Hogeschool Zeeland (2009).Strategisch instellingsplan 2009-2012.

HZ.png
Het strategiedocument is te downloaden via deze linkDe persoonlijke hogeschool

Onze Visie

Hogeschool Zeeland (HZ) is een onafhankelijk kennisinstituut. Kenmerkend voor onze hogeschool zijn ondernemend en op de markt georiënteerd onderwijs en praktijkgericht onderzoek met een regionale verankering en internationale oriëntatie

Onze hogeschool biedt een inspirerende en levendige leer-, werk-, en (woon-)omgeving aan haar medewerkers, studenten en cursisten. Kleinschaligheid stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, waarin ieders talent tot ontwikkeling komt. {Onderwijsintensiteit{11 Onze hogeschool leidt, in nauwe samenwerking met de (internationale) beroepspraktijk, door goed en uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waarde(n) volle en zelfbewuste professionals in een mondialiserende werkomgeving. {Samenwerking met bedrijfsleven{31 {Internationalisering Onderwijs{31

Onze missie

Onze hogeschool biedt innovatief, marktgeoriënteerd en persoonlijk HBO-onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor haar studenten uit Zuidwest Nederland en daarbuiten. Wij zijn nauw betrokken bij ontwikkelingen in Zuidwest Nederland en stimuleren betrokkenheid van onze stakeholders bij het onderwijs. {Regionale samenwerking{37 Wij kiezen als de Persoonlijke Hogeschool voor intensieve begeleiding van onze studenten in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs. {Onderwijsintensiteit{16

»» Kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in Zuidwest Nederland. {Regionale samenwerking{7
»» Marktgeoriënteerd hbo-opleidingen met nadruk op innovatieve programma’s die aansluiten op de behoeften van studenten en de beroepspraktijk. {Aansluiting arbeidsmarkt{17
»» Beroeps- en competentiegericht onderwijs. Intensieve begeleiding van studenten. Nieuwe media, moderne technologie en uitdagende infrastructuur.
»» Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek gericht op maatschappelijke en economische speerpunten in Zuidwest Nederland. {Regionale samenwerking{13
»» Intensief samenwerken met stakeholders in onderwijs en onderzoek.
»» Internationale oriëntatie en mobiliteit van studenten en medewerkers. {Internationalisering Onderwijs{8
»» Waardevolle en boeiende studietijd, leidend tot een gewaardeerd (bachelor)diploma.

Onze kernwaarde: betrokkenheid
Voor ons betekent betrokkenheid dat de medewerkers toegewijd zijn aan de studenten, aan andere stakeholders en aan elkaar.

Betrokkenheid betekent ook dat iedereen het initiatief neemt om de eigen werksituatie in te richten conform de afspraken. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn taken en legt over de uitvoering ervan ongevraagd verantwoording af.

We beseffen dat onze omgeving blijft veranderen en steeds verder mondialiseert. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in onze samenleving, waaraan wij een bijdrage willen leveren.

Bij ons werken gemotiveerde mensen die van hun vak en professie houden en die weten dat zij alleen door samenwerking de visie en missie van de HZ kunnen realiseren. Onze medewerkers beseffen dat samenwerking met bedrijfsleven en overheid dé manier is om een effectieve bijdrage aan de regio Zuidwest Nederland en Nederland te leveren en nemen daartoe het initiatief. {Regionale samenwerking{59

Betrokkenheid:
Toegewijd aan elkaar
Initiatief
Verantwoordelijkheid
De wereld om ons heen
Motivatie
Samenwerking

Onze kernwaarde: kwaliteit

Voor iedereen op onze hogeschool is kwaliteit essentieel. Zowel kwaliteit in het onderwijs als kwaliteit in de omgang met studenten, andere stakeholders en elkaar. Medewerker zijn op onze hogeschool betekent je blijven ontwikkelen en verbeteren. Maar ook anderen helpen zich te ontwikkelen en verbeteren door het delen van kennis en samen onderzoek doen.

Kennis wordt gedeeld met studenten, maar ook met bedrijfsleven en overheid en anderen in de samenleving, in allerlei vormen van onderwijs en onderzoek. {Valorisatie{23 Kwaliteit op onze hogeschool betekent ook dat wij als medewerkers en studenten continu streven naar de afgesproken resultaten op de geplande tijdstippen.

Kwaliteit uit zich uiteindelijk in een hoog studierendement, {Rendement en uitval{8 een hoge student-, medewerkersen stakeholders tevredenheid. Ook uit zich dit in een goede accreditatie van onze opleidingen en hoge waardering door de regio van ons praktijkgericht onderzoek.

kwaliteit:
Kwaliteit in relaties
Kwaliteit in onderwijs en onderzoek
Kwaliteit in werkwijze
Kwaliteit in studierendement


Onze kernwaarde: integriteit en respect
Wij weten dat we vanuit betrokkenheid en integriteit een bijzonder onderwijsklimaat realiseren, waarmee onze hogeschool zich onderscheidt en aantrekkelijk is als kennisinstituut in de regio en in het land.

We benutten optimaal de kleinschaligheid van de HZ in onze relatie met elkaar. Op de HZ gaan we met studenten, andere stakeholders en elkaar om op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Studenten en andere stakeholders weten dat ze op ons kunnen vertrouwen en dat we respectvol met hen omgaan, net zo goed als wij van hen verwachten dat ze respectvol met ons omgaan.

Integriteit en respect:
Bijzonder onderwijsklimaat
Fair play
Wederzijds respect & vertrouwen

Onze ambities voor de komende jaren
Al eerder passeerden onze visie, missie en kernwaarden de revue. Tezamen zijn zij het kompas bij wat ons in de komende jaren te doen staat. In dialoog met onze stakeholders zijn ambities voor de periode 2009-2012 geformuleerd.

Op deze en volgende pagina’s hebben wij onze ambities verwoord om ze te kunnen delen met alle betrokkenen: studenten, ouders, partners, ondernemingen, bedrijven, instellingen, overheden en medewerkers. Elke ambitie wordt op één pagina toegelicht. Ter afsluiting hebben wij de concrete doelstellingen voor de komende jaren beschreven evenals de belangrijkste innovatieprojecten.

Ambities
1. Wij zijn de Persoonlijke Hogeschool
2. Wij zijn kernspeler in de regio
3. Wij werken actief samen met onze stakeholders
4. Wij kiezen voor Delta en Toerisme als (inter-)nationale nicheopleidingen
5. Wij zijn een internationale hogeschool
6. Wij blijven ons ontwikkelen

1. Wij zijn de Persoonlijke Hogeschool
Studeren is bij uitstek een persoonlijke aangelegenheid. Wij waarborgen dat persoonlijke proces door te werken vanuit onze kernwaarden. Vanaf het moment dat onze hogeschool de HZ in beeld komt als mogelijk opleidingsinstituut tot en met het moment, waarop de student afstudeert. De kleinschaligheid van onze hogeschool maakt een dergelijke benadering goed mogelijk. Een persoonlijk introductiegesprek vormt de voorbereiding op een effectieve start van een interessante en uitdagende opleiding. Ook zetten wij zwaar in op studieloopbaanbegeleiding ten behoeve van talentontwikkeling. {Studiebegeleiding{79 Studenten programmeren binnen kaders hun opleiding met behulp van een persoonlijk opleidingsplan. Elke student volgt zijn persoonlijke leerroute om zijn competenties optimaal te ontwikkelen. {Studiebegeleiding{24 {Flexibiliteit en Maatwerk{24

Ons onderwijs is inspirerend en intensief door de frequente persoonlijke contacten tussen docenten en studenten. {Onderwijsintensiteit{15 Onze studenten zijn tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit landelijk onderzoek. De beroepspraktijk speelt hierin een belangrijke rol. Elke student kan gedurende zijn opleiding zich een goed beeld vormen van de dynamische beroepspraktijk. Stage speelt daarin een cruciale rol. Daarmee is de HZ alumnus voorbereid op een optimale start op de arbeidsmarkt dan wel het doorstromen naar een masteropleiding. {Aansluiting arbeidsmarkt{48

Persoonlijke informatie
Persoonlijke intake
{Voorlichting{4
Persoonlijke studieloopbaanbegeleiding {Studiebegeleiding{2
Persoonlijke leerroutes {Flexibiliteit en Maatwerk{2
Persoonlijke resultaten
Persoonlijke tevredenheid

Ondernemerschap van HZ-studenten
Ondernemerschap is belangrijk in de opleiding van onze studenten. Door mini-ondernemingen worden studenten gestimuleerd om dit aspect van hun opleiding te verkennen. Dit leidt altijd tot interessante resultaten, die herhaaldelijk beloond zijn met prijzen. Een aantal van de door studenten ontwikkelde producten is commercieel succesvol gebleken {Ondernemerschap{46

Brede hogeschool
Wij verzorgen opleidingen binnen alle relevante kennisdomeinen voor de regio Zuidwest Nederland. Het gaat om een twintigtal bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd, duaal), cursorisch onderwijs en enkele masteropleidingen, die aansluiten bij de kennisvragen van onze stakeholders. {Flexibiliteit en Maatwerk{34

De beste opleidingen van Nederland
In alle studierichtingen heeft de HZ opleidingen die tot de beste van Nederland behoren. Zo zijn in 2008 zijn onze techniekopleidingen opnieuw de beste van Nederland geworden.

2. Wij zijn kernspeler in de regio
Zuidwest Nederland ondervindt ingrijpende ontwikkelingen: van ontvolking op het platteland tot vernieuwing van logistiek, industrie, dienstverlening (toerisme, verzorging) en onderwijs. Een hogeschool zoals de HZ vervult volgens haar stakeholders een cruciale rol in de regio Zuidwest Nederland, zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek. Wij maken daarbij een ontwikkeling door van opleidingsinstituut naar kennisinstituut en zijn als zodanig kernspeler in de regio. Een onmisbaar onderdeel van onze hogeschool als kenniscentrum is het praktijkgericht onderzoek op vijf kerngebieden (water, energie, wonen/zorg, werken en toerisme), die allemaal direct gekoppeld zijn aan behoeften in de regio. {Profilering en zwaartepuntvorming{75 {Praktijkgericht onderzoek{75 Onze lectoren verzorgen onderzoeksactiviteiten, waarvan de resultaten worden gedeeld in kenniskringen.

Ons onderwijs wordt op meerdere plaatsen in de regio verzorgd met als doel een optimale deelname mogelijk te maken. De vijf academies van onze hogeschool – Economie; Pabo; ICT, communicatie & logistiek; Techniek & Omgeving en Zorg & Welzijn - verzorgen een zo breed mogelijk scala aan goede opleidingen. Wij werken samen met veel partners uit onderwijs en bedrijfsleven bij de vaststelling en de uitvoering van onze opleidingen en ons onderzoek. {Praktijkgericht onderzoek{22 {Aansluiting arbeidsmarkt{22

3. Wij werken actief samen met onze stakeholders
Vanuit onze rol in de regionale en Nederlandse samenleving hebben wij onze stakeholders geïdentificeerd en met vertegenwoordigers van elke categorie daarvan van gedachten gewisseld over de wijze waarop de onderlinge relatie wordt ingevuld.

Dit gebeurt vanuit de erkenning dat we in een dynamische, maatschappelijke context actief zijn en er een voortdurende dialoog nodig is om optimale resultaten uit die onderlinge samenwerking te kunnen verkrijgen.

Wij gaan in de komende jaren veel nadrukkelijker dan tot nu toe het geval was de relatie met de stakeholders managen. Hierover worden met de betrokken stakeholders en binnen de hogeschool afspraken gemaakt. Dit heeft al geleid tot specifieke initiatieven voor een groep stakeholders, zoals de aanstelling van een coördinator voor VO-scholen, het opstellen van schoolrapportages en het inrichten van een steunpunt voor specifieke VOprojecten. {Aansluiting toeleverend onderwijs{20

Ook werken wij samen met bedrijven bij het uitvoeren van het onderwijs (co-educatie). Zo willen we op het gebied van EVC en van duaal onderwijs (leren en werken) samen met partners nieuwe activiteiten ontplooien. {Aansluiting arbeidsmarkt{34 {Leven Lang Leren en Alumni{34 Tevens doen wij samen met stakeholders praktijkgericht onderzoek op diverse terreinen. {Praktijkgericht onderzoek{11

Onderzoek stakeholders
In 2008 hebben wij een onderzoek gedaan onder onze stakeholders om in kaart te brengen wat hun wensen waren wat betreft de samenwerking. Enkele belangrijke conclusies zijn:
• Stakeholders zien onze hogeschool als steun bij het realiseren van hun ambities
• Veel stakeholders hebben behoefte aan uitbreiding van samenwerking met de HZ
• Er bestaat consensus over de noodzaak om onderwijs en onderzoek af te stemmen op behoeften binnen de regio
• Het inrichten van onderwijsfaciliteiten op meerdere locaties verdient aanbeveling
• De zelfstandigheid van de HZ moet gehandhaafd blijven
• Wij doen er goed aan ons nadrukkelijker te profileren

4. Wij kiezen voor Delta en Toerisme als (inter-)nationale nicheopleidingen
Naast onze brede regionale functie profileren wij ons nadrukkelijk op nationaal en internationaal vlak met enkele nicheopleidingen Het gaat hier om opleidingen en daaraan gekoppeld praktijkgericht onderzoek, die aansluiten bij vraagstukken uit de regio, maar die een (inter-)nationale impact hebben. Samen met onze partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs realiseren wij deze nicheopleidingen. {Profilering en zwaartepuntvorming{53

Delta-opleidingen en -onderzoek
Zuidwest Nederland is de regio bij uitstek waar kennis wordt opgedaan in het leven, wonen en werken in een delta. Onze hogeschool verzorgt hiervoor in samenwerking met onze partners hooggekwalificeerde opleidingen. Het zijn de opleidingen tot delta-ingenieur (kustverdediging en waterbehandeling, delta engineering), tot delta-inrichter (innovatieve, fysieke inrichting van de delta vanuit een integrale visie) en tot deltamanager (integraal beleid voor de delta). Wij zijn medeoprichter van het nationale kennisplatform Dutch Delta Academy. {Praktijkgericht onderzoek{72

Toerisme-opleiding en –onderzoek
Zuidwest Nederland is de regio waar toerisme sociaaleconomisch van grote betekenis is. Onze hogeschool verzorgt hiervoor in samenwerking met NHTV en regionale partners een opleiding Vitaliteitmanagement en Toerisme. Daarnaast kent de internationale opleiding International Business Languages een uitstroomvariant toerisme. Ondersteunend onderzoek gebeurt vanuit het Kenniscentrum Kusttoerisme dat onze hogeschool samen met NHTV vormgeeft.

Nog meer nieuwe opleidingen
Daarnaast zijn wij bezig nieuwe opleidingen op het gebied van sport, onderwijs en management, maintenance en toegepaste psychologie op te zetten. Ook hebben wij plannen om in samenwerking met de ROC’s in de regio in de komende jaren enkele associate degree-programma’s (tweejarige hbo-opleiding), waaronder AD procestechniek aan te bieden. Met deze nieuwe opleidingen worden de keuzemogelijkheden voor studenten groter. {Associate Degree{38

5. Wij zijn een internationale hogeschool
Wij bevorderen de internationale oriëntatie en mobiliteit van studenten en medewerkers door ons te oriënteren op internationale economische, technische en maatschappelijke vragen en vraagstukken.
Dit doen wij door allianties aan te gaan met internationale partnerinstellingen en door internationale docenten aan te trekken. Wij werven gericht buitenlandse studenten die bijdragen aan de ‘internationalisation at home’ van de nationale studenten.
{Internationalisering Onderwijs{58

Internationale oriëntatie
Internationale stages
Internationale opleidingen
Internationale medestudenten
Engelstalige opleidingen
{Internationalisering Onderwijs{10

6. Wij blijven ons ontwikkelen
Wij zijn een instelling in beweging en dat komt doordat onze medewerkers veranderen en zich blijven ontwikkelen. Voortdurend werken zij aan hun eigen professionaliteit, zodat zij op inspirerende en gedreven wijze studenten kunnen opleiden en begeleiden. Onze medewerkers zijn werkzaam in een uitdagende werkomgeving, waar ze met plezier aan hun ambitie werken. {Personeelsbeleid{52

Professionalisering en professionele cultuur
Ondernemerschap
Ontwikkeling academies en management development

En nu concreet!

Wij zijn de Persoonlijke Hogeschool
1. In 2010 zijn onze drie kernwaarden richtinggevend en bepalend voor het gedrag van iedereen op de HZ en is iedereen daarop aanspreekbaar.
2. Wij willen in 2012 tot de top 10 van Nederlandse hogescholen (Keuzegids Hoger Onderwijs) behoren qua studenttevredenheid en accreditatie (goed) op geïdentificeerde facetten.

Wij zijn kernspeler in de regio
1. Wij willen in 2012 een van de belangrijkste kennispartners zijn voor de regio Zuidwest Nederland.
2. In het kader van ‘Een leven lang leren’ verzorgen wij in 2012 op innovatieve wijze onderwijs voor werkenden in de vorm van deeltijd-, duale en cursorische opleidingen. Deze studerende werkenden maken dan circa 20% van het totaal aantal studenten uit. {Leven Lang Leren en Alumni{40
3. Wij beschikken in 2012 over meerdere onderwijslocaties naast de hoofdvestiging.

Wij werken actief samen met onze stakeholders
1. In september 2010 beheren wij onze externe netwerken effectief en doelmatig.
2. In 2012 is de tevredenheid onder onze externe stakeholders met name over de voor hen relevante opleidingen bovengemiddeld.
3. In 2012 is het imago van onze hogeschool in Zuidwest Nederland positief.

Wij kiezen voor Delta en Toerisme als (inter-)nationale nicheopleidingen
1. Wij willen in 2012 op de niches Delta en Toerisme samen met partners een instituut hebben met nationale en internationale uitstraling.

Wij zijn internationaal
In 2012 is circa 10% van onze (collegegeld betalende) studenten internationaal student en is circa 2% van de studenten exchange student.
1. In 2012 hebben onze studenten en -medewerkers kennis van belangrijke internationale aspecten van hun beroepspraktijk.
{Internationalisering Onderwijs{37

Wij blijven ons ontwikkelen
In 2012 sluit het personeelsbeleid 1. (human resource management) van onze hogeschool, waarvan het Sociaal Manifest en het Actieplan Leerkracht deel uit maken, aan bij onze ambitie. {Personeelsbeleid{27
2. In 2012 heeft 60% van onze docenten relevante en actuele ervaring in de beroepspraktijk. {Werkveldervaring docenten{14

Projecten

Innovatie Onderwijs & Onderzoek
Dit project is gericht op de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en praktijkgericht onderzoek, die passen bij de veranderende beroepspraktijk en aansluiten bij de vraag uit de regio. Onze opleidingen kenmerken zich door een sterke markt- en beroepsoriëntatie met grote mate van betrokkenheid en inbreng vanuit het werkveld. {Aansluiting arbeidsmarkt{20

Rendement en onderwijsintensiteit
Dit project is er op gericht dat nog meer studenten met een diploma onze hogeschool verlaten. Daartoe wordt aan allerlei aspecten van de opleidingen gewerkt. Zoals intake, studiebegeleiding, intensief en uitdagend onderwijs, beroeps- en praktijkgerichte opdrachten en continue feedback. {Onderwijsintensiteit{39 {Rendement en uitval{39

Profilering via nicheopleidingen
Dit project is er op gericht om (wereldwijde) vraagstukken op het gebied van Delta en Toerisme, die ook spelen in de regio, om te zetten in een klein aantal hooggekwalificeerde opleidingen, waarmee wij ons nationaal en internationaal profileren. {Profilering en zwaartepuntvorming{38

Werkenden
Dit project is gericht op het formuleren van adequate antwoorden op onderwijsvragen vanuit de beroepspraktijk in Zuidwest Nederland

Stakeholder management
Dit project is gericht op het professionaliseren van de samenwerking met onze stakeholders in de regio en daarbuiten.

Professionalisering medewerkers
Dit project is gericht op het ondersteunen van de continue scholing van de medewerkers van onze hogeschool. Medewerkers worden gestimuleerd om een relevante masterdegree te behalen {Academisering docenten{26 {Personeelsbeleid{26 en hun kennis van de beroepspraktijk te actualiseren. {Werkveldervaring docenten{7 {Personeelsbeleid{7

Onderwijshuisvesting
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een nieuw huisvestingplan en locatiestudie. Het doel is het verzorgen van onderwijs in een voor studenten inspirerende leeromgeving en het optimaal toegankelijk en bereikbaar maken van hoger beroepsonderwijs in de regio.

----------------

Analyse Instellingsplan Hogeschool Zeeland 2009-2012

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.

Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Praktijkgericht onderzoek
180
12,54
10
Profilering en zwaartepuntvorming
166
11,57
10
Internationalisering Onderwijs
144
10,03
9
Aansluiting arbeidsmarkt
141
9,83
9
Regionale samenwerking
116
8,08
8
Personeelsbeleid
112
7,80
8
Studiebegeleiding
105
7,32
7
Onderwijsintensiteit
81
5,64
7
Leven Lang Leren en Alumni
74
5,16
6
Flexibiliteit en Maatwerk
60
4,18
6
Rendement en uitval
47
3,28
5
Ondernemerschap
46
3,21
4
Associate Degree
38
2,65
4
Samenwerking met bedrijfsleven
31
2,16
3
Academisering docenten
26
1,81
3
Valorisatie
23
1,60
2
Werkveldervaring docenten
21
1,46
2
Aansluiting toeleverend onderwijs
20
1,39
1
Voorlichting
4
0,28
1

1435
100


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "HBO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle HBO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan gewijd is in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.


Onderwijs
HZ
OCW
HBO
1.1. Rendement en uitval
5
6
9
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs
1
3
5
1.1.2. Voorlichting
1
9
4
1.1.3. Brede bachelor

6
1
1.1.4. Studiebegeleiding
7
2
9
1.1.5. Ambitieus onderwijs

7
8
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie

9
2
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit
7
7
5
1.1.5.3. Docentkwaliteit

1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
3
6
7
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten

4
3
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten
2

3
1.1.5.4. Diversiteit


8
1.1.5.4.1. Associate Degree
4
7
4
1.1.5.4.2. Professional Doctorate1.1.5.4.3. Excellent onderwijs

5
6
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs

3
8
1.1.5.4.5. Graduate School

2

1.1.5.4.6. Joint Degree

1
2
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs

5
7
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni
6
9
10
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk
6

7
1.2. ICT in onderwijs


4
1.3. Internationalisering Onderwijs
9
4
10
1.4. Werving excellente studenten


3
1.5. Samenwerking met kennisinstellingen

5
8
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt
9
8
9
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs


5
1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs

10
10

Onderzoek
HZ
OCW
HBO
2.1. Praktijkgericht onderzoek
10
8
9
2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
10
10
9
2.3. Internationale concurrentiepositie

7

2.4. Werving excellente onderzoekers

1
2
2.5. Diversiteit en Differentiatie

10
3
2.6. ICT in onderzoek

2
1
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur

2
1
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek

8
4
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek

4
4

Valorisatie
HZ
OCW
HBO
3.0. Valorisatie
2
10
8
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven
3
6
5
3.2. Regionale samenwerking
8

10
3.3. Nationale en internationale samenwerking

9
3
3.4. Ondernemerschap
4
4
6

Bedrijfsvoering
HZ
OCW
HBO
4.1. Campus


6
4.2. Duurzaamheid


6
4.3. Informatiemanagement


7
4.4. Efficiency en effectiviteit

1
7
4.5. Personeelsbeleid
8
3
10
4.6. Onderwijskundig Leiderschap


2
4.7. Financial Control


6
4.8. Nieuwe werken


1

Trends
HZ
OCW
HBO
5.1. Topsport


2
5.2. Universiteitsbibliotheek5.3. Opkomende economieen


In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het strategisch instellingsplan van Hogeschool Zeelnad met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het beschrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Hogeschool Zeeland
Avans Hogeschool
0,63 *
Fontys Hogeschool
0,31
Haagse Hogeschool
0,41
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,56 *
Hanzehogeschool Groningen
0,66 *
Hogeschool Leiden
0,49
Hogeschool Utrecht
0,38
Hogeschool van Amsterdam
0,22
Hogeschool Zeeland
1 **
InHolland Hogeschool
0,31
NHL Hogeschool
0,30
Saxion
0,66 *
Christelijke Hogeschool Windesheim
0,13
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
0,15
Radboud Universiteit
0,19
Rijksuniversiteit Grongingen
0,30
TU Delft
0,09
TU Eindhoven
0,17
Universiteit Leiden
0,24
Maastricht University
0,29
Universiteit Twente
0,19
Universiteit Utrecht
0,42
Universiteit van Amsterdam
0,25
Universiteit van Tilburg
0,29
Vrije Universiteit Amsterdam
0,24
Wageningen University & Research centre
0,09
HBO instellingen
0,69 *
WO instellingen
0,32
OCW inclusief akkoord (1)
0,31
Hoger Onderwijs Nederland (2)
0,54 *


(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord HBO-raad
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoorden


respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl