Universiteit Twente (2009). Strategische visie 2009-2014. RoUTe’14.


UT.png
Het strategiedocument is te downloaden via deze linkDe uitdaging
We zijn met steeds meer mensen, die een steeds groter beroep doen op steeds schaarser wordende middelen. De enige realistische manier om met dit gegeven om te gaan, is zoeken naar manieren om de dingen slimmer te doen. Slimmer omgaan met energie en met water; slimme oplossingen bedenken voor de vraag naar zorg en naar onderwijs; slimmer produceren.

Slimme oplossingen zijn integrale oplossingen, waarin kennis uit verschillende disciplines samen komt. Een succesvolle nieuwe brandstof moet niet alleen een motor aan kunnen drijven, maar ook in een infrastructuur passen en overheden, producenten, distributeurs en consumenten aan kunnen spreken. Een diagnostisch instrument in de zorg is pas goed als het betrouwbaar, betaalbaar en patiëntvriendelijk is.

Om dit soort oplossingen te leveren zijn organisaties nodig waarin onderzoek in relevante disciplines op het hoogste niveau wordt bedreven en waarin makkelijk over de grenzen van de discipline wordt gekeken om kennis toe te passen. Het moeten open organisaties zijn, van waaruit eenvoudig lijnen kunnen worden gelegd naar partijen buiten en waarin talent van buiten snel een plek weet te vinden. Zo’n organisatie wil Universiteit Twente zijn.

Technology for life
Universiteit Twente is een jonge, ondernemende researchuniversiteit, die toonaangevend is op het gebied van nieuwe technologie en haar betekenis voor mens en maatschappij. Wij werken aan dé technologieën van de toekomst: ICT, bio- en nanotechnologie. Op onderdelen hiervan horen we bij de absolute wereldtop. En natuurlijk doen we meer.

Het unieke van Twente is dat we al deze gebieden met elkaar in verband brengen, juist omdat de meest interessante en relevante innovaties zullen plaatsvinden op de snijvlakken van deze technologieën.

Wij benaderen nieuwe technologie bovendien niet geïsoleerd, maar in de context van mens-, management- en maatschappijwetenschappen. Met de combinatie van high tech en human touch, willen we wetenschappelijk vernieuwen, willen we mensen opleiden die in de samenleving écht het verschil kunnen maken en willen we oplossingen bieden voor vraagstukken in de wereld om ons heen.

Als moderne, ondernemende universiteit staan we bekend om onze ontwerpgerichte aanpak voor het bedrijfsleven en door de creatie van nieuwe, innovatieve ondernemingen. Daarnaast leveren we verrassende oplossingen voor grote maatschappelijke vragen op terreinen als energieschaarste en duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. {Profilering en zwaartepuntvorming{40

Wij geloven in de kracht van nieuwe technologie als driving force voor verandering, vernieuwing en vooruitgang, voor mens en maatschappij.

Onderzoeken, onderwijzen, ondernemen
Een universiteit is een organisatie waarin veel verschillende dingen gebeuren. Centraal daarin staan echter de kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie. Al het andere is dienend aan die taken. In Twente willen we dat onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau zijn en dat de kennis en de oplossingen die we leveren het verschil maken. {Valorisatie{ 54 Om dat te bereiken willen we een plek zijn die talent aantrekt en stimuleert het beste van zichzelf te geven. We leggen de lat hoog. Dat geldt voor studenten en voor de staf, zowel de wetenschappelijke als de ondersteunende. {Personeelsbeleid{39

Talent trekt talent aan. Goede studenten en onderzoekers willen naar een plek waar ze goede docenten en collega’s vinden. Universiteit Twente wil talent echter meer bieden. We zijn ook de ondernemende universiteit. Dat betekent dat we stimuleren dat onze studenten en onderzoekers buiten de gebaande paden treden; over de grenzen van hun discipline gaan en actief op zoek gaan naar manieren om hun kennis en kunde toepasbaar te maken. Wij geloven daarbij dat de markt het medium bij uitstek is om innovatie naar de samenleving te brengen. Deze visie op ondernemerschap zit in de vezels van de organisatie en komt terug in alles wat we doen. {Ondernemerschap{80

We bieden een omgeving die daar optimaal op is ingericht. De enige echte campusuniversiteit van Nederland gaat nog beter voorzien in alles wat nodig is om te excelleren. Een open en internationaal klimaat en optimale onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten, in de directe nabijheid van aantrekkelijke woon-, sport- en ontspanningsvoorzieningen. Maar ook directe toegang tot een economische infrastructuur door middel van het Kennispark. {Campus{61

De organisatie is ingericht op een manier die de ruimte geeft aan onderzoeken, onderwijzen en ondernemen. Vertrouwen, duidelijke afspraken en eenvoudige, transparante verantwoording zijn het uitgangspunt. Ondersteunende diensten doen hun werk professioneel en efficiënt en krijgen daarvoor de erkenning die ze verdienen. De lijnen zijn kort, zowel in de hiërarchie als tussen de onderdelen. {Efficiency en effectiviteit{28

Op deze manier verwerft Universiteit Twente een bijzondere en herkenbare positie in Nederland en Europa: een moderne University of Technology waar relevante wetenschapsgebieden op een ondernemende manier bij elkaar gebracht worden.

Samen werken
De ambities die we hier neerleggen realiseren we niet alleen. We werken intensief samen met collega-instellingen voor onderwijs en onderzoek en andere organisaties, zowel publiek als privaat. We werken met veel organisaties, maar maken daarin keuzes passend bij onze strategie. Langs een aantal lijnen brengen we focus aan in ons netwerk. {Nationale en internationale samenwerking{51

Onze studenten en alumni zijn hierbij van het grootste belang. Zij zijn onze ambassadeurs en laten met hun attitude, kennen en kunnen zien wat je kunt leren aan deze universiteit. Onze alumni openen deuren bij de organisaties waar ze werken en zijn onze partners als we nieuwe initiatieven van de grond willen tillen. Ze geven ons belangrijke feedback over onze omgeving. We doen nog beter ons best om ze betrokken te houden bij onze ontwikkeling en met een uitgekiend pakket aan diensten een partner te blijven in hun ontwikkeling. {Leven Lang Leren en Alumni{89

In Nederland zijn de twee klassieke technische universiteiten natuurlijke partners, waarmee we zijn verbonden in de 3TU.Federatie. Met de universiteiten die sterk zijn in de bio- en levenswetenschappen, in het bijzonder Wageningen UR en Radboud Universiteit, gaan we de banden verder aantrekken. Daarnaast werken we met de hogescholen in de regio aan het bevorderen van de doorstroom naar het hoger onderwijs. Samen zorgen we dat elke student de plek vindt die hem of haar het best past. {Samenwerking met kennisinstellingen{77

We hebben ons nooit beperkt tot de grenzen van Nederland. Wetenschap is immers een intrinsiek internationaal bedrijf. Maar actiever dan in het verleden gaan we talent zoeken in het buitenland. Om de eenvoudige reden dat de markt in Nederland te klein is en zelfs zo krap is geworden dat talent van buiten nodig is om de economie op gang te houden. Maar ook omdat we er van overtuigd zijn dat een internationale campus een bijzondere meerwaarde geeft aan de leerervaring van studenten en het werk van onderzoekers. {Internationalisering Onderwijs{87 {Werving excellente onderzoekers{87

Internationaal blijft ons European Consortium of Innovative Universities van groot belang voor het onderwijs, voor de uitwisseling van studenten, voor expertiseontwikkeling op het gebied van valorisatie, en voor stafontwikkeling in het algemeen. {Nationale en internationale samenwerking{32

De onderzoeksinstituten onderhouden intensieve relaties met de wereldwijde top in hun vakgebieden. Vanuit deze netwerken bouwen we een nieuw onderzoeksnetwerk op instellingsniveau. Dit netwerk gaat ons nog beter helpen om aansluiting te vinden bij Europese en andere internationale fondsen voor toponderzoek en het zal ons helpen internationaal talent te rekruteren. {Nationale en internationale samenwerking{50

Met de komst van het ITC in de organisatie per 1 januari 2010 gaan nieuwe deuren open. Universiteit Twente en ITC vullen elkaar bijzonder goed aan. Op inhoudelijke terreinen van onderzoek en onderwijs zijn er duidelijke raakvlakken, uitgaande van het profiel waar de UT voor wil staan. ITC heeft zich daarnaast bewezen in de organisatie van internationaal onderwijs en capacity building-programma’s, en heeft daarmee een zeer respectabel netwerk opgebouwd in delen van de wereld waar Universiteit Twente veel minder vertegenwoordigd is. Het ITC voegt capacity building toe aan de doelstellingen van de universiteit. De nieuwe, zesde faculteit zal op een aantal punten een bijzondere positie innemen, maar ze is integraal onderdeel van de organisatie.

We koesteren onze betrekkingen met de lokale, euregionale, nationale en Europese overheden en de bedrijven waarmee we samenwerken in onderzoek, onderwijs en innovatie. De banden met Enschede, de Regio Twente en de Provincie Overijssel worden steeds relevanter, nu we samen verder gaan werken aan innovatie; in Kennispark en met de keuze voor inhoudelijke innovatiethema’s die Oost-Nederland op de kaart zetten. {Regionale samenwerking{60 Meer dan voorheen willen we met bedrijven en overheden werken aan nieuwe manieren om het tekort aan hooggekwalificeerde kenniswerkers het hoofd te bieden, ondermeer door gezamenlijk een beurzenfonds op te zetten dat gericht is op het aantrekken en opleiden van jonge professionals uit andere landen die na hun studie tijdelijk het potentieel aan kenniswerkers in deze regio kunnen versterken, bij onze universiteit of in het bedrijfsleven en de publieke sector. {Regionale samenwerking{70 {Werving excellente studenten{70

Carrières maken
Voor talentvolle onderzoekers wil Universiteit Twente een voorkeursbestemming zijn. Talent rekruteren en binden staat centraal in onze onderzoeksambitie. Universiteit Twente houdt daarbij onverminderd vast aan het beginsel dat ieder lid van de wetenschappelijke staf zowel een onderzoeks- als een onderwijstaak heeft. Het onderwijsdeel van de taak verdient meer erkenning. Voor de wetenschappelijke staf zal de loopbaan zich in veel gevallen via een tenure track ontwikkelen. Voor de verwerving van die positie zijn in Twente zowel de onderwijs- als de onderzoeksprestaties van belang. {Personeelsbeleid{82

Ook voor ondersteuners wil de universiteit een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarbij hoort een professioneel systeem van carrièrebegeleiding en ontwikkeling. Minstens zo belangrijk is bestuurlijke en leidinggevende professionaliteit. Met een verder uit te rollen ontwikkelings- en opleidingsstelsel voor managers zal hier op geïnvesteerd worden.

De aantrekkelijkheid van het aanbod dat wij kunnen doen moet komen uit andere factoren, zoals de voorzieningen op en rond de campus, flexibiliteit in werktijden en de mogelijkheid om een aanstelling te combineren met het voeren van een onderneming. Op een aantal van deze aspecten hebben we ons in de regio als goede werkgever kunnen profileren. De uitdaging is om nationaal, maar vooral internationaal ook een preferred employer te zijn, in het bijzonder voor groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in ons personeelsbestand. {Personeelsbeleid{82

Verschil maken
De campus van Universiteit Twente is een plek waar een bijzondere set disciplines samenkomt. Bijzonder, maar niet willekeurig. De unieke combinatie van specifieke ontwerpwetenschappen, natuurwetenschappen en menswetenschappen op onze campus heeft zijn waarde meermaals bewezen en geeft Universiteit Twente haar bijzondere meerwaarde in het Nederlandse universitaire landschap. Daar gaan we nog meer de vruchten van plukken, door het voor de verschillende disciplines nog makkelijker en aantrekkelijker te maken om elkaar op te zoeken. {Profilering en zwaartepuntvorming{73

In Twente leggen we de lat hoog. Wie gestudeerd of gewerkt heeft aan Universiteit Twente moet een bijzondere (leer)ervaring hebben gehad en moet zich binnen en buiten de opleiding volop hebben kunnen ontplooien. Een Twente alumna of alumnus valt op door een bijzondere attitude, kennis en kunde: ondernemend, internationaal en multidisciplinair. De erkenning hiervoor is zichtbaar en de meerwaarde die aan een kwalificatie van onze universiteit wordt toegekend. {Leven Lang Leren en Alumni{68

Onze studenten en medewerkers brengen bij ons een bepalende fase in hun leven door. Met onze alumni en met het leveren van bijzondere onderzoeksresultaten en economische activiteiten, bewijst Universiteit Twente haar meerwaarde voor zowel wetenschap als samenleving. {Leven Lang Leren en Alumni{23 {Valorisatie{23

We onderstrepen ons profiel van moderne, brede University of Technology, die met haar technologische en maatschappelijke expertise een belangrijke bijdrage levert aan de vraagstukken van onze samenleving. Aan onze universiteit versterken de gamma en bètawetenschappen elkaar en zijn ze beide onmisbaar. De universiteit is geworteld in de regio en zichtbaar in de wereld. Zichtbaar door gedurfde en pro-actieve communicatie, maar ook door trotse studenten, alumni, medewerkers en oud-medewerkers. Want in Twente gebeurt iets bijzonders. Dat mag en moet gezien worden.

Uitnodigende ontmoetingsplaats en field lab
De campus is één van de kroonjuwelen van Universiteit Twente. Meer dan pronkstuk moet ze echter werktuig worden. Als de universiteit een plek wil zijn die aantrekkelijk is voor internationaal talent, moet de campus daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De enige echte campusuniversiteit van Nederland gaat daarom nog beter voorzien in alles wat nodig is om te excelleren: optimale onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten, in de directe nabijheid van aantrekkelijke woon-, sport- en ontspanningsvoorzieningen, én met directe toegang tot de economische infrastructuur van het Kennispark. {Campus{84

Met nieuwe activiteiten en betere coördinatie en communicatie van bestaande activiteiten laat de campus bovendien zien dat Universiteit Twente een bruisende plek is. De campus zal een ontmoetingsplaats zijn; voor studenten onderling, voor studenten en inspirerende wetenschappers, voor wetenschappers die over de grenzen van hun discipline willen gaan en voor bedrijven en overheden die kennis en kunde zoeken. {Campus{58

Maar de campus is ook een etalage en proeftuin voor de kennis en toepassingen die we zelf mee ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van bijzondere materialen en energievoorziening. Maar ook op het gebied van onderwijs en communicatie. De campus als field lab maakt hoogwaardige kennis zichtbaar en tastbaar. {Campus{48

Op en rond campus wordt kennis gemaakt, gedeeld en zichtbaar gemaakt, worden contacten gelegd tussen de omgeving en de internationale academische wereld en worden voorzieningen gedeeld en toegankelijk gemaakt. {Campus{29

Voorzieningen op maat
Naast onderwijs- en onderzoeksactiviteiten worden in faculteiten en diensten en door de Student Union allerhande activiteiten georganiseerd, van sport en cultuur tot wetenschappelijke congressen. Daarnaast heeft Universiteit Twente één van de meest actieve studentenpopulaties van Nederland. Te vaak moeten activiteiten die worden georganiseerd echter buiten de campus plaats vinden, omdat op de campus geen geschikte voorzieningen zijn, of omdat die voorzieningen net op dat moment niet beschikbaar zijn. {Campus{68

We realiseren voorzieningen om van Universiteit Twente een place of choice te maken voor allerlei evenementen. Onderwijs- en onderzoeksgerelateerd, maar ook andere evenementen die helpen Universiteit Twente een begrip te maken bij voor ons relevante groepen, zoals jongeren. Veel van die voorzieningen zijn aanwezig, maar niet goed ontsloten. In andere zal moeten worden geïnvesteerd. Daarbij zoeken we partners waarmee we die voorzieningen ook vaker samen zullen gebruiken: voor sport en cultuur, maar ook voor onderzoek en productie. {Campus{77

Met ons voorzieningenniveau willen we ook zichtbaar naar buiten treden. Bijvoorbeeld met één of meer architectonisch opvallende objecten die als een landmark de campus directe herkenbaarheid geven en die uitstralen wat Universiteit Twente bijzonder maakt. Daarbij hoort ook een high-tech onderwijsvoorziening waarmee de universiteit laat zien dat de state-of-the-art in onderwijstechnologie op haar campus wordt ontwikkeld. {Campus{56

Spreiding en kritische massa
Er gebeurt enorm veel op en rond de campus, maar veelal verspreid over het terrein, op kleine schaal en geconcentreerd rond kantoortijden. De spreiding op de campus zal minder worden zodra de bouwplannen gerealiseerd zijn en het onderwijs en onderzoeksgebied operationeel is. Niettemin rest er de uitdaging van betere coördinatie en communicatie van activiteiten. Deze taak wordt expliciet gemaakt in de functie van de campusmanager. {Campus{65

In de avonden, weekends en vakantieperiodes is er meer leven op de campus. Zo zullen bepaalde onderwijsmodules vaker buiten kantooruren worden verroosterd. Maar het blijft mogelijk een volledige opleiding tijdens reguliere tijden te volbrengen en een actief studentenleven te hebben. {Campus{40

Naast logistieke voordelen bereiken we met meer flexibele verroostering dat er ook in de avond een basisbezetting is in de onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen, waarmee aantrekkelijkheid en veiligheid verder worden gestimuleerd. Omdat de druk op de voorzieningen en de agenda’s overdag afneemt, ontstaat er meer ruimte voor niet-verroosterde activiteiten. Deze veranderingen hebben uiteraard consequenties voor de werktijden van de staf en de openstelling van voorzieningen. {Campus{64

Activisme
De studentenpopulatie in Twente is de actiefste in Nederland en kan ook internationaal een standaard stellen. De Student Union kent geen gelijke in Nederland in invloed en beheerstaken. We koesteren dit zogenaamde activisme en blijven het alle ruimte geven. Omdat we geloven dat een student ook buiten het curriculum moet kunnen leren en omdat we denken dat wie studenten serieus neemt, hen ook het vertrouwen moet geven om een belangrijk deel van hun leefervaring zelf te organiseren.

Met het veranderen van de studentenpopulatie, in zowel leeftijd als herkomst, ligt er voor de Student Union en de niet-gebonden verenigingen een grote uitdaging. Zij moeten manieren gaan zoeken om hun aanbod voor deze nieuwe groepen aantrekkelijk te maken en hun verantwoordelijkheid voor de integratie van alle studenten te nemen.

Wonen en Leren
Het succes van University Colleges en recente rapporten van ondermeer de Onderwijsraad wijzen op de meerwaarde die een gemeenschap heeft voor studiesucces. Studenten lijken dat ook te weten. {Campus{28 {Rendement en uitval{28 We constateren sinds enige tijd dat er bij studenten meer vraag is naar specifieke vormen van huisvesting op de campus. Voor een deel komt die vraag op het conto van de groeiende groep buitenlandse studenten, maar ook onder Nederlandse studenten wint de residentiële setting van een campus weer langzaam aan populariteit. {Campus{51

Met het groeien van de vraag en het veranderen van de studentenpopulatie, groeit de diversiteit aan wensen. Met Woningcorporatie de Veste gaan we opnieuw kijken hoe we de veranderende vraag tegemoet gaan treden. Maar huisvesting op de campus is meer dan enkel een voorziening die zich vraaggericht kan ontwikkelen. {Campus{49 Het wonen op de campus is voor veel studenten een belangrijk deel van de studeer- en leerervaring. De integratie in een internationale academische gemeenschap is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de huisvesting op de campus. {Campus{38 {Rendement en uitval{38

Levend laboratorium
Onze universiteit ontwikkelt kennis die relevant is en dus vaak toepassing vindt in de directe leefomgeving van mensen. De campus is zo’n omgeving en daarmee ideaal als test- en demonstratiefaciliteit. Dat geldt niet alleen op het gebied van onderwijs. Bijzondere materialen en sensortechnieken vinden bijvoorbeeld hun toepassing in sportfaciliteiten en energietechnologieën worden ingezet ten behoeve van het eigen verbruik. Hiermee maken we de campus niet alleen een interessante bestemming, we helpen er ook ons eigen onderzoek mee. Maar het gebruik van deze infrastructuur is niet noodzakelijk beperkt tot het eigen onderzoek. Ook voor derden willen we met ons levende lab een partij zijn. {Campus{103

Kennispark
We ontwikkelen niet alleen de functies onderwijs, onderzoek, en wonen, maar investeren ook in de huisvesting van economische activiteiten. Met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel is de universiteit onder de naam Kennispark begonnen aan een zeer ambitieus plan om de campus te integreren met het Business & Science Park aan de ander kant van de Hengelosestraat. {Campus{58 {Regionale samenwerking{58

We gaan meewerken aan hoogwaardige voorzieningen op het Business & Science Park en creëren ook voorzieningen voor hoogwaardige bedrijvigheid op het huidige campusterrein. Met Kennispark gaan we werk maken van kennis. Voor Universiteit Twente betekent dat een belangrijke aansluiting op een economische infrastructuur. Met de regio hebben we de ambitie uiteindelijk 10.000 nieuwe banen en hoogwaardige economische activiteit te creëren. {Campus{60 {Regionale samenwerking{60

Kennispark is onderdeel van een grotere visie op de ontwikkeling van de regio, waar Universiteit Twente een belangrijke rol in wil spelen. {Campus{22 {Regionale samenwerking{22

Duidelijk onderwijsaanbod
De kerntaak op onderwijsgebied blijft voor Universiteit Twente onverminderd liggen bij het graadverlenend wetenschappelijk onderwijs op undergraduate- en graduate-niveau. De undergraduate opleiding is een brede academische basisopleiding. {Brede bachelor{8 De graduate opleiding is een specialisatie in een specifiek toepassings- of onderzoeksgebied.

Op undergraduate-niveau willen we met alle opleidingen weer de Nederlandse kwaliteitsranglijsten aan gaan voeren. Internationaal is een undergraduate opleiding van onze universiteit een toegangsbewijs voor prestigieuze graduate opleidingen. Die kwaliteit moet in de eerste plaats het resultaat zijn van geïnspireerde docenten die aandacht hebben voor de individuele student, maar daarbij hoort ook een systeem van intensieve kwaliteitszorg. {Kwaliteitszorg Onderwijs{29

Op graduate-niveau brengen we een functionele scheiding aan tussen de onderzoekersopleidingen en de opleidingen die leiden tot een academische beroepskwalificatie. De eerste worden ondergebracht in een Graduate School, de anderen op termijn in een School of Engineering en een School of Business and Social Sciences. Daarmee zijn we ook internationaal herkenbaar. Het onderwijs is in alle Schools van hetzelfde, hoge niveau. Inhoudelijk worden echter andere accenten gelegd. {Professional Doctorate{67

De totale populatie undergraduate en graduate studenten beloopt een goede 10.000 personen. Dat betekent een forse intensivering van onze wervingsinspanningen, zowel in Nederland als internationaal. Niet alleen omdat we de totale omvang van de populatie willen laten groeien, maar bovenal omdat we voorzien dat de gemiddelde student minder lang aan onze universiteit verbonden zal zijn. Door maatregelen om het rendement te verhogen, maar ook omdat studenten er vaker voor zullen kiezen met hun bachelorgraad te vertrekken. Studenten die al een graad hebben van een andere instelling zullen meer en meer instromen in onze masters en PhD-programma’s. {Diversiteit en Differentiatie{55

Meer nog dan in de kwantiteit, zit de uitdaging in kwaliteit en diversiteit. Door onze ligging op de grens met Duitsland heeft onze studentenpopulatie een bijzondere samenstelling. We zijn een universiteit die steeds meer in Europa komt te staan. Een steeds groter deel van de populatie zal uit Duitsland en ook andere landen in Midden- en Oost-Europa afkomstig zijn. Circa 35% van de studenten zal in 2014 een niet-Nederlandse nationaliteit hebben. {Diversiteit en Differentiatie{71

Diversiteit zoeken we ook door het aanspreken van groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Mede daarom gaan we meer activiteiten in het voor- en natraject van de initiële academische opleidingen aanbieden, in respectievelijk een Pre-University College en een School of Professional Learning and Development. Beide nieuwe eenheden hebben expliciet een maatschappelijke opdracht. Het Pre-University College gaat zich richten op de uitdagingen waar het middelbaar onderwijs mee geconfronteerd wordt. De School of Professional Learning and Development gaat professionals en organisaties ondersteunen in een steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt. {Aansluiting toeleverend onderwijs{89 {Diversiteit en Differentiatie{89 {Postinitieel onderwijs{89

Echt UT onderwijs
Universiteit Twente leidt professionals op die het verschil maken in omgevingen waar hoogwaardige kennis moet worden ontwikkeld, gecombineerd en vertaald naar toepassingen. Mensen die complexiteit beheersbaar maken. Een excellente student is voor ons iemand die intelligentie weet te combineren met een ondernemende houding, en daarbij wordt gedreven door nieuwsgierigheid. Studenten worden uitgedaagd deze eigenschappen in alles wat ze doen verder te ontwikkelen. Het onderwijs is uitdagend, de campus en de omgeving nodigen uit tot activisme en ondernemerschap en het onderzoek zijn zichtbaar en toegankelijk. {Ambitieus onderwijs{84

Naast een hoge kwaliteit heeft al het onderwijs van Universiteit Twente een aantal andere dingen gemeen. Het is multidisciplinair en biedt in de undergraduate fase door middel van de minor ruimte voor verbreding en internationale oriëntatie. Onafhankelijk van de discipline wordt een ondernemende houding gestimuleerd en ligt de nadruk op het ontwerpen van oplossingen voor complexe problemen. {Ondernemerschap{21

Het onderwijs is kleinschalig en intensief, en het bereidt de student voor op een internationale carrière in het onderzoek of een hoogwaardige professie in bedrijfsleven of publieke sector. {Onderwijsintensiteit{28

Studenten participeren actief in een onderwijs- en onderzoeksgemeenschap en leren van elkaar. Dat gebeurt in onderwijsgroepen rond projecten en door het inzetten van student-assistenten. Maar ook buiten het curriculum, in een van de vele studentenbedrijven, verenigingen en disputen die Universiteit Twente rijk is. Zo verwerven studenten naast kennis, vaardigheden en een maatschappelijk bewustzijn dat in de onderwijsruimte niet te realiseren is. {Onderwijsintensiteit{61

Naast het bewezen effect van peer learning, erkent en koestert Universiteit Twente het effect dat alleen de inspirerende senior docent kan hebben op studenten in elke fase: het wakker maken van de verwondering en de liefde voor een vak. Hoogleraren zullen daarom volop zichtbaar moeten blijven in de collegezaal, ook in de undergraduate programma’s.

Een efficiënt systeem van kwaliteitszorg waarborgt dat deze kenmerken in alle opleidingen aanwezig zijn. {Kwaliteitszorg Onderwijs{14 In meer praktische zin hebben de opleidingen vergelijkbare week- en jaarcycli, die zo zijn ontworpen dat efficiënt gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. Daarbij verlaten we de kantoortijden en gaan roosters ruimte bieden voor gezamenlijke activiteiten en het inzetten van onderwijsonderdelen in meerdere opleidingen tegelijk. Ook voor een verblijf in het buitenland zal in elke opleiding ruimte zijn. Daarbovenop is Universiteit Twente het aan haar stand verplicht dat haar onderwijs een showcase is van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt in het leerproces. Daarvoor wordt een nieuwe, toonaangevende hightech onderwijsfaciliteit gerealiseerd. {ICT in Onderwijs{33

Undergraduate programma’s
De enige graad die Universiteit Twente op undergraduate-niveau verleent is een BSc die op zijn minst NVAO-geaccrediteerd is. {Kwaliteitszorg Onderwijs{18 In onze visie staat deze graad voor een academische basiskwalificatie en niet primair voor een arbeidsmarktkwalificatie. Het doel van de bacheloropleiding is studenten optimaal voor te bereiden op een masteropleiding. Dat betekent kwalificatie voor een masteropleiding, maar ook de oriëntatie op en uiteindelijke keuze van de vervolgopleiding, al dan niet aan de eigen universiteit.

Wij kiezen niet voor selectie aan de poort. Het VWO examen blijft voor ons het toelatingsexamen tot de universiteit. Een student die het VWO of een internationaal equivalent met een relevant profiel succesvol heeft afgerond en hard wil werken, moet bij Universiteit Twente een hoogwaardige graad kunnen halen. Dat is een maatschappelijke opdracht, waar we voor willen staan. {Toelatingseisen en selectie{58

In plaats van selectie aan de poort geven we het eerste jaar een duidelijke verwijzende functie. Studieachterstand, maar ook bijzondere prestaties, worden in het eerste jaar door een beter monitorsysteem sneller geconstateerd. Studenten die op achterstand komen krijgen direct extra begeleiding. Diegenen die het ondanks die begeleiding niet lukt, worden, in het uiterste geval met een Bindend Studie Advies, zo snel mogelijk begeleid naar een plek die hen beter past. {Toelatingseisen en selectie{70 {Studiebegeleiding{70

De student die duidelijk meer kan en wil, wordt uitgenodigd het beste uit zichzelf te halen met uitdagende honours-programma’s, inhoudelijk variërend van verbredende programma’s tot gerichte onderzoeks- of ondernemerstalentprogramma’s. Deze programma’s staan niet open voor elke student. Een plek in het honours-programma wordt verdiend met bijzondere prestaties. {Excellent onderwijs{47

De unieke open organisatie van deze universiteit maakt het mogelijk dat aan het einde van het eerste jaar elke student in het voor hem of haar passende studie-traject zit, bij Universiteit Twente of een andere instelling voor hoger onderwijs. {Studiebegeleiding{39

Intensieve begeleiding zorgt er voor dat het rendement en de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaan. Per 30 studenten is er minstens één academische begeleider en het streven is studenten minimaal 20 contacturen per week te bieden, waarvan het grootste deel in kleine groepen wordt doorgebracht. {Studiebegeleiding{46 {Onderwijsintensiteit{46

In essentie zijn alle opleidingen van Universiteit Twente multidisciplinair. We brengen onderdelen uit verschillende disciplines rond een toepassing bij elkaar en creëren daarmee een bijzondere meerwaarde. Dat geldt voor meer gevestigde opleidingen als Elektrotechniek of Bestuurskunde evenzeer als voor nieuwe opleidingen als Advanced Technology of Technische Geneeskunde. Met opleidingen als deze zijn we altijd uniek en inhoudelijk vernieuwend geweest en nieuwe opleidingen zullen we ook in deze vorm blijven ontwikkelen. De disciplines die met de komst van ITC aan de universiteit worden toegevoegd bieden ruimte voor een verdere verbreding van ons onderwijsaanbod in zowel de undergraduate als de graduate-fase.

Multidisciplinair is in Twente niet hetzelfde als breed. {Brede bachelor{8 De haalbaarheid van een brede technisch-wetenschappelijke bacheloropleiding naar het model van de university colleges gaan we onderzoeken. {Brede bachelor{17 {Excellent onderwijs{17 Kenmerkend voor een dergelijke opleiding zal in ieder geval zijn dat het onderwijs bijzonder intensief wordt en dat wordt gestreefd naar een international classroom. Dat betekent ondermeer dat het onderwijs Engelstalig is, maar ook de inhoud expliciet internationaal. {Excellent onderwijs{38 Vertrekpunt is daarbij de bestaande opleiding Advanced Technology.

Ook in andere undergraduate programma’s zal meer onderwijs in het Engels aangeboden worden, met als eerste mijlpaal een volledig Engelstalige minor in elk programma. Daarmee wordt uitwisseling van studenten beter mogelijk gemaakt. {Internationalisering Onderwijs{32

Op termijn zijn meerdere opleidingen volledig in het Engels te volgen. Daarmee trekken we studenten aan uit het buitenland, maar we komen er ook mee tegemoet aan de groeiende vraag naar internationaal georiënteerd onderwijs in Nederland. {Internationalisering Onderwijs{36

De internationale campus is nodig voor onze groeidoelstellingen, maar bovenal geloven we dat we onze studenten de internationale omgeving moeten bieden die hen optimaal voorbereidt op hun toekomst. {Internationalisering Onderwijs{28

Graduate programma’s
Op graduate-niveau verleent de UT enkel erkende MSc en PhD-graden. Naast de NVAO-accreditatie gaan we voor de opleidingen op dit niveau ook vaker andere relevante internationale accreditaties zoeken. {Kwaliteitszorg Onderwijs{28

De MSc en de PhD graad staan voor twee verschillende uitstroomrichtingen in ons graduate onderwijs. De MSc-opleiding is primair gericht op uitstroom naar een professie op academisch niveau, terwijl de PhD-opleiding wetenschappelijke onderzoekers aflevert. Die onderzoeker kan uiteraard ook in het bedrijfsleven of de publieke sector werken.

We leveren wetenschappelijk onderwijs. Dat betekent ondermeer dat onderzoek een belangrijke rol speelt in het onderwijs. Universiteit Twente kiest er echter ook voor haar afgestudeerden optimaal voor te bereiden op een hoogwaardige functie in bedrijfsleven of publieke sector.

Een te klein deel van de talentvolle studenten kiest uiteindelijk voor de PhD-graad en daarmee voor een carrière in het onderzoek. Dat betekent ondermeer dat de opleiding tot onderzoeker aantrekkelijker moet worden. Daarmee willen we eigen talent vasthouden en internationaal talent aantrekken. We gaan ons graduate onderwijs daarom anders organiseren. {Werving excellente studenten{50 {Graduate School{50

Studenten die een opleiding tot onderzoeker willen volgen, gaan al tijdens hun master een deel van hun tijd doorbrengen in de nieuw op te richten Graduate School. Daar krijgen ze specifieke vakken, gericht op het doen van promotieonderzoek. De stage- en/of scriptieruimte in hun master gebruiken zij voor de eerste stappen in het promotieonderzoek. Zo kan het zijn dat een student die dit traject doorloopt korter in de PhD-fase zit en dus sneller promoveert. {Werving excellente studenten{74

Ook gedurende het promotieonderzoek volgt de promovendus aanvullend onderwijs in de Graduate School, in aanvulling op het onderwijs dat al dan niet wordt aangeboden binnen een landelijke onderzoeksschool. Dat hoeft niet onderzoeksgerelateerd te zijn maar kan ook zeer goed onderwijs zijn in bijvoorbeeld (wetenschaps)filosofie of transferable skills als onderwijs- en managementvaardigheden en ondernemerschap. Aan de UT gepromoveerden hebben daarmee een uitstekend carrièreperspectief, in de wetenschap en daarbuiten. {Werving excellente studenten{67

De Graduate School verwelkomt in 2009 haar eerste studenten. Een expliciet doel is talent al in een vroeger stadium aan de universiteit te binden door ze een bijzondere en hoogwaardige onderwijservaring te bieden. Dat geldt voor eigen talent, maar ook en vooral voor internationaal talent. De Graduate School legt de lat hoog. Er is bij de onderzoekersopleiding strenge ‘selectie aan de poort’. De Graduate School moet een broedplaats van onderzoekstalent worden. Daarbij hoort uiteraard een beurzenstelsel. Een significant deel van de eigen beurzenmiddelen zal hier expliciet voor worden toegewezen. {Werving excellente studenten{89 {Graduate School{89

Promovendi worden steeds vaker gefinancierd uit een beurs. Onder het gegeven fiscale en arbeidsrechtelijk stelsel zullen promovendi echter meestal een aanstelling als AIO hebben. Vooralsnog zullen we dus twee soorten promovendi hebben.

Het leeuwendeel van de studentenpopulatie zoekt de toekomst niet in lab of studeerkamer. Studenten die met hun MSc-graad de arbeidsmarkt op willen, kunnen in de School of Engineering of de School of Business and Social Sciences vakken kiezen die hen daar optimaal op voorbereiden. Naast een solide en hoogwaardige wetenschappelijke opleiding op een toepassingsgebied is er ruimte voor verschillende, in de beroepsuitoefening relevante vaardigheden. Vanzelfsprekend is het kunnen verrichten van onderzoek een belangrijke academische vaardigheid, waar al onze graduatestudenten over beschikken. Het onderwijs is in alle Schools van het zelfde, hoge niveau. Inhoudelijk worden echter andere accenten gelegd. Doorstroom naar een promotietraject is zeker niet uitgesloten voor studenten die voor de School of Business and Social Sciences of de School of Engineering kiezen. {Professional Doctorate{123

Toegang tot alle graduate-opleidingen van Universiteit Twente is voorbehouden aan studenten die in het bezit zijn van een relevante en erkend hoogwaardige graad op minimaal bachelorniveau. Alle Schools kunnen dus selecteren, vanzelfsprekend binnen de kaders die de wet hun biedt. De knip tussen under- en graduate wordt daarmee harder. Het zogenaamde ‘pre-master onderwijs’ zal in omvang niet meer zijn dan enkele specifieke deficiënties die in een Summer University zijn weg te werken. {Toelatingseisen en selectie{72

Studenten in het HBO moeten ook met zo min mogelijk hobbels kunnen instromen in aangewezen masterprogramma’s. Daartoe worden in samenwerking met onze hoger onderwijspartners in de regio verder gewerkt aan programma’s die de student tijdens het verblijf in het HBO met speciale trajecten al voorbereiden op de doorstroom. {Aansluiting toeleverend onderwijs{48

Pre-University College
Het middelbaar onderwijs in Nederland staat onder grote druk. Universiteit Twente wil helpen. Om te beginnen breiden we ons aanbod van onderwijsactiviteiten voor middelbare scholieren uit. Waar deze activiteiten nu nog op individueel initiatief door scholieren gekozen worden (master classes, bijspijkerkampen, etc) willen we ze met de middelbare scholen in de regio integreren in hun curricula. Dat kunnen activiteiten zijn die plaats vinden op de scholen, bij ons op de campus en ook online. De doelgroep varieert van de leerling die net dat beetje extra hulp of inspiratie zoekt tot de leerling die onvoldoende uitdaging vindt in het reguliere onderwijs. {Aansluiting toeleverend onderwijs{100

Deze activiteiten, waarvan er al veel draaien onder de naam Twente Academy, hebben als doel meer scholieren te interesseren in het wetenschappelijk onderwijs in het algemeen, en de bètawetenschappen in het bijzonder. Een opdracht die we onszelf daar bovenop geven, is om hiermee de doorstroom uit ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs in het algemeen te stimuleren. Dat doen we niet alleen, maar in intensieve samenwerking met de andere aanbieders van hoger onderwijs in deze regio. {Aansluiting toeleverend onderwijs{76 {Samenwerking met kennisinstellingen{76

Naast het leveren en samen ontwikkelen van onderwijs voor scholieren wil Universiteit Twente ook iets te bieden hebben aan de docenten in het middelbaar onderwijs. Dat hebben we uiteraard al met onze eerstegraads lerarenopleidingen. Voor docenten die al een graad hebben willen we echter ook interessante trainings- en nascholingsprogramma’s aanbieden, naast mogelijkheden om wetenschappelijk te reflecteren op hun vakgebied. In een latere fase willen we deze diensten ook uit kunnen breiden naar docenten op andere niveaus. {Academisering docenten{76

Tenslotte zoeken we ook naar manieren om het docentschap een meer aantrekkelijke keuze te maken voor onze studenten, van undergraduates tot promovendi.

School of Professional Learning and Development
Het leren stopt niet bij het behalen van een graad. Voor onze alumni, maar ook voor andere klanten, bieden we al langer aanvullend onderwijs. Dat gaan we nog meer doen en we gaan het beter organiseren. De School of Professional Learning and Development gaat onderwijs aanbieden, variërend van korte trajecten en zomerprogramma’s tot volledige graadverlenende opleidingen die part-time te volgen zijn. Dit onderwijs is gebaseerd op het onderwijs dat in de reguliere opleidingen wordt gegeven en is van dezelfde hoge kwaliteit. Universiteit Twente wil hiermee tegemoet komen aan een reële maatschappelijke behoefte. Ook dit is een vorm van kennisvalorisatie, die bovendien waardevolle kennis en contacten in het beroepsveld oplevert. Daarbij moet het voor de ondernemende universiteit ook economisch een interessante activiteit zijn. Een belangrijk deel van de Capacity Building activiteiten van onze universiteit worden ook ondergebracht in deze School. {Postinitieel Onderwijs{139 {Leven Lang Leren en Alumni{139 {Valorisatie{139 De kennis en ervaring die ITC in haar lange geschiedenis heeft opgedaan met het aanbieden van onderwijs in het buitenland zal zeer waardevol zijn bij de ontwikkeling van dit nieuwe onderdeel van de organisatie, zowel waar het de organisatie als de bekostiging betreft.

Summer University
Het Pre-University College en de School of Professional Learning and Development zullen veel van hun activiteiten in de zomermaanden programmeren. Op korte termijn moet uit deze activiteiten en bestaande en nieuwe activiteiten van faculteiten en instituten een Summer University met internationale uitstraling ontstaan, die significant bijdraagt aan het profiel en de bekendheid van de universiteit.

Tot lering en vermaak
We zien het als een verantwoordelijkheid naar de regio om onze kennis te delen en investeren graag in onze goede relatie met de omgeving. Deelname aan activiteiten als Science Café, Studium Generale, Hoger Onderwijs Voor Ouderen, Kindercolleges en de Weekendschool passen bijzonder goed in ons streven naar verankering in de regio.

Toponderzoek stimuleren en relevantie zichtbaar maken
De unieke en nog jonge Twentse matrixorganisatie, waarin onderzoek en onderwijs organisatorisch zijn ondergebracht in verschillende organisatie-eenheden bewijst zijn nut en zal de basis blijven voor de universitaire organisatie. In de Wetenschappelijke Instituten worden verschillende disciplines functioneel samengebracht. Op meerdere terreinen heeft dat geresulteerd in prestaties op internationaal topniveau.

Wat we doen is over de linie niet alleen bijzonder goed, het is ook bijzonder veel. Gemiddelden voor citatiescore en output per onderzoeker en liggen ruim boven het landelijke gemiddelde. In werfkracht, het vermogen om nieuw onderzoek uit fondsen en bedrijfsleven aan te trekken, steekt Universiteit Twente met kop en schouders boven andere Nederlandse universiteiten uit. {Externe fondsenwerving onderzoek{56

En de vooruitzichten zijn goed. De ‘converging technologies’ van de 21e eeuw, de ict, bio-, nanotechnologie zijn op Universiteit Twente al in hun eigen instituut ingebed. Instituten die nationaal en internationaal toonaangevend zijn. Enkele van de belangrijke toepassingsgebieden van de toekomst, zorg, duurzame energie, watervoorziening, onderwijs en veiligheid, worden vanuit deze technologieën gevoed en hebben ook een plek in de andere instituten. {Profilering en zwaartepuntvorming{62

Het onderzoek van Universiteit Twente ligt kortom bijzonder goed op koers. Om van goed naar excellent te gaan zetten we in op een bijzonder talentbeleid: we gaan toptalent actief rekruteren, ontwikkelen en binden; met de eerder genoemde Graduate School, in tenure tracks, en door meer ruimte te geven voor bijzondere voorwaarden bij de aanstelling. {Personeelsbeleid{54 {Werving excellente onderzoekers{54

Daarnaast zetten we in op de maatschappelijke zichtbaarheid van ons werk door profilering op specifieke toepassingsgebieden. {Profilering en zwaartepuntvorming{16

Werven, kweken, binden
Wetenschap draait op talent. De uitdaging is een aantrekkelijke plek te zijn voor dat talent. Die aantrekkelijkheid zit in de inhoud en kwaliteit van het onderzoek, het perspectief dat de onderzoeker geboden wordt en in al dan niet materiële randvoorwaarden. Dat geldt op alle niveaus waar we talent willen trekken, van de bachelor op zoek naar een onderzoeksopleiding tot de erkende toppers in het vakgebied. {Werving excellente studenten{65 {Werving excellente onderzoekers{65

Perspectief bieden we de student in onze Graduate School. Perspectief bieden we de junior onderzoeker met een systeem van tenure tracks. {Werving excellente studenten{21 {Werving excellente onderzoekers{21 Perspectief bieden we de senior onderzoeker door hem of haar ruimte te geven om met een kleine groep toegewijde groep onderzoekers en goede voorzieningen bijzondere dingen te doen. {Werving excellente onderzoekers{28

Bestaande onderzoekslijnen die excellent zijn krijgen ruimte. Groepen en onderzoekers die subsidies, premies en prijzen in de wacht slepen of al langere tijd bijzonder goed presteren in publicaties en promoties worden in de toekomst extra beloond. {Werving excellente onderzoekers{36

Talentvolle onderzoekers gaan we actief opzoeken. De faculteiten en instituten gaan een actief scouting-beleid opzetten. De Human Resource afdeling ondersteunt dit beleid met maatwerkoplossingen die verder gaan dan afspraken over de salariëring. Groepen die de kans hebben om bijzonder talent aan te trekken maar daarvoor middelen tekort komen, zullen in bijzondere gevallen kunnen rekenen op aanvullende ondersteuning. {Werving excellente onderzoekers{57

Tenure tracks
Universiteit Twente gaat op korte termijn een systeem van tenure tracks uitrollen waarin jonge onderzoekers worden aangesteld met een persoonsgebonden budget om zichzelf te bewijzen in onderwijs en onderzoek. Bij succes krijgen zij een carrièrepad aangeboden met uitzicht op een hoogleraarpositie binnen afzienbare tijd, en al in een eerder stadium het promotierecht. {Personeelsbeleid{52

Op termijn zal de regel zijn dat leden van de wetenschappelijke staf met een vaste aanstelling al hoogleraar zijn, of in een tenure track op weg zijn hoogleraar te worden. Voor de wetenschappelijke staf zal op termijn de vaste aanstelling dus niet meer de norm zijn. {Personeelsbeleid{46


Toepassingsgebieden
Op de campus weten onderzoekers elkaar goed te vinden. Niettemin willen we de ontmoeting rond specifieke toepassingsgebieden verder stimuleren en ook andere ontmoetingen plaats laten vinden waar we veel van verwachten. Bijvoorbeeld tussen sommige gamma- en bètawetenschappen, maar ook tussen de staf van UT en ITC. Met het universiteitsbrede toepassingsgebied Gezondheid zijn goede ervaringen opgedaan. Een grondige analyse van onze interne sterktes en de externe kansen heeft ons er van overtuigd dat we dit ook moeten doen voor de gebieden Duurzame energie, Water, Veiligheid en Onderwijs.

Op korte termijn zullen onderzoekers uit verschillende sterke disciplines worden vrijgemaakt om mensen bij elkaar te brengen en uit te dagen rond deze thema’s nieuwe multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s op te zetten. Ze mogen rekenen op een zekere investeringsruimte om plannen op te zetten, die zich op termijn zelf moeten kunnen bedruipen. Dit programma wordt opgezet onder direct aansturing door de wetenschappelijke instituten van Universiteit Twente.

Aansluiting
Een reële beperking van onze ambities is dat de erkenning en financiering van onderzoek in belangrijke mate rond disciplines zijn georganiseerd. Universiteit Twente wil voorop lopen in een campagne met onze strategische partners om multidisciplinair onderzoek en groepsprestaties beter erkend en beloond te krijgen in de Nederlandse financieringssystematiek, in het bijzonder bij NWO.

De onderzoekagenda van de EU is ondertussen duidelijk multidisciplinair (kader programma’s en European Research Council). Universiteit Twente kan met tevredenheid constateren dat veel van de toepassingsgebieden waarop getenderd kan worden op haar expertisegebieden liggen. We zien dit als een verdere stimulans om de aansluiting met Europa en de plannen voor het European Insitute of Technology, samen met onze partners in 3TU, nog actiever te gaan zoeken. Daarbij helpt een professionele Liaisons Office. {Externe fondsenwerving onderzoek{72

Kwaliteit in de disciplines
Universiteit Twente erkent dat multidisciplinariteit alleen succesvol kan zijn als er sterke disciplines achter staan en dat kracht in de disciplines in veel gevallen een voorwaarde is voor erkenning. Dat vooronderstelt een zekere massa in die disciplines. Voor een aantal disciplines in met name het gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek is dit kritisch. Daarom wordt dit onderzoek samengebracht in een nieuw instituut. Dit instituut zal naast haar eigen programma’s een sterke inbreng hebben in het onderzoek in de andere vier instituten. {Profilering en zwaartepuntvorming{80

Ondernemende partner
Universiteit Twente is de ondernemende universiteit. Ondernemerschap is deel van de UT-cultuur. Studenten en staf zoeken en benutten nieuwe kansen en gaan buiten gebaande paden. Ondernemerschap is integraal onderdeel van het onderwijsprogramma, en in onderzoek is de doorkijk naar valorisatie altijd aanwezig. {Ondernemerschap{42

Onze track record in het opstarten van nieuwe ondernemingen is in Nederland ongeëvenaard. Dat heeft tot nu zo’n 6 à 7.000 arbeidplaatsen opgeleverd. De komende tien jaar zullen we via Kennispark nog eens 10.000 arbeidplaatsen in de regio creëren. {Ondernemerschap{39 {Regionale samenwerking{39

Ondernemend zijn we ook in de samenwerking met bedrijfsleven en publieke organisaties in en buiten de regio. Daar blijven we onverminderd op inzetten en daar voegen we nieuwe activiteiten aan toe, omdat we denken dat het de manier is om kennis toepasbaar te maken en open te blijven staan voor de vragen van de samenleving. {Ondernemerschap{55 {Regionale samenwerking{55

Kennispark
Kennispark is het initiatief waarin we het bestaande Business & Science Park nadrukkelijker met de campus verbinden. We ontwikkelen een economische infrastructuur waarvan de campus integraal deel uitmaakt. {Campus{28

Maar Kennispark is niet alleen de fysieke vernieuwing van de campus en haar omgeving. Door facility sharing komen onderzoeksvoorzieningen die normaal onbetaalbaar zouden zijn binnen het bereik van zowel spin-off’s en externe partijen als van onszelf. In de ‘High Tech Factory’ bieden we nieuwe test- en productiefaciliteiten voor startende en bestaande bedrijven. Kennispark is daarmee ook een kweekvijver voor starters en een trefpunt voor universiteit en bedrijfsleven. {Campus{67 {Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur{67

Samen de regio ontwikkelen
Naast de vele vormen van technology transfer wil Universiteit Twente ook in bredere zin een belangrijke partner zijn in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Daarbij gaat het onder meer om vraagstukken m.b.t. stedelijke ontwikkeling, milieu- en energievraagstukken en gezondheidszorg. De T-Xchange cell en het Virtual Reality lab bieden mogelijkheden om zowel technische ontwerpen als de effecten van beleidsmatige beslissingen systematisch te evalueren om op die wijze tot beter onderbouwde besluitvorming te komen. Dit is ook bij uitstek een terrein waarop de samenwerking tussen de verschillende wetenschapsdomeinen van de universiteit verder gestalte kan krijgen. Met het Telematica Instituut zullen de banden eveneens worden aangehaald. {Regionale samenwerking{106

En tenslotte zijn wij aanbieder van kennis in de vorm van onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemen, met bijzondere aandacht voor de professionele nascholing in de School of Professional Learning and Development. Ook dat is valorisatie van kennis. {Regionale samenwerking{39 {Valorisatie{39

Venture Lab Twente
Met Saxion Hogescholen en Kennispark wordt gewerkt aan een systematiek om bedrijven door te laten groeien tot voorbij de grenzen van het kleinbedrijf. Daarbij wordt ingezet op de vorming van ondernemersteams, om recht te doen aan de verschillende kennisgebieden en vaardigheden die nodig zijn om doorgroei van bedrijven te stimuleren. Naast kennis van professionele bedrijfsvoeringprocessen, zullen ook experienced entrepreneurs als mentor en coach worden betrokken. Dit krijgt onder de naam Venture Lab Twente gestalte, in nauwe samenwerking met het Instituut voor Kennisintensief Ondernemerschap, NIKOS. {Samenwerking met bedrijfsleven{84

Ambities waar maken
Deze visie op de toekomst van Universiteit Twente is de aftrap voor een ambitieus verandertraject waar de hele gemeenschap bij betrokken is. We spreken met elkaar af dat dit de agenda is voor de komende vijf jaar. Decanen, Instituutsdirecteuren en Collegeleden nemen individueel verantwoordelijkheid voor onderdelen van het plan en stellen teams samen uit alle geledingen van de organisatie. Deze teams maken de ambities samen concreet en gaan aan de slag. Het onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit.

Op onze agenda staan:
Onderwijs
> Onderscheidende kwaliteit
> Een Pre-University College
> Undergraduate onderwijs aan de top van de ranglijsten
> Drie Schools voor graduate onderwijs
> School for Professional Learning and Development
> Summer University

Campus
> Ontwikkeling van de infrastructuur
> Uitnodigende campusprogrammering over de grenzen van kantoortijden
> Meer variatie in studentenhuisvesting
> Ontwikkeling van Kennispark, incl. creëren nieuwe bedrijven en arbeidplaatsen
> Uitdagende en herkenbare architectuur, Landmark
{Campus{30

HRM
> Wervend personeelsbeleid en actieve rekrutering van onderzoekstalent {Werving excellente onderzoekers{7 {Personeelsbeleid{7
> Invoering Tenure Tracks met vervroegd promotierecht {Personeelsbeleid{6

Onderzoek
> Lobby voor betere erkenning multidisciplinair onderzoek {Externe fondsenwerving onderzoek{6
> Professionele werven van fondsen, met name internationaal {Externe fondsenwerving onderzoek{7
> Profilering van onderzoek rond specifieke toepassingsgebieden {Profilering en zwaartepuntvorming{6
> Beloningsprogramma voor excellente prestaties in onderzoek {Personeelsbeleid{6
> Een nieuw internationaal onderzoeksnetwerk {Nationale en internationale samenwerking{4

Ondernemerschap
> Meer ruimte en stimulans voor ondernemerschap {Ondernemerschap{6
> Stimulerende programma’s in onderwijs en HRM {Ondernemerschap{6

Mensen centraal
Ons succes, de realisatie van onze ambities wordt uiteindelijk bepaald door onze mensen: studenten en staf. Alles draait om mensen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaalgoed van onze universiteit. Het is echter op de huidige arbeidmarkt voor hoger opgeleiden, en met name technisch opgeleiden, steeds moeilijker om mensen te boeien en te binden.

We gaan daarom actief op zoek naar talent, binnen en buiten de universiteit. We zetten in op het aantrekken van nieuw talent maar natuurlijk ook op de ontwikkeling van de mensen die er zijn. Daarom komt er een Graduate School en voeren we tenure tracks in. Omdat we geen talent verloren willen laten gaan, letten we extra scherp op groepen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn: vrouwen en allochtonen. {Diversiteit{69

Functieroulatie en uitwisselingen van staf en studenten met partners in binnen- en buitenland stimuleren de ontwikkeling van mensen en zijn daarom bij Universiteit Twente de gewoonste zaak. {Personeelsbeleid{27

Leidinggevenden vervullen de sleutelrol bij het spotten en begeleiden van talent. Daarom werken we ook actief aan de professionalisering van het management. Een professionele, klantgerichte en flexibele ondersteuning completeert onze organisatie. {Personeelsbeleid{31

Naast ondernemerschap en ambitie zijn vertrouwen en respect deel van de cultuur die het onze universiteit mogelijk maakt de ambitie van RoUTe ’14 te realiseren.

Bouwen
Bouwen aan de toekomst is ook concreet het stapelen van steen. We hebben hoge verwachtingen van de realisatie van het Onderwijs- en Onderzoek gebied. Waaier, Carré en Nano-lab zullen daar een bijzondere dynamiek geven. Naast de gevolgen die de ambities in dit stuk hebben wordt ook al concreet gewerkt aan een Energylab op de campus en krijgt de Langezijds al vorm als Chemie van Twente, het eerste zichtbare project van Kennispark. De eerste grote stappen zijn gezet.

Geld
Geld en ambities vooronderstellen elkaar. Om te doen wat we willen, zullen we meer en meer verschillende bronnen van inkomsten moeten aanboren. Middelen die we verwerven bij overheden, lokaal, nationaal en Europees, middelen uit publieke en private fondsen en uit eigen economische activiteit. Maar ook steeds vaker middelen uit donaties. Een bredere financiële basis betekent ook dat we eventuele fluctuaties in inkomsten beter kunnen opvangen.

En we moeten er voor zorgen dat we onze middelen zo efficiënt en flexibel mogelijk inzetten. Dat betekent dus een voortdurende aandacht voor onze kostenstructuur.

Voorbij de horizon
Binnen twee decennia zullen de grenzen tussen de hoger onderwijsstelsels in Europa grotendeels verdwenen zijn. Dat betekent concreet dat studenten uit de EU overal in de EU kunnen studeren. De meerderheid zal dat niet meteen na de middelbare school doen, maar op graduate niveau zal de regionale functie van de goede instellingen kleiner worden, niet in de laatste plaats omdat zij keuze hebben uit studenten. Enkel de ‘mindere’ universiteiten zullen regionaal blijven of er voor kiezen te concurreren op prijs.
Regio is dan echter iets anders gaan betekenen. Door de continue migratiestromen zal het over niet al te lange tijd ook voor regionale instroom rationeel zijn onderwijs aan te bieden in de Engelse taal. Voor steeds meer inwoners van deze regio zal Nederlands niet meer de eerste taal zijn.
{Internationalisering Onderwijs{128

Het binaire systeem zal zijn ingeruild voor een systeem met veel meer gradaties. Binnen de verschillende klassen van instituten en opleidingen maken ranglijsten het voor studenten en hun financiers mogelijk een investeringsafweging te maken.

E-learning is niet gaan betekenen dat opleidingen op een willekeurige plek achter een scherm worden gevolgd, maar eerder dat in opleidingsinstituten een veel breder scala aan media en simulaties wordt geboden, waarbij de locatie van de aanbieder van de kennis minder relevant is geworden. Voor de ontvanger is de locatie en de gemeenschap waarin het onderwijs wordt genoten echter van onverminderd belang. {ICT in onderwijs{62

Overheden zullen studenten niet meer automatisch financieren voor alle graduate opleidingen. Er zal gequoteerd worden per discipline en de toekenning zal geschieden op grond van kwalificaties of sociale participatie-programma’s. Het bedrijfsleven zal inmiddels ook een substantieel deel van de financiering voor zijn rekening hebben genomen. Dat geldt voor studenten in alle fases van de opleiding, inclusief de promotie. De AIO zal zijn verdwenen. We hebben promovendi met een beurs en/of een aanstelling als onderzoeksassistent en zullen manieren moeten hebben gevonden om deze optie voor jong talent concurrerend te maken met een carrière in het bedrijfsleven. {Externe fondsenwerving onderzoek{95 {Externe fondsenwerving onderwijs{95

Ook de onderzoeksfinanciering zal voor een groter deel op Europees niveau worden gecoördineerd, niet in de laatste plaats omdat een aantal grote technologische uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid en gezondheidszorg gecoördineerde onderzoeksinspanningen nodig maken. Universiteiten anticiperen op deze ontwikkelingen met sterke internationale consortia. {Externe fondsenwerving onderzoek{43

Universiteit Twente in 2020
De strategie van de UT is succesvol gebleken. Ze is een topspeler, maar op een klein aantal specifieke onderzoeksgebieden. Die heeft ze goed weten te verbinden met oplossingen voor actuele vraagstukken. Ook haar onderzoekersopleiding is hierom gerenommeerd. {Profilering en zwaartepuntvorming{37

Studenten van Universiteit Twente hebben zeer verschillende achtergronden en kwalificaties als ze voor het eerst de campus betreden. Er zit daarom veel meer keuzeruimte in de curricula. {Diversiteit en Differentiatie{27 {Studiebegeleiding{27 Professionele assessors en academisch begeleiders helpen de studenten hierin hun weg te vinden. {Studiebegeleiding{13 Veel van het onderwijs wordt in virtuele international classrooms gevolgd met studenten op andere plekken in Europa. {ICT in onderwijs{17

Het undergraduate college heeft inmiddels een bijzondere, intensieve relatie met andere instellingen voor undergraduate onderwijs in de omgeving. De instituten voor graduate onderwijs zijn eigenstandige eenheden die op hun specifieke vakgebied een internationale reputatie hebben.

Succesvolle jonge wetenschappers zijn via een tenure track hoogleraar geworden. De eersten van hen stappen over naar gerenommeerde instellingen elders in de wereld. Daarmee ontwikkelt zich een ambassadeursnetwerk van de UT: oud-UT-ers houden de band met Twente aan en wisselen getalenteerde studenten uit met hun oude Alma Mater.

Er is een levendige samenwerkingsrelatie met een selecte groep excellente partners in het buitenland. De 3TU’s werken in federatief verband samen en hebben hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten vergaand op elkaar afgestemd. {Samenwerking met kennisinstellingen{31

Kennispark is uitgegroeid tot een succesvol uitwisselingspunt tussen universiteit en bedrijfsleven, veel bezocht en gekopieerd elders. De gemeente overweegt om aan de vraag naar meer ruimte in het gebied tegemoet te komen door een aanpalende oude woonwijk gedeeltelijk te slopen. Snelle spoorlijnen verbinden het Station Twente Kennispark - Universiteit met Schiphol-Oud en de grote agglomeraties in de Euregio. {Regionale samenwerking{58

“Naar de universiteit gaan” betekent in Twente niet alleen studeren aan de universiteit. Je komt er ook als scholier of professional regelmatig. Om te leren, om je te verbazen over de wetenschap, om te praten over innovatie, om mensen te ontmoeten, of gewoon omdat het de ‘place to be’ is in Twente.


------------

Analyse Strategische visie Universiteit Twente 2009-2014


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit de strategische visie gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.

Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Campus
1184
15,64
10
Regionale samenwerking
567
7,49
10
Werving excellente studenten
436
5,76
10
Personeelsbeleid
432
5,71
10
Werving excellente onderzoekers
355
4,69
9
Leven Lang Leren en Alumni
319
4,21
9
Profilering en zwaartepuntvorming
314
4,15
9
Aansluiting toeleverend onderwijs
313
4,14
8
Internationalisering Onderwijs
311
4,11
8
Externe fondsenwerving onderzoek
279
3,69
8
Valorisatie
255
3,37
7
Ondernemerschap
249
3,29
7
Diversiteit en Differentiatie
242
3,20
7
Postinitieel onderwijs
228
3,01
6
Toelatingseisen en selectie
200
2,64
6
Studiebegeleiding
195
2,58
6
Professional Doctorate
190
2,51
6
Samenwerking met kennisinstellingen
184
2,43
5
Graduate School
139
1,84
5
Nationale en internationale samenwerking
137
1,81
5
Onderwijsintensiteit
135
1,78
4
ICT in onderwijs
112
1,48
4
Excellent onderwijs
102
1,35
4
Externe fondsenwerving onderwijs
95
1,26
3
Kwaliteitszorg Onderwijs
89
1,18
3
Ambitieus onderwijs
84
1,11
3
Samenwerking met bedrijfsleven
84
1,11
3
Academisering docenten
76
1,00
2
Diversiteit
69
0,91
2
Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur
67
0,89
1
Rendement en uitval
66
0,87
1
Brede bachelor
33
0,44
1
Efficiency en effectiviteit
28
0,37
1

7569
100


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit de strategische visie gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "WO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle WO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan is gewijd in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.

Onderwijs
UT
OCW
WO
1.1. Rendement en uitval
1
5
9
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs
8
3
3
1.1.2. Voorlichting

9
3
1.1.3. Brede bachelor
1
7
3
1.1.4. Studiebegeleiding
6

5
1.1.5. Ambitieus onderwijs
3
8
7
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie
6
8
5
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit
4
7
3
1.1.5.3. Docentkwaliteit

1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
2
6
1
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten

5
5
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten1.1.5.4. Diversiteit
7
3
7
1.1.5.4.1. Associate Degree

6

1.1.5.4.2. Professional Doctorate
6

1
1.1.5.4.3. Excellent onderwijs
4
6
7
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs

2
6
1.1.5.4.5. Graduate School
5
2
8
1.1.5.4.6. Joint Degree


2
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs
6
4
7
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni
9
9
9
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk


2
1.2. ICT in onderwijs
4

6
1.3. Internationalisering Onderwijs
8
4
10
1.4. Werving excellente studenten
10
1
5
1.5. Samenwerking met kennisinstellingen
5
5
9
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt

8
6
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs
3

5
1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs
3
10
7

Onderzoek
UT
OCW
WO
2.1. Praktijkgericht onderzoek

7

2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
9
10
10
2.3. Internationale concurrentiepositie

7
8
2.4. Werving excellente onderzoekers
9
1
8
2.5. Diversiteit en Differentiatie
2
10
4
2.6. ICT in onderzoek

2
2
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur
1
2
4
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek
8
9
10
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek

4
6

Valorisatie
UT
OCW
WO
3.0. Valorisatie
7
10
10
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven
3
6
4
3.2. Regionale samenwerking
10

10
3.3. Nationale en internationale samenwerking
5
9
9
3.4. Ondernemerschap
7
4
8

Bedrijfsvoering
UT
OCW
WO
4.1. Campus
10

9
4.2. Duurzaamheid


6
4.3. Informatiemanagement


4
4.4. Efficiency en effectiviteit
1

8
4.5. Personeelsbeleid
10
3
10
4.6. Onderwijskundig Leiderschap

1
2
4.7. Financial Control


2
4.8. Nieuwe werken


3

Trends
UT
OCW
WO
5.1. Topsport


1
5.2. Universiteitsbibliotheek


2
5.3. Opkomende economieen


4In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van de strategische visie van de Universiteit Twente met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het beschrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Universiteit Twente
Avans Hogeschool
0,10
Fontys Hogeschool
-0,08
Haagse Hogeschool
0,10
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,09
Hanzehogeschool Groningen
0,28
Hogeschool Leiden
0,14
Hogeschool Utrecht
0,17
Hogeschool van Amsterdam
0,48
Hogeschool Zeeland
0,19
InHolland Hogeschool
0,14
NHL Hogeschool
0,07
Saxion
0,21
Christelijke Hogeschool Windesheim
0,36
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
0,50
Radboud Universiteit
0,49
Rijksuniversiteit Grongingen
0,25
TU Delft
0,25
TU Eindhoven
0,34
Universiteit Leiden
0,23
Maastricht University
0,29
Universiteit Twente
1 **
Universiteit Utrecht
0,34
Universiteit van Amsterdam
0,48
Universiteit van Tilburg
0,23
Vrije Universiteit Amsterdam
0,41
Wageningen University & Research centre
0,32
HBO instellingen
0,30
WO instellingen
0,58 *
OCW (1)
0,04
HO(2)
0,46

(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord VSNU
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoorden


respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl