Hogeschool Leiden (2008). Instellingsplan 2012-2016. Talent voor talent.

HL_2012_2016.png
Het strategiedocument is te downloaden via deze linkTalent voor talent

MISSIE
Ons onderwijs daagt studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontplooien. Wij leveren de beste beroepsbeoefenaren aan het werkveld. {Ambitieus onderwijs{24 Wij dragen bij aan kennisontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk door uitstekend toegepast onderzoek en kennisvalorisatie. {Valorisatie{59

VISIE
Hogeschool Leiden is een regionaal georiënteerde en op enkele onderdelen een landelijk unieke kennisinstelling in het hart van de randstad. Hogeschool Leiden richt zich vooral op het verzorgen van een beperkt aantal voltijdse bacheloropleidingen waarbinnen toegepast onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het omringende werkveld vormgegeven. {Praktijkgericht onderzoek{31 {Academisering Onderwijs{31 Deeltijdopleidingen en activiteiten in het kader van ‘een leven lang leren’ worden aangeboden indien er sprake is van een uitdrukkelijke vraag uit het werkveld. {Leven Lang Leren en Alumni{24 De binding met de stad Leiden en de regio is groot door samenwerking met partners op de lokale en regionale arbeidsmarkt. {Samenwerking met bedrijfsleven{21 In enkele sectoren manifesteren wij onze opgebouwde expertise ook landelijk. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om onderwijs en toegepast onderzoek te verzorgen dat voor de maatschappij toegevoegde waarde heeft. Bij alle opleidingen speelt kennisvalorisatie een rol. {Valorisatie{28 Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met de mbo-instellingen in onze regio om zorg te dragen voor doorgaande leerlijnen in het beroepsonderwijs. Wij werken tevens samen met de faculteiten van de Universiteit Leiden. {Aansluiting toeleverend onderwijs{31

Drie gebieden zijn kenmerkend voor de thematische profilering van Hogeschool Leiden: Jeugd, Life Sciences en Gezondheidszorg. Het zijn de gebieden waarop wij een beperkt aantal masteropleidingen en lectoraten vormgeven en waar extra nadruk ligt op kennisvalorisatie. {Valorisatie{36 Wij verzorgen beroepsopleidingen en leiden startbekwame beroepsbeoefenaren op voor de arbeidsmarkt. Het is voor ons van belang dat het werkveld zegt: “Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben.” {Aansluiting arbeidsmarkt{28 Onze afgestudeerden hebben geleerd hun kennis en vaardigheden actueel te houden en ze hebben zich breder ontwikkeld dan wat er mogelijk was alleen binnen de opleiding die ze gevolgd hebben. ze zijn nieuwsgierig en ondernemend, ze staan open voor de mening van anderen en kunnen samenwerken. Daarnaast zijn ze internationaal georiënteerd en maatschappelijk bewust.

We staan voor kwaliteit. Wij streven een hoog kwaliteitsniveau na en zijn daarop aanspreekbaar. Een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg stelt ons hiertoe in staat en maakt het mogelijk om structureel te sturen vanuit onderwijsdoelen en strategische plannen. Kwaliteit is hierbij ons kompas. {Kwaliteitszorg Onderwijs{42 We leggen de lat hoog en we verwachten ook een grote inzet van onze studenten. Ze weten wat ze willen bereiken en worden hier intensief bij begeleid. {Ambitieus onderwijs{27 Omgekeerd kunnen onze studenten ook hoge eisen aan ons stellen. Het werkveld is op zoek naar innovatieve kracht. Die kunnen wij de student meegeven en daartoe zijn wij in staat door inspirerend en goed onderwijs. {Aansluiting arbeidsmarkt{25 Wij kiezen ervoor de huidige omvang van het aantal studenten te stabiliseren. {Toelatingseisen en selectie{12 Dit betekent dat er instrumenten zullen worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de omvang te beheersen. Het gaat hierbij om intensieve voorlichting die ertoe zal leiden dat aankomende studenten de juiste opleidingskeuze zullen maken. {Voorlichting{33 {Toelatingseisen en selectie{33 Daarnaast zullen er selecterende maatregelen genomen worden. {Toelatingseisen en selectie{7

KERNNWAARDEN: PASSIE, TALENT EN MENSELIJKE MAAT
Binnen Hogeschool Leiden wordt gewerkt vanuit passie, talent en menselijke maat. Vanuit respect voor de ander zijn wij betrokken bij de samenleving, betrokken bij het werkveld, betrokken bij ons vak. Onze passie blijkt onder meer uit onze betrokkenheid bij de maatschappij en die komt tot uiting in de onderwerpen die wij in onze opleidingen centraal zetten. Daarom zijn belangrijke thema’s zoals internationalisering, diversiteit en duurzaamheid in ons onderwijs verweven. {Internationalisering Onderwijs{39 {Duurzaamheid{39 Persoonlijk contact is cruciaal voor ons onderwijs en ons werk. Persoonlijk contact waarin we elkaar niet alleen bemoedigen om een talent te ontwikkelen, maar waarin we elkaar ook opbouwend kritisch en respectvol aanspreken en professionele feedback geven. De ontwikkeling van het talent van onze studenten en medewerkers is de leidraad voor het succes van het onderwijs dat wij aanbieden. Wij halen het beste in onszelf en de ander naar boven. Wij gaan voor menselijke maat; wij kennen elkaar; het is mogelijk om eigenheid te tonen en eigen’wijs’ te zijn. {Ambitieus onderwijs{89

Hogeschool Leiden heeft zeven aandachtsgebieden geformuleerd die de visie op de kwaliteit van het onderwijs weergeven. De kernambities zoals geformuleerd in het instellingsplan vertegenwoordigen deze aandachtsgebieden.

KERNAMBITIE 1. TALENTEN ONTWIKKELEN
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Dat blijkt uit de goede accreditatierapporten en uit de studenttevredenheid. Ook de mening van het werkveld en van alumni is van groot belang. {Kwaliteitszorg Onderwijs{29 Studenten leren door een continue uitwisseling van kennis en ervaringen met docenten en vertegenwoordigers van het werkveld (alumni). {Leven Lang Leren en Alumni{18 Het werkveld is betrokken bij de vaststelling van kritische beroepssituaties en toetscriteria. {Aansluiting arbeidsmarkt{12 Wij willen de ‘meest geschikte’ studenten opleiden voor een beroep. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet. Het ‘meest geschikt’ zijn die studenten die zich goed laten voorlichten; die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen en die passen bij het beroep. Dit laatste kan alleen vastgesteld worden indien daar een duidelijk beroepsbeeld voor bestaat. Studenten hebben de mogelijkheid zich breder te ontwikkelen dan de vereiste beroepscompetenties.

Het is van belang dat een student zich optimaal ontwikkelt en het beste uit zichzelf haalt. Een op de individuele student afgestemde studieloopbaanbegeleiding is hiervoor een essentiële voorwaarde. {Studiebegeleiding{28 Dat begint al bij de oriëntatie op en keuze van een opleiding door een student. Goede voorlichting over een studie en begeleiding van de keuze draagt bij aan het studiesucces van de student. {Voorlichting{33 Ook voeren we een intakegesprek om te bepalen wat de student nodig heeft, zodat we de begeleiding daarop af kunnen stemmen. Studieloopbaanbegeleiding is gericht op een duurzaam lerende attitude. {Studiebegeleiding{29 Wij hanteren de menselijke maat als uitgangspunt en dit is leidend bij de vormgeving van ons onderwijs. Om kwaliteit in de randstad waar te maken, is reguleren van de omvang een vereiste. De huidige omvang is voor onze hogeschool een optimale en deze willen we handhaven. Hier zetten we verschillende instrumenten voor in: numerus fixus, decentrale selectie en een bindend studieadvies in verschillende leerjaren. {Toelatingseisen en selectie{64

In het eerste jaar geven wij de studenten extra begeleiding en stimulans zodat zij in staat zijn aan te tonen dat ze de opleiding in vier jaar kunnen afronden. Studie tempo is voor zowel de student als de opleiding van belang. Voor de student om te voorkomen dat hij anders met hoge studiekosten te maken krijgt; voor de opleiding om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen die de maatschappij op dit punt heeft. Dit gezamenlijk belang draagt bij aan het bereiken van een goed studierendement zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. {Studiebegeleiding{99 {Rendement en uitval{99

ONDERWIJSVISIE
Het onderwijs is vormgegeven conform de hogeschoolbrede onderwijsvisie. Hogeschool Leiden kiest voor ‘leren begint met persoonlijk contact’. Er zijn concrete uitgangspunten geformuleerd die we toepassen bij het ontwerpen van het curriculum, zoals een minimum aantal contacturen in de propedeuse. {Onderwijsintensiteit{31 Studenten ervaren het onderwijs als afwisselend, inspirerend en uitdagend. {Ambitieus onderwijs{9 Ook worden alumni en andere professionals ingezet bij de begeleiding van studenten, zodat er een directe verbinding is met de beroepspraktijk. {Leven Lang Leren en Alumni{21 {Aansluiting arbeidsmarkt{21 De intensieve samenwerking met het werkveld, waar de organisatie van stageplaatsen deel van uitmaakt, brengt de studenten in een realistische leeromgeving, waarin ze hun nieuwsgierigheid en ondernemingszin kunnen ontwikkelen. Gastdocenten brengen actuele ontwikkelingen in ons onderwijs in en hun netwerken worden benut om de beroepsgerichtheid van de opleidingen verder te versterken. Omgekeerd neemt de student nieuwe kennis en inzichten mee naar het stagebedrijf, wat weer bijdraagt aan de kennisontwikkeling in het werkveld. {Aansluiting arbeidsmarkt{72 Wij stellen hoge eisen: aan onszelf, aan onze studenten en aan elkaar. Wij geven continu het goede voorbeeld. Wij prikkelen en dagen uit tot grote prestaties. {Ambitieus onderwijs{26 De mogelijkheid om te differentiëren binnen een opleiding draagt bij aan studiesucces. Er zijn versnellings-, verbredingsen verdiepingstrajecten binnen en naast het reguliere opleidingsprogramma. Ook heeft de student de keuze uit een minorenaanbod binnen en buiten de hogeschool, waarbij hij zich kan verdiepen of zijn kennis kan verbreden. Door middel van excellentieprogramma’s bieden we studenten extra uitdaging. {Diversiteit en Differentiatie{56 Bovendien kunnen talentvolle studenten participeren in een honoursprogramma. {Diversiteit en Differentiatie{8 {Excellent onderwijs{8

INTERNATIONALISERING, DIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID
Wij werken vanuit onze visie met passie, talent en menselijke maat, voor nu en voor de toekomst. Voor de beslissers van morgen is het van belang dat de maatschappij als geheel toekomstige uitdagingen aangaat vanuit een duurzaam en internationaal perspectief. {Internationalisering Onderwijs{40 {Diversiteit en Differentiatie{40 Bij Hogeschool Leiden verwerven studenten de competenties om over de grenzen van de eigen cultuur, het eigen land en het eigen vakgebied heen te kijken en te handelen naar de inzichten die dat oplevert. Onze studenten kunnen als persoon en als professional omgaan met een steeds verder gaande globalisering. {Internationalisering Onderwijs{49

KERNAMBITIE 2: TALENT VOOR TALENT
Op onze hogeschool staan de studenten centraal en zijn de medewerkers het voornaamste kapitaal. We maken hierbij onderscheid tussen medewerkers die in het hart van het onderwijs functioneren - de docenten - en de medewerkers die dit onderwijs faciliteren. Er is sprake van een strategisch en samenhangend personeelsbeleid. Wij investeren in een lerende cultuur, waarin reflectie, elkaar professionele feedback geven en feedback ontvangen vanzelfsprekend is op alle niveaus in de organisatie. We maken waar dat we dit niet alleen van onze studenten vragen, maar ook zelf toepassen. Het management heeft hierbij een stimulerende rol. {Personeelsbeleid{94

Medewerkers zijn professioneel: we zijn kritisch op ons werk, werken samen en geloven in elkaars expertise. Wij motiveren en corrigeren elkaar en dragen bij aan elkaars ontwikkeling. Docenten geven inspirerend onderwijs dat de student helpt om zich optimaal te ontwikkelen. Inspirerend onderwijs is afwisselend; digitale media worden als ondersteuning ingezet en er worden actuele voorbeelden gegeven van wat er speelt in het vakgebied. Wij dagen studenten uit het beste uit zichzelf en uit ons te halen. zoals we ook als medewerkers elkaar uitdagen om hetzelfde te doen. Wij bieden onze medewerkers een breed scholingsaanbod en zorgen voor een adequate facilitering zodat ze gebruik kunnen maken van dit aanbod. Van onze medewerkers vragen we dat zij beschikken over de competenties om hun functie adequaat te vervullen. Van docenten verwachten wij dat zij hun vakdidactiek be heersen; kwalitatief goed Nederlands kunnen schrijven; Engelstalige vakliteratuur kunnen lezen; onderzoeksvaardigheden beheersen; inspirerend onderwijs geven; toetsen kunnen maken en met de diversiteit in de studentenpopulatie om kunnen gaan. {Personeelsbeleid{162

We zijn transparant in ons handelen en vragen om feedback van studenten. We houden ons aan afspraken en koppelen de resultaten en de verbetermaatregelen terug aan de studenten. Bij de totstandkoming van nieuw beleid maken we gebruik van (hogeschoolbrede) studentenpanels. {Personeelsbeleid{40 De expertise en ervaring van medewerkers worden optimaal benut. Medewerkers worden ingezet op het gebied van hun kwaliteiten. Wij doen waar we goed in zijn en ontwikkelen dat verder.

KERNAMBITIE 3.  "JE MOET ZE VAN DE HOGESCHOOL LEIDEN HEBBEN!"
Het werkveld is voor een groot deel maatgevend voor het succes van onze studenten en dus ook van de hogeschool. We zijn succesvol als men in het werkveld tegen elkaar zegt: “Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben!” Samenwerking met het werkveld is daarom essentieel. {Aansluiting arbeidsmarkt{45

Elke opleiding heeft onderzoekscompetenties in het curriculum verwerkt en iedere student sluit zijn opleiding af met een afgerond praktijkonderzoek. We optimaliseren de samenwerking van studenten, docenten en werkveld in onderzoeksprojecten door onderzoek en onderwijs meer met elkaar te verweven. Het werkveld is vanzelfsprekend betrokken bij de vormgeving van het curriculum via onder meer de beroepenveldcommissies. {Aansluiting arbeidsmarkt{55 {Praktijkgericht onderzoek{55 {Academisering Onderwijs{55

We betrekken studenten actief bij toegepast onderzoek binnen de lectoraten. Door middel van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten worden de banden met het omringende werkveld en met andere kennisinstituten versterkt. Het werkveld heeft een essentiële rol bij het opleiden van startbekwame beroepsbeoefenaren. We zetten alumni en professionals uit het werkveld in bij de begeleiding van studenten. {Aansluiting arbeidsmarkt{54 {Praktijkgericht onderzoek{54

PROFIEL
Hogeschool Leiden profileert zich – naast de eerder genoemde keuzes voor bachelor onderwijs gericht op de behoefte van het ons omringende werkveld - door zich op drie kennisgebieden of kenniscentra te richten, namelijk: Jeugd, Life Sciences en Gezondheidszorg. {Aansluiting arbeidsmarkt{37 Door middel van toegepast onderzoek dragen we bij aan kennisontwikkeling en kennisvalorisatie binnen de beroepspraktijk. {Samenwerking met bedrijfsleven{15 Door een beperkt aantal lectoraten en een beperkt aantal masteropleidingen aan te bieden, zorgen we voor meer richting en sturing. {Profilering en zwaartepuntvorming{20

Lectoraten brengen een optimale interactie tot stand tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis (valorisatie). Een lectoraat heeft vier doelstellingen: onderzoek, curriculumontwikkeling, professionalisering en kenniscirculatie/valorisatie. {Praktijkgericht onderzoek{35 In de komende jaren zullen we streven naar meer samenhang tussen de lectoraten en meer samenwerking tussen de lectoren. We hebben de adviezen uit het VKO-rapport overgenomen, wat inhoudt dat we ons vooral richten op meer programmatisch werken, focussen en massa tot stand te brengen.

JEUGD
Vanwege de maatschappelijke relevantie is er gekozen voor het landelijk specifieke aandachtsgebied Jeugd. Binnen het lectoraat Jeugd zijn verschillende lectoren werkzaam met een eigen thema: Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Jeugdcriminaliteit, Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg, Ouderschap en Ouderbegeleiding en Passend Onderwijs. zij werken onder andere samen met de Augeo Foundation en de William Schrikker Groep.

LIFE SCIENCES
Life Sciences is een regionaal aandachtsgebied met een landelijke uitstraling. Van oudsher hebben verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden een sterke binding met de bedrijven in het BioScience Park Leiden, het middelbaar laboratoriumonderwijs – dit wordt verzorgd vanuit de hogeschool – en met de Universiteit Leiden. Gekozen is voor het lectoraat Life Sciences, met lectoren op het gebied van Innovatieve Moleculaire Diagnostiek en Biodiversiteit. zij werken samen met de Universiteit Leiden, Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB), het LUMC en met een groot aantal bedrijven op het grootste BioScience Park van Nederland. Het lectoraat beschikt over een ultramodern laboratorium voor onderzoek op beide terreinen. Kennisvalorisatie is een belangrijk thema binnen het lectoraat.

GEZONDHEIDSZORG
De aandacht voor het profileringsthema Gezondheidszorg kent een lange traditie binnen de hogeschool en er is sprake van een sterke regionale binding. Hogeschool Leiden werkt intensief samen met zorginstellingen als het LUMC, het Diaconessenhuis, het rijnlands revalidatiecentrum, Bouman GGZ, etc. Tevens participeren we samen met het ROC Leiden en ROC ID College en het LUMC in de zorg Academie Leiden. Binnen het profileringsgebied Gezondheidszorg werken we aan het thema Eigen regie met lectoren op het gebied van fysiotherapie, chronisch zieken, antroposofische gezondheidszorg en GGZ. Naast de vakgebieden Jeugd, Life Sciences en zorg sluit de hogeschool als partner in Leiden en omgeving aan bij initiatieven passend bij de verschillende opleidingen o.a. door participatie in de Stichting Leiden Communicatiestad.

KERNAMBITIE 4. UITSTEKENDE CAMPUS VOOR LEREN EN WERKEN
Om kwalitatief goed onderwijs en toegepast onderzoek te verzorgen is er een goede en veilige leer- en werkomgeving nodig. Daarbij hoort een efficiënte dienstverlening aan de student, de docent, de medewerker en de onderwijsorganisatie. De campus is onze leer- en werkomgeving en blijft de ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers, zowel fysiek als virtueel. De kwaliteit van de huisvesting, faciliteiten en diensten voor studenten, medewerkers en bezoekers van de hogeschool is uitstekend en voldoet aan de actuele wensen van gebruikers en opdrachtgevers. {Campus{81

Om dit te realiseren is een kleine en goed functionerende en faciliterende bedrijfsvoering gecreëerd. Van servicedesk tot kwaliteitszorg, van gebouw tot rooster, van HRM tot informatiemanagement, van ICT tot financiën: alle ondersteunende processen zijn faciliterend voor het onderwijs en toegepast onderzoek. Verandertrajecten worden vormgegeven met behulp van de methodiek van projectmatig creëren.

De Servicedesk is de plaats waar studenten en medewerkers hun vragen stellen en antwoord krijgen.

Vertegenwoordigers van het onderwijs formuleren professionele klantvragen, die het informatiemanagement vertaalt naar vragen aan de ICT-afdeling en een aanbod op het gebied van informatievoorzieningen. Een optimale digitale ondersteuning van onderwijsactiviteiten is in 2016 vanzelfsprekend. Studenten, docenten en begeleiders uit het werkveld hebben eenvoudig en veilig toegang tot voor hen relevante applicaties en informatie, waardoor andere vormen van het aanbieden van inspirerend en effectief onderwijs mogelijk worden. {Informatiemanagement{66

Studenten en medewerkers ervaren de interne communicatie als een verbeterpunt. Hiervoor worden vernieuwde faciliteiten opgezet en aangeboden. Studenten en medewerkers ervaren tevens het rooster als een verbeterpunt.

Inzicht in de cijfers van het onderwijsproces en van ondersteunende processen zijn, samen met de managementrapportages daarover, van belang om analyses uit te voeren. Op basis hiervan kunnen besluiten genomen worden. Het kwaliteitssysteem wordt geïntegreerd in de P&C-cyclus, waarbij sturingsinstrumenten op elkaar worden afgestemd. {Informatiemanagement{44 {Kwaliteitszorg Onderwijs{44


DOELSTELLINGEN

TALENT ONTWIKKELEN
 1. In 2016 staan alle opleidingen van Hogeschool Leiden in de top 5 van de Keuzegids voor de thema’s ‘toetsing’, ‘voorbereiding op de loopbaan’, ‘docenten’ en ‘programma’.
 2. In 2016 is de studenttevredenheid in de Nationale Studenten Enquête minimaal een 6,3 op het onderdeel ‘Studeren met een functiebeperking’.
 3. Elke opleiding heeft in 2016 gedifferentieerde leerroutes, passend bij de diversiteit van de instroom. {Diversiteit en Differentiatie{14
 4. In 2016 wordt er gestuurd op talent en motivatie van studenten bij het aannamebeleid, de SLB-begeleiding, de voorbereiding op de arbeidsmarkt en door een voorlichting en door intake- en assessmentgesprekken. {Studiebegeleiding{30 {Toelatingseisen en selectie{30
 5. In 2016 is het diplomarendement en propedeuserendement minstens verbeterd ten opzichte van 2011. {Rendement en uitval{13
 6. In 2013 is expliciet beleid geformuleerd ten aanzien van de invulling van het thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’. In 2016 is dit beleid binnen de hele hogeschool geïmplementeerd.
 7. In 2016 organiseert elke opleiding een alumniactiviteit, waarbij zij met minstens tien bedrijven of instellingen met HL-alumni in dienst, uitwisselt hoe het onderwijs zich (in brede zin) ontwikkelt. {Leven Lang Leren en Alumni{28

TALENT VOOR TALENT
 1. In 2016 heeft iedere docent een erkend PDV-certificaat en voldoet aan de HL-basis-docentcompetenties (toetsvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, activerende werkvormen, etc.). {Personeelsbeleid{18
 2. In 2016 wordt iedere docent door de studenten gemiddeld met een 7 beoordeeld met name op het gebied van de wijze van (inspirerend) lesgeven en het effectief gebruiken van digitale media in de context van het toekomstige beroep. {Personeelsbeleid{38 {Kwaliteitszorg Onderwijs{38
 3. Vanaf 2016 werken alle docenten op ten minste masterniveau en zijn alle docenten vakbekwaam. Nieuwe docenten hebben minimaal masterniveau of zullen dat binnen twee jaar bereiken. We streven ernaar dat 80% van de docenten een masterdiploma of PhD heeft. {Personeelsbeleid{39 {Academisering docenten{39
 4. In 2016 is er binnen elke opleiding sprake van diversiteit binnen het docententeam. Binnen het team zijn docenten werkzaam vanuit verschillende werkvelden, met verschillende onderzoeksgebieden en met een verschillende scholingsachtergrond. {Personeelsbeleid{30
 5. Vanaf 2013 is scholingsbeleid op het gebied van stages, masteropleidingen, PhD geïmplementeerd. {Personeelsbeleid{12

"JE MOET ZE VAN HOGESCHOOL LEIDEN HEBBEN"
 1. In 2013 beheerst iedere gediplomeerde de elementaire beginselen van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek en is in staat door anderen verricht onderzoek op waarde te schatten. {Academisering Onderwijs{25
 2. Vanaf 2014 wordt de onderzoeksfunctie jaarlijks geëvalueerd. {Academisering Onderwijs{7
 3. In 2013 zijn de lectoraten en lectoren zichtbaar en kunnen zij door samenwerken een toegevoegde waarde aantonen voor de vernieuwing van ons onderwijs, de innovatie van de beroepspraktijk én de professionalisering van onze studenten en medewerkers. {Academisering Onderwijs{36
 4. In 2013 werken lectoren en kenniskringen gezamenlijk met het beroepenveld en studenten aan het oplossen van vraagstukken uit de beroepspraktijk en publiceren over de resultaten van hun onderzoek. {Academisering Onderwijs{28
 5. In 2016 worden de drie genoemde kennisgebieden van Hogeschool Leiden (h)erkend in de regio. {Academisering Onderwijs{14

UITSTEKENDE CAMPUS VOOR LEREN EN WERKEN
 1. In 2016 biedt Hogeschool Leiden een digitale leer- en werkomgeving die studenten, docenten en begeleiders uit het werkveld optimaal ondersteunt bij de kernactiviteit: het onderwijs. {ICT in onderwijs{25
 2. In 2016 hebben alle opleidingen organiseerbare én studeerbare curricula en is de inzet van docenten daarop afgestemd. Voordat het studiejaar start, is het rooster voor een heel jaar beschikbaar, inclusief de toetsroosters.
 3. In 2014 is de informatievoorziening op orde. Deze is uit een centrale bron afkomstig en levert adequate informatie aan die nodig is voor de interne sturing. Managementinformatie is tijdig, betrouwbaar, toegankelijk en eenduidig. {Informatiemanagement{33
 4. Onze studenten geven in 2014 aan dat de communicatie voldoet aan de verwachtingen.


---------Analyse Instellingsplan Hogeschool Leiden 2012-2016


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.


Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Personeelsbeleid
433
14,91
10
Aansluiting arbeidsmarkt
349
12,02
10
Academisering Onderwijs
196
6,75
10
Studiebegeleiding
186
6,40
9
Ambitieus onderwijs
175
6,03
9
Praktijkgericht onderzoek
175
6,03
9
Kwaliteitszorg Onderwijs
153
5,27
8
Toelatingseisen en selectie
146
5,03
7
Informatiemanagement
143
4,92
7
Internationalisering Onderwijs
128
4,41
7
Valorisatie
123
4,24
6
Diversiteit en Differentiatie
118
4,06
6
Rendement en uitval
112
3,86
5
Leven Lang Leren en Alumni
91
3,13
5
Campus
81
2,79
4
Voorlichting
66
2,27
4
Academisering docenten
39
1,34
4
Duurzaamheid
39
1,34
4
Samenwerking met bedrijfsleven
36
1,24
3
Aansluiting toeleverend onderwijs
31
1,07
2
Onderwijsintensiteit
31
1,07
2
ICT in onderwijs
25
0,86
1
Profilering en zwaartepuntvorming
20
0,69
1
Excellent onderwijs
8
0,28
1

2904
100


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "HBO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle HBO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan gewijd is in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.Onderwijs
HSL
OCW
HBO
1.1. Rendement en uitval
5
6
9
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs
2
3
5
1.1.2. Voorlichting
4
9
4
1.1.3. Brede bachelor

6
1
1.1.4. Studiebegeleiding
9
2
9
1.1.5. Ambitieus onderwijs
9
7
8
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie
7
9
2
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit
2
7
5
1.1.5.3. Docentkwaliteit

1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
4
6
7
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten

4
3
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten


3
1.1.5.4. Diversiteit
6

8
1.1.5.4.1. Associate Degree

7
4
1.1.5.4.2. Professional Doctorate1.1.5.4.3. Excellent onderwijs
1
5
6
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs
10
3
8
1.1.5.4.5. Graduate School

2

1.1.5.4.6. Joint Degree

1
2
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs

5
7
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni
5
9
10
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk


7
1.2. ICT in onderwijs
1

4
1.3. Internationalisering Onderwijs
7
4
10
1.4. Werving excellente studenten


3
1.5. Samenwerking met kennisinstellingen

5
8
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt
10
8
9
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs


5
1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs
8
10
10

Onderzoek
HSL
OCW
HBO
2.1. Praktijkgericht onderzoek
9
8
9
2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
1
10
9
2.3. Internationale concurrentiepositie

7

2.4. Werving excellente onderzoekers

1
2
2.5. Diversiteit en Differentiatie

10
3
2.6. ICT in onderzoek

2
1
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur

2
1
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek

8
4
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek

4
4

Valorisatie
HSL
OCW
HBO
3.0. Valorisatie
6
10
8
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven
3
6
5
3.2. Regionale samenwerking


10
3.3. Nationale en internationale samenwerking

9
3
3.4. Ondernemerschap

4
6

Bedrijfsvoering
HSL
OCW
HBO
4.1. Campus
4

6
4.2. Duurzaamheid
4

6
4.3. Informatiemanagement
7

7
4.4. Efficiency en effectiviteit

1
7
4.5. Personeelsbeleid
10
3
10
4.6. Onderwijskundig Leiderschap


2
4.7. Financial Control


6
4.8. Nieuwe werken


1

Trends
HSL
OCW
HBO
5.1. Topsport


2
5.2. Universiteitsbibliotheek5.3. Opkomende economieen


In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het instellingsplan van Hogeschool Leiden met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het beschrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Hogeschool Leiden
Avans Hogeschool
0,44
Fontys Hogeschool
0,31
Haagse Hogeschool
0,34
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,50
Hanzehogeschool Groningen
0,29
Hogeschool Leiden
1 **
Hogeschool Utrecht
0,28
Hogeschool van Amsterdam
0,27
Hogeschool Zeeland
0,49
InHolland Hogeschool
0,37
NHL Hogeschool
0,24
Saxion
0,24
Christelijke Hogeschool Windesheim
0,25
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
0,05
Radboud Universiteit
0,19
Rijksuniversiteit Grongingen
0,37
TU Delft
0,05
TU Eindhoven
0,05
Universiteit Leiden
0,38
Maastricht University
0,02
Universiteit Twente
0,14
Universiteit Utrecht
0,09
Universiteit van Amsterdam
0,14
Universiteit van Tilburg
0,11
Vrije Universiteit Amsterdam
0,28
Wageningen University & Research centre
0,18
HBO instellingen
0,59 *
WO instellingen
0,20
OCW inclusief akkoord (1)
0,17
Hoger Onderwijs Nederland (2)
0,39

(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord HBO-raad
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoordenrespond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl