgt voor docenten die vooraan staan bij de ontwikkeling van het vak. Doordat zij zijn opgeleid in praktijkgericht onderzoek, zijn onze afgestudeerden professionals die beschikken over vaardigheden om kennis te verwerven, nieuwe kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden in hun beroepsuitoefening. {Praktijkgericht onderzoek{98

Onze ambitie is dat in 2015 elke student, elke docent en elke opleiding betrokken is bij onderzoek. Dit betekent: onderzoek- en reflectieleerlijnen in alle opleidingen, docenten en studenten die betrokken zijn bij het onderzoek van de lectoraten, en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs doordat onderzoekers actief betrokken zijn bij de onderwijsuitvoering. {Praktijkgericht onderzoek{51

Uitgangspunten voor het onderzoeksbeleid
Het onderzoeksbeleid is gestoeld op de Fontys missie en strategie als ook op de visie op onderzoek die Fontys heeft. Zes karakteristieke uitgangspunten vatten het beleid samen:

1. Het eigenaarschap ligt bij de instituten
In lijn met de Fontys sturingsfilosofie wordt het eigenaarschap van het onderzoek zo dicht mogelijk bij het primaire proces belegd. De middelen liggen daarom bij de opleidingen, naar rato van hun studentenaantallen. De directeur is, binnen de kaders die door het CvB zijn bepaald, eindverantwoordelijk voor de besteding van het budget en de kwaliteit van het onderzoek, en legt hierover verantwoording in de planning- en controlcyclus middels managementcontracten (macon’s) en managementrapportages (marap’s). Dit betreft de inzet van lectoren, promovendi en docenten in het onderzoek, de wijze waarop onderzoeksvaardigheden in het curriculum zijn verankerd, de professionalisering van het docentcorps, de kwaliteit van het onderzoek (zowel het ‘proces’ van het doen van onderzoek als de output) en de samenwerking binnen en buiten Fontys. Het onderzoeksplan past in de eigen missie en strategie van het instituut.

2. Lectoraten zijn de spil van de onderzoeksfunctie
De instelling van lectoraten blijft een speerpunt in het onderzoeksbeleid. Als uitgangspunt geldt daarom dat elk instituut ten minste één lectoraat heeft: er is altijd één instituut eigenaar van een lectoraat. De lector geeft invulling aan het onderzoeksbeleid van het instituut. Hij geeft leiding aan de onderzoeksactiviteiten van het instituut, en heeft de opdracht docenten en studenten bij het onderzoek te betrekken. Promovendi worden mede door de lector begeleid. Bij onderwijsinhoudelijke vernieuwing wordt de lector altijd betrokken. De lector staat onder leiding van de directeur, die eindverantwoordelijk is voor het onderzoek.

3. Clustering omwille van innovatiekracht
Innovatie wordt gerealiseerd op het snijvlak van disciplines. Hierom, en om versnippering tegen te gaan, wordt het onderzoek van de instituten steeds meer ondergebracht in overstijgende multidisciplinaire themaprogramma’s, met een herkenbare bijdrage van de betrokken instituten. Dit kan op domeinniveau zijn, maar ook in een samenwerkingsverband van een aantal instituten over de grenzen van een domein heen. Deze themaprogramma’s strekken zich over een langere periode uit en kennen een behoorlijke omvang. Ze zijn ingebed in (regionale) netwerken van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. {Praktijkgericht onderzoek{82 {Regionale samenwerking{82

4. Onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
Er is een aantoonbare relatie tussen onderzoeksbeleid en onderwijsuitvoering. Het bevorderen van de onderzoekende beroepsattitude is een kerntaak van de opleidingen. Daarom worden studenten systematisch getraind in onderzoeksvaardigheden zowel in de bachelor- als in de mastercurricula, in langlopende leerlijnen. Ook nemen zij deel aan het onderzoek van het instituut. Dit kan gebeuren in het kader van stages en afstudeeropdrachten, maar ook in de context van excellentieprogramma’s. Het lectoraat stimuleert de curriculuminnovatie en lectoren zijn zelf ook zichtbaar in het onderwijs. Daarom is bij de aanstelling van nieuwe lectoren onderwijservaring één van de selectiecriteria. {Praktijkgericht onderzoek{93 De lector heeft, in opdracht van de directeur, het primaire toezicht op de kwaliteit van de onderzoekstraining in de curricula. Wil het onderzoek optimaal ten nutte komen van het onderwijs, dan dienen ook de docenten intensief bij het onderzoek betrokken te worden. De directeur faciliteert de professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek.

5. Onderzoek wordt altijd ethisch verantwoord
Fontys hecht grote waarde aan de ethische reflectie op de beroepspraktijk van de professional. Daarnaast is uiteraard al het onderzoek onderworpen aan ethische verantwoording. Omdat ‘de mate waarin’ verschilt naar de aard van het onderzoek, kunnen hiervoor slechts globale richtlijnen worden gegeven. Elk onderzoeksplan heeft een ethische paragraaf, waarin verantwoord wordt hoe de ethische toetsing heeft plaatsgevonden.

6. Het portfoliobeheer en het kwaliteitszorgsysteem worden centraal belegd De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitszorgsysteem ligt op concernniveau. Dit betekent dat op dit niveau de kaders worden gesteld waaraan de kwaliteitsbewaking binnen de instituten moet voldoen. {Kwaliteitszorg onderzoek{26 {Regionale samenwerking{26 Verder worden het instrumentarium en de audits door de centrale diensten verzorgd. Ook het beheer van het portfolio is op concernniveau belegd. Weliswaar wordt het portfolio bottom up gevormd, maar op concernniveau geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. {Kwaliteitszorg onderzoek{37 De kaders daarbij zijn onder meer de strategische doelstellingen van Fontys als geheel, de profilering op de kaart van het hoger onderwijs in Nederland en Europa en de participatie in regionale samenwerkingsverbanden. {Kwaliteitszorg onderzoek{32 {Regionale samenwerking{32 Lectoraataanvragen en benoeming van lectoren behoeven de goedkeuring van het CvB, hetgeen geborgd wordt in de procedures voor de aanvraag van lectoraten en de benoeming van lectoren.

Strategische speerpunten 2011-2015: participatie, prioritering en performance
In het afgelopen decennium heeft Fontys een stevige start gemaakt met de uitvoering van praktijkgericht onderzoek. Lectoren en promovendi zijn aangesteld, en de daarbij behorende kenniskringen ingericht. In de jaren 2011-2015 verleggen wij de aandacht van stimulering en groei naar prioritering en participatie gericht op hogere output en kwaliteit.

Onze speerpunten voor de periode 2011-2015 zijn:
Participatie
• investeren in door onderzoek gevoede curricula
• investeren in onderzoekend vermogen van docenten
• investeren in onderzoekswaardigheid van studenten
{Praktijkgericht onderzoek{21

Prioritering
• aanbrengen van focus en massa in de onderzoeks­ programmering
• voorrang voor innovatief onderzoek dat over de grenzen van instituten wordt uitgevoerd, binnen een (regionaal) netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en overheid
• balans in het portfolio (alle domeinen betrokken)
• afstemming op de landelijke geprioriteerde sectoren, ondermeer in nationale en Europese subsidietrajecten, met bijzondere aandacht voor gezondheid & techniek, ethiek en sociale innovatie
{Profilering en zwaartepuntvorming{65

Performance
• kwaliteitssysteem: verder uitontwikkelen en implementeren van goed onderzoek; administratieve last verminderen: ex ante toets versterken
• kwaliteitszorg: versterken van de kwaliteitszorg onderzoek in de instituten; verder uitbouwen van de kwaliteitsbewaking in de lijn CvB ­instituten
{Kwaliteitszorg Onderzoek{37


----------------------


Analyse Kwaliteitsagenda Fontys Hogeschool 2012-2015

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het kwaliteitsagenda gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.


Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Ambitieus onderwijs
587
21,81
10
Praktijkgericht onderzoek
525
19,51
10
Rendement en uitval
366
13,60
9
Studiebegeleiding
195
7,25
9
Kwaliteitszorg Onderwijs
181
6,73
8
Regionale samenwerking
140
5,20
7
Kwaliteitszorg Onderzoek
132
4,91
7
Werkveldervaring docenten
110
4,09
6
Diversiteit en Differentiatie
104
3,86
5
Academisering docenten
82
3,05
5
Profilering en zwaartepuntvorming
65
2,42
4
Voorlichting
65
2,42
4
Didaktische vaardigheden docenten
64
2,38
3
Onderwijsintensiteit
37
1,37
2
Aansluiting toeleverend onderwijs
24
0,89
1
Docentkwaliteit
14
0,52
1

2691
100In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het kwaliteitsagenda gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "HBO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle HBO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan is gewijd in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.


Onderwijs
Fontys
OCW
HBO
1.1. Rendement en uitval
9
6
9
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs
1
3
5
1.1.2. Voorlichting
4
9
4
1.1.3. Brede bachelor

6
1
1.1.4. Studiebegeleiding
9
2
9
1.1.5. Ambitieus onderwijs
10
7
8
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie

9
2
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit
2
7
5
1.1.5.3. Docentkwaliteit
1
1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
5
6
7
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten
3
4
3
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten
6

3
1.1.5.4. Diversiteit
5

8
1.1.5.4.1. Associate Degree

7
4
1.1.5.4.2. Professional Doctorate1.1.5.4.3. Excellent onderwijs

5
6
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs

3
8
1.1.5.4.5. Graduate School

2

1.1.5.4.6. Joint Degree

1
2
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs

5
7
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni

9
10
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk


7
1.2. ICT in onderwijs


4
1.3. Internationalisering Onderwijs

4
10
1.4. Werving excellente studenten


3
1.5. Samenwerking met kennisinstellingen

5
8
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt

8
9
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs


5
1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs
8
10
10

Onderzoek
Fontys
OCW
HBO
2.1. Praktijkgericht onderzoek
10
8
9
2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
4
10
9
2.3. Internationale concurrentiepositie

7

2.4. Werving excellente onderzoekers

1
2
2.5. Diversiteit en Differentiatie

10
3
2.6. ICT in onderzoek

2
1
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur

2
1
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek

8
4
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek
7
4
4

Valorisatie
Fontys
OCW
HBO
3.0. Valorisatie

10
8
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven

6
5
3.2. Regionale samenwerking
7

10
3.3. Nationale en internationale samenwerking

9
3
3.4. Ondernemerschap

4
6

Bedrijfsvoering
Fontys
OCW
HBO
4.1. Campus


6
4.2. Duurzaamheid


6
4.3. Informatiemanagement


7
4.4. Efficiency en effectiviteit

1
7
4.5. Personeelsbeleid

3
10
4.6. Onderwijskundig Leiderschap


2
4.7. Financial Control


6
4.8. Nieuwe werken


1

Trends
Fontys
OCW
HBO
5.1. Topsport


2
5.2. Universiteitsbibliotheek5.3. Opkomende economieen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het kwaliteitsagenda van Fontys met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het beschrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Fontys Hogeschool
Avans Hogeschool
0,34
Fontys Hogeschool
1 **
Haagse Hogeschool
0,26
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,17
Hanzehogeschool Groningen
0,40
Hogeschool Leiden
0,31
Hogeschool Utrecht
0,03
Hogeschool van Amsterdam
0,03
Hogeschool Zeeland
0,31
InHolland Hogeschool
0,07
NHL Hogeschool
0,43
Saxion
0,29
Christelijke Hogeschool Windesheim
0,00
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
-0,02
Radboud Universiteit
-0,13
Rijksuniversiteit Grongingen
0,17
TU Delft
-0,03
TU Eindhoven
-0,15
Universiteit Leiden
0,19
Maastricht University
-0,11
Universiteit Twente
-0,08
Universiteit Utrecht
0,06
Universiteit van Amsterdam
-0,09
Universiteit van Tilburg
-0,06
Vrije Universiteit Amsterdam
-0,07
Wageningen University & Research centre
-0,13
HBO instellingen
0,38
WO instellingen
-0,05
OCW inclusief akkoord (1)
0,18
Hoger Onderwijs Nederland (2)
0,17


(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord HBO-raad
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoordenrespond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl