11. Richt gegevensbeheer in
 
Het is belangrijk dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor een proces van goede kwaliteit en op het juiste moment beschikbaar zijn. Maak afspraken om deze kwaliteit en beschikbaarheid te borgen. Definieer rollen, taken en verantwoordelijkheden. Wijs bijvoorbeeld eigenaren en ‘data stewards’ aan voor alle instellingsbrede gegevens. Stel daarnaast eenduidige definities van gegevens vast en leg afspraken vast over in welke applicatie gegevens worden beheerd. Voor het inrichten van gegevensbeheer kan een instelling gebruik maken van het volwassenheidsmodel zoals ontwikkeld door Frank Boterenbrood (2010), de Data Management Body of Knowledge (DM-BOK) zoals beschreven door Mosley, Bracket, Earley en Henderson (2009) en Charles Roe (2011), en het Data Management Maturity Model (EDM Council, 2012).
 
Het beheer van onderzoeksgegevens is een specifiek vakgebied dat tevens aandacht vraagt. De VSNU geeft in haar gedragscode wetenschapsbeoefening aan dat controleerbaarheid van onderzoeksresultaten belangrijk is. Onderzoek moet gerepliceerd kunnen worden om de juistheid ervan te testen. De kwaliteit van gegevensverwerking moet worden bewaakt en ruwe onderzoeksgegevens moeten minimaal 5 jaar worden bewaard. Maak tijdens de onderzoeksfase gebruik van onderzoeksgegevensbeheersystemen die de gegevens bewaken en samenwerking aan deze gegevens mogelijk maakt. Draag onderzoeksgegevens na het afronden van een onderzoek (voor zover mogelijk) over aan een onderzoeksdata-archief. Zo zijn onderzoeksdata breder beschikbaar voor anderen en is hun beschikbaarheid geborgd.


Praktijkvoorbeelden
  • ​Op deze wiki ​vindt u technische informatie over attributen.

​​​​​​​Potlood.JPG
Opdracht

Voer een volwassenheidsmeting uit. Zie bijvoorbeeld:
  • Volwassenheidsmodel zoals ontwikkeld door Frank Boterenbrood (2010)
  • Data Management Body of Knowledge (DM-BOK) (Roe, 2011; Mosley et al., 2009.)​
  • Data Management Maturity Model (EDM Council, 2012)


  
  
1Inleiding
2Instrumenten en werkvormen
2.1Instrument 1 - Begrippenkader
2.2Instrument 2 - De metafoor van de burcht en de open stad
2.3Instrument 3 - Burcht-bordspel ‘Visie op DLWO’
2.4Instrument 4 - DLWO-visiegenerator
2.5Instrument 5 - Positie LMS binnen leeromgeving bepalen
2.6Instrument 6 - Tips en adviezen voor sociale media als onderwijs- en leermiddel
2.7Instrument 7 - Checklist gebruikersbehoeften DLWO
2.8Instrument 8 - Handleiding voorbereiding inkoopopdracht DLWO
Instrument 8a - Checklist inkoopbehoefte LMS (under construction)
Instrument 8b - Startdocument inkooptraject
Instrument 8c - Lexicon inkoopvraagstukken DLWO
Instrument 8d - FAQ Blackboard en SURFmarket
2.9Instrument 9 - Overzicht SURF-diensten voor de DLWO
2.10Instrument 10 - DLWO-scan
2.11Instrument 11 - Naar een ICT-regieorganisatie
2.12Instrument 12 - Overzicht leerplatforms
3Adviezen, vuistregels en opdrachten
3.1Advies 1 - Stel de gebruiker centraal
3.2Advies 2 - Vind een balans tussen vrijheid en sturing
3.3Advies 3 - Ontwikkel beleid
3.4Advies 4 - Implementeer gepersonaliseerde portalen
3.5Advies 5 - Integreer clouddiensten
3.6Advies 6 - Ondersteun het mobiele kanaal
3.7Advies 7 - Kies applicaties die goed te integreren zijn
3.8Advies 8 - Zorg voor een duidelijke afbakening van diensten
3.9Advies 9 - Scheid procesondersteuning en gegevensbeheer
3.10Advies 10 - Bied voldoende procesondersteuning
3.11Advies 11 - Richt gegevensbeheer in
3.12Advies 12 - Ondersteun de gehele levenscyclus van gegevens
3.13Advies 13 - Stel gegevens beschikbaar voor hergebruik door anderen
3.14Advies 14 - Beveilig gegevens
3.15Advies 15 - Zorg dat innovatie en professionalisering hand in hand gaan
4.1Casusbeschrijvingen Visieworkshops
Casus Saxion - Genoeg massa bereiken voor een olievlekeffect
Casus ArtEZ hogeschool voor de kunsten - De DLWO in het vizier van alle partijen
Op weg naar een flexibelere DLWO - lessons learned
Casus Hanzehogeschool Groningen - niet vooruitlopen op oplossingen
Casus Radboud Universiteit - Onderwijsvisie als fundament voor visie op de DLWO
Casus De Haagse Hogeschool - Geen visie, maar concrete uitgangspunten
4.2Casusbeschrijvingen Algemeen
Casus Universiteit van Graz - Universiteiten van Oostenrijk werken samen aan Moodle
Casus Saxion - Gebruikersonderzoek via enquête
Casus Hogeschool Leiden - De DLWO geordend en flexibel
Casus Hogeschool Utrecht - Studenten betrokken bij ontwikkeling portaal
Casus Hogeschool Windesheim - Verandertraject nieuwe ELO
Casus Erasmus Universiteit Rotterdam – Beleidvorming rondom de DLWO
Casus - Aandachtspunten en adviezen bij de samengestelde DLWO
5Verwijzingen
1 - 50Next