Samenwerking met bedrijfsleven

Label: Samenwerking met bedrijfsleven
Omschrijving: Door intensiever met het bedrijfsleven samen te werken kan bestaande kennis breder worden toegepast (valorisatie) en nieuwe kennis sneller worden economisch ontwikkeld (innovatie). Bovendien kan het aanbod van het onderwijs en het (praktijkgerichte) onderzoek beter worden afgestemd op de vraag. Deze samenwerkingsrelaties bieden onderwijsinstellingen tevens mogelijkheden om hun docenten (voortdurend) te professionaliseren en kansen om extra inkomsten te verwerven.

N.B.: de omschrijving is gebaseerd op een overzicht van juni 2012 en dient nog geactualiseerd te worden naar november 2012!

Strategische Agenda
"Privaat kapitaal voor onderzoek en innovatie In zijn reactie op de adviezen van de topteams merkt de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op dat bedrijven in de economische topsectoren moeite hebben met het verkrijgen van kapitaal voor risicovolle innovatieve activiteiten. Het kabinet heeft daarom besloten deze kabinetsperiode een bedrag van € 500 miljoen uit te trekken voor een ‘Innovatiefonds MKB+’. Met dit fonds wil het kabinet innovatieve ondernemers ondersteunen bij het vinden van financiering voor innovatieve projecten die niet volledig uit de markt kunnen worden gefinancierd. Het uitgangspunt hierbij is dat dit risicokapitaal bij succesvolle innovaties wordt terugbetaald, zodat met het beschikbare geld weer nieuwe innovatieve projecten mogelijk worden. De komende jaren wordt het innovatiefonds in stappen ingevuld. In 2012 bedraagt de omvang nagenoeg € 100 miljoen, in 2015 is dit gegroeid tot € 500 miljoen. Dit betekent een verdubbeling van de huidige middelen voor innovatiekredieten voor mkbbedrijven. Dit is ook een grote kans voor de kennisinstellingen. Zij kunnen samen met privaat initiatief aan onderzoekstrajecten gaan werken [...] Het RAAK-programma is een competitieve geldstroom voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en wordt uitgevoerd door SIA. Inmiddels zijn er ruim 480 lectoren op hogescholen werkzaam, zijn 600 onderzoekers gepromoveerd en hebben ruim 8.300 studenten, 2.300 docenten en 4.500 organisaties, zowel mkb-bedrijven als publieke organisaties, deelgenomen aan een RAAK-project. Dit blijkt uit recente tellingen. Zeer omvangrijk is de betrokkenheid van het aantal bedrijven uit het mkb en de publieke sector. Het versterken van de innovatiekracht van het mkb wordt genoemd in verschillende rapporten en adviezen over innovatie en het belang daarvan voor de concurrentiekracht van Nederland. Het versterken van de innovatiekracht van het mkb en de publieke sector staat daarom hoog op de nationale en Europese agenda. En het praktijkgericht onderzoek is daarin een belangrijke schakel, voor veel bedrijven in het mkb vaak de enige schakel. Deelnemers aan RAAK uit het mkb geven aan dat men in de hogeschool de kennispartner heeft gevonden die men voorheen niet had. De betrokkenheid van het bedrijfsleven uit zich ook in de co-financiering die een RAAK-project vereist. Bedrijven zijn bereid de kosten en de risico’s van een praktijkgericht onderzoek te dragen [...] Beroepsgerichtheid staat centraal in al het bacheloronderwijs, het masteronderwijs en in het praktijkgericht onderzoek. Hbo-afgestudeerden dragen bij aan het innovatievermogen van de beroepspraktijk. Zij kunnen bijvoorbeeld arbeids- of productieprocessen analyseren en optimaliseren. Om dit te kunnen, hebben zij onderzoeks- en ondernemerschapsvaardigheden nodig. Het onderwijs aan een hogeschool is daarom verweven met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool, en er wordt intensief samengewerkt met het (regionale) bedrijfsleven en met universiteiten [...] Dit proces van profilering tussen hogescholen en inhoudelijke specialisatie heeft plaatsgevonden in overleg met het afnemende beroepenveld. Dit is een absolute voorwaarde voor de kwaliteit van hoger beroepsonderwijs. De behoefte van de arbeidsmarkt op de middellange termijn en de samenwerking met werkgevers (publiek en privaat) zijn doorslaggevend voor het aanbod van opleidingen en het praktijkgerichte onderzoek. De hogescholen richten zich daarbij uitdrukkelijk op de behoeftes in de economische topsectoren en de belangrijke maatschappelijke sectoren, zoals zorg en onderwijs [...] Bovendien is ook in het wo de aansluiting tussen de masteropleiding en de arbeidsmarkt beter, doordat er meer wordt samengewerkt met het werkveld [...] Nieuwe kennis moet eerder leiden tot innovatie. Wetenschap als brandstof in de pijplijn kennis-kunde-kassa [...] De impact van het onderzoek moet omhoog en nieuwe kennis moet eerder haar weg vinden richting innovatie. Om resultaten van onderzoek sneller hun weg te laten vinden naar innovatie is een actief beleid nodig voor valorisatie en moeten ondernemerschap en een ondernemende houding in het hoger onderwijs actief worden gestimuleerd. "

Hoofdlijnenakkoord Universiteiten
"De universiteiten geven aan welk onderzoek ze de komende jaren versterken en welk onderzoek ze afbouwen. Zij beschrijven ook hun voornemens op het gebied van samenwerking met andere universiteiten, al of niet in het kader van regionale allianties, met de onderzoeksinstituten van NWO en de KNAW, met andere kennisinstellingen en met bedrijven"

Hoofdlijnenakkoord Hogescholen
"Dit moet bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgericht onderzoek. Voor 2025 hanteren partijen het volgende perspectief als leidraad: (7) Elke hogeschool heeft één of meerdere kenniscentra of Centers of Expertise waaraan een hoogwaardig onderwijsaanbod is verbonden met praktijkgericht onderzoek en waarbij nauw wordt samengewerkt met het werkveld en waarbij gericht wordt op kenniscirculatie en valorisatie [...] De samenwerking met het bedrijfsleven is verder geïntensiveerd [...] Praktijkgericht onderzoek is van belang voor de hogescholen en hun stakeholders. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en tevens draagt het door intensieve (regionale, nationale en internationale) samenwerking bij aan valorisatie en innovatie. Deze kenniscentrumfunctie moet de komende jaren verder versterkt worden, onder andere ten behoeve van het regionale MKB"

Visie VUA 2025
"Belang van economische valorisatie: het zelf of via partnerships beschikbaar of geschikt maken van kennis voor economische ontwikkeling. Ook door samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven wordt aanwezige kennis beter benut. Daarmee stimuleert de VU de economische ontwikkeling van de amsterdamse regio"

Strategie EUR
"Een derde terrein is het te gelde maken van de resultaten van onderzoek en het extern verwerven van middelen voor onderzoek. Binnen Erasmus MC is de ondersteuning bij het verwerven van externe onderzoeksfinanciering en bij patentering en octrooiering van onderzoek op professionele wijze opgezet. Binnen Woudestein functioneert een krachtig conglomeraat van BV’s die op hun eigen terrein succesvol zijn in het verwerven en uitvoeren van opdrachtonderzoek en -onderwijs. Uitbreiding van het derde geldstroom onderzoek kan belangrijke betekenis hebben voor de capaciteit en de kwaliteit van het onderzoek binnen de EUR. De mogelijkheid zal worden verkend om door een aantal gerichte activiteiten op dit terrein meer samenhang en focus aan te brengen. Een vierde terrein is het verder tot ontwikkeling brengen van de ‘vierde’ geldstroom. De verwachting is dat de mogelijkheden om private partijen te interesseren om deel te nemen in de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek of de huisvesting van de universiteit, zullen toenemen. In de komende jaren wordt daarom gewerkt aan het uitbouwen van relaties met deze private partijen [...] Op dit terrein van kennistransfer gelden de volgende doelstellingen: (3) de bijdragen die de universiteit levert aan de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven en aan de ontwikkeling van Rotterdam worden in de komende jaren beter zichtbaar gemaakt en waar nodig gestimuleerd;"

Strategie UU
"De samenwerking met (internationale) bedrijven en organisaties is intensiever om meer toegevoegde waarde te leveren en tevens meer onderzoeksfinanciering te verwerven via contractonderzoek [...] In de afgelopen periode is door onder meer de deelname aan grote Fonds Economische Structuurversterkingprogramma’s ervaring opgedaan met productieve vormen van samenwerking tussen de universiteit, andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit type strategische samenwerking op programmatische basis met (internationale) bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt verder op- en uitgebouwd. Door het aanstellen van meer vooraanstaande onderzoekers uit bedrijven en instellingen als deeltijdhoogleraar zullen deze contacten worden bevorderd. Het aanstellen van deeltijdhoogleraren die een brugfunctie vervullen tussen bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties is een goede manier om de universiteit beter te verbinden met externe partners. In dit verband zal het beleid ten aanzien van bijzonder hoogleraren onder de loep worden genomen. Er zal telkens kritisch worden gekeken naar het belang van de bijzondere leerstoel voor de universiteit. Meer dan in het verleden zal ook een bijdrage van buiten worden gevraagd voor de financiering van leerstoelen, mede in relatie tot de focusgebieden Actielijnen: 1. Bevorderen van deeltijdaanstellingen van hoogleraren uit bedrijven en maatschappelijke organisaties; 2. Voorsorteren van het Utrechtse onderzoek voor deelname in strategische allianties met externe financiering. Indicatoren: Er zijn vijf nieuwe strategische allianties gesloten met internationale bedrijven; 2. Er zijn ten minste drie nieuwe endowed chairs gerealiseerd; 3. Het aantal bedrijven en instellingen dat substantieel bijdraagt aan onderzoekfinanciering is verdubbeld [...] Science Park De Uithof is een dynamisch kenniscentrum met veel hightech bedrijven,van starters tot gevestigde bedrijven. Er zijn twee hoofdassen: Life Sciences en Sustainability"

Strategie UT
"Venture Lab Twente: Met Saxion Hogescholen en Kennispark wordt gewerkt aan een systematiek om bedrijven door te laten groeien tot voorbij de grenzen van het kleinbedrijf. Daarbij wordt ingezet op de vorming van ondernemersteams, om recht te doen aan de verschillende kennisgebieden en vaardigheden die nodig zijn om doorgroei van bedrijven te stimuleren. Naast kennis van professionele bedrijfsvoeringprocessen, zullen ook experienced entrepreneurs als mentor en coach worden betrokken. Dit krijgt onder de naam Venture Lab Twente gestalte, in nauwe samenwerking met het Instituut voor Kennisintensief Ondernemerschap, NIKOS."

Strategie TUE
"Realiseren meer planmatige R&D-samenwerking met hightech industrie. Vergroten effectiviteit van kennis- en technologietransfer naar mkb [...] De rol van de universiteit in kennisvalorisatie en innovatie is sterk toegenomen: de ruimte voor R&D binnen bedrijven neemt af, de concurrentiekracht van hightech bedrijven is grotendeels afhankelijk van het innovatief vermogen en start-ups zijn belangrijke dragers van banengroei en innovatie, maar vragen om gerichte ondersteuning. Van de universiteit wordt dus meer gevraagd en de interactie tussen kenniswerkers van bedrijven en universiteit neemt in belang toe, zoals ook de kenniswerkersregeling van 2009 heeft laten zien [...] Beoogde resultaten: Het aandeel copublicaties met onderzoekers uit het bedrijfsleven is hoger dan 15%."

Strategie TUD
"Missie: Haar alumni zijn geëquipeerd om een positieve en verantwoorde bijdrage te leveren aan de hoogtechnologische ontwikkeling van onze maatschappij. TU Delft wil zo substantieel bijdragen aan het realiseren van een concurrerende kenniseconomie, aan het via kennisvalorisatie stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken [...] Strategische uitgangspunten: Verhogen onderzoeksfinanciering door bedrijven [...] De TU Delft wil een stevige brug slaan tussen kennisontwikkeling en de toepassing van kennis in de praktijk van het mkb. Het gaat dan met name om ondersteuning bij de vernieuwing van mkb-producten, processen en diensten. De TU Delft kiest ervoor om alleen bestaande mkb-platforms en netwerken uit te bouwen en te verbinden en geen nieuwe te ontwikkelen: deze moeten bij het mkb zelf ontstaan. Het zwaartepunt voor het versterken van de samenwerking met het mkb ligt op customer relations management en het eenvoudiger toegankelijk maken van de universiteit voor het mkb. De TU Delft levert op deze manier een actieve bijdrage om innovaties binnen het mkb mogelijk te blijven maken. Focus 2012-2020: (1) Verbeteren van de toegankelijkheid van het kennisaanbod en van de onderzoeksinfrastructuur van de TU Delft voor het mkb, door het mkb-potentieel gericht in kaart te brengen op het niveau van facultaire afdelingen; dit als onderdeel van de te ontwikkelen facultaire innovatieplannen; (2) Aansluiten bij bestaande mkb-platformen om een impuls te geven aan de samenwerking; (3) Meer nadruk leggen op het customer relations management om zorg te dragen voor een goed vervolg op afspraken"

Strategie RUG
"De onderzoeksamenwerking met het bedrijfsleven, veelal door middel van contracten, krijgt gestalte in een nieuwe vorm voor Technology Transfer. Deze ontwikkeling wordt in de komende jaren meer en meer de gezamenlijke activiteit van RUG en UMCG."

Strategie UM
"Maastricht University in cooperation with the Maastricht UMC+ is an active participant in Brainport 2020 and led the setup of the Chemelot Campus and the Maastricht Health Campus, which are important examples of public-private collaboration [...] Last but not least, Maastricht University pursues strong ties with small and medium enterprises, as evidenced in the University-Industry Research Cooperation (UIRC) Scoreboard recently published by Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies [...] At the same time, we are working more closely with other regional knowledge institutions on projects like Brainport 2020. These partnerships, established bottom-up and supported top-down, are both desirable and necessary, not only because capitalising on one another’s complementary strengths means that we are better able to do what we are good at, but also because it allows us to make a bigger contribution to the economic development of the region (for example, by producing high-quality knowledge workers and stimulating spin-off companies). This is also in line with recent developments in Dutch higher education policy, such as the Veerman report and the proposed Strategic Agenda for Higher Education, Research and Science by the Minister of Education. Maastricht University will, naturally, also continue collaborating with the private business sector. "

Strategie UvT
"Met kennisinstellingen in de regio die zich met kennisoverdracht bezighouden onderzoekt de UvT de mogelijkheid om te komen tot het samenwerkingsverband ‘United Brains Midden-Brabant’. Deze samenwerking is erop gericht de dienstverlening op het gebied van kennistransfer naar het Midden-Brabantse MKB beter zichtbaar te maken en door onderlinge afstemming te verbeteren. Een van de activiteiten is de T-challenge, een project waarbij studenten van verschillende hoger onderwijsinstellingen in Tilburg zich inzetten voor een vraagstuk van een ondernemer"

Strategie HAN
"Opvallend en ook goed voor onze relatie met het MKB, is de toekenning van alle 11 aanvragen voor praktijkgericht onderzoek in deze belangrijke sector van het bedrijfsleven [...] Nauwe contacten met de beroepspraktijk bestaan in veel sectoren al langere tijd. We blijven daardoor goed op de hoogte van vragen en ontwikkelingen in de beroepspraktijk. En we spelen daar met ons onderwijs en onderzoek goed op in via allerlei projecten die studenten, docenten en onderzoekers in samenspraak met bedrijven en instellingen uitvoeren. Docenten en onderzoekers vinden – zo blijkt uit verscheidene sessies die de afgelopen periode zijn belegd en uit de enquête – die samenwerking in de regio buitengewoon belangrijk. Met dergelijke samenwerkingsprojecten behalen onze studenten vaak prijzen. Ook op die manier draagt de HAN bij aan de nodige innovatieve ontwikkelingen in de praktijk"

Strategie Hogeschool Leiden
"De binding met de stad Leiden en de regio is groot door samenwerking met partners op de lokale en regionale arbeidsmarkt [...] Door middel van toegepast onderzoek dragen we bij aan kennisontwikkeling en kennisvalorisatie binnen de beroepspraktijk."

Strategie Hanzehogeschool
"De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van onderwijs, is daarbij onontbeerlijk."

Strategie Hogeschool Zeeland
"Onze hogeschool leidt, in nauwe samenwerking met de (internationale) beroepspraktijk, door goed en uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waarde(n) volle en zelfbewuste professionals in een mondialiserende werkomgeving"

Strategie InHolland
"De gemeenschappelijke behoefte aan nieuwe kennis kan op sommige plaatsen leiden tot een intensieve samenwerking tussen de hogeschool en het bedrijfsleven, waar vervolgens studenten weer in kunnen participeren [...] Voor het onderwijs zullen docenten meer gaan samenwerken in onderwijsinnovatieteams. Deze teams dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het onderwijs. Docenten bepalen daarbij zelf, binnen gestelde kaders en beschikbare middelen, hoe zij het onderwijs uitvoeren en verdelen taken. Uiteraard leggen zij verantwoording af voor de keuzes die zij maken en de resultaten die daarmee bereikt worden. Ook innovatie komt voort uit deze teams. Daarbij zoeken docenten actief de samenwerking met vertegenwoordigers van het werkveld en andere deskundigen. Deze multidisciplinaire samenwerking in betekenisvolle onderwijsinnovatieteams draagt ertoe bij dat het onderwijs goed is ingebed in de nabije omgeving, gericht op het regionale bedrijfsleven. "

Strategie NHL
"Onze onderwijsstructuur kenmerkt zich enerzijds door een internationaal verdedigbare kennisbasis en anderzijds door een koppeling aan de praktijk vanaf het eerste studiejaar. Waar we er nog onvoldoende in slagen dit uitgangspunt waar te maken, gaan we de komende jaren verbeteringen doorvoeren. Een verdere versterking van de samenwerking met het beroepenveld wordt daarvoor vormgegeven. Binnen de teams van onderwijsgevenden worden de verantwoordelijkheden voor kwaliteitszorg en accountmanagement voor het beroepenveld en partners in de tweede en derde geldstroom expliciet belegd [...] Kenmerkend is tenslotte ook een heldere, begrijpbare structuur van ons onderwijs. We zoeken naar mogelijkheden om die structuur zo veel mogelijk te vereenvoudigen zodat er energie, geld en tijd over is voor kwaliteitszorg, ontwikkeling van het vakgebied en contact met de beroepspraktijk"

Strategie Saxion
"Ambitie 1: Elke academie heeft in 2012 minimaal een tweetal zeer intensieve contacten met een regionaal belangrijke speler. Deze relatie is bovengeschikt aan individuele contacten van bepaalde medewerkers en reikt ook verder dan de bestaande afstemming met het werkveld. Ze wordt zichtbaar in het onderwijsprogramma en/of onderzoeksprogramma van het lectoraat of kenniscentrum, of in een specialisatie of nieuwe bachelor- of masteropleiding. Een academie die zich op deze wijze profileert, wordt extra aantrekkelijk voor (aankomend) studenten, medewerkers en samenwerkingspartners [...] Ambitie 3: In 2012 hebben alle kenniscentra met toonaangevende bedrijven en/of organisaties in de brede regio relaties opgebouwd en kennisuitwisseling tot stand gebracht. De bedrijven en organisaties zijn tevreden over de samenwerking en de geleverde prestaties."

Strategie Avans
"Met onze studenten, medewerkers en lectoren werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Avans Hogeschool is daarin ook – in interactie met de beroepspraktijk – een belangrijke maatschappelijke speler op het terrein van praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie. Onze lectoren, docenten en studenten zijn daarbij de verbinding naar het MKB, grotere bedrijven en publieke instellingen in de regio en maatschappelijke organisaties buiten de regio."

Strategie Windesheim Hogeschool
"Hogescholen bezitten niet langer het monopolie op kennis. Innovatie vindt steeds meer plaats in tijdelijke en wisselende samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen buiten de campus, met startende bedrijfjes op de campus et cetera. Er is sprake van netwerken die leiden tot synergie van hogeschool met industrie, professionele dienstverleners en researchinstellingen. Kennis ontwikkelt zich in het bijzonder in ‘grensgebieden’: multi- en transdisciplinair onderzoek (waarbij de disciplines of kernen overigens wel van belang blijven) [...] Door dienstverlening worden relaties aan gegaan die toegevoegde waarde hebben in de vorm van nieuwe of bewerkte kennis en/of van geld. Doorgaans gebeurt dit in een tijdelijk samenwerkingsverband, een project. Binnen deze projecten worden leren, werken en kenniscirculeren geïntegreerd en is men gericht op de productie van toepassingsgerichte, probleemoplossende en innoverende kennis ten behoeve van de beroepspraktijk en de beroepsopleidingen. Aan dienstverlening wordt binnen Windesheim vorm en inhoud gegeven op basis van een vier-kwadrantenmodel [...] Samenwerking met partners uit het beroepenveld. Met partners uit het beroepenveld wordt actief strategische samenwerking gezocht om te werken aan persoonlijke ontwikkelingsplannen op basis van digitale studentportfolio’s van de medewerkers. Hierbij wordt in het bijzonder nauw samengewerkt met de P&O-afdelingen van bedrijven en instellingen. Wanneer het gaat om internationale bedrijven of instellingen kan daarbij ook worden samengewerkt met hogescholen en universiteiten die elders in de wereld gevestigd zijn"

Strategie Haagse Hogeschool
"In de komende periode richt de hogeschool haar aandacht op de versterking van deze verbindende functie van de lectoraten met zowel de opleidingen als de beroepspraktijk. Wij willen resultaten, inzichten en opbrengsten uit het onderzoek dat de lectoraten op de professionele domeinen verrichten op een adequate en systematische wijze ten goede laten komen aan het opleiden van professionals voor diezelfde domeinen. Dit kan door docenten, studenten en onderzoekers in het onderzoek te betrekken en de opgedane kennis terug te brengen in het onderwijs. Hiermee wordt door elke opleiding de noodzakelijke kenniscirculatie verstevigd en kan de beroepspraktijk optimaal profiteren van de met het onderzoek verworven inzichten." Opbrengsten: De verbindende functie van de lectoraten tussen onderwijs en beroepspraktijk is versterkt op basis van de aan het begin van de planperiode door opleidingen en lectoraten gezamenlijk geformuleerde ambities.respond.png
Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!
88x31.png U kunt als volgt naar deze bron verwijzen:
TeWinkel, W., & Juist, N. (2012). Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012.
Beschikbaar via http://www.strategie-ho.nl