Regionale samenwerking

Label: Regionale samenwerking
Omschrijving: De regio en onderwijsinstellingen hebben een wederzijdse invloed en een merkbaar effect op elkaars concurrentiekracht. Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio waarin ze gevestigd zijn. Vice versa kan de regio een belangrijke bijdrage leveren aan de wervingskracht van onderwijsinstellingen. Samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en overheden kunnen onderwijsinstellingen het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking verhogen en de innovatiekracht van de regionale kenniseconomie versterken.

N.B.: de omschrijving is gebaseerd op een overzicht van juni 2012 en dient nog geactualiseerd te worden naar november 2012!

Strategie VUA
"Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid wil de VU dat haar wetenschappelijke kennis gebruikt wordt in de samenleving. Om die kennis toegankelijk te maken nemen VU-wetenschappers op allerlei manieren actief deel aan het maatschappelijk debat. Naast deze maatschappelijke valorisatie onderkent de VU ook het belang van economische valorisatie: het zelf of via partnerships beschikbaar of geschikt maken van kennis voor economische ontwikkeling. Ook door samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven wordt aanwezige kennis beter benut. Daarmee stimuleert de VU de economische ontwikkeling van de amsterdamse regio [...] De amsterdamse metropoolregio wil zich ontwikkelen tot een ‘global business gateway’. Het belang van kennis en van de aanwezige kennisinstellingen voor de economische ontwikkeling van amsterdam groeit. Om de in de stad aanwezige hoogwaardige kennis economisch beter te benutten, organiseren de gemeente, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zich in strategische samenwerkingsverbanden. De in 2010 door hen opgerichte Economic Development Board heeft – vooralsnog – vier zwaartepunten aangewezen: ICT, Creatieve Industrie, Financieel Zakelijke Dienstverlening en Life Sciences. Amsterdam zet hiermee een eerste stap, waar andere regio’s (zoals Eindhoven, Karlsruhe en Manchester) al een lange traditie hebben"

Strategie UT
"We koesteren onze betrekkingen met de lokale, euregionale, nationale en Europese overheden en de bedrijven waarmee we samenwerken in onderzoek, onderwijs en innovatie. De banden met Enschede, de Regio Twente en de Provincie Overijssel worden steeds relevanter, nu we samen verder gaan werken aan innovatie; in Kennispark en met de keuze voor inhoudelijke innovatiethema’s die Oost-Nederland op de kaart zetten.Meer dan voorheen willen we met bedrijven en overheden werken aan nieuwe manieren om het tekort aan hooggekwalificeerde kenniswerkers het hoofd te bieden, ondermeer door gezamenlijk een beurzenfonds op te zetten dat gericht is op het aantrekken en opleiden van jonge professionals uit andere landen die na hun studie tijdelijk het potentieel aan kenniswerkers in deze regio kunnen versterken, bij onze universiteit of in het bedrijfsleven en de publieke sector [...] Kennispark: We ontwikkelen niet alleen de functies onderwijs, onderzoek, en wonen, maar investeren ook in de huisvesting van economische activiteiten. Met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel is de universiteit onder de naam Kennispark begonnen aan een zeer ambitieus plan om de campus te integreren met het Business & Science Park aan de ander kant van de Hengelosestraat. We gaan meewerken aan hoogwaardige voorzieningen op het Business & Science Park en creëren ook voorzieningen voor hoogwaardige bedrijvigheid op het huidige campusterrein. Met Kennispark gaan we werk maken van kennis. Voor Universiteit Twente betekent dat een belangrijke aansluiting op een economische infrastructuur. Met de regio hebben we de ambitie uiteindelijk 10.000 nieuwe banen en hoogwaardige economische activiteit te creëren [...] Onze track record in het opstarten van nieuwe ondernemingen is in Nederland ongeëvenaard. Dat heeft tot nu zo’n 6 à 7.000 arbeidplaatsen opgeleverd. De komende tien jaar zullen we via Kennispark nog eens 10.000 arbeidplaatsen in de regio creëren. Ondernemend zijn we ook in de samenwerking met bedrijfsleven en publieke organisaties in en buiten de regio. Daar blijven we onverminderd op inzetten en daar voegen we nieuwe activiteiten aan toe, omdat we denken dat het de manier is om kennis toepasbaar te maken en open te blijven staan voor de vragen van de samenleving. [...] Naast de vele vormen van technology transfer wil Universiteit Twente ook in bredere zin een belangrijke partner zijn in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Daarbij gaat het onder meer om vraagstukken m.b.t. stedelijke ontwikkeling, milieu- en energievraagstukken en gezondheidszorg. De T-Xchange cell en het Virtual Reality lab bieden mogelijkheden om zowel technische ontwerpen als de effecten van beleidsmatige beslissingen systematisch te evalueren om op die wijze tot beter onderbouwde besluitvorming te komen. Dit is ook bij uitstek een terrein waarop de samenwerking tussen de verschillende wetenschapsdomeinen van de universiteit verder gestalte kan krijgen. Met het Telematica Instituut zullen de banden eveneens worden aangehaald. En tenslotte zijn wij aanbieder van kennis in de vorm van onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemen, met bijzondere aandacht voor de professionele nascholing in de School of Professional Learning and Development. Ook dat is valorisatie van kennis. [...] Kennispark is uitgegroeid tot een succesvol uitwisselingspunt tussen universiteit en bedrijfsleven, veel bezocht en gekopieerd elders. De gemeente overweegt om aan de vraag naar meer ruimte in het gebied tegemoet te komen door een aanpalende oude woonwijk gedeeltelijk te slopen. Snelle spoorlijnen verbinden het Station Twente Kennispark - Universiteit met Schiphol-Oud en de grote agglomeraties in de Euregio"

Strategie UL
"Onze universiteit hecht aan het strategisch partnerschap met de Gemeente Leiden, zowel in bestuurlijke zin als in concrete samenwerking. Concrete samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van de stadspromotie die voor de universiteit, het LUMC, bedrijfsleven en andere instellingen van groot belang is en tot uitdrukking wordt gebracht in het motto ‘Leiden, stad van ontdekkingen’. Dit vergroot de zichtbaarheid van stad, LUMC en universiteit, en dat draagt bij aan de gezamenlijke opgave om Leiden als innovatieve actor in de kennissamenleving krachtig op de kaart te houden. Het partnerschap met de Gemeente Leiden biedt ook een goede basis voor de ontwikkeling van de lokale infrastructuur, zowel voor voldoende armslag voor de universiteit en het LUMC, alsook voor de huisvesting van studenten en medewerkers. Naast het partnerschap met Leiden heeft onze universiteit ook een belangrijke samenwerking met de stad Den Haag."

Strategie WUR
"Wageningen UR vindt het belangrijk goed verankerd te zijn in de regio, met name via haar toepassingsgerichte onderzoeksinstituten en Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarom wordt aan deze verankering extra aandacht besteed, maar wel gericht op grotere programma’s en op een selectieve en effectieve manier [...] Gezien de sterke groei van het aantal studenten aan de universiteit wordt voor de komende jaren in Wageningen de behoefte nagegaan aan tijdelijke en permanente studentenhuisvesting. Voorstellen worden uitgewerkt om de permanente capaciteit flink uit te breiden om het tekort aan studentenhuisvesting in Wageningen te minimaliseren. Onderzocht zal worden of het mogelijk is dit op of nabij Wageningen Campus te realiseren. Daarbij wordt vastgehouden aan het uitgangspunt niet zelf te investeren in structurele studentenhuisvesting, maar dit over te laten aan gespecialiseerde marktpartijen."

Strategie EUR
"Rotterdam: Naast de fysieke groei van haar haven, bijbehorende industrie en uiteenlopende vormen van dienstverlening zet Rotterdam in op het versterken van de innovatiekracht van de regio. Ook beoogt de stad internationaal opererende bedrijven aan te trekken en het starten van nieuwe ondernemingen te bevorderen. Deze stad heeft een hoogwaardige economie, maar haar sociale structuur kenmerkt zich door relatief veel arme en slecht opgeleide bewoners en een relatief hoge werkloosheid. Grootstedelijke uitdagingen zoals het bevorderen van de sociale cohesie en het uitbouwen van de interculturele identiteit staan hoog op de Rotterdamse agenda. Rotterdam wil zich in toenemende mate positioneren als vestigingsplaats voor young potentials. De stad vraagt en verwacht een bijdrage van de universiteit (onderwijs én onderzoek) aan het realiseren van deze ambities. [...] Relaties Met De Stad En Het Bedrijfsleven: De verbindingen met de stad Rotterdam zijn geïntensiveerd en beter zichtbaar geworden. Wetenschappers dragen door onderzoek of advisering bij aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven en aan het realiseren van een sociaal en veilig Rotterdam. Community service van studenten heeft maatschappelijke betekenis en draagt tevens bij aan hun eigen ontwikkeling. Alle EUR-studenten komen in het onderwijs in aanraking met ondernemerschap. De as Hoboken/Woudestein ontwikkelt zich tot een levendige Student City. In het centrum van de stad hebben de universiteit en Erasmus MC een gezamenlijke vestiging voor culturele activiteiten, debat en communicatie over ontwikkelingen in onderwijs en wetenschap. De EUR is anno 2013 uitgegroeid tot een open organisatie die uitnodigt tot samenwerking met het bedrijfsleven en met publieke partijen in binnen- en buitenland, óók met collega-onderwijsinstellingen. Waarin academici en ondersteuners samenwerken, elk met een eigen perspectief op een bloeiende carrière [...] De EUR is onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. Als leverancier van kennis(werkers) en als thuisbasis van een verscheidenheid aan studenten heeft de EUR de potentie een innovatieve bijdrage te leveren aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de stad. Op haar beurt biedt de stad de EUR een dynamische grootstedelijke omgeving met een schat aan onderwerpen van studie en vele potentiële afnemers van onderwijs en onderzoek. EUR En Stad: Partners In Ontwikkeling Met haar rijke schakering aan studenten, haar ondernemingsgerichte cultuur en haar internationale oriëntatie heeft de EUR bij uitstek de potentie om de ambities van de stad te ondersteunen. Een actieve en zichtbare kennistransfer, het verhogen van het opleidingsniveau in Rotterdam en het stimuleren van de vestiging van studenten en wetenschappers in de stad zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Een Actieve En Zichtbare Transfer Van Kennis Het stimuleren van een actieve kennistransfer waarbij vraag en aanbod van kennis op efficiënte en effectieve wijze bij elkaar gebracht worden, is van doorslaggevend belang voor zowel de stad als de universiteit. Primair betekent dit dat onze universiteit de vraagstukken en opgaven waarvoor de stad Rotterdam zich geplaatst ziet, (her)kent en dat er langs de weg van wetenschap(pers) en studenten vruchtbare en bij voorkeur structurele verbindingen en netwerken tot stand komen. Actuele grootstedelijke vraagstukken laten zich bundelen op vijf themagebieden, die in belangrijke mate samenvallen met de centrale thematiek van de maatschappelijke topinstituten binnen de EUR. Het gaat hierbij om: Sociale cohesie en identiteit; Logistiek en transport; Gezondheid; Klimaat; Ondernemerschap. Studenten als kennisdragers Studenten manifesteren zich onder meer als kennisdrager door op enigerlei wijze actief te zijn als vrijwilliger, al dan niet als onderdeel van het curriculum. Bezien vanuit de universiteit is community service vooral waardevol als studenten kennis en vaardigheden opdoen, oefenen of verder ontwikkelen die relevant zijn voor hun opleiding en verdere loopbaan. Voor de stad staat de maatschappelijke meerwaarde centraal en levert community service op natuurlijke wijze een bijdrage aan de bevordering van de sociale cohesie. Wetenschappers als kennisdragersWetenschappers leveren een bijdrage door onderzoek te entameren en/of onderzoeksresultaten te ontsluiten en geschikt te maken voor maatschappelijke toepassing, naast uiteenlopende vormen van advisering in de richting van het lokale bedrijfsleven. Universiteit en bedrijven en instellingen zijn hierbij vanzelfsprekende partners. Aansprekende voorbeelden van lopende onderzoeken die passen binnen de hierboven genoemde themagebieden zijn het epidemiologisch onderzoek ‘Generation R’ (en ‘ERGO’), de bijdrage van de EUR aan het ‘Rotterdam Climate Initiative’ voor een beter Rotterdams klimaat en diverse onderzoeken op het terrein van sociale cohesie en identiteit. Nieuwe samenwerkingsprojecten met stedelijke partners zullen worden geïnitieerd onder meer vanuit de eerder genoemde maatschappelijke topinstituten. Thema’s als de ouder wordende mens, ondernemerschap, sociale innovatie en economie van de zorg staan hierin centraal. [...] Meer Hoger Opgeleiden Het verhogen van het opleidingsniveau van de bevolking en het genereren van meer en hoger opgeleide kenniswerkers met een internationale oriëntatie vormen een tweede pijler en voorwaarde voor economische groei van Rotterdam en voor regionale innovatie. Voor veel bacheloropleidingen van de EUR is de regio Rotterdam de belangrijkste toeleverancier van studenten. In vergelijking met de andere universiteiten in de vier grote steden is de instroom van allochtone studenten in Rotterdam relatief het hoogst. De EUR is trots op deze positie en zet er onverminderd op in deze te behouden en verder uit te bouwen. Waar nodig wordt met behulp van passende begeleidingsarrangementen en goede onderlinge verwijzing binnen het Rotterdamse hoger onderwijs het beoogde studiesucces ondersteund. De relatie met het hbo zal daartoe worden geïntensiveerd. Rotterdam Thuishaven Voor Studenten En Medewerkers Rotterdam staat niet bekend als dé studentenstad van Nederland. Bovendien weet de stad afgestudeerden niet goed aan zich te binden en slaagt zij er vaak niet in om werknemers die in Rotterdam zijn opgeleid te verlokken tot vestiging in de gemeente. De gemeente en de wooncorporatie Stadswonen nemen de komende jaren het voortouw om de stad als woon- en jongerenstad aantrekkelijk te maken. Stadswonen zet daarbij, ondersteund door de EUR, in op het concept kennisas Hoboken-Woudestein. Veel wetenschappers werken in Rotterdam, maar wonen buiten de stad, vaak zelfs buiten de regio. In haar HR-beleid zet de EUR in op het stimuleren van vestiging van haar medewerkers in Rotterdam. De beschikbaarheid van aantrekkelijke huisvesting voor midden en hogere inkomens vormt daarbij een voorwaarde. De relatie tussen EUR en stad zal langs de volgende lijnen worden uitgebouwd: • toepassing van onderzoeksresultaten in de vernieuwing van producten en diensten van Rotterdamse bedrijven en instellingen (kennistransfer) door studenten en wetenschappers op de themagebieden klimaat, sociale cohesie en identiteit, gezondheid, ondernemerschap en logistiek en transport; • bevordering van deelname en studiesucces van studenten uit Rotterdam, in het bijzonder van allochtone herkomst, onder meer door actieve samenwerking met het hbo; • vergroting van de aantrekkelijkheid van de stad en de zichtbaarheid van de EUR voor studenten, pas afgestudeerden en medewerkers door actief HR-beleid, de uitbouw van studentenhuisvesting en de vestiging van een centrum van universiteit en Erasmus MC in de binnenstad [...] Relatie Met De Stad Maatschappelijke valorisatie speelt zich in het geval van de EUR en de stad Rotterdam regelmatig dicht bij huis af. De stad is de academische werkplaats van de EUR, het ‘lab’ waar antwoorden gezocht worden op onderzoeksvragen. Primair betekent dit dat onze universiteit de vraagstukken en opgaven waarvoor de stad Rotterdam zich geplaatst ziet, (her)kent en dat er rondom cruciale thema’s bij voorkeur structurele verbindingen en netwerken met wetenschap(pers) en studenten tot stand komen. Zichtbaarheid en participatie van studenten, wetenschappelijk en ondersteunend personeel van de EUR in de stad, in sociale netwerken en in het bedrijfsleven versterken de onderlinge kennisuitwisseling en de ontwikkeling van netwerken om kennisuitwisseling plaats te laten vinden. Zo kan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar onderzoek continu afstemmen op de wensen en behoeften van stad en regio, en kunnen stad en regio nieuwe inzichten meenemen in hun beleid. Het ontwikkelen van incentives om deze uitwisseling tot stand te brengen is een belangrijke opgave voor de komende jaren. De aanwezigheid van de universiteit in Rotterdam draagt ook bij aan de aanwezigheid van hoogopgeleiden in de stad. Het behouden en aantrekken van hoogopgeleiden voor Rotterdam en haar regio draagt bij aan de economische valorisatie: het maakt Rotterdam aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. Komende jaren is dit een gezamenlijke opgave van universiteit en de gemeente Rotterdam."

Strategie UvT
"De universiteit functioneert in een maatschappelijke context. Het belang van een goede regionale verankering neemt toe. De UvT vindt haar samenwerkingspartners niet langer vooral in wetenschappelijke instellingen maar in toenemende mate tevens in het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Samenwerking betrof in het verleden vooral onderzoek. In toenemende mate vindt de UvT tevens samenwerkingspartners op het gebied van het onderwijs. De UvT zet deze lijn de komende tijd voort. Gemeente Tilburg. De samenwerking met de Gemeente Tilburg heeft vorm gekregen in het gemeenschappelijke programma Kennisconnectie, dat zich toespitst op stadspositionering en kennisvalorisatie. Belangrijke projecten op het gebied van stadspositionering zijn het uitvoeren van communicatiecampagnes en het verkennen van de mogelijkheden om activiteiten te huisvesten in de Spoorzone. Indien het komt tot het ontwikkelen van een congres- en conferentieaccommodatie in de Spoorzone, is het voor de UvT te overwegen om de daarbij passende activiteiten (activiteiten van TiasNimbas, universitaire congressen en de Brabantcollectie) daarnaar toe te verplaatsen. Projecten op het gebied van kennisvalorisatie zijn het instellen van een gemeentelijke makelaar voor kennistransfer, het faciliteren van starters en het acquireren van bedrijven in de dienstensector. Tilburg studentenstad Het imago van Tilburg als studentenstad is niet sterk. Universiteit en Gemeente zijn zich hiervan bewust en ontwikkelen activiteiten om hierin verbetering te brengen [...] Provincie Noord-Brabant Een van de beleidsprioriteiten van de Provincie Noord-Brabant is het versterken van de regionale kennisinfrastructuur. De UvT en de Provincie zijn met elkaar in gesprek over de wijze waarop de UvT daaraan de komende jaren een bijdrage kan leveren. De UvT zet daarbij in op versterking van voorzieningen ten behoeve van de dienstensector in Noord-Brabant en op versterking van excellentie, duurzaamheid en uitstraling van de Provincie door vestiging van prestigieuze onderwijsen onderzoeksvoorzieningen in Noord-Brabant. Brainport De UvT heeft zich in 2008 aangesloten bij het regionale netwerk Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuid-Oost Brabant waarin het internationale bedrijfsleven en de hoger onderwijsinstellingen die in de regio gevestigd zijn, samenwerken. De komende tijd wordt de samenwerking met Brainport verder uitgewerkt [...] Brainport. Zoals in par. II.3 reeds aangegeven heeft de UvT zich aangesloten bij het regionale netwerk Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuid-Oost Brabant waarin het internationale bedrijfsleven en de hoger onderwijsinstellingen die in de regio gevestigd zijn, samenwerken en dat gericht is op het versterken van de regionale kennisinfrastructuur. De UvT ziet Brainport als een krachtig vehikel voor valorisatie. De komende tijd wordt de samenwerking met Brainport verder uitgewerkt. Provincie Noord-Brabant. Een van de beleidsprioriteiten van de Provincie Noord-Brabant is het versterken van de regionale kennisinfrastructuur. Zoals in par II.3 reeds aangegeven, zijn UvT en Provincie met elkaar in gesprek over de wijze waarop de UvT daaraan de komende jaren een bijdrage kan leveren. De UvT zet daarbij in op versterking van voorzieningen ten behoeve van de dienstensector in Noord-Brabant en op versterking van de excellentie, duurzaamheid en uitstraling van de Provincie door vestiging van prestigieuze onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen in Noord- Brabant."

Strategie UVA
ls de regionale, nationale en internationale positie succesfactoren zijn, hebben de HvA en de UvA een uitstekende uitgangspositie. Ze zijn gevestigd in een wereldstad, want hoewel Amsterdam qua omvang in het niet valt bij New York of Beijing, is het een van de meest kosmopolitische steden ter wereld. Het karakteristieke sociale en culturele klimaat oefent al eeuwen een grote aantrekkingskracht uit op buitenlanders. Daarvan kunnen de UvA en de HvA nog veel meer profiteren [...] Bij de beoordeling van universiteit en hogeschool kijkt de samenleving steeds meer naar hun maatschappelijke en economische meerwaarde. De topinstellingen van de toekomst onderscheiden zich niet alleen door de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek, maar laten hun omgeving aantoonbaar meeprofiteren. De kennisinstelling die ertoe doet draagt bij aan de economische en culturele welvaart van de regio. En vice versa: een topinstelling gedijt beter in een bloeiende sociaal- economische omgeving. De OECD-review uit 2010 van de Amsterdamse regio als kenniseconomie, maakt duidelijk dat de Amsterdamse kennisinstellingen uitstekende kaarten hebben, maar dat er in het spel met overheid en bedrijfsleven nog veel valt te winnen. Mede daardoor heeft de Amsterdamse regio moeite om bovenin de lijst met Europese topsteden te blijven. Alleen als we er de komende jaren, samen met VU en andere kennisinstellingen, in slagen innovatie in producten, dienstverlening en cultuur op een hoger plan te tillen, kunnen we meedoen in de Champions League [...] Dat vraagt om samenwerking tussen alle Amsterdamse kennisinstellingen. De twee universiteiten en de hogescholen zullen meerjarenafspraken moeten maken met overheid en bedrijfsleven om gericht te investeren in een beperkt aantal speerpunten van (regionale) innovatie. Te denken valt daarbij aan de creatieve industrie (zoals design en gaming), e-science, life sciences, en niches in de markt van de financiële dienstverlening. De Amsterdam Economic Development Board is het platform waarin deze samenwerking gestalte gaat krijgen. Amsterdam Science Park en het Medical Business Park zijn over tien jaar verder ontwikkeld tot toplocaties waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in directe verbinding met elkaar tot bloei komen. [...] Toch wordt het belang van je verblijfplaats niet minder, integendeel. De nieuwe wereldburgers zijn lid van allerlei virtuele communities, maar hebben nog steeds behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek. Een arena voor het intellectuele debat, de geniale ingeving, het delen van kennis, de vernieuwende theorie. Deze paradox betekent dat de universiteit (research en applied sciences) van de 21e eeuw moet ambiëren een positie te verwerven als een van de intellectuele knooppunten van de wereld. Daarbij tellen niet alleen wetenschappelijke reputatie en arbeidsvoorwaarden, maar minstens evenzeer de maatschappelijke en culturele omgeving. UvA en HvA kunnen alleen zo’n ideeën-knooppunt zijn, als Amsterdam in de wereld geldt als plek van sociaal- economische vernieuwing en culturele inspiratie. In dit opzicht zijn universiteit, hogeschool en stad onlosmakelijk met elkaar verbonden: samen dingen ze naar een positie als hotspot van ideeën, cultuur, en gedachteuitwisseling [...] Met 70.000 studenten nu en 100.000 in 2020 zijn we in potentie een factor van formaat in het maatschappelijke leven van Amsterdam. Die kans kunnen we alleen verzilveren als leden van de onderwijscommunity daadwerkelijk deelnemen aan de Amsterdamse samenleving. Dat gebeurt al op veel manieren, maar we kunnen en moeten die deelname aanzienlijk vergroten en steviger in de Amsterdamse ondergrond verankeren [...] Gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen ontwikkelen een samenwerking waarmee optimaal van die mogelijkheden gebruikgemaakt wordt. Alle partijen profiteren daarvan: regionaal, landelijk én internationaal. Zo bundelen UvA en VU bijvoorbeeld hun krachten met het regionale bedrijfsleven en lokale overheden in de Economic Development Board Amsterdam, ter verdere ontwikkeling van een aantal kennisintensieve economische sleutelgebieden, te weten ICT, Creatieve Industrie, Financieel Zakelijke Dienstverlening, Life Sciences, Handel & Logistiek, Flowers & Food en Toerisme & Congressen Groei van het aantal samenwerkingsafspraken met bedrijfsleven en overheid op alle zeven sleutel- gebieden van de Metropoolregio Amsterdam t.o.v. 2010 [...] De Universiteit van Amsterdam ziet het als haar taak om vanuit onderwijs en onderzoek maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. De UvA stimuleert ondernemerschap onder studenten en wetenschappers en werkt aan de versterking van de kennis- en innovatieagenda van Amsterdam. Dat doet ze samen met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties, waaronder culturele instellingen en de overheid."

Strategie RU
"Samenwerking en synergie dragen ertoe bij dat de kenniseconomie in stad en regio, ook de Euregio, zich op basis van de kwaliteit van het universitaire onderzoek verder kan ontwikkelen. Het is een gezamenlijk belang dat Nijmegen een aantrekkelijke, want bruisende stad blijft voor nationale en internationale studenten en medewerkers. Dat stelt eisen aan huisvesting en aan voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Op elkaar afgestemde communicatie en marketing kunnen bijdragen aan wederzijdse profilering in eigen land, maar met name ook richting Duitsland en kunnen de bekendheid van universiteit en stad bevorderen"

Strategie RUG
"In de valorisatie kiest de RUG een profiel in samenwerking met bedrijven en overheden, waarbij een aantal grote maatschappelijke vragen wordt beantwoord. Bij deze valorisatie speelt met name ook de verbinding met de regio een belangrijke rol. De universiteit beschouwt dit onderzoek als een belangrijke maatschappelijke taak, die voortvloeit uit haar primaire taak voor onderwijs en onderzoek [...] De RUG is de universiteit van het Noorden. Internationaal georiënteerd, geworteld in de noordelijke samenleving. De verankering in de omgeving is sterk en komt op velerlei manieren tot uitdrukking. Akkoord van Groningen: De RUG werkt samen met de gemeente, de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen in wat het Akkoord van Groningen genoemd wordt. Gezamenlijke afspraken over de voorzieningen en de positionering van de stad Groningen als kennisstad (City of Talent). Onderwerpen zijn onder meer het creëren en aantrekken van nieuwe kennisinstellingen en kennisinitiatieven, het nemen van verkeersmaatregelen die de verschillende vestigingsgebieden in de stad bereikbaar houden, (internationale) studentenhuisvesting en ICT-voorzieningen op stadsniveau [...] In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland blijft de RUG intensief samenwerken met de overheden en de regionale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de ontwikkeling van de kennisintensieve bedrijvigheid mede vorm te geven"

Strategie UM
"We are a Dutch university with a foundation in the Province of Limburg and a particular role for the south of Netherlands and its neighbours in the Euregion. By joining forces with the Province of Limburg, the cities and the private and economic sector, we will be a leader in the economic, societal, demographic and infrastructural development of this region [...] And, last but not least, we will be the academic core of this region by being at the centre of culture, knowledge, economy and societal needs [...] In close collaboration with the Maastricht UMC+ and the Province of Limburg, we are an important actor in the regional economy by continuously bringing innovation to the economic structure of the region [...] In our own region, Limburg, covenants and agreements have created joint strategies with the Maastricht UMC+ and government authorities such as the Province of Limburg and the municipalities of Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen and Venlo. In a Euregional context, joint collaborations have been set up with Hasselt, Liege and Aachen (supported and financed by the Euregion Meuse-Rhine partners). These covenants and collaborations allow for the development of large initiatives and campuses that boost the regional economy enormously. Together with its regional partners and its partners across the border, Maastricht University is actively engaged in the triple helix initiatives that link knowledge to valorisation [...] Chemelot Campus: This campus, along with the High Tech Campus Eindhoven, is one of only two campuses in the south-eastern Netherlands that the government has designated as being ‘of national importance’. On this campus, Maastricht University and the Maastricht UMC+ work with our contractual partners, DSM and the Province of Limburg, to create an entirely new and open innovation area focused on the interface between chemical engineering, advanced bio-organic chemistry and biobased performance materials. It also creates good opportunities for expansion in fields such as performance materials, biobased materials, biotechnology and biosynthesis, and technologies that enable research and development. These expansions will occur in close collaboration with the High Tech Campus Eindhoven and Limburg economic development (L.E.D.) initiatives. Last but not least, Maastricht University will be the coordinating partner in involving other knowledge institutions such as the RWTH Aachen and the Eindhoven University of Technology to bring initiatives to the Chemelot Campus [...]  ‘Brainport 2020: Top Economy, Smart Society’ is a vision and a strategy along with a tangible implementation programme that has been developed for the southeast of the Netherlands, of which Limburg is a part, and that can help make the Dutch economy one of the world’s top five economies. The strengthening of the region lies in High-Tech Systems and Materials, Food, Automotive, Life-Tech/ Health, Design and Chemistry. World players, multinationals and small and medium-sized enterprises with strong export positions in these sectors are all located in the southeast Netherlands. A top five spot can only be achieved if the knowledge economy of the southeast Netherlands has the opportunity to grow to a position in the top three of Europe’s top technology regions and in the top ten on a global scale. The southeast Netherlands is current number nine in Europe and number 13 in the world. According to this strategy, the following goals will be met by 2020 (1) The region’s annual contribution to the gross national product will have risen by €40 billion to €136 billion. (2) Economic growth in the southeast Netherlands will be around three percent, double our country’s average (4) The southeast Netherlands will be heading for near full employment. The job market needs everyone, from knowledge workers and highly-educated technicians to manual-skilled workers and craftsmen [...]  internationalisation and collaboration with partners abroad demand a simultaneously strong position and roots in one’s own region. Through our covenants and agreements on joint strategies with the Maastricht UMC+, provincial and local government authorities and Brainport 2020, we demonstrate our awareness of the university’s importance as a large employer with great significance for the region’s structure (and the strengthening of this structure) [...] The Maastricht University and Maastricht UMC+ environments are, of course, not only international; we need to define our national and regional positions as well. After all, internationalisation and collaboration with partners abroad demand a simultaneously strong position and roots in one’s own region. Through our covenants and agreements on joint strategies with the Maastricht UMC+ and government authorities, we demonstrate our awareness of the university’s importance as a large employer with great significance for the region’s structure (and the strengthening of this structure). The figures speak for themselves: €800 million in turnover is directly attributable to the activities of Maastricht University and the Maastricht UMC+. The total number of employees stands at 9,000; the number of students, including PhD candidates, amounts to more than 15,000. Studies, like a recent report by the Netherlands Organization for Applied Scientific Research, show that our students are responsible for an average expenditure of €25,000 per year. Maastricht University and the Maastricht UMC+ are thus indisputably vital branches of Limburg’s economy. Maastricht University’s investments in the development of the Maastricht Health Campus will further boost the region’s economic structure. This goes hand in hand with the foundation of the CHEMaterial Campus, where Maastricht University has started teaching and research activities. We are working on the Capital of Culture project together with the Province of Limburg, the City of Maastricht and other knowledge institutes like Hogeschool Zuyd. The academic education in supply chain management and health food innovation at Campus Venlo builds on our strengths in this area."

Strategie TUE
"Ze staat bekend om haar grote wetenschappelijke én maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de concurrentiepositie van Brainport Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie [...] Zij onderscheidt zich door nauwe banden met de hightech industrie in haar omgeving en door een uitstekende relatie met lokale, provinciale en nationale overheden [...] Begin 2011 heeft de Brainportregio Zuidoost-Nederland haar Strategie 2020 gepresenteerd. De doelstelling en ambitie van Brainport 2020 is te behoren tot de top 3 van economieën in Europa en de top 10 van de wereld, door de bestaande topclusters te versterken en met elkaar te verbinden, door samen te werken met alle regionale netwerken en door het doorontwikkelen van nieuwe clusters, zoals slimme mobiliteit, energie en slimme zorg. De TU/e heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Brainportstrategie en participeert vanzelfsprekend in het aan de strategie gekoppelde uitvoeringsprogramma."

Strategie TUD
"Versterken van Medical Delta de strategische regionale samenwerking op het gebied van gezondheid"

Strategie UU
"In de volgende hoofdstukken wordt de strategie voor de periode 2009-2013 nader uitgewerkt langs zeven hoofdlijnen: 3. Een prominente rol spelen in de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio [...] Utrecht Kennisstad Partner in economische en sociaal-culturele ontwikkeling [...] De universiteit is actief participant in Utrechtse culturele activiteiten. Doelstellingen:
  1. De universiteit draagt nog meer bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland en in het bijzonder in de regio Utrecht. De universiteit geeft samen met de partners stad en provincie invulling aan het concept ‘Utrecht Kennisstad’ uit de kabinetsnota Randstad. De universiteit en De Uithof-partners (het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht) zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Initiatieven als het Aarde & Klimaatcentrum, Gaming, Life Sciences en Zorgvernieuwing zorgen voor een sterke aantrekkingskracht voor het ontwikkelen en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Het Science Park De Uithof wordt verder tot ontwikkeling gebracht en de universiteit neemt daarin, samen met het umc Utrecht en de Hogeschool Utrecht, het voortouw. Op de gebieden Life Sciences en Sustainable Development (Ruimte en Duurzaamheid) is er reeds een krachtige concentratie van activiteiten, dat zijn ook de inhoudelijke speerpunten voor de ontwikkeling. Samen met de gemeente en provincie is het fundament gelegd De Uithof te laten uitgroeien tot een dynamisch Science Park dat een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor commerciële en publieke kennispartners, zoals nu al bijvoorbeeld het geval is met TNO. Nu gaat het er om de ontwikkeling te versnellen; hiervoor is voortgezette actieve steun vanuit provincie en gemeente nodig. Een beheersorganisatie voor De Uithof/Science Park zal worden opgebouwd. Deze organisatie zal zich bezig houden met het aantrekken en vestigen van hoogwaardige kennisintensieve bedrijven in De Uithof binnen inhoudelijke kaders gesteld door de partners en de mogelijkheden in het bestemmingsplan. De universiteit zal, als grondeigenaar in een dergelijke organisatie, een belangrijke positie innemen en van daaruit samen werken met het umc Utrecht, stad en provincie en de Hogeschool Utrecht
  2. De universiteit draagt wezenlijk bij aan de ontwikkeling in stad en regio en maakt deze relatie beter zichtbaar. De universiteit heeft in de afgelopen jaren een groeiende bijdrage geleverd aan de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van stad en regio, samen met partners als de gemeente Utrecht, de provincie, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze rol past bij de statuur van een vooraanstaande universiteit met de veelzijdige faculteiten Geesteswetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (recht- en bestuurprojecten) en Geowetenschappen. De universiteit gaat een commitment aan om de viering van de Vrede van Utrecht tot een succes te maken en om voor Utrecht het predikaat Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen. De universiteit zorgt er ook voor dat studenten, medewerkers en bewoners, maar ook provincie, stad en andere partners een duidelijk aanspreekpunt hebben. Daartoe worden de activiteiten van de universiteit ten aanzien van cultuur en wetenschapsvoorlichting effectiever georganiseerd. Actielijnen:  1. Bundelen van Studium Generale, het Cultuurcentrum Parnassos en het Universiteitsmuseum in een universitair centrum voor wetenschap en cultuur;  2. Ondersteunen van de voorbereiding van de viering Vrede van Utrecht / Utrecht Culturele Hoofdstad Europa 2018;  3. Bijdragen in stad en regio aan sociaal-economische en maatschappelijk activiteiten en ontwikkeling. Indicatoren: 1. Het aantal bezoekers van door de universiteit georganiseerde culturele activiteiten is gestegen met 10%; 2. De gekapitaliseerde bijdrage van Utrechtse onderzoekers ten bate van regionale overheden, bedrijven en instellingen is gestegen met 15%
  3. De regionale stakeholders, in het bijzonder de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht, ondersteunen de universiteit actief bij haar positionering als speler op wereldniveau. De universiteit krijgt te maken met (inter)nationale competitie en een sterke support vanuit de regio is dan een voordeel. De universiteit levert, samen met haar partners het umc Utrecht en de Hogeschool Utrecht, een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en economische ontwikkeling van stad en regio. Meer dan 20.000 medewerkers en meer dan 50.000 studenten van deze kennisinstellingen geven een forse impuls aan de welvaart. De universiteit is door haar activiteiten en de spin-off hiervan, een belangrijke motor voor economische en sociaal-culturele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat stad en regio zich mede verantwoordelijk weten voor de universiteit en zich in hun beleid daarop richten zoals de universiteit dat omgekeerd ook doet. De universiteit gaat meer energie steken in het over het voetlicht brengen van de unieke waarde van de universiteit voor de regio bij regionale politieke vertegenwoordigers en bestuurders. Het gaat erom de wederzijdse winst in beeld te brengen die te behalen valt bij een sterk gezamenlijk optrekken om de stad en de regio goed op de kaart te zetten en daarbij aan te sluiten op de kansen die geboden worden in het kader van de ontwikkeling ‘Utrecht Kennisstad’ binnen de Randstad. Met de gemeente en de provincie wordt hiertoe een omvattend convenant afgesloten om de brede samenwerking te expliciteren. Actielijnen: 1 Meer financiële steun verwerven voor universitaire activiteiten met plaatselijke en regionale waarde.  2 Een breed convenant afsluiten tussen stad, provincie en universiteit.  3 De waarde van de universiteit voor stad en regio in kaart brengen. Indicatoren:1. Grotere actieve participatie aan de universiteit vanuit de regio in bestuurlijke en materiële zin. 2. Samen met provincie, stad en andere kennisinstellingen (in het bijzonder het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht) is een actieplan voor de invulling concept ‘Utrecht Kennisstad’ in uitvoering gebracht en zijn een aantal resultaten hiervan behaald."

Strategie Hanzehogeschool
"Vanuit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze, innovatieve hogeschool nodig heeft. Die rol neemt de hogeschool op zich, bijvoorbeeld door voluit te participeren in de Noordelijke speerpunten Healthy Ageing en Energie [...] Deelnemen, zoals de stad Groningen ooit deelnam aan de middeleeuwse Hanze in het economisch belang van de regio, zo streeft de Hanzehogeschool Groningen nu naar internationale samenwerking in het belang van de regio. Betekenisvol voor de regio. Als kennisinstelling speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio. Door de keuze voor de zes kenniscentra en de bijbehorende lectoraten heeft de hogeschool een duidelijke keuze gemaakt in de kansrijke sectoren die we gaan stimuleren. Naast de focus op de zes domeinen van de kenniscentra staan twee thema's de komende jaren centraal: Healthy Ageing en Energie. De Hanzehogeschool Groningen werkt aan de toekomst van de regio. Dat betekent dat we in het onderwijs- en onderzoeksaanbod inspelen op kansen voor de toekomst. Het betekent ook dat we op verschillende niveaus samenwerken met diverse partijen uit het Noorden: bedrijven, instellingen, overheid. Een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking is de bundeling van krachten in het Akkoord van Groningen. Hogeschool, universiteit, universitair medisch centrum en gemeente werken daarin samen aan het versterken van de functie van Groningen als City of Talent [...] Onze identiteit motiveert ons een bijdrage te leveren aan de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving vanuit een Europees perspectief, door studenten op te leiden tot innovatieve professionals. Door het beroepsniveau van werkenden met deeltijdopleidingen en cursussen te verhogen naar hbo-niveau of vanuit een hbo-achtergrond verder te verdiepen. Door bedrijven en instellingen van dienst te zijn bij het oplossen van vraagstukken met praktijkgericht onderzoek op diverse niveaus, variërend van stageopdrachten van professionals in spé tot hoogwaardig onderzoek door lectoren. Door aan te sluiten bij de sterke punten van de regio die een groter dan regionaal belang hebben. En door samenwerking te zoeken met internationale partnerinstellingen die onze regionale en nationale functie versterken [...] Maar ook een positie waarin de verbondenheid met de regio centraal staat. Een regio die zich wil ontwikkelen tot een vitale kenniseconomie. Vanuit sterke thema's als Healthy Ageing en Energie, een goede bereikbaarheid en een gunstig woon- en werkklimaat. De Hanzehogeschool Groningen levert aan deze regionale ambitie een bijdrage en kiest ervoor om daarbij te focussen op kwaliteit. De hogeschool draagt zo bij aan een versterking van de economie en een verhoging van het scholingsniveau en ondersteunt daarmee de ontwikkeling naar een vergrote vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio.Door te koersen op kwaliteit versterkt de hogeschool haar aantrekkingskracht op studenten van buiten de directe regio en kunnen we onze positie als brede kennisinstelling voor de regio blijven behouden. De keuze voor kwaliteit past uitstekend bij het beeld dat de stad Groningen, centrum van de Noordelijke regio én studiestad, wil uitstralen: Groningen, City of Talent [...] Prestatie-indicatoren: (5) Aantal deelnames in grote regionale projecten met intensief contact met bedrijven en instellingen [...] Schools en kenniscentra krijgen de opdracht aan te sluiten bij de regionale vraag, onder andere met stage- en afstudeeropdrachten en het ontwikkelen van onderzoekslijnen. De succesvolle projecten “Versterking Bedrijfsvoering MKB” en “Versterking Ondernemerschap Recreatief-toeristische sector”, waarin HanzeConnect samenwerkt met het MKB krijgen een vervolg onder de paraplu van één of meer kenniscentra. Het doel is de samenwerking met het MKB te verdiepen en te verrijken met innovatieve en voor de sector kansrijke projecten."

Strategie Windesheim Hogeschool
"De kennisinstelling manifesteert zich, mede door het partnerschap met de VU en anderen, nationaal en internationaal en is tegelijkertijd sterk verankerd in de regio. Die regionale verankering krijgt mede vorm doordat Windesheim actief deelneemt aan en investeert in regionale samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt. Samen met andere onderwijsinstellingen in de keten, bedrijven, instellingen, overheden en organisaties op het gebied van werk en inkomen worden diensten verleend gericht op het verhogen van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking en het versterken van de innovatieve kracht van de kenniseconomie in de regio" [...] Een bijzondere categorie zijn de samenwerkingsrelaties met de omliggende hogescholen. Daarbij is er immers niet zozeer sprake van een zelf gekozen samenwerking, maar van de wens en zelfs de noodzaak om tot afstemming in de regio te komen. Belangrijke, wat grotere hogescholen waarmee in dit verband actief afstemming wordt gezocht zijn Saxion Hogescholen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen.

Strategie InHolland
"Inholland heeft een groot netwerk van onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven, dat zij actief betrekt bij haar activiteiten. In de diverse regio’s pleegt de hogeschool intensief overleg met de ROC’s en scholen voor voortgezet onderwijs om de aansluiting van onderwijsprogramma’s voor studenten te optimaliseren. Dit geldt eveneens voor universiteiten waar de hogeschool afstemming mee pleegt omtrent doorstroomarrangementen [...] Uitbouw van de regionale loketten: in elke regio is Inholland vertegenwoordigd met een loket waar bedrijven en instellingen terecht kunnen met hun scholingsvragen. In de komende jaren zullen deze loketten uitgroeien tot centra die pro-actief bedrijven en instellingen benaderen om hun vraag om professionalisering te inventarisere."

Strategie Saxion
"Het onderwijs- en onderzoeksaanbod van Saxion blijft daarom een regionale afspiegeling van de kennisbehoefte van ondernemers, instellingen en overheden. Accenten in het provinciaal (Overijssel en Gelderland), regionaal (Stedendriehoek, Regio Twente) en stedelijk economische beleid sluiten naadloos aan op Saxion. We vinden elkaar in thema’s als innovatie, werkgelegenheid, talentontwikkeling, vestigingsklimaat en bereikbaarheid [...] ‘Meer technici!’, is een duidelijk statement van ondernemers in (Oost-) Nederland die wij ons aantrekken. Deze vindt ook bijval in het advies van de Sectorale Verkenningscommissie HBOTechniek, de Human Capital Agenda’s van de Topsectoren van het Ministerie Economie Innovatie en Landbouw en het Masterplan Bèta en Technologie. Er is een forse impuls nodig voor het opleiden van technisch onderlegde werknemers. Wil HTSM als inhoudelijk zwaartepunt groeikans hebben, dan hebben we mensen nodig met een technische opleiding en/ of affiniteit met techniek. Naast een opkomende vervangingsvraag zijn het ook nieuwe technologische ontwikkelingen die om meer professionals met een actueel technisch inzicht vragen. Die vraag kan vervuld worden via technische opleidingen, maar ook via snijvlakopleidingen en componenten van technische opleidingen in andere opleidingen. Om in de toekomst over voldoende technisch georiënteerd personeel te beschikken, heeft Saxion het initiatief genomen tot een Centre of Expertise Techniekonderwijs. Saxion investeert samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid in een leeromgeving die jongeren aanspreekt op hun (latente) interesse voor techniek. Saxion spreekt vanuit deze interesse het talent aan en ontwikkelt dit tot competentie. Hun studiesucces is essentieel. Om het gewenste continuüm van basisonderwijs tot en met ‘werk in de techniek’ te realiseren, is investering in een ketenbenadering van techniek noodzakelijk. Het bedrijfsleven heeft hier een belangrijke sturende, uitvoerende en faciliterende taak. De vraag naar meer technisch onderlegd personeel van het bedrijfsleven is immers leidend. Het Centre of Expertise Techniekonderwijs beoogt een centraal kennisknooppunt te zijn, waar de belangen van onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Enerzijds is er de wens van het onderwijs om jongeren een brede kennisbasis te geven, anderzijds gaat het om de vraag van het bedrijfsleven naar state-of-art kenniswerkers. Omdat de provincie en de regio’s cofinancier zijn c.q. worden, doet Saxion een dringend beroep op het ministerie om de benodigde gelden beschikbaar te stellen. Die vormen dan de opmaat voor een beroep op Europese financiering [...] Het inhoudelijk zwaartepunt High Tech Systemen en Materialen (HTSM) versterken we door expertise, capaciteit en faciliteiten te bundelen. Techniek neemt in veel sectoren een centrale plaats in en wordt steeds complexer. Dit vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende disciplines. Saxion trekt samen op met ondernemers, opdrachtgevers, overheden en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland. Zij ondersteunen onze roadmap, waarmee we provinciale en nationale overheden overtuigen om een Centre of Expertise HTSM te faciliteren met middelen. Dit Centre of Expertise fungeert als een poort voor (consortia van) bedrijven die vraagstukken, expertise en technologie inbrengen; wisselt met bedrijven kennis en uitvoeringscapaciteit (in studenten, lectoren en docenten) uit, waardoor nieuwe producten, diensten, processen en markten worden ontwikkeld; legt een verbinding naar de expertise en de capaciteit van ROC’s (Centra voor Innovatief Vakmanschap) en universiteiten; vormt een verbinding naar broedplaatsen voor nieuw en startend ondernemerschap (zoals Kennispark), in het bijzonder starters die zich bezighouden met het ontwikkelen en produceren van nieuwe toepassingen van technologie of de adoptie van deze toepassingen. Het Centre beschikt over state-of-art technologische faciliteiten en is een openbare hightech innovatiewerkplaats waar ondernemers (groot, midden, klein), lectoren, docenten, studenten, starters en kunstenaars hun ideeën of concepten letterlijk tastbaar kunnen maken. Het Centre vormt de kweekvijver voor inhoudelijke impulsen vanuit de meerjarige onderzoeksprojecten in huidige bachelor- en masterprogramma’s. Bedrijven die studenten het beste kunnen bieden, direct gelieerd aan de praktijk (uitdagend, innoverend en zo mogelijk internationaal), zijn favoriet [...] Uitwerking van de valorisatieagenda doen we samen met de Universiteit Twente en Kennispark Twente in het valorisatieprogramma project Koploper aan de A1, dat ondernemende initiatieven van onze (oud-)studenten ondersteunt en verbreedt. Net zo belangrijk voor deze creatieve processen is structurele samenwerking tussen opleidingen, kenniscentra, bedrijfsleven en overheden. Uitgangspunt is dat de vragen uit het professionele veld komen, zodat de ontwikkelde kennis toepasbaar en daarmee van waarde is. Een kritische factor is de duurzaamheid van de verbindingen tussen de partners en (andere) stakeholders. Kennisvalorisatie vraagt een langdurige en nietvrijblijvende verbintenis, waarbij de investeringen de moeite waard zijn. In de regio werkt Saxion via Kennispark aan intensivering van de samenwerking met bedrijven en instellingen, zodat er een actief en compleet ecosysteem ontstaat [...] Resultaten: (3) De bouwstenen voor een leeromgeving waarin technisch talent goed gedijt, worden vanuit de gehele regionale onderwijskolom ontwikkeld in het Centre of Expertise Techniekonderwijs; (4) Technologische innovatie komt tot stand via het Centre of Expertise HTSM in samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden;"

Strategie NHL
"Duurzame samenleving Onze hogeschool heeft tijdens haar bestaan een grote bijdrage geleverd aan het niveau van de beroepsbevolking. In het bijzonder van die in het noorden van ons land. De economie in Noord-Nederland heeft de afgelopen decennia mede hierdoor de achterstand op het midden en westen van het land grotendeels kunnen inlopen. Maar er is nog steeds een wereld te winnen in economisch en maatschappelijk opzicht. We spreken in dat verband van de noodzakelijke transitie van (Noord-) Nederland naar een duurzame samenleving die volwaardig deelneemt aan de mondiale economie. Innovatieve professionals De economische, sociale en ecologische modernisering die hiervoor nodig is, zal Noord- Nederland zelf moeten aanpakken. De hoger onderwijsinstellingen kunnen daarbij helpen door de professionals op te leiden die deze modernisering gestalte geven en door kennis over te dragen aan maatschappelijke partners en aan het - veelal kleinschalige - bedrijfsleven in onze regio. Daarbij gaat het ook om nieuw kader dat ingezet kan worden op de plekken die vrij komen. Door de sterke uitstroom van personeel die de komende tijd zal plaatsvinden als gevolg van de vergrijzing, is hier een grote opgave te vervullen."

Strategie HVA
"ls de regionale, nationale en internationale positie succesfactoren zijn, hebben de HvA en de UvA een uitstekende uitgangspositie. Ze zijn gevestigd in een wereldstad, want hoewel Amsterdam qua omvang in het niet valt bij New York of Beijing, is het een van de meest kosmopolitische steden ter wereld. Het karakteristieke sociale en culturele klimaat oefent al eeuwen een grote aantrekkingskracht uit op buitenlanders. Daarvan kunnen de UvA en de HvA nog veel meer profiteren [...] Bij de beoordeling van universiteit en hogeschool kijkt de samenleving steeds meer naar hun maatschappelijke en economische meerwaarde. De topinstellingen van de toekomst onderscheiden zich niet alleen door de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek, maar laten hun omgeving aantoonbaar meeprofiteren. De kennisinstelling die ertoe doet draagt bij aan de economische en culturele welvaart van de regio. En vice versa: een topinstelling gedijt beter in een bloeiende sociaal- economische omgeving. De OECD-review uit 2010 van de Amsterdamse regio als kenniseconomie, maakt duidelijk dat de Amsterdamse kennisinstellingen uitstekende kaarten hebben, maar dat er in het spel met overheid en bedrijfsleven nog veel valt te winnen. Mede daardoor heeft de Amsterdamse regio moeite om bovenin de lijst met Europese topsteden te blijven. Alleen als we er de komende jaren, samen met VU en andere kennisinstellingen, in slagen innovatie in producten, dienstverlening en cultuur op een hoger plan te tillen, kunnen we meedoen in de Champions League [...] Dat vraagt om samenwerking tussen alle Amsterdamse kennisinstellingen. De twee universiteiten en de hogescholen zullen meerjarenafspraken moeten maken met overheid en bedrijfsleven om gericht te investeren in een beperkt aantal speerpunten van (regionale) innovatie. Te denken valt daarbij aan de creatieve industrie (zoals design en gaming), e-science, life sciences, en niches in de markt van de financiële dienstverlening. De Amsterdam Economic Development Board is het platform waarin deze samenwerking gestalte gaat krijgen. Amsterdam Science Park en het Medical Business Park zijn over tien jaar verder ontwikkeld tot toplocaties waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in directe verbinding met elkaar tot bloei komen. [...] Toch wordt het belang van je verblijfplaats niet minder, integendeel. De nieuwe wereldburgers zijn lid van allerlei virtuele communities, maar hebben nog steeds behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek. Een arena voor het intellectuele debat, de geniale ingeving, het delen van kennis, de vernieuwende theorie. Deze paradox betekent dat de universiteit (research en applied sciences) van de 21e eeuw moet ambiëren een positie te verwerven als een van de intellectuele knooppunten van de wereld. Daarbij tellen niet alleen wetenschappelijke reputatie en arbeidsvoorwaarden, maar minstens evenzeer de maatschappelijke en culturele omgeving. UvA en HvA kunnen alleen zo’n ideeën-knooppunt zijn, als Amsterdam in de wereld geldt als plek van sociaal- economische vernieuwing en culturele inspiratie. In dit opzicht zijn universiteit, hogeschool en stad onlosmakelijk met elkaar verbonden: samen dingen ze naar een positie als hotspot van ideeën, cultuur, en gedachteuitwisseling [...] Met 70.000 studenten nu en 100.000 in 2020 zijn we in potentie een factor van formaat in het maatschappelijke leven van Amsterdam. Die kans kunnen we alleen verzilveren als leden van de onderwijscommunity daadwerkelijk deelnemen aan de Amsterdamse samenleving. Dat gebeurt al op veel manieren, maar we kunnen en moeten die deelname aanzienlijk vergroten en steviger in de Amsterdamse ondergrond verankeren [...] Onderzoek is een belangrijke verbinding tussen de HvA, de UvA en de regio. Het onderzoek van UvA en HvA genereert kennis en inzichten, maar levert ook toepasbare producten, innovatieve ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de samenleving in de regio Amsterdam. De HvA zet de komende jaren samen met bedrijven en instellingen in op de doorontwikkeling van onderzoeksprogramma’s met focus en van substantiële omvang om te komen tot een krachtig onderzoeksprofiel ten dienste van de ontwikkeling van de regio. De zichtbaarheid van deze onderzoekscapaciteit maakt ook dat het werkveld eerder met vragen bij de HvA zal aankloppen [...] Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medewerkers en studenten van de HvA associëren zich graag met een organisatie die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met ruim 42.000 studenten, meer dan 80 opleidingen en verschillende onderzoekscentra heeft de HvA een grote impact op de economische, culturele en sociale ontwikkeling van Amsterdam en de Amsterdammers. De HvA is zich van deze impact bewust [...] Het onderwijs dat de HvA aanbiedt, sluit aantoonbaar aan bij behoeften uit de (regionale) samenleving en bij actuele ontwikkelingen. We hebben ons nadrukkelijk verbonden aan de ambities van de gemeente Amsterdam en gelden in de Amsterdamse aanpak als belangrijke partner, samen met de corporaties. Dat blijkt op verschillende manieren: in stages, projecten en door vrijwilligerswerk, in de Amsterdamse Wijkaanpak in het kader van het landelijke krachtwijkenproject, in de ambities voor maatschappelijke activatie van achterstandsgroepen via cultuur en sporten spelactiviteiten en in de Academie van de Stad. Onze studenten weten dat de HvA haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Zij merken dat ook aan de manier waarop deze verantwoordelijkheid in het onderwijs is geïntegreerd [...] Streefwaarden in 2014: (2) is het aantal samenwerkingsafspraken met bedrijfsleven en overheid op de zeven sleutelgebieden voor Metropoolregio Amsterdam ten opzichte van 2010 gegroeid"

Strategie Haagse Hogeschool
"De interactie met de regio vormt een belangrijke pijler van de hogeschool. Het grootste deel van haar studentenpopulatie komt uit de regio en dat geldt evenzeer voor de meeste van haar externe partners uit bedrijven, instellingen, organisaties, rijksoverheid en gemeentelijke overheden. " Per 1 januari 2009 is De Haagse Hogeschool lid van The Hague Academic Coalition. De geografie van de regio en de positionering van De Haagse Hogeschool daarbinnen maken van haar een grote stadshogeschool. Die rol komt op vele manieren tot uitdrukking. Studenten en docenten hebben door middel van stages en afstudeeractiviteiten nauwe banden met instellingen, ministeries, lagere overheden en bedrijven en ook de onderzoeksactiviteiten van de lectoraten zijn veelal gericht op lokale en regionale vraagstukken [...] De RegioRegisseur versterkt de bijzondere positie van de hogeschool in de regio. Als intermediair voor de kennistransfer worden jaarlijks honderden kennisvragen vanuit bedrijven en instellingen verbonden aan studenten, docenten en lectoren van onze hogeschool. De nauwe samenwerking met onderwijspartners vergroot de regionale mogelijkheden en de betekenis van de regisseur. In de komende jaren ontwikkelt de RegioRegisseur zich verder als hét kennisloket in onze regio [...] Opbrengsten: De RegioRegisseur bouwt, in samenwerking met haar partners, haar positie in de regionale kennistransfer verder uit.

Strategie HAN
"Het regionale economische beleid wordt in toenemende mate geënt op het landelijke topsectorenbeleid. Regio’s stellen zich de vraag in welke sectoren ze sterk zijn en met welke sectoren ze zich binnen dit beleid willen profileren. Een eerste analyse van de economische agenda’s van de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem- Nijmegen, de kerngemeentes Arnhem, Nijmegen en Doetinchem, de ‘Exzellenz’-clusters in Nordrhein- Westfalen, het kaderprogramma Horizon 2020 en de eigen sterktes van de HAN heeft geleid tot een eerste, voorlopige keuze voor sectorale speerpunten: High Tech Systemen en Materialen, Chemie, Energie- en Milieutechnologie, Creatieve Industrie, Life Sciences & Health, Logistiek en Food. Naast deze economische sectoren hebben we daarbij ook een keuze gemaakt voor enkele maatschappelijk relevante topsectoren: Zorg & Welzijn, Sport en Onderwijs [...] Vraagsturing vanuit de sector staat bij de ontwikkeling van een speerpunt centraal. Nauwe samenwerking met regionale bedrijven(platforms)/instellingen, overheden en andere publieke organisaties is een voorwaarde voor succes. Middels onder andere de verbinding van de speerpunten met het project ‘Gelderland valoriseert!’, de netwerkorganisatie Zorgalliantie en het HAN Smart Business Centre worden hiervoor de nodige condities geschapen. Niet alle opleidingen, kenniscentra en individuele lectoraten zullen in eerste instantie in gelijke mate verbonden zijn aan de speerpunten. Naarmate speerpunten zich verder ontwikkelen zal de bijdrage van onderwijs en onderzoek, ook vanuit de breedte maar zonder deze te verliezen, toenemen [...] Docenten en onderzoekers onderstrepen het grote belang van een goed scholingsaanbod voor werkenden in de regio en dat de HAN beter zou kunnen anticiperen op regionale ontwikkelingen. Vergroting van onze bijdragen aan kennisvalorisatie en innovatie is daarbij wenselijk [...] Ten slotte sluiten we zoveel mogelijk aan bij regionale voorzieningen voor innovatie en ontwikkeling, zoals de Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). Een goed voorbeeld van hoe dat kan, is het Kenniscentrum in de Achterhoek, waarin we samenwerken met de gemeente Doetinchem en met het regionale opleidingencentrum het Graafschap College. Dit centrum profileert zich als toegankelijk transferpunt van kennis voor zowel individuele cursisten als groepen, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Voor een aantal (economische) bacheloropleidingen kunnen studenten in de komende periode daar het eerste halfjaar van hun propedeuse volgen [...] belangrijke instrumenten voor kennisvalorisatie vanuit het beroepsonderwijs zijn de stage- en afstudeeropdrachten. Door middel van deze opdrachten worden de nieuwste inzichten uit onderwijs en onderzoek door onze studenten naar en in de beroepspraktijk gebracht. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde innovatiecenters zoals die onder andere in de Achterhoek gestalte krijgen. Wisselende groepen studenten werken vanuit deze centra, onder leiding van een alumnus, in stage- en afstudeeropdrachten continu aan praktijkproblemen en innovaties die door een bedrijf of bedrijven zijn ingebracht.  De komende periode gaan we de kennisvalorisatie mede op basis van de resultaten van het onderzoek van professor Iske verder ontwikkelen en ons daarop onderscheiden. Motor daarvoor is het omvangrijke project ‘Gelderland valoriseert!’ dat loopt van 2012 tot en met 2017 en waarvan de HAN penvoerder is. Hierin hebben een aantal kennisinstellingen (HAN, ArtEZ en RU), bedrijven en overheden – met name de provincie Gelderland – hun krachten gebundeld voor meer innovaties en werkgelegenheid in de regio en de opbouw van een regionale valorisatie-infrastructuur. Het gaat in eerste instantie om regionale samenwerking binnen en tussen de topsectoren Creatieve industrie, Chemie en Energie [...] Wat gaan we doen? (1) We professionaliseren onze valorisatie-infrastructuur in nauwe samenwerking met de andere partners in ‘Gelderland valoriseert!’. Met ondernemers, kennisinstellingen en overheden bouwen we gezamenlijk aan het Gelderse Valorisatienetwerk; (2) We streven niet naar groei in aantal mensen en middelen maar vooral naar verbetering van de kwaliteit: betere verankering van valorisatie in instelling en regio, versterking van de vraagsturing en transparantie, effectievere en slimmere verbinding van onze valorisatievoorzieningen en -activiteiten en opvulling van witte vlekken. "

Strategie Hogeschool Utrecht
"De aandacht voor regionale samenhang en ontwikkeling is versterkt. De regio Utrecht is een van de vleugels van de Randstad en in de economische structuur van Nederland een van de toppers. Sterke kanten van de regio zijn het hoge opleidingsniveau, intensieve arbeidsparticipatie, hoog Bruto Regionaal Product, grote omvang van de creatieve klasse, kwaliteit van infrastructuur voor zorgeconomie, creatieve industrie en zakelijke dienstverlening. Duurzaamheid en de fysieke, sociale en culturele grootstedelijke vraagstukken zijn de belangrijkste uitdagingen. In de regio Utrecht zijn de samenwerkingsverbanden tussen de HU, het openbaar bestuur (gemeenten Utrecht en Amersfoort en provincie) en de andere kennisorganisaties (UU, UMCU, HKU, ROC’s, voortgezet onderwijs, primair onderwijs) versterkt. De Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) bleek hiervoor een belangrijk vehikel. Steeds meer is ook de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Uithof als Business & Science Park centraal komen te staan. [...] Impact hebben in de regio door hoogwaardig onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek aan te bieden is de kerntaak van de HU"[...] Ook de zichtbaarheid van het onderzoek in de regionale netwerken van bedrijven, organisaties en instellingen is een knelpunt. Investeren in samenwerken en ons daarop organiseren door stakeholders aan ons te binden blijft een belangrijke opgave. "

Strategie Hogeschool Zeeland
"Onze hogeschool biedt innovatief, marktgeoriënteerd en persoonlijk HBO-onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor haar studenten uit Zuidwest Nederland en daarbuiten. Wij zijn nauw betrokken bij ontwikkelingen in Zuidwest Nederland en stimuleren betrokkenheid van onze stakeholders bij het onderwijs [...] Kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in Zuidwest Nederland [...] Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek gericht op maatschappelijke en economische speerpunten in Zuidwest Nederland [...] "Bij ons werken gemotiveerde mensen die van hun vak en professie houden en die weten dat zij alleen door samenwerking de visie en missie van de HZ kunnen realiseren. Onze medewerkers beseffen dat samenwerking met bedrijfsleven en overheid dé manier is om een effectieve bijdrage aan de regio Zuidwest Nederland en Nederland te leveren en nemen daartoe het initiatief."

Strategie Avans
"Avans wil sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Vanuit deze missie is onze ambitie: de kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat. Avans wil een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio [...] Vanuit deze missie is onze ambitie de kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat [...] Regionaal duurzaam verankerd In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop Avans Hogeschool inspeelt op sociaal-economische en culturele ontwikkelingen en thema’s in de regio. [...] Indicatoren: Elke academie participeert in tenminste 3 projecten in de regio of vestigingsgemeente t.b.v. de realisatie van sociaaleconomische plannen. Deze projecten kenmerken zich als innovatief, maatschappelijk verantwoord en duurzaam [...] Praktijkgericht onderzoek In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop wij vanuit onderzoek, lectoraten en expertisecentra een partner kunnen zijn voor organisaties in de regio (beantwoorden van vragen) en een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van het beroep [...] Met onze studenten, medewerkers en lectoren werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Avans Hogeschool is daarin ook – in interactie met de beroepspraktijk – een belangrijke maatschappelijke speler op het terrein van praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie. Onze lectoren, docenten en studenten zijn daarbij de verbinding naar het MKB, grotere bedrijven en publieke instellingen in de regio en maatschappelijke organisaties buiten de regio

Strategie Fontys Hogeschool
"Clustering omwille van innovatiekracht. Innovatie wordt gerealiseerd op het snijvlak van disciplines. Hierom, en om versnippering tegen te gaan, wordt het onderzoek van de instituten steeds meer ondergebracht in overstijgende multidisciplinaire themaprogramma’s, met een herkenbare bijdrage van de betrokken instituten. Dit kan op domeinniveau zijn, maar ook in een samenwerkingsverband van een aantal instituten over de grenzen van een domein heen. Deze themaprogramma’s strekken zich over een langere periode uit en kennen een behoorlijke omvang. Ze zijn ingebed in (regionale) netwerken van onderwijs, bedrijfsleven en overheid [...] De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitszorgsysteem ligt op concernniveau. Dit betekent dat op dit niveau de kaders worden gesteld waaraan de kwaliteitsbewaking binnen de instituten moet voldoen. [...] De kaders daarbij zijn onder meer de strategische doelstellingen van Fontys als geheel, de profilering op de kaart van het hoger onderwijs in Nederland en Europa en de participatie in regionale samenwerkingsverbanden. "respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl