Christelijke Hogeschool Windesheim (2007). Instellingsplan 2007-2012.

Windesheim.png
Het strategiedocument is te downloaden via deze link


Hoofdstuk 1 Profiel


Al jarenlang komt de Christelijke Hogeschool Windesheim (hierna: Windesheim) in ranglijsten van hbo-instellingen consequent naar voren als de beste brede hogeschool van Nederland. Door de solide kwaliteit van het onderwijs en de organisatie heeft Windesheim een grote aantrekkingskracht op studenten uit de regio en daarbuiten. En Windesheim heeft de ambitie om verder te groeien: in kwaliteit van onderwijs en het doordacht verder uitbouwen van praktijkgericht onderzoek, en in aantrekkingskracht op studenten en maatschappelijke partners. Voorop daarbij staan de kernwaarden van Windesheim en de nauwe relatie die Windesheim heeft met haar zusterinstellingen: de Vrije Universiteit (VU) en het VU-Medisch Centrum (VUmc).

Vereniging VU Windesheim
Windesheim, de Vrije Universiteit en het VU-Medisch Centrum maken deel uit van de Vereniging VU-Windesheim. Het doel van de Vereniging VU-Windesheim is het verzorgen van hoger onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verlenen van patiëntenzorg in betrokkenheid op en ten dienste van de samenleving. Het samenbindende element en datgene wat de instellingen inspireert zijn de christelijke waarden en de daarin wortelende levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke opdracht. Vanuit deze christelijke waarden hebben de instellingen een opdracht om individuen te helpen zich gedurende hun gehele leven te ontplooien tot “vrije” wereldburgers, om hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren om deze wereld beter te begrijpen, om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze samenleving: handelend in dienst van de samenleving. Daarmee hebben de instellingen van de Vereniging VU-Windesheim een gezamenlijke doelstelling: leren en werken met een opdracht.

Het College van Bestuur Vrije Universiteit-Windesheim en de Raad van Bestuur van VU-Medisch Centrum hebben vastgesteld dat de instellingen drie kernwaarden met elkaar delen: betrokkenheid, zorgvuldigheid en ambitie. Windesheim, de Vrije Universiteit en het VU-Medisch Centrum streven er gezamenlijk naar instellingen te zijn met onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg van het allerhoogste niveau, in een omgeving van wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke reflectie bevorderlijk voor een kritische houding, ethisch bewustzijn en een hoog kennisniveau.

In dit plan wordt tevens voortgebouwd op de reeds eerder geformuleerde waarden voor Windesheim: plezier in het werk, betrouwbaarheid en betrokkenheid, respect, waardering en aandacht voor de individuele mens, verantwoordelijkheid voor en aangesproken willen worden op eigen handelen, dialoog en samenspel, met en van elkaar leren met interesse in en zorg voor mensen van alle culturen, en ten slotte: ondernemend gedrag en maatschappelijke participatie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau vanuit een concept van wereldburgerschap en gericht op een duurzame samenleving. In de praktijk van alledag blijkt in het bijzonder de laatstgenoemde waarde een belangrijke inspiratiebron.

Besturingsmodel
Interne en externe ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de besturing van instellingen zoals Windesheim. Vanuit een gemeenschappelijk kader, waarin onderlinge samenhang en een duurzaam lange termijn perspectief centraal staan, heeft Windesheim, samen met de Vrije Universiteit en het VUmc, een modern en robuust besturingsmodel ontwikkeld.

De instellingen (de universiteit, de hogeschool en het medisch centrum) van de Vereniging staan centraal in het besturingsmodel. De Vereniging is sterk verankerd in de maatschappij middels de leden en vormt een belangrijk platform voor het waardendebat van de instellingen met en in de samenleving en is tevens een belangrijke inspiratiebron voor de instellingen.

De structuur is transparant, bevordert integraal bestuur en toezicht van de Vereniging VU-Windesheim en biedt de mogelijkheid voor een sterkere gezamenlijke strategie- en merkontwikkeling en een integrale beheersing van risico’s. Hierdoor wordt de slagvaardigheid van de organisatie vergroot.

Instellingsplan 2007-2012
In dit Instellingsplan worden de ambities van Windesheim neergezet en wordt aangegeven hoe die de komende periode verwezenlijkt zullen worden. In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen in het hoger onderwijs geschetst. Deze ontwikkelingen bepalen mede de strategische keuzes van Windesheim. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de ambities van Windesheim voor de komende periode (hoofdstuk 3), de ondersteunende processen die het bereiken daarvan mede mogelijk moeten maken (hoofdstuk 4) en de allianties die Windesheim daartoe met anderen aangaat (hoofdstuk 5). De strategische agenda in hoofdstuk 6 geeft een samenvattend overzicht van de ambities en de belangrijkste stappen die genomen worden om deze te verwezenlijken.

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

De positie van het hoger onderwijs in de samenleving verandert. Het hoger onderwijs bezit niet langer het monopolie op kennis, maar neemt deel aan flexibele netwerken met andere kenniscentra. {Diversiteit en Differentiatie{29 Tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen hoger onderwijsinstellingen toe, niet alleen de concurrentie om de student, maar ook om publieke middelen en de gunst van andere investeerders. Het groeiend belang van de internationale markt en de kenniseconomie en de afnemende publieke middelen vormen de achtergrond hiervan. {Internationalisering onderwijs{45 Ondanks het feit dat er een homogene groep zal blijven met een uniforme onderwijsbehoefte in de eerste jaren, is de tendens dat de studentenpopulatie en daarmee ook de specifieke onderwijsbehoefte steeds diverser wordt, voor wat betreft vooropleiding, leeftijd, nationaliteit en etnische achtergrond. {Diversiteit en Differentiatie{42
Er is een trend om een meer professionele verantwoording te verwachten over de besteding van publieke middelen, ook in het hoger onderwijs. Daarbij wordt niet alleen verticale, maar ook horizontale verantwoording verwacht. In het kader van de accreditatie is een uitgewerkt en goed werkend kwaliteitszorgsysteem een vereiste. Tegelijkertijd is accreditatie op basis van een goede kwaliteitszorg geen garantie voor een duurzame positie, mede door ontwikkelingen rond een open bestel. {Kwaliteitszorg Onderwijs{69

Hieronder wordt aangegeven hoe Windesheim inspeelt op deze ontwikkelingen.

Kennissamenleving
De afgelopen decennia is het steeds duidelijker geworden dat Nederland en Europa in de wereldeconomie uitsluitend concurrerend kunnen zijn wanneer het zich verregaand profileert als kenniseconomie. Ter concretisering hiervan is vastgelegd dat op middellange termijn de helft van de bevolking hoger onderwijs moet hebben gevolgd. Daarnaast dient kennis actueel te worden gehouden door middel van een leven lang leren. {Leven Lang Leren en Alumni{14 Dit alles vereist dat hogescholen zich ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstellingen. Daarmee zullen de hogescholen van de 21e eeuw uit moeten gaan van andere principes en basisgedachten dan de huidige generatie.

Hogescholen bezitten niet langer het monopolie op kennis. Innovatie vindt steeds meer plaats in tijdelijke en wisselende samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen buiten de campus, met startende bedrijfjes op de campus et cetera. Er is sprake van netwerken die leiden tot synergie van hogeschool met industrie, professionele dienstverleners en researchinstellingen. Kennis ontwikkelt zich in het bijzonder in ‘grensgebieden’: multi- en transdisciplinair onderzoek (waarbij de disciplines of kernen overigens wel van belang blijven). {Samenwerking met kennisinstellingen{70 {Samenwerking met bedrijfsleven{70 De hogeschool krijgt meer de kenmerken van een onderneming, aangezien ze moet concurreren op excellentie in de drie hoofdtaken: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. {Samenwerking met kennisinstellingen{23 {Ondernemerschap{23

Windesheim zal groei moeten blijven combineren met kleinschaligheid. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en de integratie daarvan tot een samenhangend geheel, zijn daarom georganiseerd in tien Schools. De inhoud is en blijft de verantwoordelijk van de docent. De ondersteunende processen en de bedrijfsvoeringprocessen worden zo georganiseerd dat zij het primaire proces faciliteren en dat medewerkers van de diensten zichzelf ook zien als drager van dit proces. De samenhang wordt bewaakt door middel van een centraal vastgesteld kader, zoals de Windesheim onderwijs standaarden (aanbod van major en minors, vormgeving van de studieloopbaanbegeleiding, etcetera). Lectoraten en onderzoeksinstituten nemen, in samenwerking met de Schools, het voortouw voor het toegepast onderzoek.

Studenten
Studenten worden mobieler. Door de invoering van de bachelor-master structuur maken studenten na de bacheloropleiding meer dan voorheen een nieuwe keuze voor een masteropleiding. Studenten oriënteren zich op vervolgopleidingen in binnen- en buitenland en laten zich daarbij leiden door de kwaliteit van de opleiding en de reputatie van de instelling. De technologische ontwikkelingen versterken deze tendens.

De studentenpopulatie wordt groter en diverser. De opkomst van het leven lang leren is een belangrijke oorzaak, evenals de internationale mobiliteit van studenten, de toename van de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs en de technologische ontwikkelingen. {Diversiteit en Differentiatie{38

In de masterfase worden opleidingen selectiever, niet alleen om de kwaliteit van de opleidingen te handhaven, maar ook omdat de instroom in de masteropleiding diverser wordt. Dit betekent dat de student zich in de bachelorfase zal willen kunnen onderscheiden. {Toelatingseisen en selectie{39 De reputatie van de instelling en de mogelijkheden voor excellente studenten zullen daarom ook in de bachelorfase een belangrijke rol gaan spelen. {Toelatingseisen en selectie{22 {Excellent onderwijs{22 Het is onvoldoende om een brede hogeschool te zijn die over het geheel genomen gemiddeld het beste scoort. Windesheim moet een brede hogeschool zijn waarvan alle opleidingen op een bovengemiddeld kwaliteitsniveau liggen en waarbij boven de hoogvlakte een aantal excellente pieken uitsteken. Basis daarvoor zijn bovengemiddeld goede en geïnspireerde docenten. Daarnaast vervult het Windesheim Honours College (WHC) hierbij een belangrijke rol. {Excellent onderwijs{61

De afgelopen jaren is de rijksbijdrage per student afgenomen. De doelstelling van de overheid is om de deelname aan het hoger onderwijs verder te vergroten. De publieke middelen voor het hoger onderwijs zullen echter niet navenant toenemen. Studenten, ouders en bedrijven zullen zelf meer moeten gaan investeren in hun opleiding. Ook dit zal ertoe leiden dat zij kritisch kiezen voor kwaliteit en bewezen toegevoegde waarde van de opleiding. {Externe fondsenwerving onderwijs{68

Windesheim zal aan studenten duidelijk moeten maken waarin zij zich onderscheidt van andere hogescholen en wat de toegevoegde waarde is van een opleiding aan Windesheim. Afgezien van de bovengemiddelde kwaliteit van het onderwijs (gericht op competenties inclusief kennis), worden de opleidingen aan Windesheim gekenmerkt door zorgvuldige studieloopbaanbegeleiding en een brede major van 120 studiepunten. De zorgvuldige studieloopbaanbegeleiding is cruciaal, ter voorkoming van onnodige uitval en ook tegen de achtergrond van het feit dat de afstudeerrendementen de laatste jaren enigszins dalen. {Rendement en uitval{55 {Studiebegeleiding{55 Daarnaast zijn er voor de doorstroming naar de masterfase goede afspraken met onder meer de VU. {Samenwerking met kennisinstellingen{16 En ook de campus biedt de student vele voordelen, omdat alle faciliteiten zich op korte afstand van elkaar bevinden en de campus een belangrijke sociale functie heeft. {Campus{27

Onderzoek
Onderzoek is een relatief nieuwe taak voor hogescholen. Om tot een volwaardige kennisinstelling te kunnen doorgroeien, is het noodzakelijk om voldoende massa te creëren en een hoge kwaliteit te bereiken. Dit vergt forse investeringen. Om deze investeringen voldoende slagkracht te geven, om focus aan te brengen, moeten keuzes worden gemaakt. {Samenwerking met kennisinstellingen{50 Hiertoe wordt een beperkt aantal onderzoekszwaartepunten gekozen (zie paragraaf 3.3) en wordt, in nauwe samenwerking met de VU en zonodig andere universiteiten, het aantal lectoraten uitgebreid. Door de keuze van de onderzoekszwaartepunten en de nauwe samenwerking met de VU profileert Windesheim zich ten opzichte van andere instellingen, het bedrijfsleven en andere opdrachtgevers. {Samenwerking met kennisinstellingen{52 {Profilering en zwaartepuntvorming{52

De campus en het WHC bieden Windesheim de unieke mogelijkheid om juist op de snijvlakken van disciplines speerpunten te ontwikkelen. Jong talent wordt daarbij gekoesterd en tot ontwikkeling gebracht. {Campus{29

Dienstverlening
Door dienstverlening worden relaties aan gegaan die toegevoegde waarde hebben in de vorm van nieuwe of bewerkte kennis en/of van geld. Doorgaans gebeurt dit in een tijdelijk samenwerkingsverband, een project. Binnen deze projecten worden leren, werken en kenniscirculeren geïntegreerd en is men gericht op de productie van toepassingsgerichte, probleemoplossende en innoverende kennis ten behoeve van de beroepspraktijk en de beroepsopleidingen. Aan dienstverlening wordt binnen Windesheim vorm en inhoud gegeven op basis van een vier-kwadrantenmodel. {Samenwerking met bedrijfsleven{74

Internationalisering
De verdergaande internationalisering van de economie en de toenemende internationale mobiliteit vragen om professionals die in staat zijn in een internationale context te functioneren. Daarnaast noodzaakt de aanwezigeid van veel verschillende nationaliteiten in Nederland ook al tot interculturalisatie. De moderne professional moet in de belangrijkste internationale talen kunnen communiceren, actuele kennis hebben van internationale ontwikkelingen en beschikken over competenties om in een multiculturele omgeving te kunnen samenwerken. {Internationalisering Onderwijs{67

Inspelen op ontwikkelingen
De toenemende concurrentie biedt risico's, maar ook kansen. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de ambities van Windesheim voor de komende periode (hoofdstuk 3), de ondersteunende processen die het bereiken daarvan mede mogelijk moeten maken (hoofdstuk 4) en de allianties die Windesheim daartoe met anderen aangaat (hoofdstuk 5). De strategische agenda in hoofdstuk 6 geeft een samenvattend overzicht van de ambities en de belangrijkste stappen die genomen worden om deze te verwezenlijken.

Hoofdstuk 3 Ambities voor de komende periode

Met het ontstaan van de op kennis gebaseerde economie, de toegenomen globalisering, de snelle groei van de communicatie- en informatietechnologie zijn bedrijven en instellingen steeds minder in staat om zelf alle relevante kennis te ontwikkelen en worden hoge eisen gesteld aan het aanpassingsvermogen van ondernemingen en werknemers.

Om adequaat op al deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, zijn de komende periode binnen Windesheim veel veranderingen noodzakelijk. Voor een belangrijk deel kan daarbij worden voortgebouwd op de vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn ingezet in het kader van het Windesheim Organisatie Ontwikkelingsplan (hierna: WOOP). De basis die daarmee is gelegd, maakt het mogelijk het profiel van Windesheim verder aan te scherpen. Dat gebeurt op drie punten: Windesheim als verrijkte hogeschool, Windesheim als kennisinstelling en Windesheim als campus-hogeschool.

Hieronder wordt eerst ingegaan op de reeds in gang gezette vernieuwingen, die met kracht zullen worden doorgezet. Vervolgens komen de drie aanscherpingen in het strategisch beleid aan de orde. Aan het eind van elk onderdeel worden de gemaakte keuzes kort samengevat.

3.1 Voortbouwen op ingezette vernieuwingen
Windesheim is bezig de innovatieve ambities die zijn geformuleerd in het voorgaande instellingsplan Windesheim op Streek en die zijn geoperationaliseerd in het WOOP en het organisatieplan te realiseren. Een grote stap is gezet bij het implementeren van vraaggestuurd en competentiegericht leren, met onder meer de invoering van de major en minor structuur per september 2006, de standaardisering van hogeschoolbrede ondersteunende processen in de Windesheim Onderwijs Standaarden (WOS), het systeem van studieloopbaanbegeleiding en het opstellen van organisatieontwikkelingsplannen per School en dienst. Er zijn tien Schools gevormd die zich behalve op onderwijs ook nadrukkelijk op onderzoek en dienstverlening richten.

Binnen het didactisch model van Windesheim worden majors en minors gekenmerkt door de set van competenties die erin behaald worden, en door de basis van kennis en vaardigheden die erin verworven worden. Bovenop die basis verwerven studenten zich extra en verdiepte kennis en vaardigheden die aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkeling. Windesheim zet zwaar in op studieloopbaanbegeleiding waarin studenten aan de hand van hun persoonlijk ontwikkelingsplan en binnen de kaders van de opleiding (competenties en de daarvan onderdeel uitmakende basiskennis en vaardigheden) hun studieprogrammering leren plannen (het persoonlijk activiteitenplan) {Studiebegeleiding{38 {Flexibiliteit en Maatwerk{38
De borging van de implementatie van de in gang gezette vernieuwingen krijgt de komende tijd veel aandacht, onder meer door integratie van kwaliteitszorg binnen een adequate planning en control cyclus. {Kwaliteitszorg Onderwijs{30 Naast de verdere ontwikkeling en invoering van het onderwijs wordt bovendien extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderzoek en dienstverlening, als onderdelen van kenniscirculatie (zie ook 3.3). Dit heeft ook consequenties voor de bedrijfsvoering, onder meer voor het taakbeleid, de verschuiving naar meer kort cyclisch plannen en het stimuleren van ondernemerschap in alle lagen van de organisatie. {Valorisatie{58 Het maakt het ook noodzakelijk om, meer dan tot nog toe is gebeurd verbindingen te organiseren tussen Schools, kenniscentra, diensten en lectoraten.

In dit instellingsplan wordt verankering van de ingezette veranderingen gekoppeld aan nieuwe accenten in de strategische koers en nieuwe speerpunten voor de ontwikkeling van Windesheim. Het gaat dan onder meer om de beweging van tien Schools naar één samenhangende hogeschool met een breed en samenhangend onderwijsassortiment. {Brede bachelor{21 In het verlengde van deze beweging ligt een verschuiving van accreditatie per opleiding richting instellingsaccreditatie voor de hand. {Kwaliteitszorg Onderwijs{18 Windesheim ontwikkelt zich van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, die een vooraanstaande en actieve rol speelt binnen de regio, zorgt voor integratie van (toegepast) onderzoek en dienstverlening in het onderwijs, waarin studieloopbaanbegeleiding een cruciale functie krijgt en waar de focus verschuift van vierjarige curricula naar een breed scala van samenhangende activiteiten gericht op een leven lang leren. {Studiebegeleiding{55 {Leven Lang Leren en Alumni{55

Strategische ambities
1. Profilering op didactische visie: de student centraal
  • Hogeschoolbrede voorzieningen voor studieloopbaanbegeleiding voor alle studenten {Studiebegeleiding{7
  • Ontwikkeling van de ambitie en het vermogen tot een leven lang leren {Leven Lang Leren en Alumni{12
  • Competentiegericht leren met ondersteunende onderwijseenheden voor kennis en vaardigheden
  • Vraaggestuurde professionele en persoonlijke ontwikkeling
  • Voorkomen van onnodige uitval {Rendement en uitval{4
2. Profilering op optimaal ondersteunende structuur
  • Implementatie Windesheim Onderwijs Standaarden {Efficiency en effectiviteit{4
  • Brede bachelors en een hogeschoolbreed onderwijsaanbod (majors en minors) {Brede bachelor{9
  • Samenhangend geheel van opleidingen Associate Degrees, Bachelors en Masters {Associate Degree{9
  • Uitstekende ICT-ondersteuning

3.2 Windesheim als verrijkte hogeschool
Windesheim is een kennisgemeenschap met aandacht voor de ambities van de individuele student. {Ambitieus onderwijs{13 Binnen Windesheim heerst een cultuur van passie voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, van kleinschaligheid, van optimale flexibilisering van vraaggestuurde leerroutes binnen heldere kaders en structuren, van persoonlijke aandacht en betrokkenheid op de samenleving. {Ambitieus onderwijs{33 {Leven Lang Leren en Alumni{33 {Flexibiliteit en Maatwerk{33 Docenten en studenten werken samen aan professionele ontwikkeling, door te werken aan actuele vraagstukken uit en in de beroepspraktijk en gedegen aandacht voor verwerving, toepassing en verdere ontwikkeling van de daarbij benodigde kennis. Windesheim levert professionals af die bekend staan om hun uitgebreide en diepe kennis van het vak, om hun professionele competenties, oplossingsgerichte houding en kritisch oordeelsvermogen en om hun instelling op levenslange professionele ontwikkeling en hun maatschappelijke betrokkenheid. {Ambitieus onderwijs{70

Aan de onderwijsvisie wordt de komende periode het concept van de verrijkte hogeschool toegevoegd. Dit concept sluit aan op de diversiteit in kenmerken en ontwikkelbehoeften van lerenden en docenten. {Diversiteit en Differentiatie{29 Het biedt beiden (zie ook 4.1) optimale mogelijkheden om te excelleren door de uitbreiding van de reeds bestaande mogelijkheden met relevante academische componenten. {Diversiteit en Differentiatie{23 {Excellent onderwijs{23

Studenten krijgen meer ruimte voor individuele profilering door persoonlijke leerroutes voor professionele ontwikkeling mogelijk te maken en daarin ruime mogelijkheden voor verbreding, verdieping en verrijking te creëren. {Excellent onderwijs{27 {Flexibiliteit en Maatwerk{27 Mogelijkheden tot excelleren worden ook gerealiseerd binnen het Windesheim Honours College, dat gekenmerkt wordt door kwalitatieve en inhoudelijke meerwaarde, internationale en ondernemende oriëntatie, aansluiting op de internationale arbeidsmarkt én wetenschap, diversiteit in studenten- en docentenbestand en residentiële kleinschaligheid. De meerwaarde hiervan komt ook tot uitdrukking in het werken op de campus. {Excellent onderwijs{51 {Campus{51

De mogelijkheden om te excelleren worden ook versterkt door een verbeterde doorstroom en door het in Zwolle aanbieden van een substantieel aantal academische eerstejaartrajecten (propedeuses), naast de al bestaande eerstejaarstrajecten voor Bedrijfswetenschappen en Gezondheid & Leven. Bovendien worden, sterker dan voorheen, in samenwerking met het wetenschappelijk onderwijs doorlopende leerlijnen gerealiseerd. {Samenwerking met kennisinstellingen{50 {Aansluiting toeleverend onderwijs{50

De diversiteit krijgt vorm in de flexibele instroom in en uitvoering van opleidingstrajecten.Werkenden kunnen via de erkenning van elders verworven competenties (EVC) instromen in maatwerktrajecten werkend leren. {Leven Lang Leren en Alumni{27 Met het mbo worden doorlopende leerlijnen gerealiseerd. Er zijn turboroutes voor wie een leertraject versneld wil en kan doorlopen. En er zijn gerichte mogelijkheden en voorzieningen voor topsporters, studenten met een functiebeperking en voor mensen met een taalachterstand. {Diversiteit en Differentiatie{38 {Flexibiliteit en Maatwerk{38 {Aansluiting toeleverend onderwijs{38

De verrijkte hogeschool integreert bovendien (toegepast) onderzoek en dienstverlening in het onderwijs, zodat studenten binnen beroeps- en maatschappijrelevante contexten professionele competenties en beroepshoudingen op het gebied van onderzoek en dienstverlening ontwikkelen en een actieve bijdrage leveren aan kenniscirculatie (zie ook 3.3). Om dit te bereiken worden ook in de structuur tussen Schools, kenniscentra en lectoraten verbindingen gerealiseerd. {Academisering Onderwijs{57

Tenslotte wordt het onderwijs verrijkt door internationalisatie en interculturalisatie. In daartoe geëigende opleidingen wordt tweetalig onderwijs gerealiseerd. Taalcursussen ondersteunen zowel docenten als studenten. De internationale mobiliteit wordt gestimuleerd. Om de aantrekkelijkheid van Windesheim voor buitenlandse studenten te vergroten wordt Engelstalig onderwijsaanbod en Engelstalige informatievoorziening gerealiseerd. {Internationalisering Onderwijs{45

Strategische ambities. Profilering op diversiteit en excellentie:

3.3 Windesheim als kennisinstelling
De komende jaren ontwikkelt Windesheim zich van onderwijsinstelling tot kennisinstelling, waarbij de drie processen onderwijs, onderzoek en dienstverlening worden geïntegreerd, zodat ze elkaar wederzijds bevruchten (kenniscirculatie). {Academisering Onderwijs{26 {Praktijkgericht onderzoek{26

Met de tien Schools heeft Windesheim een uniek palet aan kennisgebieden in huis en legio mogelijkheden om kennisdienstverlening verder vorm te geven. Op specifieke terreinen, zoals de gezondheidszorg, wordt ook het onderwijsaanbod verbreed (portfolio-beleid). Daarnaast ontwikkelt iedere School het eigen expertisegebied en breidt dit uit door het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en het werken aan innovatieve projecten in en met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Schools en medewerkers binnen Schools hebben verbinding met kennisontwikkeling door lectoraten en kenniscentra. Bovendien ontwikkelen de Schools afzonderlijk en in gezamenlijkheid meerdere minors in samenwerking met het beroepenveld (bedrijven en instellingen). Zodoende komen de Schools tot samenhangende kenniscirculatie en werkelijke integratie van de drie processen onderwijs, dienstverlening en onderzoek. {Praktijkgericht onderzoek{114

Om dit mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de capaciteit op het gebied van toegepast onderzoek via de lectoraten en kenniskringen, het gericht bijscholen van medewerkers (onder meer door extra mogelijkheden voor het doen van promotieonderzoek), {Academisering docenten{36 {Praktijkgericht onderzoek{36 en identificatie van klanten en producten per School. {Praktijkgericht onderzoek{8

De kennisinstelling manifesteert zich, mede door het partnerschap met de VU en anderen, nationaal en internationaal en is tegelijkertijd sterk verankerd in de regio. Die regionale verankering krijgt mede vorm doordat Windesheim actief deelneemt aan en investeert in regionale samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt. Samen met andere onderwijsinstellingen in de keten, bedrijven, instellingen, overheden en organisaties op het gebied van werk en inkomen worden diensten verleend gericht op het verhogen van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking en het versterken van de innovatieve kracht van de kenniseconomie in de regio. {Regionale samenwerking{88

Onderzoek
De overgang van een onderwijsinstituut naar een kennisinstituut vereist in het bijzonder aandacht voor en investeringen in onderzoek. Alhoewel het doen van onderzoek ook reeds op zichzelf waardevol is, is het uitgangspunt binnen Windesheim dat het uitgevoerde onderzoek ten dienste staat aan de kenniscirculatie. {Valorisatie{26 Dit krijgt een praktische uitwerking langs twee sporen. In de eerste plaats wordt onderzoek een onderdeel van het curriculum en daarmee een noodzakelijk onderdeel van de opleiding. Studenten en docenten verwerven daardoor onderzoekscompetenties. En dat komt de uitwisseling van oplossingen met een gebleken goede werking (evidence-based gedachtegoed) met de beroepsgroep ten goede. {Academisering onderwijs{44 In de tweede plaats wordt, in combinatie met en zoveel mogelijk in aansluiting op de onderzoekszwaartepunten van (de onderzoeksinstituten van) de VU, een onderzoekstraditie opgezet. Het opzetten van deze onderzoekstraditie heeft een zelfstandige meerwaarde voor Windesheim. {Profilering en zwaartepuntvorming{36 Daarnaast biedt het de VU uitstekende kansen om praktisch inhoud te geven aan een betere maatschappelijke benutting van academische kennis; Windesheim als een ‘natuurlijke’ valorisatieoutlet voor gespecialiseerde VU-kennis. {Valorisatie{28

Dienstverlening
Door dienstverlening worden relaties aan gegaan die toegevoegde waarde hebben in de vorm van nieuwe of bewerkte kennis en/of van geld. Doorgaans gebeurt dit in een tijdelijk samenwerkingsverband, een project. Binnen deze projecten worden leren, werken en kenniscirculeren geïntegreerd en is men gericht op de productie van toepassingsgerichte, probleemoplossende en innoverende kennis ten behoeve van de beroepspraktijk en de beroepsopleidingen. {Valorisatie{60 Aan dienstverlening wordt binnen Windesheim vorm en inhoud gegeven op basis van onderstaand raster.

Uitgangspunten hierbij zijn onder meer dat elke School activiteiten heeft in elk van de vier kwadranten en dat de financiële opbrengsten in de kwadranten drie en vier samen met de financiële opbrengsten uit onderwijs en onderzoek het streefdoel (een verdubbeling) vormen dat in het kader van de stimulering van contractactiviteiten met elk van de Schools is afgesproken. {Externe fondsenwerving onderzoek{57 {Externe fondsenwerving onderwijs{57

Customers relationmanagement
Om Windesheim tot een kennisinstelling te ontwikkelen wordt er ondernemend, slagvaardig en klantgericht gewerkt. Aansluitend op vragen en behoeften van de markt en de maatschappij worden loopbaandienstverlening, competentieontwikkeling en opleidingstrajecten, consultancy, innovatie- en onderzoeksprojecten op maat uitgevoerd.

Bijzondere aandacht hierbij krijgt het customers relationmanagement (CRM). Op basis van het digitale studentenportfolio is het mogelijk alumni op cruciale momenten in hun loopbaan een passend onderwijsaanbod te doen. In het verlengde hiervan kunnen met bedrijven en instellingen ook digitale medewerkers portfolio’s worden ontwikkeld, die voor hen digitaal toegankelijk worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de digitale onderwijscatalogus. Het aangaan van een duurzame relatie met de student of klant maakt het mogelijk daadwerkelijk inhoud te geven aan een leven lang leren en het daarmee blijvend op niveau houden van de kennis van de beroepsbevolking. {Leven Lang Leren en Alumni{85

Speerpunten
Om de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en dienstverlening voldoende focus te geven, kiest Windesheim ervoor kenniscirculatie te concentreren op vier speerpunten, te weten: Logistiek en Handel, Gezondheid en Bewegen, Educatie en tot slot Media. Op deze thema’s worden kenniscentra gevormd, die onder meer dienen als verbindende schakel tussen de Schools en de lectoraten. De achterliggende redenen om juist deze thema’s als speerpunt aan te merken, zijn dat het terreinen zijn waarop Windesheim zich (inter)nationaal kan profileren omdat de aanpak en reputatie onderscheidend is, de expertise op deze terreinen relatief beperkt is, er betekenisvolle partnerships mogelijk zijn en omdat de opleidingen op deze terreinen in ieder geval in potentie van excellente kwaliteit zijn. Met de keuze van deze thema’s levert Windesheim bovendien een actieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling, inclusief een meer toekomstgericht maatschappelijk engagement. {Profilering en zwaartepuntvorming{133

Afhankelijk van interne of externe ontwikkelingen - zoals de sterke ontwikkeling op specifieke beleidsterreinen (bijvoorbeeld techniek of ict) of nieuwe, gebleken behoeften in de omgeving of de markt – worden de speerpunten bijgesteld. In ieder geval bij de totstandkoming van het instellingsplan voor de periode na 2012 worden de profilerende thema’s opnieuw tegen het licht gehouden, waarbij de dan bestaande situatie maatgevend is.

1. Logistiek en handel
Zwolle (en omgeving) ontwikkelt zich binnen Nederland-distributieland tot een logistiek knooppunt in de schakel naar Noord- en Oost-Nederland en logistiek is in alle sectoren een cruciale factor in de bedrijfsvoering geworden. Hierdoor neemt de behoefte aan zowel logistieke expertise, als aan hoogwaardig opgeleide logistici in alle sectoren toe. {Aansluiting arbeidsmarkt{48

Windesheim anticipeert hierop door studenten programma’s te bieden waarin logistiek management, ondernemerschap en internationale oriëntatie vaste waarden zijn en dat in nauwe samenwerking met het werkveld wordt ontwikkeld. Daarnaast wil Windesheim een innovatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de logistieke expertise in het werkveld in de ruime regio en in relatie tot onder meer de transportsector en de gezondheidszorg. {Aansluiting arbeidsmarkt{60

Zodoende levert Windesheim een bijdrage aan het opleiden van hoogwaardige logistici, die kort na hun afstuderen een belangrijke bijdrage aan het werkveld kunnen leveren door adequate opleidingsprogramma’s in intensieve samenwerking met het werkveld. Bovendien wordt de regionale economie versterkt door de ontwikkeling van een expertisecentrum, het uitvoeren van (toegepast) onderzoek en dienstverlening. {Aansluiting arbeidsmarkt{52

2. Gezondheid en bewegen
Dit speerpunt ziet niet alleen op de medische gezondheid van mensen, maar ook op de psychische en sociale factoren die bepalend zijn voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.

Windesheim anticipeert op de maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein door in de komende periode:
- een uitdagend bewegingsaanbod te ontwikkelen waardoor zoveel mogelijk mensen in voor hen passende bewegingsactiviteiten participeren
- te investeren in het opleiden van meer professionals voor die beroepen in de zorg waarvoor een ernstig tekort wordt voorspeld op de arbeidsmarkt, zoals de ouderenzorg
- professionals in de zorg op te leiden die vraaggericht kunnen werken en oog hebben voor de uniciteit van de individuele cliënt
- in haar onderwijsprogramma’s, onderzoek en dienstverlening nadrukkelijk aandacht te besteden aan ICT en techniek, zodat zorgprofessionals hiermee in de praktijk kunnen werken
- onderzoek onder meer te richten op preventie

In de regio profileert Windesheim zich hiermee op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening als de vanzelfsprekende partner voor individuele studenten en zorginstellingen. Daartoe wordt onder meer voortgebouwd op de samenwerking in het kader van de Willem Kolff Alliantie.

3. Educatie
Het derde speerpunt voor Windesheim als kennisinstelling ligt op het gebied van competentievraagstukken in het onderwijs. Windesheim en meer in het bijzonder de School of Education is daarin de partner van onderwijsinstellingen en gekend door een hoge mate van pedagogische professionaliteit. Hiertoe heeft Windesheim een vaste en directe verbinding met een groot aantal onderwijsinstellingen in de regio en in het hele land, waarin opleiden van onderwijspersoneel samen met en in scholen, onderzoek en dienstverlening intensief gerealiseerd worden. Daarbij vindt sterke wisselwerking plaats met actieve adviesraden en andere gremia vanuit deze onderwijsinstellingen. Bovendien is Windesheim marktleider in educatief e-learning.

Het speerpunt is in het bijzonder gericht op:
- Initiële onderwijsopleidingen van onderwijsassistent tot onderwijsdirecteur en –bestuurder, waarbij talloze combinaties van hbo- en wo-elementen mogelijk zijn.
- Het volledig scala aan educatieve masters (vakinhoud, leadership, innovatie en special needs) zowel op hbo- als op wo-niveau (research)
- Een ondersteuningspakket voor scholen dat gekenmerkt wordt door: ondersteuning van de competentieontwikkeling van onderwijspersoneel van voorschoolse educatie tot en met het wetenschappelijk onderwijs in de vorm van individuele- en groepsopleidingen
- Het inhoudgebied omvat tenminste: onderwijsinhouden, leerprocessen, pedagogische, onderwijskundige en didactische competenties, burgerschapsvorming, zorg voor leerlingen met gedrags- en/of leerbelemmeringen, talentmaximalisatie en (levensbeschouwelijke) identiteitsontwikkeling van scholen en mensen.

In het hart van de School bevindt zich het toonaangevend, samenhangend en levend expertisecentrum bestaande uit een team van lectoren, een onderzoeksinstituut en een permanente stroom van een substantieel aantal promovendi die allen werken onder het koepelprogramma van de pedagogische kwaliteit. Ken- en keurmerk is: verantwoord, bruikbaar en waarde(n)vol.

4. Media
Het Nederlandse hbo kent een zeer beperkt aantal opleidingen Journalistiek, waarvan die van Windesheim de grootste is, en de enige met een doorlopende leerlijn naar een Master journalistiek. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein kunnen worden samengevat als fragmentatie, ontlezing en de opkomst van alternatieve nieuwe media. Windesheim anticipeert op deze ontwikkelingen door in het bijzonder aandacht te besteden aan het vermogen van (aspirant-) journalisten om publieksgericht te zijn, context te kunnen bieden en multimediaal te kunnen werken. Deze kernthema sluiten aan bij het VU-onderzoeksgebied communicatie, tekst en cultuur.

Het speerpunt Media geeft uitdrukking aan de maatschappelijke betrokkenheid van Windesheim. Journalistiek kan als maatschappelijke institutie voor cultuuroverdracht immers een belangrijke rol vervullen in de overdracht van waarden die te maken hebben met sociale cohesie, burgerschapsvorming en duurzaamheid. In het verlengde daarvan wil Windesheim een bijdrage leveren aan de dialoog tussen groepen in de samenleving die gerelateerd zijn aan de wereldgodsdiensten. Dit onderstreept de bijzondere rol die levensbeschouwing heeft voor VU-Windesheim en krijgt onder meer gestalte in plannen voor het ontwikkelen van een professionele master journalistiek voor Nederlanders met een islamitische achtergrond.

De belangstelling voor journalistiek onderwijs is de afgelopen jaren in internationaal verband sterk gestegen, onder andere in ontluikende democratieën. Binnen Europa neemt de belangstelling voor journalistiek en media sterk toe om twee hoofdredenen: de stijgende behoefte aan democratische controle op Europees niveau en het belang van journalistieke informatievoorziening over Europese onderwerpen. De activiteiten op het terrein van Media hebben een bovenregionaal en internationaal bereik, hetgeen tot uitdrukking komt in de master met de VU, de combinatie hoogleraar-lector, de aansluiting op het onderzoeksprogramma van de VU, de zich nog verder uitbreidende activiteiten in Afrika en de rol van de School of Media in Europees verband.

Strategische ambities
1. Samenhangende kenniscirculatie en werkelijke integratie van de drie processen onderwijs, dienstverlening en onderzoek, in samenhang met VU.
2. Investeren in de capaciteit voor het uitvoeren van toegepast onderzoek. {Praktijkgericht onderzoek{10
3. Investeren in regionale samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt. {Aansluiting arbeidsmarkt{7
4. Aangaan van relaties die toegevoegde waarde opleveren in de vorm van kennis of geld. {Leven Lang Leren en Alumni{14
5. Ondernemend, slagvaardig en klantgericht werken. {Ondernemerschap{5
6. Aangaan van een duurzame relatie met de student of klant waarmee daadwerkelijk inhoud wordt gegeven aan een leven lang leren. {Leven Lang Leren en Alumni{20
7. Speerpunten Logistiek, Gezondheid en bewegen, Educatie en Media.


3.4 Windesheim als campus-hogeschool
Onderscheidend ten opzichte van de meeste andere instellingen in het hoger onderwijs is dat vrijwel alle onderdelen van Windesheim gehuisvest zijn op een campus. Windesheim wil zich profileren door het campusconcept uit te bouwen en te versterken, in lijn met de verwachte groei van het aantal studenten. Windesheim als campus-hogeschool wil een krachtige omgeving zijn voor gemeenschapszin; op de campus wordt samen geleerd, gewerkt en geleefd door een ondernemende en betrokken gemeenschap. {Campus{72

Bij de verdere ontwikkeling van de campus-hogeschool wordt uitgegaan van de volgende kenmerken: herkenbare identiteit, georganiseerde kleinschaligheid, mogelijkheden voor ontmoeting, samen leren, samen werken, samen (re)creëren en optimale mogelijkheden om gebruik te maken van een instellingsbreed onderwijsaanbod. {Onderwijsintensiteit{37 {Campus{37 De uitbouw en versterking van de campus krijgt omvat tevens de virtuele campus, die aanvullend is op en deels vervangend voor de fysieke campus. {Campus{24

Er wordt op de campus verder gebouwd aan voorzieningen voor leren en onderwijs. Met studielandschappen wordt een ruimte gecreëerd die gericht is op het stimuleren van het leren van studenten en hen voor te bereiden op een continu veranderende professionele omgeving waarin vele informatiebronnen beschikbaar zijn die in kwaliteit variëren. De mix van ICT, sociale activiteiten en versnaperingen maakt het tot een vriendelijke plek waar conversatie en sociale interactie wordt gezien als een essentieel onderdeel van leren. Om dit te bereiken, wordt bij het ontwerpen en de exploitatie van elementen van het campusconcept die zich daartoe lenen, bijvoorbeeld omdat ze ook dienstbaar zijn aan niet-campusbewoners, nauw samengewerkt met de gemeente Zwolle. {Campus{111

Ook wordt gestimuleerd dat zich op de campus (startende) bedrijven vestigen, bijvoorbeeld van jonge, ondernemende Windesheimstudenten of bedrijven die binnen innovatieve en/of onderzoeksprojecten samenwerken met studenten en medewerkers van Windesheim. Het opnemen van bedrijven in de campus draagt bij aan het creëren van een professionele, beroepsgerichte omgeving voor leren en ontwikkeling. {Campus{51

Buiten de campus wordt op vaste plaatsen in de regio, zoals in Flevoland, een minimumaanbod gedaan op het terrein van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. {Campus{24 Daarbij wordt voortgebouwd op de infrastructuur van de campus en wordt gebruik gemaakt van support van de campus, inclusief de ICT faciliteiten voor afstandsleren. {ICT in onderwijs{24 {Campus{24 Er is een duidelijke relatie met de campus in Zwolle, aangezien de kenmerkende elementen van het campusconcept in de regionale steunpunten terugkomen. {Campus{22

Strategische ambities
1. Herkenbare identiteit van de campus en de regionale steunpunten.
2. Uitbouw en versterking van de virtuele campus.
3. ICT-faciliteiten voor afstandsleren.
{Campus{24

Hoofdstuk 4 Ondersteunende processen

De ondersteunende processen zijn randvoorwaardelijk voor het verwezenlijken van de strategische ambities. In hoofdlijnen zijn deze processen op orde. Wel worden hier de komende jaren een aantal nieuwe accenten gezet, om de condities voor het bereiken van de strategische doelen te optimaliseren. Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de te zetten stappen in: human resource management, financiën en control, strategisch informatiebeleid en ICT, en ten slotte marketing en communicatie.

4.1 Human resource management
De sleutel tot het succes van Windesheim ligt in de wijze waarop de mensen die bij Windesheim werken zich inzetten om de successen te behalen. De sleutel voor de toekomst ligt in de bevlogenheid van de medewerkers van Windesheim, in mensen die er plezier en zin in hebben om bij Windesheim te werken en de beste kwaliteiten hebben voor het werk dat ze doen. In mensen die er trots op zijn om bij Windesheim te werken, die zich in de corporate identity van de organisatie herkennen en erkend voelen.

Aantrekkelijk werkgeverschap
De sleutel tot succes van Windesheim ligt ook in de wijze waarop Windesheim zich met een krachtig imago als aantrekkelijk werkgever profileert; in de uitstraling en de kleur van de organisatie, in een cultuur waarin mensen met hart en ziel kunnen werken en hun ambities kunnen realiseren. Windesheim is een magneet voor talent en weet de beste medewerkers te selecteren en aan zich te binden. Diversiteit en excellentie zijn daarbij de sleutelwoorden.
De organisatie staat bekend als een energieke, vitale werkgemeenschap waar goedgekwalificeerde mensen hun talenten inzetten in een cultuur van onderzoek, innovatie en expertise.

Aantrekkelijk werkgeverschap komt tot uitdrukking in de arbeidsvoorwaarden, die voldoende mogelijkheden bieden voor flexibel werken en het creëren van een gezonde balans in werk en privé-leven.

Door mensen uitdagingen te geven, zoals het meewerken aan strategische vraagstukken of innovaties worden zij intrinsiek gemotiveerd en zijn ze in staat boven hun functie uit te groeien. Interne mobiliteit maakt het mogelijk dat talenten van medewerkers behouden blijven voor de organisatie en medewerkers mogelijkheden kunnen krijgen om in elke levens- en loopbaanfase vitaal en energiek te kunnen werken, ook in de fase waarin het pensioen in zicht is.

Werkend leren en excelleren
De continue veranderingen in het onderwijs en binnen de organisatie van Windesheim vragen ambitie en durf van alle medewerkers om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wegen te bewandelen. De externe blik van de medewerker zorgt voor een uitbreidend netwerk van nieuwe contacten binnen en buiten de organisatie.

Bij Windesheim werken hoog gekwalificeerde docenten die het vak van docent zijn beheersen en kennis weten over te brengen, verbindingen kunnen leggen met de beroepspraktijk in onderwijs onderzoek en dienstverlening, hun vakkennis up-to-date houden, die studerenden enthousiasmeren en actief inspelen op vragen die zij hebben over het toepassen van kennis. Kortom: die voldoen aan de acht rollen die bij Windesheim voor een docent zijn uitgewerkt.

Werken in onze huidige kennismaatschappij vraagt om intensivering van het leren van mensen. Werkend leren is een voorwaarde voor het vernieuwen van organisaties. Leren en je verder ontwikkelen is de basishouding waartoe iedere medewerker van Windesheim uitgenodigd wordt. In Windesheim nemen medewerkers op ondernemende wijze verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen van de organisatie, voor de kwaliteit van werken en leren binnen Windesheim én voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Degenen die daartoe in staat zijn, wordt de gelegenheid geboden zich verder te ontwikkelen door middel van een promotietraject. {Academisering docenten{50

Leiderschap
De context waarin leiding wordt gegeven is sterk in beweging. Zekerheid zoeken in vastomlijnde taakomschrijvingen, hiërarchische machtsverhoudingen en status voldoet niet meer. Oude hiërarchieën zullen worden aangevuld met nieuwe vormen van invloed zoals motiveren, ruimte bieden, samenwerken en kennisdelen. Wat speelt is de vraag naar het type leiders dat Windesheim nodig heeft om haar ambities waar te maken. Stimulerend en coachend leiderschap, dat dienstbaar is aan het primaire proces, is een sleutel naar de toekomst. Op basis van de ambities en de strategische koers van de hogeschool krijgt leiderschapsontwikkeling een krachtige en systematische plaats. {Onderwijskundig leiderschap{94

De campus als ontmoetingsplaats voor kenniswerkers
In Windesheim ontmoeten medewerkers van verschillende afdelingen elkaar en worden kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. In de professionele ontmoeting vindt verdieping van kennis en inzichten plaats en inspireren mensen elkaar. Op de campus als ontmoetingsplaats is de corporate identity van de organisatie zichtbaar en voelbaar. Organisatiestructuren, hiërarchische verhoudingen en fysieke belemmeringen zijn ondergeschikt gemaakt aan de creatie en realisatie van innovatieve producten en diensten door medewerkers. Openheid, transparantie en horizontale verhoudingen zijn de basis. De open ruimte geeft toegang tot creatie en innovatie. {Campus{83

Strategische personeelsplanning en loopbaanmanagement
Onder invloed van de ontwikkeling van Windesheim van onderwijsinstelling naar kennisinstelling krijgt de organisatie te maken met een grotere dynamiek. De (onderwijs)organisatie zal flexibeler worden en daarmee zal de vraag naar informatie over in te zetten medewerkers toenemen. In het bereiken van de strategische doelen van de organisatie is personeelsplanning een belangrijk instrument. Ten behoeve van personeelsplanning beschikt Windesheim naast haar toekomstvisie ook over informatie over het aanwezige personeelsbestand. Actuele informatie over ondermeer (biografische) kenmerken, werkervaring, kennis en vaardigheden, loopbaanambities, (toekomst)potentieel en zo mogelijk een volgende stap in de loopbaan, geeft richting aan loopbaanplanning, ontwikkeling van medewerkers en de in- en uitstroombehoefte {Personeelsbeleid{102

Strategische ambities
1. Arbeidsvoorwaarden die goede mogelijkheden bieden voor flexibel werken en een gezonde balans tussen werk en privé-leven.
2. Vergroten van de interne mobiliteit.
3. Werkgeverschap dat in alle fasen van de loopbaan goede ontplooiingsmogelijkheden biedt.
4. Diversiteit en excellentie in het medewerkersbestand, onder meer via promotietrajecten en het bieden van een aangepast programma voor studenten met een handicap.
5. Docenten die hun vak beheersen, kennis weten over te brengen, verbindingen kunnen leggen met de beroepspraktijk in onderwijs, onderzoek en dienstverlening en studerenden enthousiasmeren.
6. Werkend leren.
7. Corporate leren in verbindingen met de strategische thema’s.
8. Stimulerend en coachend leiderschap.
9. Ondernemerschap en resultaatgerichtheid gecombineerd met een goed vermogen tot netwerken, samenwerken, zelfreflectie en openstaan voor spiritualiteit.
10. Leidinggevenden weken flexibel samen over de grenzen van de Schools en diensten heen.
11. Open dialoog van leidinggevenden met medewerkers.
12. Creatie en realisatie van innovatieve producten en diensten door medewerkers.
13. Ondernemerschap laag in de organisatie.
14. Personeels- en loopbaanplanning.
{Personeelsbeleid{140

4.2 Financiën en control
Tot dusverre was Windesheim te typeren als een not for profit organisatie. Dat houdt in dat het financiële beleid gericht is op een doelmatige en doelgerichte aanwending van de middelen die door de overheid ter beschikking zijn gesteld. {Efficiency en effectiviteit{38 {Externe fondsenwerving onderzoek{38 {Externe fondsenwerving onderwijs{38 {Financial Control{38 De ambities van Windesheim reiken inmiddels verder en zijn gericht op meer kenniscirculatie tussen het onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Als gevolg daarvan krijgt Windesheim een meer hybride karakter. Elementen van de maatschappij en de markt gaan in toenemende mate onderdeel uitmaken van de organisatie. Naast de financieringsstromen vanuit de overheid zullen financieringsbronnen uit maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven een grotere omvang krijgen. {Externe fondsenwerving onderzoek{62 {Externe fondsenwerving onderwijs{62 {Financial Control{62

Dit vereist dat voor de interne sturing een doeltreffend management control systeem is ingericht door middel van periodieke managementrapportages en jaarlijkse integrale managementreviews. Deze rapportages zullen financiële informatie en niet-financiële informatie in termen van output en outcome (effecten) bevatten die: {Financial Control{40
- inzicht bieden in de voortgang van het realiseren van de strategische doelstellingen en de voortgang van de operationele activiteiten; {Financial Control{19
- inzicht bieden in de voortgang van de resultaten van een integraal kwaliteitszorgstelsel waarmee voldaan wordt aan de eisen gesteld in het kader van kwaliteitszorg en accreditatie; {Kwaliteitszorg Onderwijs{26 {Financial Control{26
- voldoen aan de diversiteit aan informatie die een hybride organisatie met zich meebrengt. {Financial Control{13

Om periodieke managementrapportages en jaarlijkse integrale managementreviews te realiseren is het noodzakelijk de betreffende ICT-systemen op het gebied van de bedrijfsvoeringsprocessen beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare gegevens op een gebruiksvriendelijke wijze te ontsluiten voor meerdere niveaus van gebruikers. {informatiemanagement{42

Ter ondersteuning van het integrale kwaliteitszorgstelsel wordt digitaal vastgelegd welke voortgang geboekt wordt op de tien velden van het INK-model, waarbij het aan het eind van de planperiode bereiken van fase 3 het uitgangspunt is. Inhoudelijk krijgt de kwaliteitszorg gestalte in het systematisch onderhouden van relaties met de belangrijkste belanghebbenden. Om toe te werken naar een accreditatie op het niveau van de hogeschool worden de bedrijfsprocessen van de diensten in hetzelfde digitale systeem vastgelegd. {Kwaliteitszorg Onderwijs{74 {Informatiemanagement{74

Op basis van de ‘Branchecode Governance Hogescholen’ heeft Windesheim zich gecommitteerd om de principes zoals overeengekomen in deze branchecode na te komen. Worden de overeengekomen principes niet toegepast dan wordt uitgelegd waarom er van afgeweken wordt. Naast informatievoorziening gericht op de interne sturing, wordt dus een transparante externe verantwoording van de verrichte activiteiten en de daarbij behorende publieke en private middelen gevraagd. Dit vergt eveneens inzicht in de risico’s die Windesheim loopt en de maatregelen die genomen zijn of worden om die risico’s te beheersen. {Financial Control{85

Het huidige externe bekostigingsstelsel is niet meer afgestemd op het gewijzigde onderwijsconcept van majors en minors met behulp waarvan vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs vorm wordt gegeven. De invoering van een nieuw extern bekostigingsstelsel is vooralsnog onzeker. Dat laat onverlet dat de interne verdeling van de beschikbare middelen zodanig van opzet moet zijn dat de strategische doelstellingen van Windesheim optimaal ondersteund worden. Voor de inrichting van de administratieve systemen betekent dit dat onderscheid aangebracht wordt in de activiteiten en bijbehorende middelen beschikbaar voor de reguliere exploitatie resp. de exploratie (innovatie). Hierbij wordt betrokken hoe wordt omgegaan met resultaten (winst of verlies) op dienstverlening. {Financial Control{102

Strategische ambities
1. Ontwikkeling van overheidsgefinancierde not for profit naar een meer hybride organisatie met een grotere omvang van financiering door maatschappelijke organisaties en bedrijven.
2. Voor een adequate sturing op de verschillende managementniveaus heeft Windesheim in 2008 een indicatorenset ontwikkeld (stuurgetallen) die is afgestemd op de strategische doelstellingen.
3. Windesheim heeft in 2011 integrale managementreviews geïmplementeerd.
{Financial Control{54

4.3 Strategisch informatiebeleid en ICT
Hieronder zijn de ambities voor het strategisch informatiebeleid (SIB) voor de komende periode aangegeven, ingedeeld naar negen hoofdthema’s.

E-Learning
Alle studenten van Windesheim kunnen flexibel studeren qua tijd en plaats, omdat alle onderwijseenheden worden ondersteund of uitgevoerd met een elektronische leeromgeving, die integraal onderdeel uitmaakt van de informatiearchitectuur voor vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. {Flexibiliteit en Maatwerk{34 {ICT in onderwijs{34 Alle docenten van Windesheim werken waar mogelijk met het elektronische toetssysteem, maken optimaal gebruik van streaming multimedia en hebben hun onderwijscontent opgeslagen een content management systeem. Studenten en docenten hebben toegang tot zoveel mogelijk digitale informatiebronnen, gebruiken waar mogelijk nieuwe vormen van ICT zoals gaming, simulation, collaborative learning, etc. De kwaliteit van de e-learning voldoet aan internationale standaards. De extra investeringen worden uitgespaard door reductie van andere onderwijskosten. Er worden nieuwe doelgroepen bereikt. Windesheim speelt mee in de nationale voorhoede bij e-learning ontwikkelingen in het hoger onderwijs. E-learning wordt ingezet om in internationaal verband onderwijs uit te leveren en uit te wisselen. {ICT in onderwijs{102

Samenwerking met de LOI
De Windesheim-LOI-opleidingen voldoen aan de opleidingsbehoefte van grote groepen studenten. Zij worden kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en zijn tenminste kostendekkend. Het aantal schools waarin Windesheim-LOI-opleidingen worden uitgevoerd is ten opzicht van 2006 verdubbeld. {Externe fondsenwerving onderwijs{32 {Samenwerking met kennisinstellingen{32

Informatiesystemen voor vraagsturing
Er is een samenhangende architectuur van processen en informatiesystemen die ondersteuning biedt aan vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs bestaande uit: een digitaal studenten-portfoliosysteem (incl. studieplanning en assessments), state of the art middelen om via internet te communiceren met andere onderwijsdeelnemers, een studenten- en studievoortgangssysteem dat degrees controleert, systemen voor uitwisseling van studenten- en studie-informatie met andere onderwijsinstellingen. De backoffice processen voor het beheer van deze systemen zijn effectief en efficiënt georganiseerd. Er is een eenduidige registratie van alle gegevens over studenten en onderwijs. {informatiemanagement{82 De begeleiding van studenten wordt ondersteund met een student-relatiemanagementsysteem geconcentreerd rond de persoon van de student. {informatiemanagement{16 {Studiebegeleiding{16

Enterprise resource planning en administratieve organisatie
De voor de processen financiën, personeelszaken, inkoop, projectenbeheer, tijdschrijven, formatie- en inzetplanning ter ondersteuning van operationeel functioneren, controlefuncties, bijsturing van processen en het nemen van strategische beslissingen benodigde programmatuur is optimaal geïmplementeerd. De onderhavige processen zijn adequaat ingericht. Er is een goed ingerichte beheersorganisatie voor het systeem. Er is optimale uitwisseling van informatie met externe partijen en er is een eenduidig informatiebeheer voor de beschrijving van administratieve organisatie, kwaliteitszorg en digitaal documentenbeheer. {informatiemanagement{72

Intranet en communicatieprocessen
Intranet (Portaal) wordt opnieuw ingericht, geïntegreerd met de website van Windesheim, gepersonaliseerd, fungeert als platform voor de uitlevering van alle ICT-functionaliteit, is zo ingericht dat studenten en begeleiders maximaal ondersteund worden bij studieloopbaanbegeleiding, en biedt tal van communicatieve services aan studenten en medewerkers. {informatiemanagement{43 {Studiebegeleiding{43

Relatiemanagement
Alle relatiebeheersprocessen zijn goed op elkaar afgestemd en worden ondersteund door systeem dat managementinformatie levert waarmee de relaties met de verschillende doelgroepen kunnen worden gemonitord en beïnvloed. {informatiemanagement{27

Meta-informatieprocessen
De actuele informatiearchitectuur van Windesheim is aan de nieuwste ontwikkelingen aangepast. Een integratielaag verbindt alle belangrijke informatiesystemen. Het proces van informatiemanagement is ingericht als schil om het functionele informatiebeheer en belegd in de organisatie. Er is een hogeschoolbrede standaardset managementinformatie, alsmede een organisatie die deze set uitlevert en onderhoudt. Er is een unit voor institutional research. Er is een integraal beleidsplan voor informatiebeveiliging en een uitvoerende en controlerende organisatie. {informatiemanagement{69

Data-uitwisseling met externe organisaties
De ontwikkelingen bij Studielink zullen de komende jaren doorgaan (leerrechten, uitwisseling onderwijs- en studievolggegevens). Windesheim draagt er zorg voor bij deze ontwikkelingen voorop te lopen en steeds als een van de eersten de aansluiting te vinden. Windesheim manifesteert zich op het gebied van ketenintegratie (uitwisseling van gegevens over onderwijs en studenten met mbo, vo, overig hbo en wo) als koploper en sluit zo veel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen om de eigen processen te optimaliseren. {informatiemanagement{75

Innovatie en kenniscirculatie
De ICT-voorzieningen van lectoren, promovendi en onderzoekers zijn optimaal om tot een goede uitwisseling van informatie te komen met elkaar en met onderzoekers van andere instellingen. Betrokkenen hebben onbelemmerd toegang tot die landelijke en internationale databases die zij voor hun werk nodig hebben. Er zijn uitstekende voorzieningen voor de informatieverwerking in het kader van uit te voeren onderzoek. Er zijn uitstekende ICT-faciliteiten ter ondersteuning van het publiceren van de resultaten van onderzoek. De informatie met betrekking tot lectoraten, promotietrajecten en onderzoeksactiviteiten van Windesheim maken integraal deel uit van de informatiearchitectuur. {informatiemanagement{90 {ICT in onderzoek{90

Strategische ambities
1. E-learning, inclusief studiebegeleiding online
2. Samenwerking met de LOI/Afstandsleren
3. Informatiesystemen voor vraagsturing
4. Enterprise resource planning en administratieve organisatie
5. Portaalomgeving en communicatieprocessen
6. Relatiemanagement
7. Meta-informatieprocessen
8. Data-uitwisseling met externe organisaties
9. Kennismanagement
{informatiemanagement{25

4.4 Marketing en Communicatie

Windesheim als verrijkte hogeschool
De keuze voor het concept van de verrijkte hogeschool bouwt voort op de reeds aanwezige sterke punten. Hierbij wordt onder andere gedoeld op het Windesheimconcept van vraagsturing, de integratie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening en de hbo+ noviteit, het Windesheim Honours College. Om steviger in de markt te staan, breidt Windesheim deze sterktes uit met relevante academische componenten. Bijvoorbeeld academische minors en (toegepast) onderzoek in alle Schools. Studieloopbaanbegeleiding heeft al een belangrijke functie in de opleidingstrajecten en zal nog nadrukkelijker aandacht krijgen, {Studiebegeleiding{15 ook in de communicatie. Als verrijkte hogeschool wil Windesheim de instroom vergroten, de kwaliteit en het rendement verbeteren. Communicatie zal meer vraaggestuurd en flexibel worden ingezet, gericht op nauw omschreven doelgroepen en te bereiken doelen. Hiertoe is investeren in zowel doelgroepenonderzoek en marktonderzoek, als in de ontwikkeling van digitale middelen blijvend noodzakelijk. Daarbij wordt in het bijzonder ingespeeld op de consequenties die het sterkere internationale karakter van de verrijkte hogeschool voor de communicatie met zich brengt.

Windesheim als kennisinstelling
Windesheim ontwikkelt zich tot een kennisinstelling van betekenis, met een sterke regionale verankering. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening krijgen geïntegreerd vorm binnen de tien Schools zodat het proces van kenniscirculatie gestimuleerd wordt. {Valorisatie{18 Ook in de communicatie komt dat tot uitdrukking. Met elan wordt deze aanpak als centrale boodschap in corporate communicatie, werving en marketing vormgegeven. Zowel mbo-ers als ondernemers kunnen bij Windesheim terecht voor kennis, competentieontwikkeling, onderzoek en (bij)scholing. Bij Windesheim staat kennis(ontwikkeling) ten behoeve van de beroepspraktijk centraal. De omzet van het open aanbod en de contractactiviteiten wordt de komende jaren minimaal verdubbeld. {Externe fondsenwerving onderwijs{39 Hiertoe wordt een stategisch marketingbeleidsplan opgesteld en geïmplementeerd.

Bewaking van de gezamenlijke, eenduidige boodschap en ondersteuning bij de vormgeving ervan, vindt plaats bij de dienst Marketing en Communicatie. In afstemming met alle Schools worden door de dienst producten in de markt gezet, middelen ontwikkeld en doelgroepen benaderd op basis van vastgesteld communicatiebeleid. Hiertoe ontwikkelt de dienst, naast het reeds geformuleerde hogeschoolbrede beleid, communicatieplannen en accountplannen per School. De Frontoffice speelt een belangrijke, centrale rol in de eerste lijn.

Windesheim als campushogeschool
Om als campushogeschool in de markt gekend te worden moet de hogeschool zich laten zien met een aantal specifieke kenmerken. Voor Windesheim zijn dat voorwaarden voor ontmoeting, samen leren, werken en (re)creëren, georganiseerde kleinschaligheid, een hogeschoolbrede vorm van intensieve studieloopbaanbegeleiding en instellingsbreed leeraanbod. {Campus{43 Dit alles heeft niet alleen betekenis voor de onderwijsorganisatie en de fysieke en virtuele campus, maar ook voor de interne communicatie. Verbetering van de interne communicatie zal ook de waardering voor de kwaliteit doen toenemen. In 2007 wordt het bestaande interne communicatiebeleid herijkt. Dit zal leiden tot nieuwe doelstellingen en wellicht nieuwe middelen en een andere aanpak. Daarop vooruitlopend is inmiddels door de afdeling Communicatie een instrument ontwikkeld waarmee Schools en diensten zelf digitaal nieuwsbrieven kunnen opmaken, ter ondersteuning van de eigen interne communicatie met medewerkers en/of studenten. De medewerkers van de afdeling Communicatie zijn geschoold om collega’s van Schools en andere diensten te trainen en ondersteunen bij het gebruik ervan.

Windesheim, 17.500 ambassadeurs
Studenten en medewerkers van Windesheim hebben naast formele, veel informele contacten waarin zij bewust of onbewust optreden als vertegenwoordiger van de hogeschool. De betrokken en positieve boodschappen die ze uitzenden hebben een bijzonder grote waarde. Bijvoorbeeld voor het imago van de hogeschool, maar ook voor de werving van studenten en cursisten. Daar kan geen full colour advertentie of glossy brochure tegen op. Daarom is het belangrijk dat onze collega’s en studenten zich betrokken voelen en weten wat Windesheim te bieden heeft, weten hoe en waarom wij vraaggestuurd onderwijs hebben ingericht, weten welke ambities Windesheim heeft en de koers van Windesheim van harte ondersteunen.

Strategische ambities
1. Verdubbeling van de omzet van het open aanbod en de contractactiviteiten. {Externe fondsenwerving onderwijs{11 {Externe fondsenwerving onderzoek{11
2. Communicatie wordt meer vraaggestuurd en flexibel ingezet op nauw omschreven doelen en doelgroepen.
3. Centrale boodschap dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening geïntegreerd vorm krijgen binnen de tien Schools en dat een hogeschoolbrede vorm van intensieve studieloopbaanbegeleiding en een instellingsbreed leeraanbod tot stand komt.
4. Grote waarde van betrokkenheid en positieve boodschappen die medewerkers uitstralen.

Hoofdstuk 5 Strategische allianties

Windesheim vormt met VU en VU-mc samen de Vereniging VU-Windesheim. Het gaat hier om een eigensoortige samenwerking, die zo duurzaam en vergaand is dat ze de vorm heeft van een gezamenlijk juridisch-organisatorisch verband. In de komende periode wordt de structuur van de vereniging erop aangepast dat de samenstellende instellingen hun strategisch beleid nog beter op elkaar afstemmen en gezamenlijk meer als concern zullen opereren. De samenwerking tussen de instellingen wordt verder geïntensiveerd op alle terreinen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. {Samenwerking met kennisinstellingen{79

Naast de bijzondere verwevenheid met de VU en VU-mc, worden strategische allianties met andere instellingen aangegaan. Dit is onder meer noodzakelijk omdat toenemende concurrentiedruk ook bij andere partijen tot steeds meer consortiumvorming van instellingen leidt. Daarbij gaat het om verschillende vormen en maten van samenwerking: netwerken van onderzoekers, netwerken van instellingen, en samenwerking op specifieke projecten. {Samenwerking met kennisinstellingen{56

Een bijzondere categorie zijn de samenwerkingsrelaties met de omliggende hogescholen. Daarbij is er immers niet zozeer sprake van een zelf gekozen samenwerking, maar van de wens en zelfs de noodzaak om tot afstemming in de regio te komen. Belangrijke, wat grotere hogescholen waarmee in dit verband actief afstemming wordt gezocht zijn Saxion Hogescholen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen. {Samenwerking met kennisinstellingen{63 {Regionale samenwerking{63

Strategische allianties in eigenlijke zin
Windesheim zal de komende jaren bestaande banden aanhalen en investeren in nieuwe allianties. Vertrekpunt daarbij zijn de doelen zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn vastgelegd: het sluiten van een strategische alliantie is geen doel op zich, maar moet altijd ten dienste staan van de strategische doelen die Windesheim zichzelf stelt. {Samenwerking met kennisinstellingen{51

De strategische allianties die hieronder op hoofdlijnen worden aangeduid hebben betrekking op hogeschoolniveau. Het zijn allianties waarvan Windesheim vindt dat deze door alle Schools en diensten ter harte moeten worden genomen. In die zin zijn de geformuleerde allianties derhalve kaderstellend voor de Schools en diensten. De strategische allianties op hogeschoolniveau zijn er bovendien op gericht om de Schools en diensten in hun functioneren te bevorderen, bijvoorbeeld door samenwerking tussen de Schools en het beroepenveld te faciliteren. {Samenwerking met kennisinstellingen{76

Naast de strategische allianties op het niveau van de hogeschool, zijn er uiteraard ook tal van samenwerkingsverbanden op het niveau van de Schools en de diensten. Schools en diensten hebben en blijven alle ruimte houden om zich daarbij ondernemend en initiatiefrijk op te stellen, mits de gekozen samenwerking qua vorm en inhoud past binnen de kaders van het Windesheimbeleid.br>
Allianties als bijdrage aan duurzame ontwikkeling
In het ‘alliantiebeleid’ krijgen drie typen allianties bijzondere aandacht. Het aangaan van deze allianties draagt direct bij aan het bereiken van twee centrale doelstellingen van het nationale en de Europese kennisbeleid, te weten: het streven naar vergroting van de participatie aan het hoger onderwijs (de 50%-doelstelling) en het streven naar doorlopende scholing van werknemers (een leven lang leren). Door juist op deze allianties in te zetten, neemt Windesheim als instelling voor hoger onderwijs maatschappelijke verantwoordelijkheid en beoogt ze een betekenisvolle bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling van onze (kennis)samenleving. {Samenwerking met kennisinstellingen{89 {Leven Lang Leren en Alumni{89 {Duurzaamheid{89

1. Samenwerking met partners uit het beroepenveld
Met partners uit het beroepenveld wordt actief strategische samenwerking gezocht om te werken aan persoonlijke ontwikkelingsplannen op basis van digitale studentportfolio’s van de medewerkers (zie hoofdstuk 3). Hierbij wordt in het bijzonder nauw samengewerkt met de P&O-afdelingen van bedrijven en instellingen. Wanneer het gaat om internationale bedrijven of instellingen kan daarbij ook worden samengewerkt met hogescholen en universiteiten die elders in de wereld gevestigd zijn.
{Werkveldervaring docenten{71 {Samenwerking met bedrijfsleven{71

2. Samenwerking met toeleverende scholen
Met toeleverende scholen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs, wordt actief samenwerking gezocht, zowel in het kader van de studieloopbaanbegeleiding als ten behoeve van het vroegtijdig signaleren van deficiënties.
{Aansluiting toeleverend onderwijs{37 {Studiebegeleiding{37 {Samenwerking met kennisinstellingen{37

3. Gerichte innovatie door strategische samenwerking met andere aanbieders
In aanvulling op de samenwerking met universiteiten (doorlopende leerlijnen), wordt ook strategische samenwerking gezocht met andere aanbieders. Het gaat daarbij om de LOI, om samen een landelijke speler te zijn. En om strategische samenwerking met een organisatie als Schouten en Nelissen, dat een aanbod van bedrijfsopleidingen en HRM heeft dat aanvullend is op het Windesheim-portfolio.
{Samenwerking met kennisinstellingen{63

Internationale samenwerking
Afzonderlijke aandacht verdienen hier tot slot de strategische allianties die een bestendiging en het verder uitbouwen van de internationale samenwerking beogen. In aanvulling op de veelheid aan internationale samenwerkingsvormen die Windesheim op dit terrein reeds heeft met externe partners (zoals de Novib en activiteiten in het kader van Respo International), vormt Windesheim tijdens deze planperiode met de VU een strategisch samenwerkingsverband met één of meer partners uit verschillende continenten, om te komen tot uitwisseling van studenten, personeel en om gezamenlijk te werken aan innovatieve projecten, double degree etc. {Samenwerking met kennisinstellingen{87

Strategische ambities
1. Samenwerking met partners uit het beroepenveld. {Samenwerking met bedrijfsleven{6
2. Samenwerking met toeleverende scholen. {Samenwerking met kennisinstellingen{4
3. Samenwerking met andere aanbieders, gericht op innovatie op cruciale deelterreinen. {Samenwerking met kennisinstellingen{10
4. Samenwerking gericht op internationale uitwisseling van studenten, personeel en innovaties. {Samenwerking met kennisinstellingen{10

Hoofdstuk 6 Strategische agenda 2007-2012

De strategische ambities die Windesheim zich voor de komende vier jaren stelt, zijn in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerd. Om voortgang en implementatie daarvan te borgen, wordt in dit hoofdstuk bij wijze van handzaam, samenvattend overzicht aangegeven welke strategische doelen voor Windesheim de komende jaren centraal staan en welke kernactiviteiten worden verricht om die doelen te bereiken.

Noodzakelijkerwijs gaat het hier om een aanduiding op hoofdlijnen. Ter uitvoering en nadere operationalisering van het Instellingsplan bepaalt het College van Bestuur in het komende half jaar concreet welk organisatieonderdeel welke activiteiten binnen welke termijn moet verrichten. Daarmee wordt de in te zetten beweging geconcretiseerd en wordt het de stakeholders mogelijk gemaakt in 2012 de organisatie en het College van Bestuur af te rekenen op de behaalde resultaten.

Ondersteunende processen
In hoofdstuk vier zijn de centrale ondersteunende processen aangeduid. Om de voorwaarden voor het bereiken van bovenstaande strategische doelen te optimaliseren, worden in deze processen een aantal nieuwe accenten gezet.

Voor het Human Resource Management gaat het om:
1. Bevorderen van ondernemerschap laag in de organisatie, met behoud van goede samenwerking
2. Het vergroten van de interne mobiliteit en verdere professionalisering personeels- en loopbaanplanning
3. Intensivering van corporate leren en werkend leren
4. Sturen op diversiteit en excellentie in het medewerkersbestand
5. Ontwikkelen van coachend leiderschap, ook over de grenzen van de Schools en diensten

Voor Financiën en Control gaat het om:
6. Faciliteren van de overgang naar sterkere nadruk op financiering door maatschappelijke organisaties en bedrijven
7. Op korte termijn ontwikkelen van een op de strategische doelen afgestemde indicatorenset
8. Implementeren integrale managementreviews

Voor het Strategisch Informatiebeleid gaat het om:
9. Uitwerken en invoeren informatiesystemen voor vraagsturing
10. Doorontwikkelen en invoeren Enterprise Resource Planning en administratieve organisatie
11. Uitwerken en invoeren Customer Relation Management-systeem
12. Optimaliseren van de ondersteuning e-learning en afstandsleren
13. Optimaliseren voorzieningen voor kennismanagement

Voor Marketing en Communicatie gaat het om:
14. Intensiveren van de ondersteuning van Schools bij het behalen van de omzetdoelstelling voor open aanbod en contractactiviteiten
15. Meer vraaggestuurd, flexibel en gericht communiceren, uitgaande van de strategische ambities
16. Bevorderen van betrokkenheid van medewerkers


-----------


Analyse Instellingsplan Christelijke Hogeschool Windesheim 2007-2012


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt in volgorde van het aantal woorden gewijd is aan het beschrijven en uitwerken van het onderwerp. Onderliggende aanname is dat er meer woorden gebruikt worden voor bestuurlijk belangrijke onderwerpen.

Een decielscores geeft aan in welk deciel (10% categorie) het aantal woorden valt. Een decielscore van 1 wil zeggen dat het aantal woorden binnen het eerste deciel valt: de laagste 10% van het aantal woorden dat aan een onderwerp besteedt wordt. Een decielscore van 6 wil zeggen dat het aantal gebruikte woorden tussen de 50%-60% ligt van het aantal woorden dat maximaal gebruikt wordt om een onderwerp te beschrijven.


Onderwerp
# woorden
% woorden
decielscore
Samenwerking met kennisinstellingen
918
12,68
10
Campus
622
8,59
10
informatiemanagement
615
8,50
10
Financial Control
439
6,06
10
Leven Lang Leren en Alumni
349
4,82
9
Externe fondsenwerving onderwijs
307
4,24
9
Studiebegeleiding
266
3,67
9
Personeelsbeleid
242
3,34
9
Profilering en zwaartepuntvorming
221
3,05
8
Samenwerking met bedrijfsleven
221
3,05
8
Kwaliteitszorg Onderwijs
217
3,00
8
Diversiteit en Differentiatie
203
2,80
7
Praktijkgericht onderzoek
194
2,68
7
Excellent onderwijs
191
2,64
7
Valorisatie
190
2,62
7
Flexibiliteit en Maatwerk
174
2,40
6
Externe fondsenwerving onderzoek
168
2,32
6
Aansluiting arbeidsmarkt
167
2,31
6
ICT in onderwijs
160
2,21
5
Internationalisering Onderwijs
160
2,21
5
Regionale samenwerking
151
2,09
5
Academisering onderwijs
127
1,75
5
Aansluiting toeleverend onderwijs
125
1,73
4
Ambitieus onderwijs
116
1,60
4
Onderwijskundig leiderschap
94
1,30
4
ICT in onderzoek
90
1,24
3
Duurzaamheid
89
1,23
3
Academisering docenten
86
1,19
3
Werkveldervaring docenten
71
0,98
3
Toelatingseisen en selectie
61
0,84
2
Rendement en uitval
59
0,82
2
Efficiency en effectiviteit
42
0,58
2
Onderwijsintensiteit
37
0,51
1
Brede bachelor
30
0,41
1
Ondernemerschap
28
0,39
1
Associate Degree
9
0,12
1

7239
100


In onderstaand overzicht staan de onderwerpen uit het instellingsplan gerangschikt binnen alle strategische ondewerpen van het Hoger Onderwijs. In alle kolommen worden decielscores vermeldt. De decielscores in de kolom "HBO" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat gewijd is aan hetzelfde onderwerp in alle HBO-instellingsplannen op te tellen en vervolgens in te delen in het bijhorende deciel. De decielscores in de kolom "OCW" zijn tot stand gekomen door het aantal woorden dat aan een onderwerp gewijd is in het Hoofdlijnenakkoord op te tellen bij het aantal woorden dat eraan gewijd is in de Strategische Agenda van het Ministerie. De optelsom is vervolgens ingedeeld in het bijhorende deciel.Onderwijs
Windesheim
OCW
HBO
1.1. Rendement en uitval
2
6
9
1.1.1. Aansluiting toeleverend onderwijs
4
3
5
1.1.2. Voorlichting

9
4
1.1.3. Brede bachelor
1
6
1
1.1.4. Studiebegeleiding
9
2
9
1.1.5. Ambitieus onderwijs
4
7
8
1.1.5.1. Toelatingseisen en selectie
2
9
2
1.1.5.2. Onderwijsintensiteit
1
7
5
1.1.5.3. Docentkwaliteit

1
1
1.1.5.3.1. Academisering docenten
3
6
7
1.1.5.3.2. Didaktische vaardigheden docenten

4
3
1.1.5.3.3. Werkveld ervaring docenten
3

3
1.1.5.4. Diversiteit
7

8
1.1.5.4.1. Associate Degree
1
7
4
1.1.5.4.2. Professional Doctorate1.1.5.4.3. Excellent onderwijs
7
5
6
1.1.5.4.4. Academisering Onderwijs
5
3
8
1.1.5.4.5. Graduate School

2

1.1.5.4.6. Joint Degree

1
2
1.1.5.4.7. Postinitieel onderwijs

5
7
1.1.5.4.8. Leven Lang Leren en Alumni
9
9
10
1.1.6. Flexibiliteit en Maatwerk
6

7
1.2. ICT in onderwijs
5

4
1.3. Internationalisering Onderwijs
5
4
10
1.4. Werving excellente studenten


3
1.5. Samenwerking met kennisinstellingen
10
5
8
1.6. Aansluiting arbeidsmarkt
6
8
9
1.7. Externe fondsenwerving onderwijs
9

5
1.8. Kwaliteitszorg Onderwijs
8
10
10

Onderzoek
Windesheim
OCW
HBO
2.1. Praktijkgericht onderzoek
7
8
9
2.2. Profilering en zwaartepuntvorming
8
10
9
2.3. Internationale concurrentiepositie

7

2.4. Werving excellente onderzoekers

1
2
2.5. Diversiteit en Differentiatie

10
3
2.6. ICT in onderzoek
3
2
1
2.7. Ontwikkelen Onderzoeksinfrastructuur

2
1
2.8. Externe fondsenwerving onderzoek
6
8
4
2.9. Kwaliteitszorg Onderzoek

4
4

Valorisatie
Windesheim
OCW
HBO
3.0. Valorisatie
7
10
8
3.1. Samenwerking met bedrijfsleven
8
6
5
3.2. Regionale samenwerking
5

10
3.3. Nationale en internationale samenwerking

9
3
3.4. Ondernemerschap
1
4
6

Bedrijfsvoering
Windesheim
OCW
HBO
4.1. Campus
10

6
4.2. Duurzaamheid
3

6
4.3. Informatiemanagement
10

7
4.4. Efficiency en effectiviteit
2
1
7
4.5. Personeelsbeleid
9
3
10
4.6. Onderwijskundig Leiderschap
4

2
4.7. Financial Control
10

6
4.8. Nieuwe werken


1

Trends
Windesheim
OCW
HBO
5.1. Topsport


2
5.2. Universiteitsbibliotheek5.3. Opkomende economieen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mate van samenhang van het instellingsplan van Windesheim met de plannen van alle andere betrokkenen. De analyses zijn gebaseerd op het aantal woorden dat besteedt wordt aan het beschrijven en uitwerken van de strategische onderwerpen. Waarden tussen 0,5 en 0,7 duiden op een middelmatige correlatie en zijn aangegeven met 1 ster (*). Waarden groter dan 0,7 duiden op een hoge correlatie en zijn aangegeven met 2 sterren (**).


Christelijke Hogeschool Windesheim
Avans Hogeschool
0,16
Fontys Hogeschool
0,00
Haagse Hogeschool
0,25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
0,11
Hanzehogeschool Groningen
0,15
Hogeschool Leiden
0,25
Hogeschool Utrecht
0,20
Hogeschool van Amsterdam
0,50
Hogeschool Zeeland
0,13
InHolland Hogeschool
0,24
NHL Hogeschool
0,35
Saxion
0,13
Christelijke Hogeschool Windesheim
1 **
Erasmus Univerversiteit Rotterdam
0,21
Radboud Universiteit
0,24
Rijksuniversiteit Grongingen
0,24
TU Delft
0,36
TU Eindhoven
0,07
Universiteit Leiden
0,18
Maastricht University
0,17
Universiteit Twente
0,36
Universiteit Utrecht
0,00
Universiteit van Amsterdam
0,51 *
Universiteit van Tilburg
0,18
Vrije Universiteit Amsterdam
0,20
Wageningen University & Research centre
0,17
HBO instellingen
0,46
WO instellingen
0,33
OCW inclusief akkoord (1)
0,02
Hoger Onderwijs Nederland (2)
0,38

(1) Strategische Agenda inclusief hoofdlijnenakkoord HBO-raad
(2) HBO- en WO instellingen plus Strategische Agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoordenrespond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl